Kis Ujság, 1921. október (34. évfolyam, 218-243. szám)

1921-10-01 / 218. szám

2 . kis Újság 1921. október 1. csf p' tok élénk földerítő működést je.jtenek ki, főleg Bruck melleit a ha­tárterületen. A szabadcsrpf tok eközben a mi területünkre is lövöl­döznek. A védórség három tagja megsebesült. A múlt éjjel és ma a hajnali órákban N émelóv árnál üt­közet zc ja volt hallható. Az ütkö­zetről eddi? jelentés nem érkezett. Múlt éjjel Újlak és Deuteeh- Haslau mellett ütközet volt egy erős magyar szabadcsapattal. A szgbfdcsapatból három ember megsebesült. A mi részünkön sebesülés nem történt. Bécs, szept. 30. A lapok jelentik, hogy tegnap ki­kiáltották az önálló nyugatmagyar­országi államot ás a Friedrich Ist­ván vezetése alatt álló ország­védelmi bizottság pvoklamációt bo­csátott ki. A bécsi sajtó által terjesztett e hírekkel szemben a Magyar Táv­irati Iroda megalapítja, hogy Friedrich István Budapesten tar­tózkodik, Nyugatmagyarországon pzdig ilyen proklamádóról semmit sem tudnak. ’ Benes és Schober j találkozása. {( '■** Prága, szept. 30. ' ‘"Sím*. és Schober os&k a jövő héten fognak találkozni egymással, még p'dig Budw'ishan. A ]övö biten érkeznek a miiünk. (Svájcból hozzák az uj bank- / jegyeket.) Az nj bankjegyek hazaszállítása végre megtörténik. Svájcból, ahon­nan megrendelték, vasúton szállít­ják egyik bajor dunai kikötőbe, ahol egyik megbízott hnjózási^tá"- sa' águnk veszi át a több mittiárdot érő küldeményt. Budapestre a pénz- száUitmányt hajón ír zzak. Az érdekelt pénzkörőí a jövő hét elejére, várják Zürichből a milliárdo- kát és már minden szükséges elő­készülete* megtettek, hogy a kül­demény zavartalan útja biztosit- tassék. A törökök bekerítették a görög hadsereget. (Húszezer görög halott.) ''""A kisázsiai harctérről érkezett legutóbbi jelentések szerint a görög sereg teljesen körül van zárva. Kcmal basa, fők diszállásáról je­lentik, hogy a Sach°ria folyónál lévő h' daliásokban több mint húsz­ezer görög katona holttestéi földelték el a török csapatok. A gö.ög sereg helyzete E?ki-Se hír nél válságos és csak órák kérdése, hogy a töiökök kicsikarják a teljes diadalt. , wwwnwwwwnwvwwww A lc<a;a*áhy ma délután minisz­tertanácsot tartett, mely a nyugat- magyarországi kérdéssel és a lepurk más helyén ismertetett lakásrende­lettel foglalkozott. Értesü'é- ünk szerint a rendelet el­len mutatkozó általános felháboro­dás hatása alatt a minisztertanács úgy dönti fc , k°g.y a rendelet végre­hajtásai mindaddig felfüggeszti, mig a főváros legközelebbi közgyűlése azt le nem tárgyalja. Az egységes párt létrehozatala most már véglegesen meghiúsultnak tekinthető, miután az egyes páitok között fennálló nagy elvi ellentétek nem hidalhatok át. így egyre job­ban előtérbe nyomul az u. n. több­ségi párt eszméje, mely a keresz­ténypárt egy rá'ze által lefektetett program alapján a kereszténypárt egy csoportjából, a disszidensek- ból és a kisgazdapárt reakciós ele­meiből alakulna-. A többségi párt kereszténypárt! prop?gálói az általuk lefektetett programot ma eljuttatták a kisgaz­dákhoz s zz el, hogy azok e hó 8-ig közöljék velük észrevételeiket. Az igy megalkotott műnk terv alapján tartaná a zután meg Bethlen István gróf e bó 9-én pécsi beszédét. Minisztertanács. A Migy? - Távirati Iroda jelenti: A kormány tagjai ma délután 5 órakor a miniszterelnökségi palo­tában B thhn István gróf minisz­terelnök elnöklésével miniszterta­nácsra gyártok össze, amelyen a nyugat, magyarországi kérdést és folyóügyekot tárgyaltak. A minisz­tertanács a késő ejjeli órákban ért véget. Kiszély Gyula — Ft ranya és Pécs főispánja. A M Távirati Ircda jelenti: A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére Kiszely Gyula kir. kamarás belügyminisztériumi mi­niszteri tanácsost, a szerb-horvát- szlovén állam á'tal kiürített terü­letek kormánybiztosát, Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város főispáui teendőinek ideigle­nes eUáfásával megbízta. A Szildgyi-Eckhardt-affér. Szilágyi Lajos dr. nemzetgyűlési képviselő és Eckhardt Tibor dr. sajtóirodáiéinök között fölmerült lovagias ügyben, értesülésünk sze­rint, szünet állott be. A szünet azért vált szükségessé, mert Eckhardt Tibor dr. ágyban fekvő beteg. •Csonka Magyarország - nem ország Egész Magyarország mennyország!* i j Kizárták a férflszabö­b munkásokat, Bérharc a férfiszabóiparban. ­kJérfiszabómesterek tegnap este nagygyűlést tartottak, amelyen hosszas megbeszélés után határo­zati javaslatot fogadtak el, mely szerint a munkások kizárása mellett foglalnak állást. A munkások ugyanis nem fogé dták el a meste­rek részéről felkínált 25 százalékos drágasági pótlékot, Ír nem tovább­ra is ragaszkodnak 35 —60 százalé­kos bér javítási követelésükhöz. Az összes búd" pesti sza bóipari üzemek ma délben beszüntették a munkát és ettől az időtől kezdve a munkások­nak sem a műhelyekben, sem pedig házon kívül munkát- nem adnak. Brtlliáns nyakak a kocsiban. (Elveszett egy hatszázezer koronás nyakék.) E hó 25-én éjjel Goldner Adolf ne férjével a Deli-kávéházból hazafelé tartott, a kávéházban észrevette távozás alkalmával, hogy 200.000 koronát érő brilliáns nyakéke ki­kapcsolódott, erre a biztosító zár­ral újból összetűzte, majd a József- témél férjével kocsiba szállt, mely az Andrássy-ut 31. számú házban levő lakásukhoz vitte őket. Midőn a lépcsőn felment, észrevette, hogy nyakékje eltűnt, feljelentést tett a főkapitányságon. Valószínű, hogy Goldnerné a kocsiban vesztette el az ékszert. A rendőrség felkéri azt a bérkocsist, aki Gcldneméfc a Jó- zsef-térről hazáig vitte, jelentkez­zék a főkapitányságon, II. emelet, 12. szám alatt Seybold detektiv- fe]ügyelő csoportvezetőnél. Utartöztatott tanár. (Terrorral fenyegette meg tanár- / társait) A-búd? pesti kiráyi ügyészség izgatás büntette cinén vádmdit- ványt nyújtott be Kosári István 52 éves gimnáziumi tanár ellen, mert a proletárdiktatúra idején a közoktatásügyi népbiztosságnál mint osztályvezető agitált a kom­munizmus érdekében és Nagykani­zsán mintegy kétszáz tanár és ta­nító előtt azt hangoztatta-, hogy mindenki barátkozzék meg a kom­munista szellemmel, mert különben nem rúdnak vissza a legvéresebb terrortól sem. Kosári István ellen mindjárt a kommun bukása után megindult az eljárás, 1919 augusz­tusában le is tartóztatták, de két­heti fogság után kiszabadult. Most, hogy elkészült a vádirat, újra- fog­ságba került és legközelebb meg­tartják vele szemben a főtár­gyalást. Karúval agyonverte az apját. (Egy elvetemült fiú rémtette.) Békéscsabáról jelentik: Somogyi Imre szom olya i gazdr ember József nevű fiával tegnr p estefelé a szőlő­be indult. Útközben az apa és fia között szóváltás támadt, amelynek során az öreg Somogyi megdor­gálta a- fiát. A fiú dühbe gurult és egy előkapott szőlőkaróval a szó szo­ros értelmében agyonverte öreg édes­apját. A bestiális fiút a csendőrség let. rtóztatta. Egy bSrzeQgynőtc százmilliós csalása. (Becsapott egy hollandi szállodást. — Átkiséríék az ügyészségre.) A budfpéstT királyi ügyészség vizsgálób’rájának elfogató paran- osa alapján a rendőrség ma reggel előzetes letartóztatásba helyezte Schwartz Sámuel tőzsdetagot, aki JPiiíem Hirmsen amsterdami szál­lodatulajdonostól negyvenezer hol­land forintot és négyszázezer font értékű részvényeket csalt ki. Schwartz Sámuel gyakori vendége volt az amsterdami szálledá-nak, ah°l azt tudták róla-, hogy előkelő budapasti bankár. Hornosén össze­barátkozott a tőzsdetaggal és en­nek a barátke zásnak lett a folyta­tása az a közös üzleti vá^alkczás, amelynek örve alatt Schwartznak az említett értékeket sikerült ki­csalni. Hír msen még idejekorán rá­jött, hogy szélhámossal van dolga- ás igy a részvényeket sikerült le­tiltás utján megmenteni, a 40.000 holland forintja azonban elúszott. Az amsterdami szállodatulajdonos Budapestre jött és Schwartz ellen itt tette meg a bűnvádi feljelentést. A csaló tőzsdetagot csak általános­ságban hallgatták ki a főkapitány­ságon és ez aUcalommal már egyez­kedési ajánlott fel, de kiderült, hogy a tízmilliós kárral szemben mind­össze százötvenezer koronát tudna csak fizetni. Schwartz Sámuelt dél­után két órakor átkisérték a királyi ügyészség fogházába. _ NAPIHIREK. — Szerbiának ki kell vonulnia Albániából. A «Daály Express* jó forrásból vette azt az értesülését, hogy az antant fel fogja szólítani Jugoszláviát, hogy rendelje vissza csapatait az albán területről. Biz­tosra veszik, hogy Jugoszlávia és Görögország ez ellen tiltakozni fog a legfelsőbb tanácsnál, azonban ez semmit sem fog változtatni a hatal­mak végső elhatározásán. — Újból fagyott az éjjel Mint jelentik, az idő Európában túl­nyomóan d íütt. száraz és hűvös. Hazánk időjárásában nem történt változás. Az erős éjjeli lehűlés kö­vetkeztében ma reggelre ismét 0 fok alá sülyzdt a hőmérő. Debrecen­ben —3, Szombathelyin —1, Kecs­keméten —1 volt a hőmérséklet. Jós­lói: Az időjáá.ban változás nem várható. — Kiss József állapota változat­lan. A nagybeteg Kiss József alla- p tában ma lényeges változás áLTctt be. Orvosai úgy találják, hogy az állapot nem rosszabbodott. A beteg nyugodtan alszik, amikor fölébred, közérzése tűrhető. — Egy nap alatt Szabadkáról Belgrádba és vissza. Szabadka és Belgrád között uj gyorsvonat in­dul meg', amely lehetővé teszi, hogy "ők utasok egy nap alatt megfor­duljanak a szerb fővárosból, A gyorsvonat reggel 6-kor indul Sza- b dkáról és este háromnegyed 8-kor érkezik vissza Belgráditól Sza­badkára. — Rendszerváltozás Oroszor­szágban. Révaiból jelentik: Moszk­vában híre jár, hogy október köze­pén teljesen átalakul a szovjetkor­mány. Ugyanerre az időre várják gazdasági téren és a polgári jogok tekintetében azokat az újításokat, amelyek helyreállítják a régi rendel és egyedül csak o kormányhatalom marad a kommunisták kezén. —■ Öngyilkos lett, mert sikkasz­tott. Tegnap a városligeti Ip rcsar- nok mögött Goldschmied Uezső 29 éves tisztviselő főbe lőtte magát. A Róbus-kórházba vitték, ahol meghalt. Egy cédulát hagyott, amelyre öngyilkosságának elköve­tése előtt ezt irta : «Sikkasztottam, pénzemet a lóversenyen vesztettem el. Senki nem hibás csak magam.< — A házmesterek és a vicék kö­vetelése. A házfelügyelők és a segjéd- házfeiügyeWk közös szövetséget alakítottak, amelynek legutóbbi gyűlésén elhatározták, hegy a szo­kásos kapupénzen kívül állandó fi­zetést követelnek és azt akarják, hogy ne a lakók, hanem a háziúr fizesse őket. Minden házfelügyelő havi 1500—2000 koronát, a vice­házmester p dig 1000—1500 koro­nát követel. — Nyolcvankilenc éves öngyil­kos. Hódmezővásárhelyről jelen­tik : Németh János 89 éves gazda­ember tegnap délelőtt az egyik tanyai ház udvarán beleugrott a 1 kútba és mire észrevették, halott volt. A kiszállott rendőri bizott­ság megállapította, hogy az öreg ember életunteégból követte el végzetes tettét. 7elfttgges2tik a lakásrendelet végrehajtását. Nyugatmagyar ország kérdése és a lakásrendelet a mi­niszter tanácsban, — Egységes párt helyett többségi párt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents