Kis Ujság, 1922. április (35. évfolyam, 75-98. szám)

1922-04-01 / 75. szám

Szerkesztőség és kladóMvatat: tiudapes! IV. Datóády Győző-utca (ezelőtt Sarkarljns-titca) i*. szám. Előfizetési áruk; Egész évre--------- 620 K I Negyed évre _ _ j. 170 R Fé l évre _ —------ 320 K | Egy hónapra _ _ _ 60 K Kü lföldön egyes szám ára: 4 korona V • .................. j r mi . (vfsim 7ár«BEt ^ **" Ara 3 korona 1922. szombat, aorttu t »kormány százezer fontot fia­iéit 3 magyar-angol tartozások törlesztésére. (Tovább! ötvenezer fontra haladé kot kért.) Az angol- magyar egyezmény ér* kelmében a magyar kormánynak n 922. március 31-én százötvenezer angol fontot kellett volna lefizetnie a ■magyar-angol tartozások löríesztésére, 1922 szeptember elsején pedig is­mét 150.000 fontot, úgy hogy eb­ben az esztendőben 300.000 angol' font volt esedékes. Most elkövetkezett a fizetés határ­ideje s a kormány abban bízott, hogy a magyar adósok egy részé­nek sikerül március 31-ig angol hi­telezőikkel egyezséget kötni, erre való tekintette! csak százezer fontot szerzett, a hiányzó ötvenezer fontot •pedig a magyar adósoktól várta. Áronban a kormánynak ez a re­ménykedése nem vált be. Ilyen kö­rülmények közt a kormány nem te­hetett mást, százezer fontot lefizetett, ötvenezer font sterling fizetésére pe­dig halasztást kért az angol kor­mánytól. Juriga megbánta nemzetiségi politikáját (Soha oly erőszakosságot a magya­rok részéről nem tapasztalt, mint a csehektől.) Pozsonyból Írják: Juriga Nán­dor tót képviselő a Ludate Noviny- bai a kövei kezőkot írja : Magyar- országon 13 éven át mint ország-, gyűlési képviselő, a legeJkeseredet- t-ebb harcban állottam a magyarok­kal, a magyar államhatalommal és a. kormánnyá’ a tótok jogaiért. Lázitónak és hazaáru’ónák tartot- I ak minket, de ennek a 13 évnek folyamán a legdühösebb magyarok részéről sem tapasztaltam es él-’ lem meg olyan politikai harcmo­dort, mint most, a cseheknél, rö­vid három év a’att. Elfoglak a Szamuely félő tiaiaifonat egyik terroristáját. (Karpel János a komin un bukása óta bujkált.) A belügyminisztérium nyomozó- osztá'ya elfogta és letartóztatta Karpel János 27 éves lakatossegé- riet, volt terroristát, aki a Cserny- féle különítménynek volt a tagja, a Szamuely-féte úgynevezett halál- vonattal járt és Kerekes- Kőim, Mami József, Gerlci Géza, Sági Károly és többi terrorista társával részt vett a terrorista vérengzések­ben. Résztvett a hajduszoboszlói, püspökladányi, szolnoki, abonyi, soproni, lövői vérengzésekben és a röjtöki báró Barg-kastély kirablá­sában. A kommun bukása után megszökött. Letartóztatása után a nyomo?óosztáiy átadta a buda­pesti kir. ügyészségnek.. . Poincaré és Cloyd George tanácskozása, — Zlőkésvitik a génuai konferéneiéit. — Vasárnap jelenik meg a kerületek beosztása. A mai miniszteri a nács letárgyalja a rendéletet. — 246 képviselő lesz am vj nemzetgyűlésen. — üj jelölések. A kormány ma minisztertaná­csot tartott, melyen — értesülé­sünk szerint — letárgyalta ft kerü­letek beosztásáról szóló rendeletet, mely vasárnap jelenik meg a hivata­los lapban. A rendelet, él teimében 216 kép­viselő kerül nyílt és 30 lajstromos szavazás utján az uj nemzetgyű­lésbe. / Az egységes párt — mint már tegnap jelentettük — eddig 170— 180 jelölést intézett el. Ily módon a kerületek túlnyomó részére meg­történt a jelölés, minthogy