Kis Ujság, 1921. augusztus (34. évfolyam, 169-192. szám)

1921-08-02 / 169. szám

fiz állami Jesyintézel , megkezdte működését. Hivatalos cime: „Magyah Királyi Allamjegyintézet." ^aráesottyra itthon lesznek az dsszes magyar hadifoglyok. — A genfi vöröskereszt közlése. — — A genfi vörös Azokkal a hírekkel siembati, amelyek Ezerint Szibéiiában/és Oroszországban még nagy tömeg­ben tartják vissza a magyar hadi­foglyokat, a Genfi Nemzetközi Vö­röskereszt Komité közli a magyar közönséggel, hogy missziói az Í920. és 1921. években negyvenezernéi több magyar hadifoglyot szállí­tottak haza és akik még ott vannak, a népszövetség együttműködésé­vel még a tél beállta előtt hazaszál­lítja, természetesen azok kivételé­vel, akik ott akarnak maradni. A Komité szerint nagyon tokra megy az elpusztult hadifoglyok száma és ezeknek Eorsát hozzátartozóik ta­lán sohasem fogják megtudni. Mi­után Révaiban a magyar kormány megbízottja megegyezett a szovjet­kormány megbízottjával az összes magyar hadifoglyok /hazaszállítása ügyében, idegenben szenvedő honfi­társaink ügye most már két oldalról is biztosítva van, úgy hogy az idei karácsonyra az összes magyar hadifoglyok hazatérhetnek övéik­hez. Kis Uiság íelefonszámai. Szerkesztőség i 107—33 Kiadóhivatal: 9-08. Vidéki árusítás : 9-08. Elnt Becsben a gyöngyösi tdgarmester. a» (Valószínűen kommunista-bosszú áldozata.) Schacker Béla, Gyöngyös város alpolgármestere, öt nappal ezelőtt Bécsire érkezett és rokonainál szál­lott meg. Szombaton este egy fiatal ember jelent meg a lakásán, aki mint bécsi rendőrségi detektív mu­tatkozott be és felhívta Scheckert, hogy menjen vele a rendőrségre. A ház előtt autóba szállottak és az alpolgármester azóta eltűnt. A rendőrségen semmit sem tudtak róla, az állítólagos detektivrek rrég a nevét sem hallották. A föltevés az, hogy itt esetleg a kommunisták bosszújáról van szó, mert a kom- mün alatt Gyöngyösön ellenforra- dalmár szerepe volt. A dunai 'fürdőzés áldozatai. (Tegnap nyoleafi haltak meg.) v , . A nagy hő-rég következtében mindszámocabbkn és számosabba n keresik föl, főleg a vasárnapi napon a dunai uszodákat, strandfürdőket és a szabad Dunát, hogy ott für- dözzenek. Töhjren a Duna. oly ré­szein é3 szakaszaiban, nevezetesen az újpesti hidnál, sz óbudai parton és az újpesti sziget egyes részein fürdőztek, ahol a dunai fürdőzést ellenőrző rendőri tevékenységet nem gyakorolják kellően. Itten a fürdőzők közül a tegnapi napon az örvény nyolc embert ragadott el, »kik a Dunába fulladtak. A rend­őrség most intézkedik, hogy a du­nai fürdőzésre a Duna minden ré­szén lehetőleg kellő ellenőrzés gyakoroltassák és a dunai füi dőzést megfelelően szabályozzák. A rend­őrség ugyanis megállapította azt, hogy ahol a rendőri ellenőrzés a fürdőzők fölött nagyobb, ott a közönség óvatosabb a fürdőzésnél és ritkábban fordul elő szerencsét­lenség. Ü3ii Goiilob mígfialt. (A szénenáitás kormánybiztosának halálai) T Rau Gofctlob, Á Szénbizottság volt elnöke A a szénelosztás orszá­gos kormánybiztosa, vasárnap reg­gel 6 órakor seivszélhüdés követ­keztében hirtelen elhunyt Velencé­ben. A halál, amely 60 éves korá­ban érte el Rau Gottlobot, tartal­mas és munkás életet fejezett be. Rau vezető férfia volt a hazai szén- bányászatnak, bosszú időn át töl­tötte be az Eezakmagyarországi Kőszénbánya rt.-nak igazgatói, majd vezérigazgatói tisztjét. 