Kis Ujság, 1922. július (35. évfolyam, 145-170. szám)

1922-07-01 / 145. szám

Elfogták Rathenau gyilkosait, (Hurokra került az értelmi szerző is. — A „C“ szervezet tervezte ki a merényletet. — Helfferich elme­nekült Berlinből.) Berlin, junius 30. Rathenau külügyminiszter egyik gyilkosát, a huszonegy esztendős Techow Werner Ernőt ma délelőtt Odera-Frankfurt közelében letartóz­tatták. Ő vezette a gyilkosok autóját. Berlin, junius 30. A Rathenau miniszter meggyil­kolásának egyik tettese gyanánt letartóztatott Techow Werner Er­nőt a berlini rendőrigazgatóság I—A. osztályán szerdán és csü­törtökön délután részletes kihall­gatás alá vették. A dolog lényegére nézve beismerő vallomást tett. Elis­meri, hogy tudott a gyilkosság tervé­ről és a gyilkosság alkalmával ő vezette az automobilt. Berlin, junius 30. A berlini rendőrigazgatóság által letartóztatott egyének, akikre rá- bizonyitották, hogy resztvettek Rathenau meggyilkolásában, a kö­vetkezők : Schütt berlini kereskedő ; Drestel berlini kereskedő ; Techow Gerd berlini gimnázista, az el­fogott Techow Werner Ernő tettes­társ öccse ; továbbá Günther Willy berlini egyetemi hallgató és Stuben- reich berlini gimnázista. Berlin, junius 30. A tiroli Ötzben ma letartóztatták Küelienmeister János freibergi (Szászország) gyártulajdonost, a Rathenau meggyilkolása alkalmá­val használt autó tulajdonosát. Berlin, jun. 30. A hivatalos Porosz Sajtóiroda to­vábbi jelentése szerint Günther kü­lönböző jobboldali szervezetek tagja. Találtak nála Helffériektől, Ludendorfflól, Jagowtól és Westarp- tól származó leveleket is. Berlin, jun. 30. A berlini politikai rendőrség Schweringben letartóztatta Bade Erichet, a Mecklenburg kerületi német véd- és dacszövetség titká­rát és a szövetség titkárságában alkalmazott Ilsemann Keresztély volt tengerészhadapródot. Ilse- mann adta át a gyilkosoknak azt a géppisztolyt, amelyet Rathenau mi­niszter meggyilkolásának napján használtak. Helfferich elmenekült Berlinből. Páris, junius 30. Berlini jelentés szerint Helfferich szinte menekülésszerüen eltávozott Berlinből. Helfferich a maga részé­ről százezer márkát, a német nem­zeti párt pedig kétszázezer márkát ajánlott fel azoknak jutalmazására, akiknek útbaigazítása alapján Rathenau gyilkosait letartóztatják. A hatóságok a felajánlott összegeket visszautasították, mert az ajánlat­nak politikai tendenciákat tulajdo­nítottak. fi kormányzó, a kolozsvári egyelem jubileumán* * * "' * *** "• * * ■ "*** —i‘i •ií**,é1~,ii*i ■* •a.ir'lrir ir.rrrr~ij~rijrij~«jíri3^Coj fi miniszterelnök programot adott. Ennek a* országnak elsősorban belső békére van szüksége. — „Torkig vagyok a történelmi időkkel■“ — A pénzügyminiszter kiegészíti a miniszterelnök program­ját. — Az indemnitási vita első napja. — Friedrich István volt a vita első szónoka.- A nemzetgyűlés mai ülésé. A nemzetgyűlés mai ülését 11 | órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. Ivády Béla beterjeszti az indemnitási javaslatot. Ezután Bethlen István gróf mi­niszterelnök emelkedik szólásra. — Részletes programot — mondja — ezúttal nem kívánok adni, már a választások alatt elég alkalmunk volt erre. Ennek az országnak mindenek­előtt belső békére van szüksége. Minden társadalmi osztálynak egyformán arra kell törekednie, hogy egyedül az ország érdeké­ben dolgozzék. Arra van szükség, hogy minden társadalmi osztály letegyen arról a szándékáról, hogy osztályuralmat folytasson. Bizonyos önmérséklés és önmegtagadás szükséges minden osztály részére. Sándor Pál: Két évig beszéltünk erről, akkor deslruklivok voltunk ! Bethlen István: Ha ellentétek vannak az egyes osztályok között, a kormány szivesen felajánlja köz­vetítését, hogy ezeket az ellentéte­ket meg lehessen szüntetni. Felekezeti békére is szükség van. (Helyeslés balról.) A kormány ebben a kérdésben is .erős kézzel kívánja fenntartani a tör­vények uralmát és felszólít minden­kit, hogy ne egymás ellen, de mind­nyájan a nemzet javára munkálkod­janak. (Helyeslés jobbról.) Már a múlt nemzetgyűlésen Ígéretet tet­tünk a kivételes törvények fokozatos megszüntetésére. Ezen a téren már sokat tettünk, hatályon kivid helyeztük a sajtó- cenzúrára, a levélcenzurára, a gyor­sított eljárásra vonatkozó kivételes törvényeket, valamint megszüntettük a katonai bíráskodást civilekkel szem­ben, kivéve a kémkedést. Sok egyéb kivételes intézkedést is megszün­tettünk, illetve enyhítettünk. Revizió alá vettük az interná- í lás kérdését, de nem vagyok | arra kapható, hogy a börtönök kapuit megnyissam. Rupert: Gyilkosokat szabadon bo­csátottak. Bethlen István gróf: Mert azok Ítélet alapján vannak börtönben és én a magyar bírói karban megbízom. Különben már két Ízben adatott ki amnesztia, arra sem vagyok haj­landó, hogy az emigránsokat, mint olyanokat amnesztiában részesít­sem. (Helyeslés a kormánypárton.) Propper Sándor : Hol a kiengesz- telődés ? Bethlen István gróf: Mindenki hazajöhet, aki nem követett el bűn­cselekményt, de nem bírálhatom el enyhébben azok bűnét, akik bűneiket azzal tetézték, hogy külföldön ron­tották az ország hírnevét. (Zajos helyeslés a jobboldalon.) Megvan a garancia, hogy a kivételes hatalom hat hónapon belül teljesen megszű­nik. Körülbelül 2000 kivételes ren­delkezést hatályon kívül helyez­tünk, de még számosat fenn kell tartanunk. Pénzügyi, gazdasági, kulturális, helyzetünk több ilyet követel. Heroikus erőfeszítést kell tennünk pénzügyi helyzetünk sza­nálására. Az idevonatkozó kísérletek Hege­dűs Lóránt óta stagnálnak. Ha nem akarjuk, hogy gazdaságilag oda i sülyedjünk, ahol Ausztria van, akkor ! ezen a nemzetgyűlésnek segíteni kell. ; El kell menni az áldozatkészség terén a nemzetgyűlésnek a leg­messzebb határig, a kormánynak pedig köteles­sége mindent megtenni, hogy az ország részére külföldi köl csont biztosítson. Ami a reparácíók kérdését illeti, már többször kijelentettük, hogy ez a nemzet reparációkat nem tud fizetni. Mi már megfizet­tük a reparációkat a békekö­téskor. Ezután a miniszterelnök ismer­teti az előkészítés alatt lévő tör­vényjavaslatokat. (Taps a jobb­oldalon és középen.)

Next

/
Thumbnails
Contents