több kerületijén — igy a, Huszár— Ernszt-csopoHnal: megállapodás sze­rint biztosított tizennyolc keriiledfen, valamint Apponyi Albert gróf ke­rületében — nem állít föl jelölteket, az egységes párt. Klebelsbtrg Kunó gróf belügy­miniszter ma este Se pronba utazik, ahol holnap programbeszéclet fog mondani. Síéter- ’ István volt honvédelmi miniszter nyílt levelet intézett, a színi kerület választóihoz, amely­ben bejelenti, hogy a felajánlott mandátumot nem vállalhatja, mert a politikával össze nem függő, de megmásíthatatlan körülmények kö­telességévé teszik, hogy a politikai szerepléstől tartózkodjék. Teleki Pál gróf volt rainfezter- elnök, a szegedi I. választókerület egységespárt,i jelöltje, ma délután Szegedre érkezett, hogy program­beszédét, elmondja. Bethlen István gróf miíóöster­elnök holnap este Balassagyar­matra utazik Maróthy László fő­ispán beiktatására. A nemzeti polgári párt belvárosi pártszervezete holnap, szombaton este 8 órakor párt vacsorát rendez a Belvárosi Polgári Kör helyiségei­ben. Ez alkalommal őWr'Yflircs kúriai bíró válaszol Rakovszky Ist­vánnak és Háttér Istvánnak a li­berális korszak ellen intézett leg­utóbbi heves támadására. A párt VII. kerületi szervezete vasárnap délelőtt 11 órakor gyűlést tart a Ligetklnb helyiségeiben (VII,, Thököly-út 78.) A keresztény ellenzék Wolft Károly akciója ellen. Az Andrássy—Friedrieh-párt­ban ír a este is igen élénk volt az élet. Andrássy Gyula gróf betegsé­ge miatt nem volt fenn a párt kör­ben, ahol Friedrich István, Be- niczky Ödön, Rakovszky István, Pállavicini György őrgróf és TF*»- dischgraetz Lajos herceg megvitat- trk a legközelebbi választási teen­dőket. A pártnak volt képviselő1 fagjai nagy ellenszenvvel fogadták Wolff Kár oly nők azt az akcióját, amellyel az úgynevezett ókeresztény egység* helyreállítását akarja ke­resztülvinni. A legitimista keresz­tény ellenzék felfogása az, hogy Wolff nem keresztény egységet akar, hanem a fővárosi keresztény tábor egységét akarja megbontani és egész igyekezete odairánvnl, hogy « Háttér István és Friedrich István pártját alkotó hatalmas tábor híveit a kormány táborába terelje. Jelölések. Az egységes párt a bácsalmási kerületben hivatalosan Herczeg Ferencet jelölte, ki a jelölést elfo­gadta. A tolnai választókerület tiztaga küldöttsége tisztelgett ma Gömbös Gyulánál, a keresztény kisgazda-, földmives- és polgári párt. ügyve­zető aldnökénéí. A küldöttség szó­noka, Ékes István, arra kérte Göm­bös Gyulát, líogy az egységes párt. a kertilet hivatalos jelö’t jéül Spo- larits György nagyiparost. Tolna varos szülöttjét jelölje. Gömbös Gyula tudomásul vette. A Magyar Képző nüvészek Egye­sületének tíztagú küldöttsége "je­lent meg ma Gömbös Gyulánál, a keresztény kisgazda-, földmives- és polgári párt ügyvezető alelnökénél. A kü'dö tség szónoka Bosznay Ist­ván főiskolai tanár a magyar kép­zőművészek nevében arra^ kérte Gö nbös Gyulát, hogy az egységes p; rt budapesti listáján Zala György szobrászművészt, a magyar kultúra egyik európai hírű képviselőjét, je­lölje. Győrszenlmárton. Szmrccsányi György vasárnap Győrszeutmár- tónban mond progra nbeszédet, amelyen az ellenzék több tagjával együtt részt vés® Friedrich István is. A győrszentmáitoni népgyülés után Szn^ecsányi bejárja a kerület községeit, KisbarátfaJo. Natyba-

Next

/
Thumbnails
Contents