1917- ben az Országos Szénbizottság el­nökévé, majd 1919-ben a szénellá­tás országos kormánybiztosává ne­vezték ki, amely állásában általá­nos elismerés mellett mindhalálig megmaradt. Több ízben folytatott külföldi tárgyalásai mindig sikerrel jártak. Lelkes híve volt a magyar függetlenségi eszmének, Fzámos jó­tékonysági és emberbaráti intéz­mény élén állott és helyettes nagy­mestere, mrid nagymestere volt a szabadkőműves n&gypáholynsk. Minden valószínűség szerint haza- hozatj? holttestét a Szénbizottság, hogy Budapesten helyezzék örök nyugalomra. ítélet a rákospalotai direklíriifui öjSiügyé&ee, (A direktórium el^glw tiz évi légy- házat kapott A pastvidéki kir. törvényszék. Sürgőik Gyula. dr. táblabiró elnök- lésével működő tanácsa két heti tárgyalás után ma hirdette ki a rákospalotai direktórium bűnügyé­ben az Ítéletet. A vádlottak több mint kétszáz rendbeli bűncselek­ménnyel voltak vádolva és a bizo­nyítási eljárás során a bij óság csak­nem 400 tanút hallgatott ki. A tör­vényszék a direktórium elnökét, Pollik Károlyt, továbbá Franko- vics Mihályt, Spiegelhalter Sándort 10—10 évi fegyházbüntetésre, Ga- berden R-zső tanárt és Bakács Ig­nác ügyvédet 7—7 évi börtönbün­tetésre, Prohászka János gimná­ziumi tanárt 1 évi börtönbünte­tésre. Fekete Gyulát 5 évi börtön- büntetésre, Gabcrden Rezsőnét 2 évi és 6 havi börtönbüntetésre, a többi vádlottakat pedig kiBebb börtön- és fogházbüntetésekre ítélte el. A kommunisták fetoflították a milánói tórsémfszM (Elégtek a kommunistákat terhelő okmányok Is.) Milánóból t^jjKLtozzák, hogy szombaton több helyen lángok c 'aptak ki a törvényszéki palota tetőzetén és ugyanakkor az irat­tárban is tűz támadt. Az első tekin­tetre látszott, hogy bűnös kezek merényiét érői van szó. A tűzoltó­ság nagy nehezen megfékezte a ve­szedelmet, de az irattár* legnagyobb része elpusztult, benne azok a bün- ügyi jegyzőkönyvek is, amelyek a milánói színház ellen elkövetett bom­bamerénylet nyomozásáról szólnak. A gyujtogatókat még nem sikerült kézrekeriteni. Lelarióztaioltlalvaj napszámos (Részegen fogták e| a Teiejá-téren.) A Teleki-téren egjy részeg ember nagy botrányt cscBott, úgy hogy a részeg megfékeze^éné rendőrnek kellett közbelépnie. A rendőrség a részeg embert előállította a főkapi­tányságon, ahol kiderült, hogy a neve Brenyán József napszámos. Ui-oljára Szakályhőgyész község­ben, a Máv. fuvarozó-osztályán dolgozati, ahol e hónap 18-ig volt állásban. Innen eltávozva, egy munkástársának feltörte a ládáját s abból több holmit lopott el. Egy másik munkástársától pedig 500 koronát vett át azzal, hogy azt Budapesten lakó feleségének fogja kézbesíteni. Brenyán ezt a pénzt is elsikkasztotta. Budapestre érve Srép Józsefnénál, a Csángó-utca 10. számú házban szállott meg és itt feltörte szállásadónőjének szek­rényét és abból 200 koronát lopott el. A rendőrség a tolva jt letartóz­tatta. Színház, Művészet * Záporpróba p Magyar Színház­ban. Ma délelőtti 10 órakor a Ma­gyar Színházban tzáporpróbát tar­tott a tűzoltóság. \^L/aporpróbáboz kivonult a IV., VT .TJX. e3 központi tüzőrség. * A Senaissance Színháznak még nincs játszási engedélye. A Re­naissance-Színház még nem kapta meg sem a mozi-, sem a színház- játszási engedélyt. A színház veze­tősége érthető nyugtalansággal várja a kormány döntését. Ha e hét folyamán az engedélyek le nem érkeznek, akkor a Renaiasance nem tudja megkezdeni szeptember else­jén előadásai, mert hiszen termé­szetes, hogy a Bzinházi évad meg­nyitásához több hetes előkészületre van szükség. * Meghajt egy beriini magyar színigazgató. Berlinből jelentik: Pálfi Viktor, a berlini Neues Opc- rettentheater igazgatója, hőguta kö­vetkeztében hirtelen meghalt. Pálfi már régóta Németországban él, de állandó kapcsolatban volt a ma- gyar színházi világgal. * A színházak keddi előadásai. Scala-Szinház: A tündérek cse­lédje (7). — Budai Színkör: Or­feusz a pokolban (fél 8}. kis Újság 1921. augusztus 2. 