Kis Ujság, 1951. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-03 / 1. szám

A Független Kisgazda Párt központi lapja Főszerkesztő: Dobi István — Felelős szerkesztő: Katona Jenő Tiltakozó nagygyűlés Londonban a nyugatnémet hadsereg felállítása ellen MacArthur W Ázsia csendőreivé akarja tenni a japánokat Londonban a Trafalgar-téren a béke hívei nagygyűlést tartottak, amelyen többezren vettek részt. A gyűlést az Angol Kommunista Párt szervezte, tiltakozásul az ellen, hogy az amerikai háborús gyújtogatok német hadsereget állítanak fel fa­siszta tisztek parancsnoksága alatt. Az ülésen elsőnek John Mahon, a Kommunista Párt londoni bizottsá­gának titkára szóialt fel, megállapí­totta, hogy az atlantizált országok brüsszeli határozata újabb fenyegetés a béke ellen. Rámutatott arra, hogy a brüsszeli határozatok eredménye­képpen nemcsak az angol csapatok, Jiancm Anglia gazdasága is az ame­rikaiak parancsnoksága alá kerül. Beszédében követette az amerikaiak távozását Koreából, Formozáról cs Angliából. Ezután emlékeztetett azok­ra a gaztettekre, amelyeket a német fasiszták követtek el, amikor az el­múlt világháború alatt Londont bom­bázták. Rámutatott arra, mennyire veszélyezteti a béke ügyét a német légierő újjászervezésének terve. Beszé­dét azzal a követeléssel fejezte be, hogy minden utcában, minden üzem­ben és minden munkahelyen ez le­gyen a jelszó: „Nem engedjük meg, hogy a nácik ismét masírozzanakI“ Ezután felolvasták Harry Polliit beszédét. Polliit Nyugat-Németor- »zágbain tartózkodik, ahol egy nagy békevédelmi gyűlésen vett részi. A londoni gyűlés hallgatóságához inté­zett üzenetében hangsúlyozza, hogy a háború elhárítható s hogy a hábo­rús ggujtogatók terveit meg lehet hiú­sítani. Az angol népnek hinnie kell saját erejében és a béke hívei vilóg- jnozgalmánok erejében. A’ továbbiakban rámutatott arra, hogy az imperialisták Koreában is bázist akarnak teremteni maguknak, Kína elleni támadás céljából. A ve­szély, hogy a háborút Kína eilen is kiterjesszék, Attlee ■washingtoni uta­zása eredményeképpen nemhogy csökkent volna, de még fokozódott. Polliit ezután rámutatott arra, hogy az angol néppel mindeddig nem ta­nácskoztak Nyugat-Németország újra- felfegyverzéséről, ebben a kérdésben az angol népet nem kérdezték meg. — Mi kijelentjük — mondotta —, hogy az angol kormánynak azok a tagjai, akik beleegyezésüket adták Nyugat-Németország felfegyverzésé­hez, noha erre nem volt meghatal­mazásuk az angol néptől, a nép áru­lón A háborús gyujtogatóknak arra a törekvésére, hogy Nyugat-Német- országot a Szovjetunió élten felfegy­verezzék, Pollitt emlékeztette az angol népet Sztálingrádra s arra a segít­ségre, amelyet a Vörös Hadsereg nyújtott Angliának, amikor a néme­tek az Ardennekben támadtak. Szé­leskörű békevédelmi mozgalom lét­rehozására szólította fel az angolo­kat; ennek a mozgalomnak béke- politika folytatását, s az egységes, független cs leszerelt Németországgal békeszerződés megkötését kell kör vetélnie. Beszéde befejezésében a békét él­tette Nagybritannia és a Szovjetunió népei közölt. A gyűlés végén határozatot fogad­tak el, amelyben a résztvevők kifeje­zik felháborodásukat és haragjukat az angol kormánynak a fölött a hatá­rozata fölött, hogy enged a Nyugat- Németország felfegyverzésére vonat­kozó amerikai követeléseknek. Köve­telik a brüsszeli határozatok hatály­talanítását, Nyugat-Németország fel­fegyverzésének meghiúsítását. Köve­telik az angol-szovjet egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítését, az Északatlanti Egyezmény és az ame­rikai háborús politika megtagadását. A nagy vofga-doni csatornával befelezik a Szovjetunió európai vízióiéinak szabályozását WoszSvábóI jelentik: A miniszter­tanács új rendelete a Volga—doni csatorna építkezéséről, a szovjet gazdasági élet további fejlődése előtt széles láthatárt nyit — mondotta