Kis Ujság, 1951. május (5. évfolyam, 101-124. szám)

1951-05-03 / 101. szám

kisUjsäg Csütörtök, május S iieveinek sokat a; Állami Bábszínház előadásán. De nézzünk egy kicsit szét ii fő­város más tájain is: u Szigetre még bejutni is nehéz, ezrek és ezrek gyönyörködnek a virágok színponi- pájáhan •— s a szabadtéri színpad nézőterén az Állami Képi Együttes kitűnő. műsorában. A Városmajor is ünneplőbe öltözött, a játszóteret ellepte a gyereksereg, a szabadtéri színpad pedig a felnőtteknek nyújt művészi csemegét. Képszerűéit itt a KÖZÉRT sátrak, de a Tejcsárdák is. Amerre csak jár az ember, minden­felé azt érzi: ennyire boldog május elsejét még nem élt végig Budapest. Utcabálok a béke ünnepén „Éljen a szabadság, felépítjük új hazánk" — messze hangzik a tintá­tok vidám dala a Hősök-terérőb a Madách Imre-térről tüzes polka dal­lamát sodorja a szél és az Opera mellől Dunajevszkij „Moszkva"- keringpje felel neki. Budapest’ békevúros — a szabad, boldog emberek városa s a nagyszerű béketüntetés után szerle a városban magasra csap az öröm lángja. Dallal, muzsikával köszönti Budapest május l et, a nemzetközi munkásosztály, « béke ünnepét, utcabálokon táncol, szórakozik önfeledten tíz- és tízezer ember, öreg, fiatul kacagva, vidáman táncol ezen a felejthetetlen estén Óbudán és Lőrjnceri, Csepelen és Új­pesten. Angyalföldön, « Zsilip-utcában, pár lépésre a Szlálin-híd csillámló fényívétől, lengő zászlócsák, színes virágfüzérek alatt folyik a lánc. A fiatalok fáradhatatlanul járják, öre­gek nézik elgondolkodva a tarka, zsibongó képet ablakukból — meny­nyire más ez, mint az ő régi máju­saik! „Hivatásos“ táncosok fényes csiz­mája kóppan a Kossuth Lajos-téren, a Parlament lépcsőjén felállított színpadon — az utcabál szünetében a MÁVAG központi tánccsoportja szórakoztatja a vakító reíleklorot fényében nevetve hullámzó sokezrejs tömegét. Kitörő taps köszöni meg .a népi táncokat, aztán, mintha meg­irigyelte volna a MÁVAG-isták könnyen lépő, láncos lábát, a rádió népi zenekarának mu/.síkújára meg­mozdul a tér és dobban a beton a csárdást járó dolgozók lábai alatt. Tisztiiskolás fiatal honvéd járja egy szőkecoplös iparitanuló kislánnyal, egymásba fogódzva kering egy rend­őr és egy közgazdász diáklány s mosolyogva tapsolják egy ősz pa- rasztbácsi és néni láncát, akik a fia­talokat megszégyenítő fürgeséggel ropják a csárdást. A „rezgő" után a Rádió tánczcne- kpra „lép a színpadra“, szovjet és magyar tánczenére táncol vidáman, önfeledten a hatalmas tömeg, „zaka­tolok“ forognak dalolva a tér másik sarkában — késő estig ünnepli Bu­dapest felszabadult, boldog népe a nemzetközi békeharc fe'.ejUietelIen ünnepét, azzal az elsöprő vidámság­gal, ami a jövőjükben bizton hivő, s annak elszánt védelmére kész em­berek sajátja — a béke embereié, a szocializmust építő embereké. Az egész országban megünnepelték május elsejét A magyar dolgozók lelkes hangu­latban ünnepelték az ország minden részében a hetedik szabad május 1-ét. A vidéki városokban csakúgy, mint a falvakban virág- és zászló- díszbe öltöztették a házakat. A váro­sokban mindenütt a dolgozók hatal­mas felvonulásban veitek részi, a felvonulás után pedig májusi ünnep. ségeket rendezlek. A falvakban is fel­vonultak a dolgon’, parasztok és utána mindenütt változatos kultúr­műsort rendezlek szórakoztatásukra. Külföldi íróvendégeink