Kis Ujság, 1950. augusztus (4. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-01 / 176. szám

A Független Kisgazda Párt központi lapja Főszerkesztő: Dobi István — Felelős szerkesztő: Katona Jenő ára 60 fillér Egy telitalálatn T Kedd, 1950 augwtetus I A Pravda vezércikke a szovjet nép általános jólétének növekedéséről Az amerikaiak fokozzák a kegyetlen terrort Koreában Walher altábornagy „halálig való helytállási“ parancsolt demoralizált es tovább hátráló csapafalnoh A Pravda vezércikkben foglalkozik * Szovjetúnió Központi Statisztikai Hivatalának az 1950. év második ne­gyedéről közzétett jelentésével. Meg­állapítja. hogy a jelentésben közölt számok és adatok a szocialista gazda­ság és kultúra további fellendülését, a Szovjetúnió dolgozói életszínvonalá­nak szakadatlan emelkedését tükrözi. A szovjet emberekrőt való sztálini gondoskodás megnyilvánul az élet minden területén. Ez jut kifejezésre a szocialista ipar viharos növekedésé­ben, a munkások és kolhozisták mun­káját megkönnyítő gépek és gépi be­rendezések termelésének fokozásában. A gépesítés átalakítja, könnyebbé és termelékenyebbé teszi a munkát. ■ A Szovjetúnió népgazdaságának szakadatlan növekedésével együtt emelkedik a munkások és alkalmazot­tak száma. A folyó év második negye­dében a munkások és alkalmazottak létszáma az elmúlt év ugyanezen idö­Báes-iKiskun i megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága kiértékelte a megye dolgozó parasztságának példás magatartását és versenylendületéf, amellyel Szegvár és Mindszent köz­ségek dolgozó parasztjainak verseny­felhívásához csatlakoztak s egységes akaratuknak kifejezést adva az ország valamennyi megyéjét gabonabegyiij- tési versenyre hívta ki. — Szocializmust építő békés mun­kánkkal, mun ka versenyünkkel bizo­nyítjuk be — mondja a verseny­kihívás —, hogy dolgozó népünk gyű­löli a háboriít és annak provokálod. Termény-begyűjtési versenyünk figyel­meztetés a háborús uszítóknak és belső ügynökeiknek, a klerikális reakciónak és a kulákságnak, hogy megyénk dolgozó népe szilárdan áll a béke frontjának reáeső szakaszán. Verseny mozgalmunk kai is bizonyít­juk ragaszkodásunkat és szeretetünket a Szovjetúnió, hazánk, Pártunk és Rákosi Mátyás iránt. Tudjuk, hogy Alkotmányunk törvény-beiktatásának évfordulóját legméltóbban azzal ünne­pelhetjük, ha ezen a napon a begyűj­tési verseny sikerét is ünnepeljük. Hogy a csépfés és termény-begyűjtés sikeres legy-en, és dolgozó parasztsá­gunk vállalt kötelezettségének határ­időre eleget tehessen, a Tanács keres­kedelmi és mezőgazdasági osztálya, a SZÖVOSZ megyei központja, valamint A szovjet nép vasárnap ünnepelte az Országos Vasutas Napol. Ezen a napon a dolgozók a legkiválóbb moz­donyvezetőket. kocsikísérőket, for­galmistákat, távirászokat ünnepelték és kiértékelték a vasút dolgozóinak eredményeit. A Pravda • vezércikkben méltatta a Szovjetúrfió vasúti közleke­désének hatalmas föllendüléséi. A Szovjetúnió vasúti dolgozói az ünnep alkalmából levelet intéztek 1. V. Sztálinhoz. — A vasutasok ismerik az Ön ta-, tiltásait'árról — írják a levélben ——, hogy nem szabad megelégedni az ed­dig elért eredményekkel, mert az, aki nem veszi észre a munkájában elkö­vetett hibáit, nem képes előrehaladni. Tudjuk, hogy.a vasúli szállítás mun­kájában még mindig akadnak hibák, hogy a belső tartalékokat nem hasz­szakával összehasonlítva 2.4 millióval emelkedett. .4 biztosított munka és a biztosított holnap — er . olyan iáiét, amelyet csak a szocializmus nyuit a dolyozó embernek. A második évnegyedben a lakosság 25 százalékkal több élelmiszert és 37 •százalékkal több ipari árut vásárolt, mint az elmúlt év ugyanezen idősza­kában. Jellemző, hogy különösen megnövekedett a hús és balgyártmá­nyok, a vaj, a cukor és cukrászipari termékek . kereslete, valamint a gyapjú- és selyemszövet!, a bőr-lábbeli és a selyem kötött-szövött áruk. te­hát az értékesebb fogyasztási cikkek kereslete. A Szovjetúnió szocialista gazdasága és kultúrája új hatalmas fellendülés­ben van. A szovjet nép a Bolsevik Párt és 3 nagy Sztálin lángeszű veze­tésével győzelmesen ópiti a kommu­nista társadalmat — állapítja meg cikke befejezésében a Pravda, adatok pontos és maradéktalan végre­hajtását vállalja: E A cséplőgépek tervszerű átcso­portosításával. odáirányitáhával ahol még nem végezték el a eséplést, a cséplőgépek közötti párosverMny kiszélesftésén keresztül vállal jak;, hogy a eséplést a megye területén augusz­tus nyolcra befejezzük. I ,, I A jó népnevelő munka megszer- I I vezésévcl a dolgozó parasztok minél szélesebb tömegeinek a begyűj­tési versenybe való bevonásával, a községek egymásközötti párosver- senymozgalmának kiszélesítésével vál­laljuk, hogy a begyűjtést Alkotmá­nyunk első évfordulójára, augusztus 20-ra teljesítjük. I biztosítjuk a szövetkezeti - rak- ** I tárakba beszállított gabona azonnali átvételét, a koesifordulők megrövidítésével, a rendeltetési helyre való azonnali szállítását. Me­gyénkben Csikéria cs Gátér községek dolgozó parasztsága hazafias kötele­zettségének eleget téve, az országban elsőnek teljesítetlek begyűjtési tervü­ket július 17-én és már a túlteljesí­tésért versenyeznek. Felhívjuk az or­szág dolgozó parasztságát, hogy kö­vessék példájukat, mert ezen keresz­tül is méltó választ adunk az ameri­kai Imperialistáknak Korea békesze­rető népe ellen intézett támadására. náljuk fel teljesen. ígérjük önnek, Sztálin elvtárs, hogy még jobban ki­terjesztjük a szocialista versengést, fo­kozzuk a munkánk hiányosságaival kapcsolatos kritika és önkritika szín­vonalét és ilyen alapon kivívjuk a vasúti szállítás egész munkájának további fellendülését' és minőségjaví­tásét. A' levélírók felsorolják a kerületen- kint és vonalankint vállalt konkrét kötelezettségeket, ma jd így fejezik be: V „Az ön tapasztalt vezetésével, ked­ve^ Sztálin elvtárs, dicső Bolsevik Pártunk és a szovjet kormány vezeté­sével a vasutasok becsülettel teljesítik kitűzött feladataikat. Minden erőnket latba vetjük annak érdekében, hogy még nagyobbá tegyük szocialista ha­zánkat, amelyre szeretettel és remény­séggel tekint a: egész haladó emberi- ség.* Az amerikai imperialisták koreai hadjáratával kapcsolatban az utolsó 48 óra legfontosabb politikai ese­ménye az a bejelentés, hogy Malik, a Szovjetúnió küldöttje augusztus 1-én átveszi a Biztonsági Tanács el­nökségét. Ezzel megszűnik az a lehe­tőség, hogy az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa mint fejbólintó szavazógép fedezze az amerikaiak koreai garáz­dálkodását. A L’Humanité ezzel a kérdéssel kapcsolatos vezércikkében pontosan és érdekesen megmagya­rázza, mit jelent a Biztonsági Tanács elnöki tisztségében bekövetkezett változás. A Biztonság Tanács elnöke, tiszt­ségénél fogva, olyan tekintéllyel és olyan kezdeményezési jogokkal ren­delkezik, amelyek lehetővé teszik szá­mára, hogy a tanács tagjait figyel­meztesse felelősségükre. Kérdéseket tehet fel olyan körül­mények közöíl, amelyek nem enge­dik majd meg, hogy az Egyesült Ál­lamok és csatlósai elsüllyesszék a fel­vetett kérdéseket, amint azt Korea esetében tették. Az ENSZ alapokmánya kötelezi a Biztonsági Tanácsot, hogy a vitás kér­désekben mindkét letet meghallgassa. Ismeretes, hogy a koreai esetben a tanács ezt nem tette meg, hanem tör­vényellenesen megadta a jóváhagyást és a támogatást az amerikaiak koreai intervenciójára, . anélkül. hogy a koreai népet meghallgatták volna. A Biztonsági Tanács egy konfliktus bármely pillanatában egyeztető tár­gyalásokat ajánlhat. Ha Csangkaisck képviselői jelen­létének törvényességét a Biztonsági Tanács valamely tagja kétségbe vonja, az elnök elrendelheti a szava­zást és a Kuomintang-klikknek leg­alább 7 szavazatot kellene kapnia 