a TASZSZ tudósítójának Mitrofan Popov, a Szovjetunió helyettes mező- gazdasági minisztere. — Ennek az építkezésnek megvalósítása befejezi a Szovjetunió európai víziútjainak nagy szabályozását. A sztálingrádi és a rosztovi terület földjének öntözése és vízellátása — mondotta Mitrofan Popov — újabb jelentős láncszem a természet átala­kításának hatalmas sztálini tervében, amely megteremti a kommunizmus anyagi és technikai alapjait a Szovjet­unióban. A volga—doni csatornával kapcso'atos öntözőrendszer virágzó mezőkké és kertekké változtatja az aszályos doni és sztálingrádi sztyep­peket. A búza vetésterületének növelésé­re! egyidöben hatalmas öntözéses gyapot- és rizsültetvényckct létesíte­nek. Nagyobb területen termelnek majd gyümölcs- cs főzelékféléket és takarmányt. Az öntözött földeken a búza terméshozama hektáronként harmincöt-negyven mázsáig fqg emel­kedni, a gyapoté húsz-huszonöt, a rizsé neggven-ötven mázsáig. A föl­dek öntözése és vízellátása megjavítja a réteket és legelőket. A gazdag ta­karmányalap lehetővé teszi a szarvas- marha-, a sertés-, a juh- és baromfi- állomány növelését. A tej-, vaj- és hústermelés három-négyszeresére nő, a gyapjútermelés két-háromszorosára. A mezőgazdasági növények magas terméshozamának biztosítására ég a munkaerőszükséglet csökkentésére az öntözött területeken újabb gépállomá­sokat állítanak fel. Az építkezést kettő mennyiségű gép­pel látták el. Az 1951-es beruházások lehetővé teszik, hogy már 1952-ben használatba helyezzenek százezer hek- lár öntözött és százezer hektár vízzel ellátott területet. AZ OTEVES TERVMUNKA HÍREI A Boráros»téri híd vasszerelési munkáit márciusban kezdik meg A fasiszták által lerombolt buda­pesti Duna-hidak közül 1952-ben épül fel a Boráros-téri híd. Már november­ben befejezték a két középső meder­pillér építését, most pedig a két parti pillér újjáépítésén dolgoznak. A pesti parti pillér január végére, a budai pillér pedig február végére készül cl- Még a léd folyamán kijavítják a híd pesti feljáróját, amely a réginél szé­lesebb lesz. Március elején megindul­nak a cölöpözési munkálatok és ezzel egyidejűleg megkezdik « híd vas­szerkezetének szerelését is. A hely­színi munkák során mintegy 3800 tonna vasanyagot építenek újjá, ez a régi hid yasanyagának közel 60 szá­zaléka. 545 kilométer hosszú új utat építettünk 1950-ben. Ebből }55 kilométer betonút, 120 kilométer aszfalt és 270 kilométer makadám-út. Uj utat nyitottak 18 gépállomáshoz, utat kapott 38 tanya- központ, 6 állami gazdaság. Megjaví­tották 41 község közlekedését 120 kilométer hosszú bekötőút építésével, A téli üdülésben nz ország legszebb tájain kétheten­ként átlag két-kétezer dolgozó vesz részt. A Szakszervezetek Országos tanácsa 18 üdülőben szervezte meg a téli üdültetést. Az angol sajtó helyteleníti MacArthur újévi üzenetét Az angol sajtó bőven foglalkozik MacArthur tábornoknak a japán néphez intézett újévi üzenetével, amely azt a követelést tartalmazza, hogy „Japánt fegyverezzék fel és ve­gyen részt a kommunizmus ellen irányuló háborúban''. < A • People című lap megállapítja, hogy MacArthur ezzel az üzenetével fokozta az amúgyis feszült helyzetet a Távolkelclcn. — Tokiói diplomáciai megfigye­lők arra számítanak — írja a People---, hogy MacArthur üzenete éles tiltakozást idéz elő azokban az országokban, amelyek alig öt évvel ezelőtt a japán agresszió áldozatai voltak, A lap a továbbiakban helyteleníti, hogy MacArthur üzenete „lebecsüli Kínát, a távolkeleti nagyhatalmat“. Diplomáciai körök véleményére hi­vatkozva hangoztatja, hogy az üzenet nemcsak a japán agresszió áldozatai­nak arcules.apósa, hanem teljes mér­tékben ellentmond MacArthur korúi), bt kijelentéseinek is. Hat hónappal ezelőtt MacArthur még azt mondotta, hogy Japánt nem fegyverezik fel. A Daily Moil a MacArthur-üzenrt japán vis zhangjáról számol be. Meg­állapítja. hogy