Kis Ujság, 1921. szeptember (34. évfolyam, 193-217. szám)

1921-09-01 / 193. szám

jbszirátfgaládság. / Vadéban, míg a Burgenland InéplC a ♦Hazádnak rendületle­nül* magasztos és hősi alapján harcol nagyapái földjéért, a hó­dítani. vágyó osztrákok egész más elvi alapot választottak maguknak, ök ugyanis — ha­zudnak rendületlenül a földért, amely reájuk nézve kétszeresen az.ígéret földje. Részint, mert csakugyan meg van nekik Ígér­ve,rés rint, mert úgy járnak vele, mint Mózes. Látják a tejjel és mézzel folyó Kánaánt, de nekik sem igén adatik meg, hogy oda bevonuljanak. Tehát hazudnak, hazudnak, sírván. Hazudnak befelé, sajátmaguknak, amikor azzal vigasztalódnak, hogy az ántánt semmit, még a fegyveres közbelépést sem tartja soknak .azért, hogy őket kiszolgálja s •tálcán vigye nekik helyükbe — Kyugatmagyarországot. Hazud­jak kifelé, az egész világnak, amikor még mindig azt hirde- . tik,, hogy a magyarok Tenden­ciájával szemben ők azok, akik óvatosak és elővigyázatosak s .meghajolnak, a trianoni béke határozatai előtt. Nemcsak az a hazugság, hogy Magyarország reriitenskedik, mert hiszen a Burgenland németfaj u * lakosai náspágolják haza a hegyestetejü osztrák zsandárokat, de hazug­ság az is, hogy a zsandárok meg- szaladása óvatosság és elővigyá­zatosság lenne. Az ántánt, amelynek megbízot­tai a helyszínen tapasztalnak mindent,, valóban nem lelkesed­hetik azért, hogy ez a drága, csodaszép/ istenáldotta ország­rész gazdáiban ily csapnivaló cserét csináljon. Ettől a néptől Ausztria soha nem fog kapni semmit, sem adót, sem élelmet, sem nyugalmat. Ez az egyik szempont, amely az ántántnál a saját érdekei szempontjából dön­tőén eshetik a latba. A másik pedig az, hogy egy ilyen erőtlen és nyámnyila államfenség való­ban nem adhat erkölcsi biztosíté­kot arra, hogy anyagi kötelezett­ségeinek eleget fog tenni, tehát helyesen, okosan és jogosan járt el Magyarország, amikor a köte­lezettségek fedezeteként kézi- zálogot vett magának. Végül is : a sajátjából vette. Ami, arra való tekintettel, hogy a bécsi sajtó ma már idegzsábás rémülettel félti a «magyar-szabad csapatok* kiszámithatlan lendülete elől — az osztrák határt, Bécsújhelyet, sőt tán Bécset is, határozottan nemes önmegtagadásra vall! .-—sBe-. Ausztria nem küldhet katonaságot Jtyugatmagyarországra. Sfgray kormánybiztos reflfáet teremtett a nyugati végeken. — Menekülés Sopronba efz osztrák kommunistán elől. — Budapestről nem engedték, tovább a Nyugatma- dyarorsxág megvédésre kése ifjakat. ~ Ausztria magyar támadástól félti határait. jS Rettegnek a bécsi kommunisták. Osztrák lapok Jwvetkezetesen .azt a hirt teppsztik* hogy az Sántánt^üimoleg a kisántánt gfpiaagjreiai lépéseket tett a magyar kormánynál Nyugat- magyarország ügyében. Lég mértékadóbb forrásból vett ér­tesülésünk szerint ezek a hirek légből kapott koholmányok. Nyugatmagyarország Ügyében eddig sem az ántánt, sem a kis­ántánt nem tett tépéseket a magyar kormánynál vagy kül­földi képviselőinél. A szövetség­közi bizottság állapította meg a demarkációs vonalat. vételi a magyar közigazgatás tel­jes visszaállítását. Sopronba sűrűn érkeznek deputációk. melyek az el­távozott magyar tisztviselők vissza­térését sürgetik. Az osztrák csendőrség majdnem teljesen kivonult a megszállt terület­ről. Ebből, de más jelekből is az következtethető, hogy az osztrákok a csendőrséget nagyobb, rendszeres akciófa akarják felhasználni s a visszavonulás az átesőportositás cél­jából is történik. Az ántántbizottság a. hadsereg akcióba, vonását meg­tiltotta Ausztriának, de viszont ajánlotta, hogy nagyobb rendőri és zászlóaljjal megerősítették. A had­seregnek azok a részei; amelyek a nyugatmagyarországi beavatkozás­nál tekintetbe jönnek, továbbra is szigorú készenlétben maradnak. Bécs, augusztus 31. A Neues Wiener Tagblatt azt Ír­ja, hogy osztrák részi ől most már több, mint hétezer ember áll Nyugat- magyarországon és a \ határon. A kormány mozgósította a véderő első ezredét, valamint a bécsújhelyi tüzérségi és gyalogsági alakulato­kat. Ezek a csapatok egyelőre se­gítő erőkul szolgálnak. Sopronig jelenik, bogyói át­adandó My ugat in i gyarorámg i terű- etet waya a skptem szövetség- ■özi Ifzottság osztotta fel A és B ónájm s a két zóna h úárvonalát is :zJantántbizottság állapította még tfles részletességgel. Alaptalan te­hát az az osztrák vád, mintha a magyarok önkényesen állították volna fel az uj demarkációs vona­lat. A még megszállva tartott terü­leten továbbra! is;teljes rend uralko­dik s az A-zónából érkező hirek is a helyzet javulásáról ; dnak fhűt. Az osztrákok ugyanis a legtöbb He­lyen a régi határon túlra vonultuk már vissza és Így megszűnt a zavar­gások főoka : a lakosság elkeseredése a megszállókkal szemben. A kiürített- terület . községeiben a rétidét helyi, önkéntes alakúk: tok tart ják fenn. A kbosság egyébé ként egyxe türelmetlenebbül .kö; csendőri erőket küldjön a területre. ügy látszik, hogy az ántánt nem h ijlandó fegyveresen segíteni Auszt­riát, hanem rábízza, ho^y a nyert területet saját erejéből pacifi- kálja. Béc-sujh lyről érkező jelentések szerint az ott összegyűjtött osztrák haderők hangulata nagyon jyyonwtl s az osztrák kormány sigmieseire sem számíthat rájuk. Jr \A* osztrák oknap nem sta- \bad katonaságot küldeni I Nyugatmagmrországra. 1 BéJÍ, augusztus 31. I Hivatalosait közük: A soproni mivetségközjf tábornoki bizottság lmározataMiapján, amelyet ma hoz­tak az ográk kormány tudomására, \az%sjimk hadsereget egyelőre nem használják fel Nyugatmagyarorszá- gon. A bécsújhelyi helyőrségei egy Bécs, :au0r31. A Neues Ti iener Tamlatt. arról értesül, hogy i párgT nagyköveti tanács itteni ád^ánjjfffmiselö közlése szerint holnap-fStfhatározni a nyikpt gatmagyarorszábi kérdésben. /Sopron,atlff' 31. A magyar KatonaLp^s polgári hatóságok átalJnuritett terü­letekről a ljkaftág nagy töme­gekben menekül és a magyar hatóságoktól kér yédélnpf, s gazdátlanul maradt terübOeken mutatkozó anarchisztikus álla­gotokkal szertelen. ' I Sz omb atbél y, aug. 31. Az átfcatolásra*^! élt .Vasmegye területéit teljes imigalom uralko­dik.. Az •eztrákíh rézéről 'tegnap délután \néarmegszá}Iv& tartott két községem is, úgymint Gyana- falváról és Rábftszcatnf árt'onfeől e«

Next

/
Thumbnails
Contents