11- ből, hogy a helyén maradhasson. Ma az a helyzet, hogy Csangkatsek kép­viselője. saját szavazatát is beleértve, csak nehezen tud majd 6 szavazatot összegyűjteni, mert például Nagy- britannia, amely elismerte a a Kínai Népköztársaság kormányát, aligha mondhat elleni önmagának azzal, hogy Gsangkaisek melleit szavaz. Truman formozai szavatossága is a Biztonsági Tanács elé kerülhet s ez a kérdés súlyos ellentéteket fog elő­idézni az amerikai többségben, mert világos, hogy az Egyesült Államok elnöke itt beavatkozott egy állam bel- üggeibe. Walher altábornagy komor nyilatkozata Katonapolitikai értelemben fontos esemény Walker altábornagynak, a Koreában harcoló szárazföldi inter­venciós csapatok főparancsnokának értekezlete s az értekezlet után tett nyilatkozata. Az altábornagynál tör­tént megbeszélésen résztvett parancs­nokok igen rossz hangulatban távoz­tak a tanácskozásról. A főparancsnok kijelentette az újságírók előtt: — Elvitathatatlan, hogy a háború a mi szempontunkból válságos idő­szakába jutott. Az altábornagy később felhívást intézett az amerikai csapatokhoz, fel­szólította őket, hogy most már ne hátráljanak, hanem halálig álljanak helyt azokban a: állásokban, ahol vannak.. H ■ A tábornok parancsa — érthetően -—' igen rossz hatással volt az ameri­kai csapatok hangulatára. Fokozzak a terrort A koreaiak folytatják előnyomulá­sukat ■ és egyik katonái győzelmet a másik után aratják,’: az amerikaiak pedig a lakossággal szemben alkal­mazotti ikcgyetlcn, embertelen tferror fokozásával felelnek a győzelmekre. Az AFP jelenti, hogy Dél-Koreá- bgn az egyelőre; még amerikai ké­zen levő területeken a koreaiak be­csukják ajtóikat, ablakaikat s a rendőrség mindenkit megállít az ut­cán, állandó a lövöldözés. A falvak­ban gyakran látni megbilincselt, összekötözött embereket, akiket rendőrök vagy katonák hajtanak ma­guk előtt, senki se tudja, hogy hová. Az amerikaiak a Chonzsan és Cse- cshiuon közötti Szodzseno faluból menekülve, a községet teljesen porrá égették. Henthekben fíOO embert, Tae- zsonban körülbelül 1000 embert gyil­koltak meg. Sziláinál 7000 ll-Szfn-Nan-kafonát ültek meg „tévedésből“ az amerikaiak Az Új Kína hírügynökség jelenti, hogy 36 óra alatt, amit Szöulban töl­tött, az amerikaiak kilenc légitáma­dást intéztek a főváros ellen. A táma­dások éjszaka, teljes sötétségben tör­téntek. Egyedül három súlyos légi­támadásnak több mint 1300 halottja volt a polgári lakosság közül. Eddig Szöulban 3000 ember halt meg és se­besült meg súlyosan a terrorbombá- zások következtében. Szőrű lakossága nappal dolgozik és éjjel a bombázá­sok romjait takarítja el. Az emberek nagyon lelkesek. Ha valaha egy nép el volt szánva, hogy minden áldozatot meghoz felszabadulásáért s azért, hogy kiűzze országából idegen tá­madókat, úgy a koreai nép példát mutat epre. A tudósító. elmondja, hogy az amerikaiak Szöul kiürítése idején fel­robbantották a Ilonkáiig hidat, hogy önmagukat mentsék és egyáltalán, nem törődtek azzal, hogy a Li Szin- Man-féle bábkormány csapatainak nagyrésze még Szöulban uott s ezek­nek a menkiiiésc útját elvágták. Rö­vid idővel ezután e híd közelében amerikai repülőgépek támadták meg az összetorlódott Li Szin-Man-féle csapatokat, gépfegyvertüzzel és bom­bázással 7000 embert öltek meg „té­vedésből“, azt hitték, hogy ezek a népi hadsereg katonái. ölven kilométerre Taeguiól Mac Arthur főhadiszállásának va­sárnap reggeli hadijelentése közölte, hogy az északkoreai csapatok csak­nem az egész vonal mentén folytat­A támadó Északatlanti, Tömb or­szágainak külügyminiszterhelyettesei Londonban tanácskoztak, és a tanács­kozásról kiadott komüniké leplezet­lenül bevallja, hogy az Egyesült Ál­lamok diktátumának megfelelően el­határozták a nyugafeurőpai országok háborús előkészületeinek fokozását. Jóváhagyták a hadianyagok gyártá­Szombalon és vasárnap a belga helyzet