Japán remilitarizálá. sánal* nyílt követelése a japán nép általános ellenkezé­sébe ütközik és teljesen nép­szerűtlen az egyszerű japánok körében. ■ A lap kényszeredetten párhuzamot von a japán és a német újrafelfegy- verzés között és azt mondja, hogy az egyszerű japánok éppen olyan visszhangot adtak MacArthur állás- foglalására, mint aminő az c-yszerű németek válasza volt arra a bejelen­tésre, hogy fegyvert foghatnak. Mac­Arthur kijelentését más csendesóceáni országokban is bíráló megjegyzések­kel kísérték — állapítja meg a Daily Mait. A Daily Worker diplomáciai szem­leírója azt írja, hogy MacArthur felhívta a japán vezetőket, váljanak Ázsiának az Egyesült Államok paran­csára cselekvő csendőreivé. Valószí­nűnek tartják, hogy a koreai ameri­kai beavatkozás kudarca után az amerikaiak új embertartalékot pró­bálnak szerezni Kína elten irányuló esetleges háborújukhoz. Ennek a cél­nak az érdekében fokozzák a japán alakulatoknak és a Csang-Kai-Sek pa­rancsnoksága alatt tévő csapatok ma­radványainak szervezését- Japán fel­fegyverzésének tényleges alapjait né­hány hónappal ezelőtt fektették le, amikor 75.000 emberből álló rendőr- tartalékot szerveztek. Ezt az alakula­tot nehézfegyverzet lei szerelték fel és az alakulat egységeit egykori japán háborús bűnösök vezetik —- iff ja a Daily Worker. Az Amerikai Kommunista Párt kongresszusa a békéért és a szabadságért Az Amerikai Kommunista Párt kongresszusa folytatta tanácskozásait. A kongresszuson Davies hangsúlyoz­ta, hogy feltétlenül szükséges egyre erőteljesebben harcolni a békéért és a szabadságért. A munkásosztálynak, valamint a béke minden más hívének a leghatározottabban és feltétel nél­kül támogatnia kell a békéért vívott harc minden megngilakozását. Foster, a Kommunista Párt Orszá­gos Bizottságának elnöke a kon­gresszushoz intézett üzenetében rá­mutatott, hogy Truman példa nélkül álló széleskörű felhatalmazást kapott s ezzel lényegében megváltozott az Egyesült Államokban uralkodó álta­lános politikai helyzet. A kongresszus szónokai valameny- nyicn hangoztatták a békéért és az amerikai nép szabadságáért folytatott harcnak a fontosságát. A kongresszuson nagy hatást kel­tett a Szovjetunió Kommunista (bol­sevik) Pártja Központi Bizottságától érkezeit üdvözlő távirat. A Szovjet­unió Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága sikert kíván aj Washingtonból jelentik: Wherry, a köziársaságpárti szenátorok veze­tője rádióbeszédében támogatta Hoo­ver volt elnök nemrég elhangzott be­szédét és „a nemzeti egység érdeké­ben“ követelte Acheson lemondását. USA Kommunista Pártjának a reak­ció ellen, az USA rounkásoszlálya és valamennyi dolgozója létérdekeiért és jogaiért, a párt sorainak eszmei megszilárdításáért, a népek közötti tartós bekéért vívott harcában. Wherry közölte, hogy 'Acheson kül­politikája megbukott, és hogy az ame­rikai nép éppúgy, mint „az Egyesült Államokkal barátságban levő orszá­gok“ népei nem tanúsíthatnak bizal­mat Acheson iránt. „A német légiflotta számára pilótákra van szükség!« Az angol-amerikai imperialisták feltámaszf’ák a hitlerista légihaderöt — Nyugat-Németország dolgozói fokozzák ellenállásukat az újrafeffegyverzéssef szemben Harlamov, a Szovjet Tájékoztató Iroda munkatársa cikket írt arról, hogy az angol-amerikai imperialis­ták lázas sietséggel militarizálják N y ugat-Németországot, szervezik a nyugatnémetországi hadsereget és egyidejűleg széleskörű intézkedéseket tesznek a hitlerista légihaderő újjá­élesztésére. Az utóbb említett intéz­kedések érdekes bizonyítéka jelent­kezett nemrégiben a braunschweigi ipari kiállításon, ahol hangszórók utján közölték a ki­állítás látogató val, hogy _a né­met légifiotta számára pilóta.,ra van szükség!“ Megírja Harlrmov, hogy a Wiesba- denben székelő amerikai főhadiszállás a volt német hadirepülöket és a hit­lerista légihaderők volt keret-tisztjeit értesítette: német repülőszakembere­ket toboroznak. A nyugatnémetor­szági légihaderő megalakítását Kurt Student náci táborpokra és Stumpf náci tábornagyra bízták. Stumpf kü­lönleges átképzésben részesült, az Egyesült Államokban, Student az an­gol légihaderőt tanulmányozta. Dél- Ameril-ából nemrégiben 26 emigráns volt repülőtisztet hívták vissza, hogy segítségére legyen az említett tábor­nokoknak. Az amerikai imperialis­ták gyors ütemben állítják helyre és bővítik a hadiüzemeket Egész sor repülőgépüzem gyárt hadifelszeretést, a leszerelésre kijelölt német hadiüze-- mekkel szemben feloldották a gyár­tási tilalmakat. A béke ellenségeinek ezek az in­tézkedései a nyngatnémetországi dolgozók egyre fokozódó ellen­állásába ütköznek, — állapítja meg Harlamov. — A né­met nép tevékenyen síkraszátt a bé­kéért és az egységes, békeszeretö, de­Mit látóit a Reynolds News cikkírója Nyugat-Németországban ? Basil Davidson angol újságíró, aki nemrégiben tért vissza Nyugat-Ncmet- országból, a Reynolds A'em-s-ben köz­zétett cikkében a Nyugat-Német- országra vonatkozó háborús tervekkel foglalkozik és választ ad arra a kérdésre: kik azok, akik Német­országban helyeslik az újrafelfegyvcr- zési terveket. „Ismerős nevekkel és személyekkel találkozunk —- írja —, elmozdított katonákkal, kemény fejű konzerva­tívokkal, akik visszariadnak minden szociális változtatástól, iparmágnások­kal, bankárokkal, akik Hitlert pén­zelték s Hitlernek köszönhették csil­lagászati számokat kitevő hasznukat s félőrült új-nácikkál, akik új, véres mészárlás megszervezésére töreked­Ácheson lemondását követelik a republikánusok mokratikus Németországért. A német népet ebben a nemes ügyben az ösz- szcs békeszeretö népek támogatják. Berlinből jelentik, hogy a Német Szocialista Egységpárt újévi felhívá­sában az 1951. év legfőbb feladata­ként egész Németország lakosságának mozgósítását jelölte meg a varsói Béke világk ongresszu s határoza fainak végrehajtására. Hangoztatja a felhí­vás, hogy egész Németországban be kell tiltani a háborús propagandát és a legerélye.sebb küzdelmet kell folytatni a német ifjak toborzá­sának megakadályozására az at­lanti hadseregbe és a nyugatné- luetországi fegyver- és hadi- anyagterm elés leleplezésére. Grotewohl miniszterelnök levele Adcnaucrhoz erőle!jes visszhangót kel­tett a német nép minden rétegében. Ezt a helyeslő megmozdulást még jobban ki kell mélyíteni, abban a tu­datban, hogy ....................... a német egység helyreállítása nz európai béke legfőbb feltétele, a szovjet és a német nép tartós barátsága az európai béke leg­erősebb támasza. A Német Kommunista Párt Düssel­dorfban kiadott újévi felhívása meg­állapítja: a koreai példa megmutatta, hogy mit jelentene Németország szá­mára egy európai háború. A Kom­munista Párt a legerélyesebb harcot folytatja a néimet újrafe’fegyverke- zés és az imperialisták háborús poli­tikája ellen. .4 döntés ebben a kér­désben elsősorban a nyugatnémetek kezében van. Tőlük függ, hogij az im­perialisták tervei megvalósulnak-e, vagy meghiúsulnak. A felhívás sür­geti Nyugat- és Kelet-Németország képviselőinek mielőbbi tanácskozását, Grotewohl javaslatai értelmében. nek.“ Davidson hangoztatja: ostobaság volna figyelmen kívül hagyni a Ngu- gat-Németország újrafelfeggverzése el­len tiltakozó szovjet jegyié, et. „A nyugatnémet hadsereg — írja —, amelyet az amerikai imperialisták állítanak fel. az oroszok ellen irá­nyuló legélesebb és legnyíltabb provo­káció. Ennek a hadseregnek a megje­lenése csakis a harmadik világháború felé jelenthet hatalmas lépést.“ ■— Anglia számára Németország felfegyverzése megakadályozásának élet vagy halál kérdésévé kell válnia, — írja Davidson és felszólítja az an­gol kormányt, jusson megegyezésre ebben az életbevágóan fontos kérdés­ben a Szovjetunióval. /

Next

/
Thumbnails
Contents