Kis Ujság, 1921. december (35. évfolyam, 270-294. szám)

1921-12-01 / 270. szám

A nyomdászszakszervezet vezetőjének bünpöre. — Holnap dönt a vádtanács. — Megírtuk, hogy a budapesti kir. büntet<5 törvényszék vizsgálóbírója a, nyomdászszakszervezet vezető­iét, Gfutlmann, Jakabot sikkasztás büntette címén letartóztatta. Ottfí- marm és védője a vizsgá’óbiró vég­zése ellen felfolyamodáseal éltek a mdtamcahoz. Dr. Bann József vád* tanácsi előadó a nagy tömeg irat áttanulmányozásáva l még nem ké­szült el és.így a cádtanáci csal- hol­nap étéiben dönt, Gutlmaim Jakab szahaéHbráhsl.yexésc ‘'agy fogvatar- fása bérdéséb'n. Szivén szarta a barátját (Ha sokat isznak — áldomásra») Nyíregyházáról jelentik : Hege­dűs István, Mészáros András és Sémid Lajos nyíregyházai hente­sek a, nyírbátori, vásárról hazain* itulóban vásári, áldomást ittak, mire olyan jókedvük kerekedett, hogy Hegedű» Utcán a piac, köze­pén revolverével lövöldözni kezdett- Egyik barátja kikapta a kezéből a revolvert, de H'gedüs azt vissza­követelte. Az összer-zó'alkozás he­vében Hrgedm- előrántotta késéi és szinti,szúrta, Mészáros Andrást, Le­tartóztatták. Elítéli viliamosjegycsalúk. (Drága utazások.) A budapesti büntetőjárásbii ótá­gon Czakor Jó :sef dr. büntetőbiró több villamosjégy-csaló fölött Ítél­kezett, akik az eldobott villamos- jegyeket a megállóknál fölszedték és föl akarták haszná’ni. l’gy fele- ’■ísségre vonta üttm-ea Mihály, Stel­ling Li-zí6. Sági Mihá'v, Szenes József, Sajgói Anna és Szabó Fe­renc gyári mtmkásrkíit. akiket fe­j.nkint 130 korona pénzbüntetésre ítélt <$. A „KIS ÚJSÁG ' ZAGY REPES y APT AB 4 1922 évi kiadását darabonként 24 koronáért bér mentve ka di svét a „KIS ÚJSÁG** kiod6Kivat<tlas IP Dal» matfiU Gyónó-utca 9­fiz osztrák nemielgjÜlés jóváhagyta a velencei egyezmény!. *~ J mét megsvakadt a vasúti forgalom Beccsel. — Bécs, nov. 30. I rlának ítélt területet az osztrák ingói !*« szövetség lene. (Két évi moratórium Németország­nak.) Bées.nov. 30. A Daily Bíráld azt az érdekes hírt közli, hegy az európai diplo­mácia az angol-francia ántánfc he­lyébe könnyen angol-német szövet­séget hozhat létre. A lap párisi forrásból annak a lehetőségét sem farija kizártnak, hegy az angol kormány Németország javára kél évi moratóriumot jog javasolni, úgy hogy Németország 192t előtt nem big fizetni. Ha Franciaország ez ellen tiltakoznék, emlékeztetni fog­ják arra, hogy 6 kötött először kű'ön egyezményt akkor, amikor a természetbeni szolgáltát ások ügyé­ben külön megállapodást hozott létre a. németekkel Wiesbaden ben. Franciaország tiltakozása eseten Anglián fizetésképtelenség bejelen- lésére fogja bátorítani Németor­szágot. 2 KIS UiSla IMI. deoBtnbar 1, Az osztrák nemzetgyűlés ma dél­előtt kezdte meg a velencei egyez- tnény ratifikálásának tárgyalását. Egészen bizonyos, hegy az osztrák nemzetgyűlés még ma elfogadja a külügyi bizottság határozáséit. Másé- rtV'.ca bécsi követ kijelentette, hogy amennyiben a népszavazás ered­ményű Ausztriára nézve kedvező lenne, Magyarország minden to­vábbi tiltakozás nélkül aláveti ma­gái. a döntésnek és átadia az Auszt­I rlának ítélt területct 1 kormánynak. A népszavazás ide jére Sopronba és környékére küldendő ántánfc- csapatodban úgy az dots, mint a francia és angol csapátok egyenlő arányban lesznek képviselve. A csa­patok v soproni tábornoki bizottság parancsnoki ága alatt fognál: áVani. Bécs, nov. 30. A nemzetgyűlés mai ülésén el­fogadta a velencei jegyzőkönyvet. (MTI.) Osztrák csapatok Ityugatmsgyarorszá^ott. Sopron, nov. 30. A: osztrák csapatok megszállották Cseni és Pornóapáti vasmegyei köz­ségeket. Ezzel az osztrákok birtokuk­ba vették a nekik Ígért terület legna­gyobb részit, azonban