még jobban kiélesedett. A Reuter tudósítója jelentette, hogy Brüsszel képe már csaknem polgár- háborúra emlékeztet. Az áruló király ellen tüntető nép és Lipót csendőrei szombaton este két nagy utcai csatát vívtak, egyiket a brüsszeli tőzsdénél, a másikat Liégeben. a Meuse-folyó hídjánál. Mind a két helyen sok se­besülés történt. Liégeben szombaton reggel kihirdették az ostromállapotot, katonaság vonult be a városba, elfog­lalta a rádióleadót és az elektromos központot. Szombaton Motis, Charleroi és Gand körzete után az antwerpeni ipari központ tevékenysége is telje­sen megbénult. Ostendében ugyan­csak sztrájk tőrt ki. Szombatról vasárnapra virradó éj­szaka megérkeztek az első belga csa­patok a német megszállási övezetből. ták támadásaikat és etönyomoláso­kat. A jelentés beismerte, hogy Art- dongtól északra az amerikai 1. lo­vashadosztály és a 25. gyaloghad­osztály egységei a délkoreai csapa tokkal együtt további visszavonulási hajlottak végre. A Reuter tudósitója jelenti: Az amerikai védők egyre zsugorodó terület tartásáért csatáznak. 'Az ' amerikai lovashadosztályt Kumcson irányában támadó partizánok és észákkorcai katonaság oldalazó és be kerftési mozdulatai fenyegetik. Kum- csont a meglepetésszerti hadmozdula­tok minden irányból veszélyeztetik és az északkoreai erők már csak 5 kilométerre vannak a várostól, amely 50 kilométerre fekszik Taegutől. Az amerikai főhadiszállás egyik szóvivője kijelentette a Reuter tudó­sítója előtt: — A visszavonulások elkerülhetet­lenek mindaddig, amíg az amerikaiak nem tudnak egybefolyó arcvonalal tartani. .4: amerikai csapatok ilyen arcvonal kialakítására eddig képtele­nek voltak. Az északkoreai hivatalos jelentések közölték, hogy a néphadsereg felsza­badította Kocsang, Hvatginki és Ha­dong várost. Az ADN jelenti, hogy amerikai bombázók egy légitámadásból vissza­térve a- Japán-tenger fölött a néphad­sereg vadászrepülőgépének néztek egr brit haditengerészeti repülőgépet és lelőtték. _ \ koreai portizőn csapatok beszivároglak Poszan közelébe A Koreai Távirati Iroda jelentése szerint a koreai amerikai fegyveres beavatkozók körében nagy megdöb­benést keltett, hogy a Puszan kikö­tőjébe vezető közlekedS vonalakat többhelyütt megrongálták. Az ameri­kai katonai szóvivő — ■ mint az VV közli — már július 26-án beismert» hogy koreai partizánerők beszivárog' tak Puszan közelébe és néhány mér- földnyire közelítették meg a várost. Puszan tudvalévőén az amerikai csa­patok egyedüli utánpótlási kikötője Koreában. sának meggyorsítására vonatkozó ja­vaslatokat. A hivatalos közlemény be­ismeri azt is, hogy a nyugateurópai országok militarizálásának fokozása az említett államok gazdasági újjáépí­tésének kárára fog megtörténni. Be­jelentették, hogy a tanácskozásokat augusztus elején folytatják. Lipót kormánya az egész hadseregei készültségbe helyezte. Szakembereket és ejtőernyősöket hívtak be, a hadse. reg egyes egységeit háborús lét­számra emelték, ami a polgári lakos­ság jelentékeny részének mozgósítá­sát jelenti. Brüsszelben a hadsereg teherautói és a mentőkocsik szünet nélkül szá­guldanak az utcákon, minden jelentő­sebb útvonalat és fontosabb útkeresz­teződést megraktak katonasággal, csendőrséggel és rendőrséggel. Szom­baton a rendőrség és a cscndörség már könnyfakasztó bombával támadta a tüntetőket. Az Associated Press tudósítója meg­állapítja: — Belgium egyre mélyebben bele­merül a zűrzavarba s ma már több mint félmillió sztrájkoló követeli ÜL Lipóttól, hogy távozzék. Bács-Kiskun megye tanácsa begyűjtési versenyre hivta ki az ország valamennyi megyéiét a. Termény-forgalmi NV az alábbi fel­A Szovjetunió vasúti dolgozóinak levele Sztálinhoz a Vasutasok Napján Londonban elhatározták a nyugateurópai országok háborús előkészületeinek fokozását Belgium népe folytatja a harcot az áruló király ellen

Next

/
Thumbnails
Contents