sajtófogadása az írószövetségben Az: írószövetség szerdán ‘ délelőtt fogadást adóit az Irókongicsszus alkalmából hazánkban megjelent külföldi Mr ók tiszteletére. Az értekez­letet Hág Gyula nvilolla meg, üdvö­zölte V küHpIití Vendégeket és n sajtó képviselőik Tízüián 'Konstantin hegyin szovjet író szólt a magyar Írókhoz. — íéladaliik' — mondottá — meg­teremteni azt az irodalmat, amely méltó' a magyar írók tehetségéhez. Örülünk eredményeiknek, amellyel a béke megvédésének ügyét szolgálják és amivel hozzájárulhatnak az új igazságos, szocialista társadalom meg­teremtéséibe. Doris Dulgvoj a szovjet írók publi­cisztikai munkásságáról szóloll, hang­súlyozva, hogy az újságírói működés az írók munkájában már nem másod: rendű feladat, mint egy időben volt.. Behiiic ropián tró kedves közvetlen­séggel, kissé tört magyarsággal be­széli az írók és olvasók kapésotatá- ról é.s íjrról, hogy a népi deijjplcnu likas Bomápiában miiyen nagy mér­tékben' növekedett a munkás és pa­raszt olvasók számit- . ­A lengyel inVküldöttség egyik tagja elmondotta, bogy az, írók és az olvasók kapcsolatát szorosabbra fűzi az a fény, bogy mielőtt egy-egy könyv' megjelenne, abból részleteket közölnek a napi- és hetilapokban. Lengyelországban most indul meg a bikcaláírásgyiijtő mozgalom csennek kapcsán a .lengyel írószövetség az ■ a • z i- különböző n.izeiben ki lyzei iroda'mi estet lóg felidézni. . Ezután Babajevszkcj kéri szót és elmondotta, hogyan kutatja fel és hogyan támogatja a Komsz.omolsZka.ja Pravda, az ifjúság lapja, a fiatal és tehetséges írókat, majd Fegyin újabb felszólalásában a szovjet irodalom és kritika kapcsolatát fejtegette. Befejezésül a TASzSz Iroda .munka­társának kérdésére a kínai mészövet ség 'kiküldöttje részletesen ismertette az új és felszabadult kínai irodalom emberábrázoló tevékenységét, azl a tényt, hogy a kínai írók nem riadnak vissza amiak n forradalmi változás­nak az ábrázolásától, ami a kínai parasztságban végbement és útmuta­tójuknak tekintik az. élenjáró szovjet irodalmat. Az élénk Szellemű v iladélelőtlön még sok kérdés hangzott el. ame­lyeknek, a tisztázása jelentős mérték­ben hozzá fog járulni íróink munka­módszerének a megjavításához és nemzetközi irodalmi kapcsolataink, eb mélyítéséhez. Tovább folyik a spanyol nehézipari sztrájk A spanyol nehézipari dolgozók szirájkmozgatma nemcsak Bilbaóba» és San Sebastianban, hanem az égőst baszk vidéken tovább tart. A sztráj­kolok elhatározták cs közölték a ha­tóságokkal, hogy mindaddig nem állnak munkába, amíg a sztrájk mialt lelartóztgíoft társaikat . szaba­don nem bocsátják. A Koreai néphadsereg föparancsnohsdgánaK hodíjelenfése A Koreai jNfpi Demokratikus Köz­társaság néphadseregének főparancs­noksága-közti:' a néphadsereg ’egy­ségei május 1-éii á kínai önkéntes osztagokkal együtt* továbbra is min­den fronton aktív hadműveleteket folytattak. — K o r e á b an nyolc nap alatt 15.000 embert vesztettek az intervenciós csapatok. Az ellenség január 12-én megindított támadása óla több mini 78,080 főnyi vcsztcsé- . get szenvedett, cfiböl 47 000 az ame­rikaiak vesztesége voll, jelenti az l'j Kína hírügynökség. Meneijegykiállító gépet állítanak üzembe a Nyugati-pályaudvaron Elek Tivadar, a Nyugati-pályaud­varral szemben levő Bevételellenőrző és Visszatérítő Hivatal dolgozója Csata Albert vasúti igazgató