Kis Ujság, 1922. augusztus (35. évfolyam, 171-192. szám)

1922-08-01 / 171. szám

tó^SlipÉspoliiai napilap. SzerkesztŐBCg és kiadóhivatal: Budapest, IV., Dalmady Oyőző-vics (ezelőtt Sarkantyuc-utca) 8. sz. Előfizetési árak: Negyed évre _ 280 kor. | Egy hónapra ... 100 kor. Külföldön egyes szám ára: 6 korona Íz Iparosok csak bnzáárt dolgoznak. < Kongresszust tartanak a vidéki iparosok.) Hódmezővásárhelyről jelentik: A hódmezővásárhelyi iparosság kezdeményezésére Szent István napján Hódmezővásárhelyen or- szágos.iparoskongresszust tartanak, amelyen el akarják határozni,hogy a folytonos áringadozások miatt áttérnek a huzavalutára. A hely­beli bognárok be sem várták az országos iparoskongresszus dönté­sét, hanem már most ezen az ala­pon dolgoznak és erről beadvány­ban értesítették az Árvizsgáló-Bi- zottságot. A beadványukban ki­emelik, hogy mig békében egy ke­réktalp 1.20 korona volt, ami 6—7 kiló búzának felelt meg, a mostani 240—250 korona nem felel meg en­nek, azért az 5000 koronás búza­árat véve alapul, 300—350 koronát kérnek egy keréktalpért. Vitézi avatás. (Egy f öldbirtokos nagylelkű ado­mánya.) Debrecen, julius 31. Derecske községben vasárnap délelőtt szép ünnepség keretében iktatták a Lichtschcin Samu föld- birtokos által fölajánlott tizenöt- holdas vitézi telekbe vitéz Módos Imért. A beiktatáson a kormány­zót vitéz Szentgyörgyi bajos tábor­nok képviselte, akit' küldöttség hivott meg a község diszközgyülé- sére. Szentgyörgyi tábornokot és a beiktatott vitézt Ertsey Péter dr. üdvözölte, Bartha Ferenc főjegyző indítványára a közgyűlés a kor­mányzót táviratban üdvözölte. A közgyűlés után a résztvevők a vitézi telekre hajtattak, ahol vitéz Módos Imrét ünnepélyesen birtok­ba helyezték. Az ünnepség után a kaszinóban a község társasebédet adott, ahol Börtsök Sándor gazda indítványára elhatározták, hogy a község elesett hősei emlékére szob­rot fognak fölállítani. Az indítvá­nyozó maga nyomban 10.000 koro­nát ajánlott föl. Kolera Jugoszláviában. (Matrózok hurcolták be a járványt.) Bécs, jul. 31. A üGrazer Tagespost» jelent1 Belgrádból: A közegészségügyi mi­nisztérium adatokat közöl a jugo­szláviai koleráról. A jelentés be­ismeri, hogy Jugoszláviában ko- leraesetek fordultak elő, de ki­jelenti, hogy a betegséget matrózok hurcolták bé. A kolera főfészke Oroszország. Odesszában most há­romezer kolerabeteg van. Buka­restben és Szalonikiban húsz esetet állapítottak meg. Bocche di Catta- TÓban nyolc matróz betegedett meg, akik a kolerát Marseilleből hurcolták be. fi kormányzó a föluszok fogadtatásán. Jfégy miniszter válasza az indemnitás szónokainak. Bethlen István gróf az összeomlás okairól. — Az igazságügyminiszter a jog­rendről. — Rakovszky belügyminiszter az internálásokról. — Kállay pénzügy­miniszter a korona áreséséről. — A nemzetgyűlés mai ülése. A nemzetgyűlés mai ülését tiz órakor nyitotta meg Huszár Károly alelnök. Egymás után álltak föl a miniszterek, hogy válaszoljanak az indemnitás vitája alatt elhang­zottakra. Elsőnek Daruváry Géza igazságügymi­niszter emelkedett szólásra. Foglalkozik a független magyar bíróságot ért j támadásokkal. Reméli, hogy ezek j a támadások elszigeteltek marad- ; nak, mert erkölcsileg