Kis Ujság, 1922. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1922-01-01 / 1. szám

Ijesztendő. Szilveszter éjszakájának sö­tét és hideg ködében.most hang­zanak el tompán az éjtéli kon- gások. 'jütegint túl vagyunk az év naptári határmesgyéién s a hogy visszatekintünk a lefolyt t izenkét hónapra, bízvást mcg- állapithatink, hogy nem volt az éppen elmúlt esztendőnek egyetlen órája, egyetlen percé sem, amelyet állandósítani kí­vántunk volna, amelynek hivő szóval, szeretettel, igaz érzéssel azt mondhattuk volna : maradj itt, ne hagyj el bennünket. É? igy vagyunk magával az egész bucsuzkodó évvel is. Elmúlt, menjen a többi után, nem saj­náljuk. Nem sajnáljuk, nem kár érte, a szónak kalendáriumi érteimé- j ben. Dj sajnáljuk magát az idő- i szakaszt, kár a háromszázhat- j vauöt meddő napért, amelyet : nem használtunk fel oly szorgá- ! lommal és eéltudatpva n minf • "ahogy an ezt a súlyos és nyomász- j tó helyzet parancsolná. Sajnál- \ juk bizony és kár érte, mert ren­geteg fontos és sürgős tennivalón lehetnénk túl. amelyet tunyán elmellőztünk. A küszöbön nagy fogadalmat kellene tennünk arra, hogy pó­toljuk az elmulasztottakat. Amit talán igy lehetne kifejezni : fo­gadjuk, hogy kevesebbet be­szélünk és többet dolgozunk, fogadjuk, hogy kevesebbet ve­szekedünk és többet munkálko­dunk a közjóért,hogy kevésbé igyekszünk egyénileg előretör­tetni és utat engedünk az álta­lános érdekeknek, hogy lemon­dunk a pártoskodásról és csak a legmagasabb szempontokat érvényesítjük úgy belső, mint külső ügyeinkben. Hogy nem ismerünk többé fajt és felekeze­tit, “csak közös nemzetet és együttes hazát. Mert biztatva virrad ránk az lí*22. évszám. Legelső napján helyezzük vissza ősi birtokukba f 1-cgjogainkat Sopron város is kör nyék 3 felett. Istennek hála érte ! És legyen ez az első lépés kezdete annak a nagy, gyönyö­rűséges útnak, amely majd el­vezet bennünket ismét, régi ha­tárainkra. Minden beköszöntő cv igy lioz/a meg nekünk a maga ajándékát, Nagymagyar ország igy-egy visszanyert darabját mindaddig, amíg eljön az a verő- fényes, . szemkápráztató pap, amelyen az ríj esztendő hajnala megint a négy folyó és hármas halom i /.ereszt endős országát fürdeti meg nranysngaraibnn ! ­Itfaggyar újév — Sopronban. Jfótn helyezték szabadlábra Rakovszkyékat.. fiz ügyészség wcgföilebücztc s vádianács döntését. küldöttséget vezetett Oass József helyettes miniszterelnökhöz. 48 órán belül dönt a tábla. A budapesti büntető tör\ényszék vádtanácsa ina döntött a király- puccs letartóztatott politikusai védőinek f elfolyamcdá >u fejlőt t, melyben a védők azt kérték, hogy •védenceiket) biztosíték ellenében bocsássák szabadon. A döntés sze­rint a politikusok szökésétől tar­tani nem kell, enré’fegva a tar ács Rakov zbj I iránt há<*bMK.áz*ztr ko­rona, Sigraii Antal gráfot >qy uiillíó korona, Grntz Gii''zláiX’t ötszázezer korona és Schiüzlrr Ágostont két­százezer korona (.miiéi: rtlcnéh n ideiglenesen szabadlábra helyezik. Mindenki j< wv d hki • hrgt a több mint két hónapja rab,oki dó politikusok az újévet már család juk körében tölthetik és igy a meg lepeíéa errjével hatóit az a kői ill­írén j-, hogy a királyi ügyészség a indiai)é’c* döntési (Jb » j-tfolyamo­dást klen tett le. — 7 y módon fía- kovszlyék ügye a kir. ítélőtáblához kerül. Jf iv:l■ ■ .irtoko/*í/?lül« vannak. a kir. tábla döntéséig nem ke­rülhetnek szabadlábra, épponyi küldöttséget vezet. A nemzet gyiüé.s fölver óján dél­be if váltr 'közt íidcin'ái üvá '<•** főik' b­bézés ténye. Apponyi Albert gióf indítványára a legitim ista politi­kumok kuldöHségileg keresték föl jVss Józsi f luKettes minieztciel­nököt és kérték, hogvrz ügyészség áll jon el a feUblyamcdástól, ilktő- kg a szabadlábra helyezés útjába ne gördítsen akadályt. Apponyi Albert gróf kifejtetté az idéiglciKs miniszteriinök-előtt, milyen rossz véri. fog szülni íz országban a kormánynak oz a.legnr bb tény­kedése. Mert Ftóowy* Vilmos ki- jeléfttcse szerint az ügyészség az igazságügymi *' niszter utasítására járt el,

Next

/
Thumbnails
Contents