közre­működésével olyan gépet • készített, amellyel bármilyen fajta menetje­gyet néhány gombnyomás segítségé­vel gyorsan ki tudnak állítani. A pénztáros a gép egyik gombjával beállítja, hegy milyen vonatra érvé­nyes a jegy, a másik gombbal a .ko­csiosztályt jelzi s külön rovat vau arra, milvcu- kedvezménves a jegv, slb. ••• Az első meneljegykiállító gépe! a Nyugati pályaudvar személypénzbb rában kísérletképpen a napol,ban ál­lítják üzembe. — Az ausztráliai Sidney kikötője­ben a ..Jenny" brit gőzös 71 olasz tengerészét letartóztatták. meri sztrájkba léptek, bogy a hajótulaj donosokat a munkaszerződések meg­tartására és a fizetési hátralékok folyósítására kényszerítsék. — A Káspi-tenger környékén a Szovjetunió háború utáni öléves terve idejében 84 százalékkal növe­kedői! a kőolajtermelés,' Radnóti Miklós: MAJÁLIS A hanyraforgó zeng a fű között, s hord üt, liheg, akár egy üldözött, de üldözök helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok, Egy lányka térdreluTj, lemezt cserél, a Háta barna, lóiba még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg s oly szürke, mint olt fönt a fellegek. Fiúk guggolnak és parázslónak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsiny siker s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell. Tehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó érlelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. 1944 május 10. Felavatták Balatonszárszón az ország kétezredik népkönyvtárát Jánost Ferenc, a népművelési mi­niszter első helyettese ünnepélyes ke­retek között adta át Balatonszárszó dolgozó parasztságának az ország kétezredik népkönyvtárát. — Szeressétek a könyvet, a tudást, a művelődést! — mondotta Jánosi miniszterhelyettes. — Soha ne feled­jétek, hogy amikor nálunk újabb és újabb könyvtárakat adunk át a dol­gozóknak, ugyanakkor az imperializ­mus országaiban nyilvánosan elégetik a dolgozók ügyéért harcoló könyve­ket, börtönre vetik, halálra kínozzák a nép, a béke ügye melleit kiálló írókat és művészeket. Kovács József, a községi tanács végrehajtóbizottságának elnöke vette át ezután a község dolgozó paraszt­sága nevében az ötszázkötetes könyv­tárat. Az iskolák „atomizáló sa“ az USA-ban Albert Kát in, ismert haladé) amerikai éifJágiró írja, hogy gi US,A iskoláiban különféle „bölcs“ tanácsokkal látják ej a gyérete­ket. hogyan viselk''iljenek ..atom­háború“ esetén; bújjanak a pad alá, hunyják be « szemüket, ke­zükkel takarjak cl [éjüket- áll- jfinak alccal ei fal'hak, háttal az ablak fele; feküdjenek a padlóra és iáikor jól; ’be. ponyvával testit- " két. A tanítók azt magyarázzák a gyerekeknek, hagy ..ezek « mód­szerek megvédik őket nemcsak a „repülő cseszed jaktól“1 ps omló jalnktól. hanem az atom­bomba Ildiiden káros hatásútól is .4; egyik losangelesi iskolá­ban az egyik tanár feladatai közé tartozik, hogy váratlanul belepjen vclanie’ytk Osztályba és ..feküdj“ vezényszóval ijeszt­gesse a gyermekeket. A vezény­szó hallatára a gyerekeknek azonnal a pad aló kell búfniok. Ez a módszer olyan lutásöshrAk bizonyult, hogy az iskola diák­jai még ti folyosón is ozonnai a fődre hasalnak1 mihelyt az il­lető tanárral találkoznak. .4; országban — foly atja cik­két Kaim —. egyre nő az ideg­betegek száma a kisfiúk és kis­leányok között, Egészségügyi vizsgálatok szerint a gyermekek körében gyorsan növekszik a