Kis Ujság, 1922. március (35. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-01 / 49. szám

XXXV. évfolyam. 49. szánt. SMikeíztísií és kiadóhivatal: Bcdaptst IV Daliradj Gyí?f-v*rr (eitlfti Eartanljtí-utca) í. síin. EHliísetésT"érák: Feís* ívre _ _ _ «CO K I Negyed évre _____ 120 K Fe l évre - - ÍW K I Egr hónapra _ _ _ 40 K KOIHtdün eerye* szám ára; 3 korona Férjhez ment az engol király lényé. ,( üdvrivalgás Londonban. — Egy egyszerű grófnak lett a felesége. — Szerelmi házasság.) Londonból jelentik: A mai ki­rályi nász nézőközönsége na útvo­nalon már tegnap éjf él előtt kezdett gyülekezni és az éjszakát kapu- bátozatok, diadalívek és más fe- d-Stt helyek védelme alatt virrasz- tofcta végig az éjjeli ködben. A W"S- i endb hí minden épületet Icb gók, girlandok és értékes szőnyegek di- sziiettek. A nézőközönség ugyan­csak nemzeti szinü zászlókat és sza’agokat lengetett a főútvonalon a Westminster székesegyház felé vonuló előkelőségeknek, ák:k mind festői kísérettel, diszhmtókon men­tek az esküvőre. Alexandra anyakirályné meg­érkezése utáh néhány perccel ■Mary királyné érkezett meg a ki-, j ályi'hercegekkel. A közönség él­jenzése valö.ágo* üdvrivalgássá nőtt, amilyet régóta hallottak Lón- (H.íii falai, amikor ti király és a ‘menyasszony a, székesegyház kapu­jához érkezett. Mai y khrceghő liúlá- san viszonozta a tömeg lelkesült üdvözlését. Az esküvőt különösen az tetté ^népszerűvé az angol nép szeméhm, hogy a királylány annak adta a ke- teái. akit maga választott, szabadon a társadalmilag alatta álló osztály­ból. Meg kell említeni, hogy a vőle­gény nagyon nép izei ü alakja nem­csak az angol főúri'-világnak, ha­nem az egész angol közéletnek is. LasceTles viscouht — Mary her­cegnő férje — és felesége délután különvonattal Shropshirebé utaz­tak- ahol mézesheteiket fogják töl­teni. i - . Szeri) támadás a magyar vasutasok ellen. (Egy srerb lap panasia a -magyar- ság hatalmaskodásáról*. A aEácsuiegyei Napló* közli a ’ ^Balkán* eimü lap egy hírét, mely­ben s.4 magyarság még mindig ha­talmaskodik> cim alatt a lap a töb­bek között a következőkét írja: A közlekedésügyi miniszter még ívni jutott hozzá, hogy elszerbe- sitsz az újvidéki pályaudvart. A tisztviselők és az egész személyzet mindannyian magyarok, szerb szó ott egyáltalán nem is hallható,és ha ha ia osztanak oda egy ezer bet, * magyar urak gyorsan eltávolítják. A szerbek végül is kénytelenek ki­lépni a szolgálatból, mert; a fel­dühödött) magyarok nem tűrnek szerbét a társaságukban. India vá­ros pályaudvarán bagatellizálják a szerb nyelvet és a cirill írást. Midőn emiatt ‘kérdőre vonták az állomási személyzetet, cinikusan azt a fele­letet kapták, hogy az utasok na­gyobb része nem tud szerbül és nem tudta a etrtU írási olvasni* Küxdelem egy őrülttel a robogó mozdonyon. jí kormány ragaszkodik a nyílt szavazáshoz. A kormdnyitópárt Intéxőbíxottsága tudomásai vette a vilasxtófotjt rendeletét A kormány Kiáltványa. — Jelöléseit. Lajstromot sxavazás Budapesten. Az .egységes párt mtézőKzottfiágá ma délelőtt ülést tartott, melyen a feonnány tagjai közül Bethlen- Ist­ván gróf miniszterelnök, Klébels- berg Kunó gróf b litgym inittder, Tomcsányi Vilmos Pál.ígaarágügy- miniszter és Mayer János íőldmi- velésügyi miniszter és ns intéző- b:zottság. tagjai vettek részt. Az értekezlet Iffolyásáról Gömbös Gyula, a párt ügyvezető alelnöke, a következő közlést tette: ­Az intézŐb'zotteág ülésén B< ifi- lem István gróf miniszterelnök be­jelentette., hogy a párt határozata értelmek m az ügyvezető, alelnöki teendők ellátásával Gömbös Gyulát b'zta meg. Ezt az intézőbV.utlíág tudomásul vette. Ezután • megválasztották társelnökké IV- rényiZsigmond bárót, alelnökM Mohtár Dezső ny. tábornokot,“ (B intésöbizoftsúgot pedig kiegér szilették Lers Vilmos báróval, Káirdyi, Imre grófjai és Ál- ■ mdésy László dr.-rat. Göarf»'5s Gyula ismertette / ez­után a párt szervezeti szabályzatát. Az előterjesztést lényegtelen módo­sításokkal elfogadták. Megalakítot­ták a tagfelvételi b’zottságot, amelyre 'Bethlen István grófot, nagyatádi Szabó Istvánt, Mayer Jánost, Gömbös Gyulát, Fáy. Gyu­lát, valamior' Báth\ Sár dórt dde* Majd 9 választójog tárgyalása következeit. Ennek során Bethlen István gróf miniszterelnök ismer-, tette a kormányrendelet tervezetét és kifejtette, a nyílt és titkos szava­zás kérdéséin‘elfoglalt ismeretes álláspontját. Hangsúlyozta, hogy kormányréndefétről lévén szó, á kormány viseli minden tekintetben n teljes felelősséget a választójog résv- delkezcseiért. A rendelet kibocsátá­sáért sem a pártot magát, sém a párt egyes tagjait felelősség 'nem terhel­heti: Benkit nem is kényszerít arra, hogy e választójog mellett, magát leszögezze, mindenkinek módjában fog (Ülni a. választók előtt rélmUnyét a választójog kérdéséről szabadon nyilvánítani. A mostani választó- jogi rendelkezések csak az összeülő nemzetgyűlés megalkotására van­nak hivatva és az v.j választójogot az ország törvényeinek megfelelőén majd, később fogják törvényerőre emelni. * Ezután Szabó István felkérésére a nyílt és titkos szavazásról sóit rövídebb érdemleges vita, amit a miniszterelnök azzal fejezett be. hogy ismételten hangoztatta a kor­mány teljes felelősségéi,, egyben leérve a pártot, hogy előterjesztését fogadják él és nyugodjanak meg a kormány rendelkezéseiben. Az intézőbizott­ság, mint hegy komi ány rendelet ről ' van sző.- wm botolt határozatot, 4* a* előterjesztéseket tudomásai ' vette. £ . • Ezután ’ ' • ’ ’ & n nemzehez intézendő kiált­vány •% tervezetét ismertette Bethlen Jsfr ván gróf miniszterelnök. A párt ennek ..végleges megszövegezesere kisebb bizottságot küldött, ki, melynek tagjaiul az elnökségen kí­vül ScJmndl Károlyt, Huny Jánost, Dömötör Mihályt és Meskó Zoltán* jelölték ki. , Végül elhatározták, hogy ak in­tézőbizottság következő ülése esté* törtökön délután őt árakor lesel Egyébként az intézőbizottság min­den héten szerdáu délután 4 órakor? fog ülést tartani. Gömbös a miniszterelnökségeid fogja fogadni azokat a vidéki kül­döttségeket, amelyek igen nagy­számmal fogják fölkeresni a kor­mányt. A miniszterelnök ugyanis maga ivem akar beleavatkozni ilyen* formában a választási kihdelmelcba s a kerületek kívánságait Gömbös, mint, a kormánypárt ügyvezető «d* elnöke, fogja átvenni. A kereszté nypárt állásfogfmtás&i-A kereszténypárt még mindig nem határozott állásfoglalásáról. Értesülésünk szerint a. párt eljen* zéki áüá*foElaMíntkészüJ, ét W JL KOrpna ^i_ 1^22. Szerda, március %

Next

/
Thumbnails
Contents