2 A magyar önáUóságiiak, neWéti megújhodásnak fontol mépöld- köve a mai nap nagy eséménye ; az Állami Jegyintézet megkérnie mű­ködését. A jegyintézet minden föltünés nélkül, ünnepélyes formáktól el­tekintve, vette át ma reggel az Osztrak-Magyar Bank helyiségeit és tisztviselő-szervezetét. Minden maradt a régiben, minden alkal­mazott eddigi helyén dolgozd: tovább, csak a jelzálog hitelosztály szűnt meg. Az intézet.elnöke, Popovics Sán­dor v It pénzügyminiszter is ma reggel vette át hivatalát. Minde­nekelőtt az egyes osztályok vezetői­től vette ki a szokásos esküt, majd a bank- és pénzvilág vezetőivel tárgyalt. A pénzügyminiszter mai rende­letével a jegyintézet cégét a követ­kezőképen állapította meg: (Ma­gyar királyi állami jegyintézet*, «Kgl. ung. sfaatlichea Noteninsti- tut«, <Ofiice national d'emisdon du Royaume de Hongrie*, «Royal Hungárián Insíitüte fór the issue of Currency-Notes«. moziengedélyt kapjon, azt állítani, hogy ő gyilkolta meg Tisza Istvánt. Ké. i a bíróságot, hogy adja meg neki a megesketésnél az elégtételt. Az elnök Sztanykovszky vallo­mását ismerteti részletesen a ki­emeli mindazokat a vádakat, amelyeket TJlain ellen felhozott. ülőin dr. megjegyzi, hogy ezek ostoba rágalmak és merő képtelen­ségek. Az is valótlan, hogy Hüttner preparálta volna. Senki sem téte­lezheti azt a hülyeséget, hogy Károlyi Imre gróf Hüttnert tiszt­tartónak fogadja fel. Sztanylcovezky- nak ez a tényállítása tvlajdonképen az ékköve a sok hazugságoknak. Elnöki Igaz az, hogy tanú ur az, aki a szerepeket kiosztotta, mondván, hogy Hüttner lesz a pri­madonna, Sztanykovszky az intrí- kus és Vágó a bohóc. Ezek tanú ur szavai lennének. Tanú: Hogy ezt mondtam volna, nem emlékszem, azonban wi non'e verő, bene trovata», de ha mondtam ■ volna, egészen jól eltaláltam volna. ' Tényleg Sztanykovszky az intrikus « 'és itt van a bohóc is, meg a prima­donna is. Természetesen a vádlottaknak érthető érdekük, hogy eltérjenek az igazságtól. A magam részéről is hangsúlyo­zom, hogy nagy ügyvédi munkát végeztem el. Nekem egy emléktárgy Tisza István hagyatékából a leg­szebb honorárium. Tudom azt, hogy az egész városban szerte beszelik, hogy zsidópénzen fizettek meg engem. Médtóságos urak, előkelő szalonok­ban újságolták, hogy konzorcium adta össze a rengeteg pénzt. Mindez valótlan. Elneveztek gazembernek, árulónak és mindenképen terrori­zálni igyekeztek Nem hátráltam meg, folytattam becsülettel és meg­csináltam, amire vállalkoztam. Ezután részletesen elmondja a Nagy Zsuzsanna-féle jegyzőkönyv felvételének körülményeit, majd is­mertette, hogyan került Holtai a Tisza-ügybe. Egy reggel még ágyban voltam, fölkeltettek, hogy egy asszony, Holtainak az anyja kivan velem beszélni. Siránkozott fia sorsán, majd elővett egy levelet és azt mondta: szeretne Károlyi grófhoz jutni, megkísérelte, de nem fogad­ta. Elővett egy sárga papírra, kéz­írással irt levelet és azt mondta, hogy ezt meg akarta, mutatni Ká­rolyi Imre gTÓfnak, de nem enged­ték hozzá. A fia meg tudná mon­dani, kik ölték meg Tiszát. Heltai szökéséből két felfogás alakult ki, a Sztupkáé ás az enyém. Sztupka felfogása az volt, hogy Heltai előre elhatározta, hogy nem jön többet vissza. Az én felfogásom szerint Heltai amikor kiment, jó­hiszemű volt, de künn vették le a lábáról. Hogy Heltai hamis tanukat gyártott-e vagy sem, erre nézve sem­miféle információm nincsen, erről nem tudok semmit. Ezután az el nők a tárgyalás foly­tatását holnap reggel 9 órára ha­lasztotta. Köröznek egy álgrúfet. (65.000 koronával fcegszökött.) Az orosházai rendőrség telefonon értesítette a budapesti) főkapitány­ságot, hogy egy áJlitslaJos gróf Viray Lóránt nevű embe\JBerchtoId gróf jószágigazgatója, Révai Antal által kiállított 65.000 koronás csek­ket jogtalanul beváltott az oros­házai takarékpénztárnál és a pénz­zel megszökött. A főkapitányság az áilitólagos grófot pyr.mozza.

Next

/
Thumbnails
Contents