ko­moly lelki zuvarokban szenve­dők száma. .4 szülők arról pa­naszkodnak. hogy éjszaka gyak­ran felébreszti őket a gyerme­kek jajgató,sn és nyöszörgése: a gyermekek az atomhisztéria .kö­vetkeztében lidércnyomásos ál­mokat látnak. Kulákok rejtegetett áruit állították ki Veszprém legforgalmasabb útján A tapolcai .Szökrüii-fée kuitik- banda állal összeharácsolt élelmi­szerek egy részét Veszprém legfor­galmasabb útján kiállították. A fekete áruk értéke 250 ezer forint. A dolgozók azzal a kéréssel for­dullak u megyei tanácshoz, hogy a ..kiállítást“ vigyék el n bányavidékre is. hogy a bányászok, az üzemi dol­gozók lássák: amíg ők megfeszített munkával harcolnak a békáért, "addig a háborúra spekuláló ellenség köz- ellátásunkat veszé'yeztcji.. — Gyűjtsük a kamillavirágot! Ha­zánkban a kamillágyüjté-nek ko­moly népgazdasági, jelentősége van: mert nemcsak mi használjuk, fel., ha­nem jelentős exportunk', is van- be­lőle. Az idén a íöldművesszövctke zotek országszerte szervezik a be­gyűjtési. A beváltásra kerülő kamilla kilogrammja iiyérs állapotban ötven fillér, '• Az iclö enyhe marad A Meteorológiát Intézet jelenti; Dél-Olaszországban, a Balkánon, a Kárpát-medencében és a Szovjet­unió déli felén enyhe az időjárás, Európa többi részén viszont változé­kony. Az évszakhoz mérten hűvös é.s sok helyen csapadékos az idő. Szerdán reggel a legesapadékosabh vidék volt Dél-Anglia és Nyugat- Franeiaország. Napközben májüs 1-én Magyarországon kellemes volt az idő, A lecsapódások a nyugati határszélen is csak esti órákban in­dultak meg. Szerdán reggel 7 óráig csapadékot csak a Balatontól nyu­gatra és északra fekvő területről je­lentettek jelentékenyebb mennyiség­ben, a déli határon csak Bácsalmá­sén vett jelentéktelen mennyiségű eső. A legtöbb csapadék Szentgott- hárdotl hullott: Ifi mm, Szombathe­lyen 7, Zalaegerszegen és Körmen­den fi nini csapadékul mértek. A hő­mérséklet országszerte 21—24 fokig emelkedett, csupán Szombathelyen és Sopron vidékén volt kissé hűvö­sebb. Szerdán a reggeli órákban a hőmérséklet Salgótarjánban és Mis­kolcon fi, egyebütt keleten 7-—10, nyugaton azonban csak 11—14 fokig süllyedt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi küzépértéke 2.11 fokkal, a lég­nyomás napi középrrtékr 6.8 inm-rel volt magasabb, mint a sokévi átlag. Budapesten szerdán 12 órakor a hőmérséklet 22 fok. a tengerszintre átszámított légnyomás 762 nini, mér­sékelten .süllyedő irányzatú. Várható Időjárás: változóan felhős Idő, több helyen, főként a Diinán- túlon kisebb esővel, esetleg zivatar­ral. Mérsékelt déli szél. Az éjjeli le­hűlés mérséklődik, a nappali hőmér­séklet kissé csökken. Várható hőmérsékleti értekek az ország területére: csütörtökön reg­gel keleten 8—11, nyugaton 12—-15, délben keleten 21—24, nyugaton 17—20 fok között. — A Lengyel Köztársaság elnöke Cvrankiewicz miniszterelnököt 40-ik, Skrzeszewski külügyminisztert 50-ik születésnapja alkalmából a Munka Zászlórcndjúve! tüntette ki. 4—' A N é in é f I) e m o k ra­li ku s közi í r s a s á g 1051 első negyedévében 105 százalékra teljesítette az ipari termelés elő­irányzatát, 1050 első negyedévéhez képest a termelés 22 százalékkal nü- vekedétf. A mezőgazdaságban a ve­téstervét kiváló eredménnyel tűltel- jcsitették, A köztársaság külkeres­kedelmi forgalma jelentős mérték­ben növekedett, viszont a nyugati