Kis Ujság, 1922. február (35. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-01 / 26. szám

Miírt nem adhatunk tudnsitást a választójogi bizottság tár­gyalásáról ?! A választójogi bizottság ma dél* Után kezdte meg a kormány vá­lasztójogi törvényjavaslatának tár­gyalását. Az ülés délután 5 órától a késő éjszakai órákig tartott. A sajtónak nincs módjában, hogy ebben ez országos jelentőségű, alkot­mányjogi kérdésben kötelességsze- rüen hívén tájékoztathassa a közvéle­ményt, mert a bizottság, minden ed­digi gyakorlattal ellentétben, hivata­losan jelentést nem adott ki, sőt tag­jainak a sajtótájékoztatást hatá- rózátilag megtiltotta. A mulíbvn ugyanis minden bi­zottsági tárgyalásról hivatalos je­lentést adtak ki, a választójogi Javaslat bizottsági tárgyalásáról pádig 1918-ban a sajtó a legkime- ritőbb részletes és pontos, hivatalos gyorsírói föl jegyzések alapján ké­szült jelentést kapott. A bizottságnak mai határozata, amely az eddigi gyakorlattal szembe­helyezkedik, annál feltűnőbb, ráért előzetesen intézkedés történt, hogy nz ügy fontosságára való tekintet­tel részletes gyorsírói jegyzetek alapján készült hivatalos tudósítás ■adassék ki és az a sajtóban közöl­tessék. .4 bizottság többsége azonban végül is agy döntött, hogy a nyilvánosság tájékoztatását mellőzi. Ehb?n az ügyben az országgyű­lési tudósítók szindikátusa szerdán délelőtt 11 órakor rendkívüli ülést tart. Sok magyar embert tartóztatlak le Cseh-SzMkiaban. fKémkedéssel vádolják őket.) Miskolcról jelentik: A kassai lapok szerint, a csehek kémkedéssel és lázadással vádoltak meg több polgárt és ezeket minden ok nélkül összefogdosták. Vasárnap reggelre a, kassai rendőrséget és cletebtiv- testüíetét mozgósitották és sok jx>l- gárt letartóztattak. Titokban tartják u, letartóztatásokat, azonban’ezt sikerült megtudni, hogy, a, letar­tóztatottak között van Berthold Kál­mán gróf földbirtokos, Cseley Béla nagybirtokos, lombbá Molnár Béla volt magyarországi képviselő. A menekültek szerint ezek a lg-' t&rtózkatások összefüggésben van­nak Borán képviselő letartóztatásá­val, aki tegnapelőtt a parlamentben az ülésen büzbombái dobott az elnöki emelvény felé. Az eddig kiszivár­gott, hírek szerint a letartóztatotta­kat a csehszlovák állam hadereje ellen elkövetett bűncselekmények és kémkedések miatt tartóztatták le Az újonnan 1 tartóztatottak kö­zött van Nagy Sándor volt ottani rendőr főkapitány is. Óriási szerencsétlenség egy moziban. fiz ellenzék támadja, k elfogadja az ipartörvényt. Méh el;/, Szterényi, Tire ki és Giesswein nagy beszédet* — Szterényi és Erekl humo­ros szóharca. — A nemzetgyűlés mai ülése. A nemzetgyűlés mai ülését ' 1.0 órakor nyitotta meg Gaál Gn-ztön ehiök. Folytatták , \ a • az ipartörvény módosításáról szóló javaslat tárgyalását. Első'szó­nok Szterényi József báró : A kisipar a magyar polgári társadalom egyik oszlopa. Sajnálattal látja, hogy a kisiparosok a kÖzszáUitásnál •nem részesülnek njegfeMő részesedésben. Sem a hadsereg sem a vámőrség ruhaellátásánál nem jutottal: kellő, munkához a kisiparosok. Öt és több cUenzéki.társát, olya-, nokat is, akik nem liberálisak, sajtóbeli támadások érték. Ö nem érzékeny és soha sajtóbeli táma­dást ide nem hozott. Most itt teszi szóvá, mert illusztrálni akar ja, hogy hivatalos orgánum mily vakmerőén mer rágalmazni és hazudni. A ^Szö­vetkezete című lap, amely a Köz­ponti Hitelszövetkezet hivatalos lapja, őt és társait megrágalmazta, br-gy a szövetkezetek ellensége. Kutmérgezés, izgatás az, amit az a lap itt, hogy’ ők százmilliós állami hozzájárulásokat szereztek a múlt­ban vállalatoknak és hegy’ ezek ér­dekében ténykednek- a nemzetgyű­lésen. Elvárja a Központi Hitel- szövetkezet vezetőségétől, hogy ezért a' hazug rágalomért, elégtételt ad. Ha ez a. javaslat törvényerőre emelkedik, akkor pedig tegyünk le a fejlődés reményéről, Annyi.ebben a f ni hajtás. a félreértés, hegy ez csak fojiogatólag hathat a kis iparra. Á törvény javaslat egész'tömegéi tartalmazza a rendeleti intézkedések­nek, Eljöhet egy ír ás. rendszer- is a .politikában, el fog jönni egv tiszta liberális korfzek. Erekl Károly: Nem biztos! . Szterényi József báró: Soha, a legvadabb liberális korszakban nem mit a kapitalizmus védelme olyan vagy, mint az önök irányzatában. Idézhetnék a, lapjaikból! Erek! Károly: A beszédeinkből idézzen! (Z"j.) Szterényi József báró : Idézhetek abból is. Amikor ön a pénzügyi kor irányt támadta a monopóliu­mok miatt. A képviselő ur is volt miniszter... Ereki Károly: Majd én is sze­mélyeskedni fogok, én pedig jobban tudok személyeskedni, mint ön! (De­rültség.) Én a háborús maradványo­kat támadtam, amiket ön csinált. Szterényi József báió: A képvi­selő ur miért nem igyekezett, mint miniszter... Ereki Károly: Erre a személyes­kedésre ráfizet, én tízszer gorombább tudok lenibi, mini ön. (Derültség és zaj.) / Szterényi József báró: A kép­viselő urnák a gorombaságra való hajlamúit sohasem fogom kétségbe- vonni. (N< gy derültség.) Ereki Ku oly: Nem tűröm ezt a fölényes hangot, nem tűröm, hogy leckéztessen ! (Nagy z. j.) Mi van a monopóliumokkal ? Ón háboms mi­niszter volt t Szterényi József báró: Meglec- kéztetem átérti mert olyasmit áUU,. amit nem ind bizonyitani, Ida be­bizonyítja, hogif a 'monopóliumokul és központokat én tartottam fenn, bo­csánatot' fogok kérni önből. Ereki Károly : Ezt meg is fogja fenni ! Majd jövök a furával ! (Nagy deiültség:) - ■ Szterényi József báró: Vagyok olyan kemény legedig, hogy belém- törik a képviselő ur furája, Ereki Károly : Hadd törjék, leg­alább benne, marad a Kegye. (Nagy ráj.). Elnök: Kérem Szterényi kép­viselő urat, térjen vissza a szakasz­hoz. - ■ ; Szterényi József báró : Köszönöm az elnök ur figyelmeztetését ás Ígé­rem,-hogy most már igazán nem fo­gom zavarni a közbeszóló képviselő urat, (Z jós derültség a Ház min­den oldcJ.án.) Az egész javallaton végigvonul a numerus elausus. Erekl Károly : Minden ,rzsidó megtanulhatja a kovácsmestersé- get. Szterényi József báró,: títsak zsidó numerus elausus van? Csak önök kötötték a numerus elavsusl, Európa nagyrabecsülését kierdeniülve, egy felekezethez. De én. most egy ipari numerus claususról beszélek. Egy hang: A zsidóság védelme­zője a parlamentben. Rtipert Rieső : Üzleteket csinál­tak velők! (Zaj.) ■ ­Szterényi Jóessf báró ? Segíteni kél! különösen a várost kisiparo­sakon. A javaslatot elfogadja. Ereki Károly kifogásdiiet, kost

Next

/
Thumbnails
Contents