Kis Ujság, 1921. december (35. évfolyam, 270-294. szám)

1921-12-01 / 270. szám

; Megállapítanák Magyarország kárát. (Megszűnik a budapesti kármegálla | pitó bizottság.) Paris, nov. 30. ,1 jóvátéleli bizottság a kővetkező közleményt teszi közzé a Hatus- ügynökség utján : .4 szövetségesek 1919. oki óbír ll-cä Budapest székhellyel külön bizottságot létesítettek, amelynek fel­adata. az volt, hogy állapika meg, minő értékeket és javakat vittek el Magyarországról egyes szövetséges hadseregek az után az időpoht után, amikor, az eüenségcsk'diack meg­szűntek. Miután - a. bizottság ennek a feladatának eleget tett. a jóvá- 1 ételi bizottság elhatározta, hogy ezt a kü'öu bizottságot 1921. de­cember elsején feloszlatja. A külön ■Vzottság okmánytárát átezállitot- ták.a jóvátételi bizottság búd-" pesti irodájába. Akii ÖÄ bizottság jelen­téseit most. a jóvátételi bizottság fogja, megvizsgálni, hogy éléget tegyen araiak a feladatnak, ame­lyet a trianoni szerződés e kérdés tekintetében iája hárít. 1 párisi kekszekéi! a bíróság Elölt. i Bűnösnek mondták ki Landrut gyilkosságban.) Versailles, nov. 30. (Havas.) Az esküdtek Landrut bűnösnek mondták ki a terhére rótt gyilkosságban, hamisításban és lo­pásokban. A bíróság most a kisza­bandó büntetésről tárgyal. (MTI.) FaMb nt egy toialámozdony. (A mozdonyvezető és egy ismeret­len ember meghalt.) Pécsről jelentik : Ma este három- mgjrci nyolckor a Pécstől tizen- • gy kilométerre levő Üszög állo­máson a, tolató mozdony, amint az 1962. számú teher vonatot a pécsudvari állomásig akarta ki­ríni, az indu'ás előtt, va'őszit ü n kazánrobbáuás következtében fel­robbant. A mozdöiiy részeit öt­ven lépésnyi távolságban talá'ták •neg. A mozdonyv zrtó, Gyarmati István, meghalt, a'fülö,’ IP. nhardt :Andrá,> súlyosan mrgcsebssült. Még egy halottat talál.fák, akiről eddig nem tudják, kicsoda. A robbanás elszakította az összes villanyveze­ték jket, ugv hogy az egész állomás sötétségben van.. A kárt eddig nem tudták megállapítani, A robbanást tizenöt kilométer távolságban is meghallották. A mozdony a mo­hács—pécsi vasútnak .11. s-/á'vu Trjnitas aevü gépje volt. {MTI.) A ■ kisgazdapárt, tegnap nagy­atádi Szabó személyi h:u ágbó' származó áJá-fogía'á a következté­ben gyenge többséggel az egységes párt ellen döntött. Ér az ál'á ícg'a- ás arra késztette a k -resztcrypár-. tot, hogy ma déli ért kéziét én o!v határozatot hozzon, mely l helövi kézi a dzignált minlszhrelnöhi k. hogy a kibontakozás utjai most már 'zen a párton kíresztü keresse. A párt min den: k el őtt. ki m or de tta, h"gy tagjait pártfegyelzniinél tiltja el a király kér désb n kifejtendő pro­pagandától, majd Haller Irtván in­dítványára a következő határozati javaslatot frgedén el •. 1. A párt elfogadja a minisz­terelnök munkaprogram ját. 2. A párt megállapítja, hogy a keresztény keresztyén föld míves és kisgazdapárt által az egységes párt tekintetében 'fel­állított feltételeket nem fo gadja el. 3. A párt a miniszterelnököt kormányzati párt alakítására irányuló törekvésében támo gatja. Az értekezlet a. határozati ja­vaslatot vétó. nélkül ryyhgp.griáu el­fogadta. Bethlen visszaadta megbízatását. A tegnapi esemény k t r : őszé­be« következményi ként Bethlen István g ót mii1ászt ere]nők ma dél­után öt órakor kihallgatáson, jelent még u kormáhyzóaH, a kin* le felajánlotta, hogy megbízatá­sát visszaadja. A kormányzó • egyelőre úem-dön­tött, de bizonyos; hegy ismét fsak B Ment bízza'meg.. a kormányala­kítással. oki vj ■ alapon kezdi meg a kibontakozási tárgyal ásókat, a. mint /ízt *: ár tegnap is j '1 ztük. Bílh’en í kibont; hozás rJa pjául — ét'.-.-, ülésünk szerint— a kisebb­ségi pártot veszi és ezt ízekből .de - kit jé- < o. akik öl /jddigis követni akarták. Az uj B< í hlen-korn ány a nemzetgyűlést, már csak rövid ideig akarj? fogblkeztatni, hegy még el; őíorbr n zz vj választójogot alkossa meg, .rzuián— előjeléth - íóh.g— feb:uár b-rr . /’ el fogja rendelni a választásé kát. A kibmtvaköxás érd* kében egyéb­ként höhú p ujj? megkezdődnek a kihallgatások a kormányzónál. Ezek a, kibe liget ások nem fognak hosz- szísan elnyúlni, írért a kormányzó szeretné a válság minél előbbi meg­oldását­Hivatalos helyen úgy tudják, hogy rosszakaratú félreértés borí­totta fel az egy-égés párt. tervét. A miniszterelnök ugyanis nem kí­vánta azt, hegy bármelyik párt is f.‘ladja önál’ó ágát. B thlen egyébként már ma meg- k zdte tárgyalásait a pártvezérek­kel,' ak'k közül ma esté Huszár Károly, Vasa József, Ernszi Sándor és B melók Nándor keresték fel a • nini «tör elnököt. Hág gátlói magyaráznod ife. Nagyatádi Szabó litván, akinek nagy .része van abban, hogy az egy­ség ?s párt ügye egyelőre néni ért el sik rt, ma rnár magyarázni pró- bá’ja tegnapi szereplését,. Nyilatkozatában.úgy akarja be­állítani a tegnapi értekezleten tör­ténteket, mintha a kisgazdák egy­hangúan utasították volna el sz egységes párt eszméjét. Ismét, arra hivatkozik, hogy ott ván.jb kis- gazd: párt, mely elég. nagy párt r hhoz; hogy a helyzetet megment­hesse. H jlandó B'thlent, támo­gatni, de személyi biztosítékokat kí­ván arra nézve, hogy a T5 íh\ n által összeállított p: frgrsmot rein- denré-zélren végre is fogják haj­tani. Ö maga ezentúl mmdetj idejét a piitéletnek fogja szentelni. A párt-— állapítja. meg — egységes volt eddig is (!) -és ezután még egységesebb lesz. XXXIV. évfolyam. 270. tzám. R Ára 2 korona «■ 1921. Csütörtök, december i Jfagyatádi mosakodása. Bethlen visszaadta megbízatását. fi kormányzó fenntartja a dezignálást - Uj alapon Indulnak meg a tárgyalások. - fi kereszténypárt a mlnisz terelnek mellett. - holnap újra megkezdődnek a kihallgatások.

Next

/
Thumbnails
Contents