Kis Ujság, 1921. október (34. évfolyam, 218-243. szám)

1921-10-01 / 218. szám

Képjólét. Bernolák Nándor, a hírneves népjóléti miniszter ma ankétre hívta össze az embereket, mond­ván, hogy a lakásrendelet ügyét meg kell oldani. Az összesereglők nem vették mindjárt észre a fi­nom disztinkciót, amely fennen dicséri népjólétünk pompás ke- zekbeni tartózkodását b azt hit­ték, hogy a lakásínség megoldá­sáról esik majd szó, holott téved­tek, erről említés Be történjék, mert csnpán a rendelet az, ami sürgős, ezt kellett volna hirtelen nyélbesütni. Azért miniszter ugyanis, hogy rendeletet szüljön. Rendelet nélkül mit sem ér az élet. Ebből a óéiból hivódott te­hát össze a mai tanácskozás a népjólétibe s a hirneves sietett kijelenteni, hogy mintán az épít­kezési módszer tnlságosan lassú és hosszadalmas, haladéktalanul a szabályrendeletbe kell áttérni. Át is tért nyomban. Aki a részletekre kiváncsi, elolvashatja az egészet, amelynek össz­benyomása határozottan az, hogy boldog az a nép, amelynek jól való létéről ilyen kaliberű tü­nemény gondoskodik, mint a mi I elsőrangúnk. Ez a nép szinte észre sem veszi, hogy miként jut egyre jobb és jobb létre, szinte átszenderül reá, ami kizárólag a miniszter által használt kéjgáz­nak köszönhető. Ha akad kétel­kedő, olvassa el a rendeletet, amelynek paragraf usai úgy csat­tognak, mint valami hőskölte­mény szakaszai. Általában, mint a szakaszok, esetleg rendőri,vagy katonai, szóval erőhatalmi sza­kaszok, amelyek nélkül a rende­let végrehajtását el sem lehet képzelni Nekünk az a véleményünk, hogy a belügyi és igazságügyi minisztérium képviselőinek til­takozása kizáróan mint irigység! termék hangzott el az ankéton. Hogy a főváros ijedtében ha­lasztást kért s hogy a zsidó Bródy megdöbbentőben alkotmányjogi imaformulákat hadart, igazán nem a rendelet ellen, sőt mellette beszél. Minden mellette beszél, hisz az egész világon az az irány­zat, hogy diktátori alapon kell megoldani mindent, ami még megoldandó. A sarukat is, mi­előtt belépnénk a népjólétibe. Ahová pedig be kell lépni okvet­lenül, annál is inkább, mert erre a rendelet határozottan jogot ad. Ha ok nem is volna ra. Holott van: sok, sok pompás szob , amely szinte feltolja magát or­vosságul a benne tenyésztett kórságok pUegJ jiaUlot repülőkatasztrófa. fa olasz külügyminiszter békés megegyezést akar jfyugatmagyarország ügyében. A* ántánt ultimátumát teljesíteni kell. — Október 4e a végső határidő. — TJjabb harcokat jelentenek. — Osztrák lapok hamis hírei. London, szept. 30. A Reuter-ügynökség értesülése szerint a nagykőveti értekezlet teg­nap elhatározta, hogy fölszólítja Magyarországot, adja át október 4 óig Nyngatmagyarországot. Az ultimátumot minden föltétel nélkül teljesíteni kell. Bécs, szept. 30. A Neue Freie Presse értesülése szerint a magyar kormány az ántánt rdiimátmfíara adott válaszában jelzi, hogy arra az esetre, ha a közveti tő tárgyalások oletóber árig nem feje­ződnének be, az ántánt részéről a ki­ürítésre kitűzött határidő meghosz- szábbitását, reméli. Itteni ántánt- körökben ma azt beszélik, hogy Benes külügyminiszter a maga köz­vetítését elhalasztotta, még pedig azzal a nyilatkozattal, hogy a köz­vetítés napját az ultimátum le­járta után fogja megadni. Addig n'ncs abban a helyzetben, hogy közvetíthessen. Az olasz külügyminiszter á békés megegyezésért. Róma, szept. 30. A St e fa ni-ügynöke ég közli • A magyar kormány javaslatot nyuj- tatott el Della Torretla márki olasz külügyminiszterhez, amely arra irányul, hogy vállalja el a'közveti­fet ■ M^yagorraág ée Ausztria, kö­zött a nyugatmagyarországi kér­dés barátságos megoldása érdeké­ben. Tekintettel arra, hogy a ja­vaslat a trianoni szerződés végre­hajtásán alapszik, az olasz külügy­miniszter beleegyezett abba, hogy ezt a javaslatot közli az osztrák kor­mánnyal, annak megállapítása vé­gett, vájjon lehet-e szilárd alapot ta­lálni a tárgyalásokra, de kijelen­tette, hogy az esetleges közvetítés semmikép sem érintheti a szövet­ségeseknek a békeszerződés meg­óvására irányuló akcióját, vala­mint a nagyköveti értekezlet ta­nácskozásait. . Az osztrák kancellár a maga ré­széről kijelentette, hogy attól a bizalomtól áthatva, amellyel az olasz külügyminiszter személye ú á"t viseltetik, komoly és sürgős megfontolás tárgyává teszi az olasz külügyminiszter közvetítésével hozzá eljuttatott kérést, egyben megállapí­tott néhány feltételt, amelyeket Bella Torretta márki azután tudo­mására adott a magyar kormány­nak. Miután az olasz külügyminisz­ter ilyen módon megismerkedett az osztrák és a magyar állá p rt-tal és annak alapján lehetőnek találta az egy izség elérését, értesítette enől a párisi és a londoni kormányokat is é3 arra kérte a szövetségeseket, hogy vele együtt működjenek köz­re a súlyos probléma gyors és ki­elégítő megoldásán. A nagyköveti értekezlet ezek után a dolgo£ wes* tani állapotáról nyert tájékozás alapján kedvezően fogadta a folya­matban lévő közvetítést és ngyan- akkor leszegezte, hogy a közvetítés nem érinti a Magyarországnak át­adott ultimátumot, amelynek ha­tárideje október 4-én telik le. Bécs, szept. 30. A Neues Achtührblatt jelenti: Az osztrák, magyar és cseh kormány hivatalos tárgyalásai még nem sza­ki' dtak meg, mivel az eszmecsere nem oly élénk és közvetlen, hogy pillanatnyi befolyásolás történhet­nék. így például a területi enged­mények kérdését az elfő megbeszé­lés alkalmával csak futólag érin­tették. A részletes tárgydsa csak akkor kezdődhetik meg, ha a nyugat­magyarországi terület sima átadása már megtörtént. Anglia reméli a békés megoldást, Páxis, sz pt. 30. * A Daily Tel graph szilái dán hisz abban, hopy a nyugatmagyarotr­szégi kér disben Magyarország ba­rátságba megadást ér el Ausztriá­val, mihelyt 'Magyarország kiüríti a vitás területet. Hártyák a határon. ■ ' Bécs, szept. 30. A Neues Achtührblatt jelenti: E hó' 28-jka óta «. magyar s»bftd­hó' 28-jka óta a

Next

/
Thumbnails
Contents