jelentés a meg­szállás befejezéséről még nem ér­kezett. A uugja-r-osztiák vasúti érte­kezleten, amelyet hétfőn Szorrbrt- helyeu tartották az érdekeit hr tó­sápok részvételével, egyetértőén ebben állapodtak meg, hogy a casttH forgalmat Sopron és Bécs­újhely között kedden, noverr b'r 29-én megkezdik és szerdán Bu­dapest és Bécs között Bécsújhelyen át az úgynevezett Babáén D vo­natok is megindulnak. Az éjmke folyamán;. zouben az osztrák kormány egészen váratlanul újabb akadályokat gördített a- forga­lom megindítása elé, úgy hogy a B'bton D-vonstok megint esek Budapest é-s Szombathely között köz- lefedhetnek. A váratlan fordulatról ?z uú zo- közönségtt a lapok utján már nem -lehetett értesíteni s igy az utasok csak a. pálya udvaron hirtelen ki­függesztett hirdetményből éste- sülhettek a forgalmi akadályról. Bécs, nov. 30. Mint az,-Arbeiterzeitung» jelen­ti, az Ausztriának ítélt nyugat­mű gyarországi terület déli rézé­nek megszállása terv szerűen lírkd előre. A menetelest «, magas hó rendkívül megnehezíti és »z után- pó'lás is sok akadálvbi ütközik. (MTI.) Szombathely, nov. 3ö, A szentgotthárdi járás tőszói jm* 29-én délután egy alezredessel és < gy kapitánnyal ötven katona vo- rult be lláhassentniárton községbe. Farhasdifalm községbe ma reggel vonultak be az osztrákok. Méntél- lak községbe 8 katona érkezett 'piros kokárdával. Lctpincsolassi, Pócfalu és Bormtjalu, községeket ma reggelig még nem szállták meg az osztrákok. Ókörtvélyes község­ben állítólag egy zász’órtj van. A községi bírák házain hirdetmény van kifüggesztve, moly szerint ka­tonákat toboroznak. A katonák napi fizetéséi állítólag ezeriitszás koronára emelték fel. A kereskedőket utasí­tották. hogy egy ’magyar koromért öt. osztrák koronát ssámiltanak. .-1* iskolákról hő seik a magyar címert. A járás területéről határátlépési igazolványt csak Nagyfáivá közsé­gen át utalunk ki. (MTI.) Yfu nkába n. a* o&z trák agitátorok. Sopron, nov. 30. Minthogy ez osztrákok már be­látják annak a propagandának és töméntelen röpijaúikrük siker­telenségét, ara#iy-k az Ausztriá­hoz való csatlakozásra szólították fel a lakosságot, ma, olyan ropirat- cédulákkaí árasztották ti Sopront és környékét, amelyek már nem A »Szíriához, hanem Németország­hoz csábit iák a sza vazókat. A röp- oélcíula szószerinti szövege a kö­vetkező : 'S pro ív rk. nytigatma- gyaron'ZH-giak' %ki Auf sári* mel­lett sitiret, ez egyúttal a Német­országgal való egyeeitéér* mwz !'- E j öpeédnlákiól természetesen tudomást sznrz tf a. soproni weö- vetségesközi tábornoki bizottság is. (MTI.) bírája jelenti telefonon ; November December 7-ig kelt befizetni a vsgyonváltságot — A kisgaüdák rayyonválteágot kérnek. Azíngatlanvagyonváltságrólsző* József, Glósi István, Tanewary ló törvény értelmében — mint ismeretes — a vagyonválfság össze­gét december 1-ig kell az adóhivata­loknál befizetni, Akik a vá Vágót az időhatárig beiizetik, a válüárj- nak megfelelő búza helyeit méter* mázsánként ezer koronát fize the in-k. Akik e határidőt be nem tartják, a későbbi idób n a. bízza mindíiikwi napi ára szerint lesznek kötelesek a váltság összegét ‘pénzben leróni. Ä kisgazdatársa dalomban most nagy az ellenkezés, mert. — mint mondják —- a törvény a határidőt rövidre szabta. A sérelmesnek vélt törvényes rendelkezés enyhítése cé'jáből teg­nap képviselői küldöttség kereste a pénzügy-minisztert hűyettesiio mi- niszterelnököt, akinek távoli Méhen Varga pénzügyi államtitkár fogadta a küldöttséget, amelynek tágjai vol­tak Madarász Z'igmord, Szaíánczy nagy távolságban vannak az adó­hivatalok, a váltság necsak az adó hivatalokban, hanem a községi ‘pénz­tár aknát. is fizethető legyen. Varga államtitkár a kii’döttségnék adott