megszállás alatt álló övezetközi ke­reskedelmi forgalom 1050 első ne­gyedévéhez képest csak 40 százalé­kot ért ei, ami jellemző a Nyugat- Némétországban hatalmon lévők egyre érezhetőbbé váló elszakadási politikájára és függő viszonyukra az amerikai nranopnltőkétöt. állapítja meg a tervjelentés. A kiskcrcskedei- nii áruforgalom 27.5 százalékos nö­vekedésé kifejezi a lakosság élet­színvonalának emelkedését. — Kiét nyugatnémetországi varos rendőrsége megtámadta a békégyű- lést és gumibotokkal bántalmazta a résztvevőket. Öt felitalálat a Totón A Toto mostani fordulójában ösz- szesen 171.540. darab szelvény érke­zett. Azössznyeremény: 257.325 forint. 12 találatot öten ériek el és ezek egyenként 17.154 forintot kapnak. A nyertesek a következők: K. 404.217. Totozó November 7-tér 4., K. 455.008. Totozó Szent Istvún-kürát 27., K. 456.11(50. Totozó Váci-u. 11b., K. 457.961. Totozó Szent Isluán-körút 27., K. 460.042. Totozó Győr. 11 találatot 75-en érlek cl, egyen­ként 1140 forint a nyeremény, 10 találatot 726-ot értek cl 117 forint­hoz jutnak fejenként. A 12 lalólatos Tofo-szelveny az eredményekkel 1. .Salgótarjáni Bányász—Bp. Vasas x (1:1) 2. Szombathelyi Lók.—­Csepeli Vasas 2 (0:3) 3. V. Lobogó Sorlex— Szege,ti Honvéd 1 (3:0) 4. Bp. Kinizsi—Bp. Dózsa 1. (2:1) '5. Drirogi Bányász Bp. Bástyu . x (2:2) 6: Győri Vasas-- • Diósgyőri Vasas 1 (4.1) 7. Szegedi Petőfi— Bp. Honvéd 2 (1.3) 8 Bp. Postás Debreceni Lok. 1 (3:2) 9. Szikra Gázművek — Óbudai Építők x (0:0) 10. Pécsi M. Dinamó— Pécsi Lokomotív 1 (2:1) 1L Kecskeméti Kinizsi— • Kinizsi Sörgyár x (1:1) 12. BDSL Váci DTK x (1:1) — Angliában május 9-tő'f kezdődő Béke védelmi hónapot“ tartanak a következő jelszavakkal: Tárgyaláso­kon alapuló bekyt! Hívják össze az üt nagyhatalom tanácskozását! — T I hó ( k egész sor szövetségi miniszté­riumot és egyéb központi szer­vet szüntetlek meg, közlők a terv- hi/nttságot is. A jugoszláv politikai emigránsok Moszkvában megjelenő lapjában ezzel kapcsolatban meg­állapítják. hogy áz intézkedés ter­mészetes következménye Tito politi­kájának. A titóisfa állam népvllcne* szervezet é.s az angol-amerikai impe­rialisták eszköze- Ebben a helyzet­ben azoknak a központi állami szer­veknek a fenntartása, amelyek az ipari üzemeket irányították, vagy a népművelés, a népegészségügy és a szoeiálpoiilika kérdéseivel fogla koz­tak, feleslegessé vált, A Tito-klikk ezeknek az állatni szerveknek a fel­számolásával az állami gépezetben lévő és a Tito-kormányzat szempont­jából „nemkívánatos“ elemekkel is le akar számolni, A dolgozók újabb tízezreit dobwk utcára, — Elsenhower parancsnoksága alatt a támadó Atlanti Eovezménv légierői hadgyakorlatokat artanak Xyugateuröpában, jelenti a kopeu- liágai Berlingske Tidende. — Ratkó Anna, egészségügy! mi­niszter felavatta a fehérvári kórház új kétszúzágyas sebészeti osztályát. — Éj ételek bevezetésével teszi változatossá a dolgozók ebédjét az tzemélelmezési Vállalat. Az Uzeni- élejmezési Vállalat tíz budapesti konyhája naponta mintegy ötvenezer, dolgozó étkeztetéséről gondoskodik. A konyhákon már megkezdték a ta­vaszi zöídfőzelék, így a paraj, sóska, stb. főzését is. A vállalat, hogy a dol­gozók étrendjét változatossá tegye, olyan ételek készítését kezdi meg, amelyeket eddig még nem főztek, így rövidesen bevezetik az étrendbe a tojásösgaluskát fejessalátával és a szátkamrntes, rántott-halat burgonyn- salátáoal. Most kísérleteznek azzal, hogy az eddig kismennyiségben ké­szített vaníliás turósmetéítet — amclv hasonló ' a rakott tésztához —— a nagyüzemi étkeztetésnél is bevezessék. Ha a dolgozók ezt az ételt megsze­retik, nagyobb mennyiségben kezdik meg főzését. Május végén az ebéd­hez már gyümölcsöt, cseresznyét jnl- ial az üzemekhez a Vállalat. Július elején hiöegsdlaták és hideglevesek, álma-, meggy- és éséresznyeleves és különböző kompótok teszik változó1 jóssá a dolgozók ebédjét. — Újabb amerikai katonai kül­döttség érkezett Tokióba, nyilván-, valóan az amerikai katonai erők japáni elhelyezését és az újjászerve- zés alatt átló japán fegyveres erők­kel való együttműködést tanulmá­nyozzák. A küldöttséget, amelynek négy tábornok és tíz más magas- rangú tiszt a tagja, Maxwell Taylor tábornak, a washingtoni hadügymi­nisztérium kiképzési osztályának fő­nöke vezeti. — A Mussolini felett végrehajtót! népítélet évfordulóján Milanóban neofasiszták száguldó gépkocsiról bombái dobtak az olasz ellenállási harcosok szövetségének székhazára. Több milánói üzemben sokezer mun­kás tiltakozó sztrájkot tartott. — A francia nemzetgyűlés 339 szavazattal 251 ellenében megsza­vazta azt a jogsértő választási javas­latot, amely üzerint az új választáson lehetővé válik a jobboldali pártok listakapcsolása. Vasárnapi ügető-eredmények I. futom: 1. Csinos 0.. 2. BoJ.i, 3. Mia May. Tol.: 10:25, 15. 20. Bei.: 111:111. II. Iliin in: I. \ aliile, 2. Labda, 3. Marianne. Tol.: 10:40, 21, 13. 10. Bet.: 10:81 és 15U.- III. futam: 1. Miss Fant ami, 2. La Uosa, 3. Asszonyság. Tol.: 10:25. 14, 112, 43. Bet.: 10:007 és 135. —- IV. Inlam: 1, Déli­báb. 2. Hódító, 3. Lady. Tot.: 10:21. 11. 12, 10. Bef.: 10:82 és 55. —- V. futam: 1. Lutte Hammer, 2. Béla király. 3. Mr Hugh. Tol.: 10:42,-20, 3fi, 18. Bef.: IO.'4-H és 120. VI. tiltani: I. Geoffrey. 2. Hajnalka. 3. Merész ti. Tot,: 10:38, 14. 15, 18. Bet.: 40:83 és 125. — VB. futam; 1. Csap,áros, 2. Prímás, 3. Kerner. Tot.: 10:18. 13. 32, 18. Bef.: 10:128 és 36. — VIII. futam: 1, Csíki. 2. Pandúr, 3. Kyra. Tol.: 10:38. 15. 31. 24. Bef.: 10:216 és 97: — IX. futam: 1. Bár. mikor, 2. Bccsked fia. 3. Katóka Tol.; 10:17. 11, 11. 11. Bef.: 10:39 és 37. — X. falam: 1. Borneo. 2. Dacos, 3. Fruska. Tot.: 10:130, 27, 75, 36. lief.: 10:3690 és 775. Hétfői galopp-eredmények I. íujam: 1. Patyolat, % Bonus, 3. Diana Ili. Tői.: 10:31. Bef.: lüiüü. — II. {utáni: 1- Tini* 2. Sugár, 3. Notórius. Tol.: 10:34. 13, 11. H. Bef.: 10:1.33 és 79. — Hl. futam: 1. Rikiicz, 2. Ráma, 3. Echczeaúx. Tol.: 1Q:70. 31. 17. Bef.: 10:137. — IV. futam: 1. Gazember. 2. Ujjongó, 3. Mokka. Tol.: *0:0,3. 34. 71. 77. Bef.: 10:íiJ7 és .380. — 3. futam: 1. Dukál. 2. Gulianar, 3. I’om- • haríjon. Tol.: 10:49, 12, 11. J9. Bef.: 10:77 és 150. — VI. fulani: 1. Bandits Gy., 2. Csatadal. 3. Füstös. Tol.: 10:52. 29. 20. Bef.: 10:100. — VT!, futam: 1. Babér II., 2. Turul, 3. Pókos. Tot.: 10:32. 19. 26. 15. Bef,: 10:135 és fS. — VIII. futam: 1. Cinkos, 2. Zászló. 3.. Columbus. Tót.: 10:31, 17. IS. 21. Bej'.:. 30:77 -és . 83. IN. futam: 1. Juszt, is, 2. Royal Roparic?. 3'. Vérka. Tot.: 10:4 í, 15, 10, 21. Bel.: 10:103 és 260. — X. tiltani: 1. Bottó, 2. Piroska, 3. Csaba II. Tótvl 10:30, 11, Ut 16._BeB; 4ü;68 és »1. f

Next

/
Thumbnails
Contents