lehetetlen, hogy } a nemzetgyűlésen a bíróság ellen I támadások hangozhassanak el. A bí­rák helyzetén tényleg segíteni kell. Az internálások kérdésével foglal­kozik. Nem helyes ebben a tekin­tetben a békeszerződés határoza­taira hivatkozni, mert ezzel egye­nesen • fölszólítjuk ellenségeinket belső ügyeinkbe való beavatkozásra. Mindenkor hajlandó elmenni az engedékenység legvégső határáig, csak egy tekintetben item enged- , hét, olyanoknak nem adhat közke­gyelmet, akiknek cselekedetei az álla- : mi és társadalmi rendbe ütköznek. \ 'Ezután a legközelebbi igazságügyi teendőkkel foglalkozott. Szóvá- tette a jogrend kérdését is. A nem­zet meg van elégedve a mai állapottal, Ha egyesek vétenek a jogrend ellen, az államhatalom kezelőinek ' meg kell, hogy meglegyen az ereje \ és akarata, hogy a jogrendnek ér­vényt szerezzen.• j Az igazságügyminiszter felszó­lalása után Bethlen István gróf miniszterelnök szólalt fel. A házszabályok elavult­sága nagyban hozzájárult az in- demnitási vita elhúzódásához. Fog­lalkozik a szociáldemokrata párt nagy erőnyereségével. A kormány nem akarja kihasználni azt a gyen­geséget, melyet az ellenzék mutat. Ellenkezően, a kormány szükséges­nek tartja, hogy a szociáldemokraták előnyomulásával szemben a polgári rendű társadalomból kiküszoböltes- senek azok az ellentétek, amelyek eddig az egységes állásfoglalást a szocialistákkal szemben megakadá­lyozták. Az ellenzék békefeltételei­ről beszél, majd arról a kritikáról, mellyel a kormányt az ellenzék a vita során illette. Elsősorban a szociáldemokrata programot teszi szóvá. Alkalmat akar adni a szo­ciáldemokrata pártnak, hogy azo­kat a félreértéseket kiküszöböljék, melyek miatt most a Házban bizo­nyos ellenszenv nyilvánul meg velük szemben. Azt ajánlja a szociálde­mokratáknak, hogy a szélsőséges elemektől inkább ma váljanak meg, mint holnap. Ennek az országnak, mely vala­mikor nagyon szenvedett a mun­kásságtól, joga van követelni, hogy a párt fejtse ki őszintén tovább- menő céljait. Szóvá tették az emigránsok ügyét is. Nagyon jól tudja, hogy Garami soha nem volt bolsevista. Ez­zel szemben lapjában olyan dolgo­kat irt az országról, melyek nem voltak igazak. Amig Garami azt a lapot fentartja és olyan hangon ir Magyarországról, mint eddig, nem hajlandó vele szóbaállni. (Nagy taps a jobboldalon.) A kormány nem akarja ok nélkül meghosszabbítani a kivételes hatal­mat, különösen most, amikor kö­telezte magát, hogy a kivételes ha­talmat . hat hónapon belül meg­szünteti. De a kivételes hatalom európai jelenség, mert a normális viszonyok európaszerte nem álltak még helyre. Tiltakozik az ellen, mintha a vá­lasztás nem lett volna a nem­zet akaratának megnyilvánulása. A Rassay-párt tagjai támadták legélesebben a kormányt. Ennek a pártnak alig van tagja, aki szerepet nem játszott volna az októberi foira- dalomban. Semmi sem lehet vesze­delmesebb az országra, mint a Jászi-Károlyi-féle szabadelvüség, mely burkolt formában újra életre akar kelni. A liberalizmus nagy történelmi alkotmánytényező volt, a radikalizmus azonban csak rom­bolni tudott. A szocialisták csak másodsorban felelősek a forrada­lomért, a felfordulás melegágyát a

Next

/
Thumbnails
Contents