Kis Ujság, 1921. november (35. évfolyam, 244-269. szám)

1921-11-01 / 244. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest IV. Dataady Győző-utca (ezelőtt Sarkantyús-utca) 3, szám, Előfizetési érák.’ Egész érre _ ------580 K j Negyed érre-----------70 R Fél érre _________ 140 K | Egy hónapra______ 25 K KUlfSIcfőn egyes szám ára: 2 korona HOT. érfüran. 244. szán. R * Ära 2 korona * tszi Kedd, member i GiiszOnneaak Tisza István emlékére. (•»A hazáért élt és érte vértanú­halált halt.«) Tisza István gróf tragikus halá­lának mai, harmadik évforduló napján megkapó ünnepség kereté­ben leplezte le a miniszterelnökség tisztviselői kara azt az emléktáblát, amelyet Tisza István gróf emlékére a miniszterelnökség épületében el­helyezett. A tábla Kisfa hűli Stróbl Zsigmond mester siker ült alkotása. Karmai között kardot tarló turul- madarat ábrázol, alatta az egyesí­tett nagy magyar címerrel. A leleplezési ünnepélyen előkelő meghívott közönség vett részt, a ■melynek soraiban a polgári, az egyházi és a katonai hatóságok vezetői, valamint a politikai és a társadalmi világ számos előkelősége volt jelen. Eljöttek József főherceg, József Ferenc főherceg és Albrecht főherceg is. A diplomáciai kar ré­széről jelen voltak Grandsin iih amerikai és Castagneto olasz meg­hatalmazott miniszterek és Fürs- lenbe,rg német ka vöt. Az emléktábla • leleplezésével kapcsolatban Bárcztj István mi- niszAari tanácsos tartott költői szép­ség kben és nagy igazságokban gazdag- mélv hatá u ünnepi beszé­det. JKindenszenlek napján. Hz dntánt budapesti képviselőinek eleget tesz az ántánt követelésének. együttes jegyzéke. — A kormány — összehívják a nemzetgyűlést. A díszes emléktáblát a miniszteri főlépcsőn helyezték él. Az emlék, tábla felirata a következő : — Gróf Tisza István magyar ki­rályi miniszterelnök emlékének, aki ■a hazáért élt és vérknmJutlált hall. Hálás kegyelete jeléül a magyar ki­rályi miniszter elnökség. A Ti sza-Emlélebízottság emlékünnepe. Ma délután az Országos Tisza - Em­lékbizottság rendezett emlékünne­pet a Nemzeti Társaskor helyiségé-1 ben. Az emlékünnepet, mélyen | nagy és előkelő közönség jelent meg, Beöthy Zsolt nyit ott a. meg szép beszéddel. Utána Vadász lá­péit mondotta el hátaimat, ni élv gondolatokkal telt gyász beszédét. B -szédét a következő szavakkal fejezte be : — Most múlt el rólunk harmadik éveannek, hogy Tisza. Istvánt meg­ölték ! Az élő ellen leheteti intrikálni, összeesküdni a sajtóval, nyílt gyűlé­sekben, csarnokokban, ldubbokban, diszkrét finom, szalonokban lehetett legendákat gyáriam, lest vetni. A halottal szemben elsorvadt az erő, hitvány hazugsággá lön miniden ! — Bán; 1 unk, szeretet fink. re­ménységünk vezet hozzád. Tisza István; porbahvllott hazánk jtorba- hullott szép daliája, hozzád, vezé­rünkhöz, barátunkhoz, árok ditsösé- günkhöz l M k dj velünk, légy v?- Í iink, Tisza 1st van \ Az ünnepség végén Lőrinczy György és Vargha Gyula Tisza em­lékét dicsőítő verseiket olvasták föl. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Ma délelőtt Bethlen István 'gróf miniszterelnöknél megjelenteb ftz ántá it-nagyhatalmak budapesti követei és írásban az alábbi jegyzékei nyújtottak át: A szövetséges nagyhatalmak Magyarországon lévő diplomáciai képviselőinek konferenciájától. Miniszter Ur / Van szerencsénk Nagy méltóságodnak a nagykövetek tanácsának alábbi jegyzékét átadni : »A nagykövetek tanácsa, amely megelégedéssel látta, hogy a magyar kormány megfelelő intéz­kedéseket tett azon célból,, hogy Károly exklrály újabb kísérletének rögtöni véget vessen, ennek dacára megállapította, hogy mindeddig a magyar kormány nem tett eleget a szövetséges hatalmak azon határoza­tának, amely a trónvesztés proklamálásának szükségességéről szól. A trónról való lemondás, amelyre, úgy látszik, rá akarja birni az exkirályt, nem tekinthető ezen határozat végrehajtásának. A nagykövetek tanácsában képviselt szövetséges áliamok aggodalommal vannak eltelve a növekvő izgatottság miatt, amelyet a restaurációnak ezen újabb kísérlete a Magyarországgal szomszédos államokban előidézett, és tevék nyon közreműködnek annak lecsillapításában. Ugyanezen célból felszólítják a magyar kor­mányt, hogy haladéktalanul proklamálja Károly exkirály trónvesztését és hogy ezt a trónvesztést — a nagy­követek tanácsának 1920. február 4 én és 1921. április 1 én hozott határozata értelmében — terjessze ki egy­idejűleg a Habsburg ház valamennyi tagjára. A tanács elvárja, hogy a magyar kormány, hozzá akarván járomi az általános béke fenmaríásához, haladék nélkül hozzálát ezen határozat végrehajtásához.;, Fogadja stb. CA9TAGNET0 s. k HOHLER s. k. FOUCHET s. k. A minisztertanács elfogadta az ántánt követelését. Tekintve, hogy a magyar kormány az ország jelenlegi súlyos helyzetében, melyet a szomszéd országok egyre fokozódó katonai intézkedései idéztek elő, rá van utalva a szövetséges nagyhatalmak tánaogatá ára, a kormány számára jelenlegi kényszerhelyzetében nem volt más választás, mint a nagyhatalmaknak ezt az njabb határozatát elfogadni. A helyzet ismertetése után a minisztertanács idevonatkozó határozatát egyhangúlag hozta meg, amiről a magyar kormány a szövetséges nagyhatalmakat azonnal értesítette és ezt a válását a cseh köztársaság, az S. S. S. és a román király.-. A? budapesti képviselőivel is még a mai nap folyamán közölte. Minthogy az aulá it nagyhatalmak kívánságuknak a törvényhozás által való elfogadó-ára záros határ- idő1 szabtak, a kormány a nemzetgyűlés ajjrgős összehívása iránt a szükséges intézkedéseket megteszi. Az egész Habsburg-fiázra ki kell mondani a IrónvesztésL

Next

/
Thumbnails
Contents