válaszában kijáen tette, hegy p váltság fizetésének határideje semmi szín alatt cl nem, odázható. A kisgazdák most azzal a tervvel, foglalkoznak, hogy összehívják a nemzetgyűlést ennek a kérdésnek tisztázása cé'jáből. NAPI HÍREK. József, Glósz István, Imre és Dánír Béla. A kü'döttség tagjai három pont­ban összefoglalva adták elő a ki>- gazdatársadalom kr>. ánságait a tör­vény n ődositáfára vonatkozólag. Az első pontban, azt kérik, hegy miután ah'. gazdatársadalom a tör­vény szövegéről még n a sincs tel­jesen tájékozva, « ragycmvóduág kedvezményes fizetésének határid jét tolják ki d'.Crtnb'.r 1-ről december 21-re. A második pontban, miután a tőivé--y akként rendelkezik, hogy az 1000koron»" k-dvezrr éryes fize­tést erek aztk k'pják, akik a vált* ság egész összegét egyszerre lefize­tik. azt kérik a. kisgazdapárti kép- viselők. hogy ezt. a kedvezményt azokra, is terjesszék ki, akik december 21-ig a folyó évre esedékes törlesztési részletet pontosan befizetik, A harmadik pontban azt * kivin­— Az olasz király fogadta a jua gyár követet. Rómából jelentik: A király fogadta Nemes grófot, Ma* gya-rormg quii ináli követét, a ki bemutatta megbizólevelét. — Ujabh túsz-szállítmány érke­zik Oroszországból. A nemzetközi. Vöröskereszt-Egyesület rigai meg­bízottja közli a magyar kormány- nyél, Iioítt kicserélés végett Moszk­vától Rigába indították » tuízok uj»°bb szállítmányát. A rigai vő- r öíkereszt-megbízott noverr her 2ö-én kelt távirata- ért elmében csa­ládi okokból egyelőre a követke­zők maradtak vissza- Sebei* oronz hí I árállomáson : Szarvas Líedó, Nagy József, Mátrai Le jós. Weiser Adolf, Lederer Gyula, Kelemen Andor, Varga Gyula, Szabó Károly és Klopcsáh Hugó. A t úszók közül többen feleségestül és gyermekes­től térnek haza. — Halálozás. Nagy-z igei hi Ssily Ki'mánné, született egyházai- bükki Deroaricé Róza, életinek hetvennyolcadik és házasságának: ötveckettedik évében Budapssten elhunyt. A megboldogultat, aki­ben Szüy Kálmán a Magvar Tu­dományos Akadémia főkönyv- tárnoka. feleségét vesztette el,\je- cembT 1-én, csütörtökön, délután 3 órakor tenvetik a kerepssi-ufc mel­letti ten.ető halottasházából. — Újból van villanyvilágítás Berlinben. Berlinből jelentik: A magisztrátus és a villamos müvek a k límazottai között létrejött meg­állapodás alapján Berlin áramszol­gáltatása újból megindult és éjfél­kor bekapcsolták e világítást. • A tastyonmentö uj aukciója. Az éllan>i árverési csarnok VI; mű­vészi. és-X. aukciója december 4-én nyílik jr.eg a, nagyközönség részéve. Alkiállítás december ti-jg vasárnap délelőtt 10 órátó' délután I óráig, hétköznap p’dig délután fél 4 órá­tól este 7 ó á g marad nyitva. — Egy Emrházy-grófnő szerelmi i regenye. A taLóű g» ói Esterházy- j káatéiytón tegnap érdvkes szerelmi • I regény nyert befejezést. Esterházy Mária grófnő mzyeskiidött ott » sofförjévzl, aki Tallékra vetődött hadifogoly olasz tiszt. — Vak zenészek jótékcnycélu előadása. A rendőri gy rr»'kbÍTÓ- ság d camber S-án a Vigadó nagy- t-rmébon érd k's matinét rendez. A közreműködő művészek — vakok- Van közöttük zoi gora-, hárfa- és ént kmii vész. A kivá’ű vak n fi vé­sz' ken kívül Hózsafegyi Kálmán, pártos Gusztáv, Sarkadé Aladár, Sándor József és még néhány elü­kről művész emeli a matiné hagy mii vészi értékét. — Arany, ezüst és platina egy osztrák bányában. Bécsbol jelentik: A felsőausztriai Pcrg község hatá­rában a kormány aranykutatásokat végeztetett, amely'k azzal az ered­ménnyel jártok, h'gy a föld tor­rá' kánt 23 gramm aranyat, 75 gramm ezüstöt és 8 gramm, platinát sztolgáUat. A korma.’ y sürgősen 20 milliód költréggc] a.ra.'oymí'íő üze­met létesil,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents