Kis Ujság, 1951. június (5. évfolyam, 125-150. szám)

1951-06-01 / 125. szám

A Független Kisgazda Párt központi lapja Főszerkesztő: Dobi István — Felelős szerkesztő: Katona Jenő A DISZ felhívása az ifjúsághoz a Dunai Vasmű felépítésében való önkéntes részvételre A TASZSZ Iroda leleplezi a Wall Street hadjáratát a tőkés országok gazdasági meghódítására Az Egyesült Államokban egyre többen követelik Ackeson külügy­miniszter eltávolítását Legújabb jelentések az olasz községi választásokról A DISZ Központi Vezetősége fel­hívást intézett az ifjúsághoz a Du­nai Vasmű felépítésében való ön­kéntes részvételre. ..Békénk egyik erős vára, nemze­tünk büszkesége, ötéves tervünk leg­nagyobb alkotása, a Dunai Vasmű, sokezernyi ember munkájával épül — mondja a felhívás. -— Az építők mind nagyobb területet hódítanak el a természettől. Ahol tegnap dom­bok voltak, ma házsorok emelked­nek s az alkotómunka ereje for­málja az acélkombinát első gyár­csarnokait. Uj, szocialista város szü­letik a Duna mentén s a szocialista építömnnka füzében új ifjúság nö fet. Az ifjú építők előtt kirajzolódik az óriási kohómű, a zúgó gépekkel teli üzemek, s a gyár futószalagjai­ról legördülő traktorok, mozdonyok, az új szerszámgépek, hidak — me­lyek népünk munkáját könnyítik, hazánkat erősftik. Ifjaink ezreinek önkéntes munkája ezt a harcot se­gíti sikerrel A Dolgozó Ifjúság Szövetsége ma­gáévá tette a fiatalok kezdeményezé­sét és kérte kormányunkat, tegye Á Német Demokratikus Köztársa­ságban kitűzték a népszavazás idő­pontját. „Lakosságunk kívánságának megfelelően, a népszavazás időpontja, vasárnap, 1951 június 3-án, hétfőn, 15)51 ,június„4-én és kedden, 1951 jú­nius 5-én reggel 8-tól este 20 óráig, lesz“ —•' hangzik a hivatalos jelen­tés. Nviigat-Németországban a tiltó ren­delkezések ellenére mindenfelé folyik a szavazás. A Neues Deutschland ez­zel kapcsolatos cik.eében többek kö­zölt a következőket írja: Az áruló bonni kormány szigorú büntetéseket helyezett kilátásba mind­azok számára, akik a népszavazás megszervezésében vagy megtartásá­ban résztvesznek, vagy akár szavaza­tukat leadják. A népszavazás azon­ban a napról-napra fokozódó terror ellenére is megindult, először az üzemekben, aztán pedig a városod­ban és falvakban is. Az eddigi ered­mények megsemmisítők a bonni kor­mány számára. A népszavazási moz­galom élén a német főváros áll. Nyugal-Berlinbcn egyik üzem a má­sik után, egyik háztömb a másik után szavaz )e. Az eredmények: a szavazók 85—95 százaléka az újra- felfegyverzés ellen és a békeszerződés azonnali megkötése mellett foglal állást. Hamburg, a második legnagyobb nyugat-nőmet város, méltón követi Nyugat-Berlini. A legtöbb háztömbben nem akadt egyetlenegy olyan szavazat sem, amely ne vetné el az újrafel- fegyverzést. Az üzemekben 500—500 dolgozó közéd alig akad egy-kettő, aki ne az újrafelfegyverzés ellen foglalna állást. Kölnben, Esslingenben, Hagen- ben, Düsseldorfban. Soiingenben, Dortmundban, Gelsenkirchenben, Hei- delbergben, Münchenben, Stuttgart­ban ugyanez az eredmény. Magában Bonnban, a nyugat-német kormány székhelyén is, az üzemek és háztöm­bök sorban leszavaznak. Gaitskelt brit pénzügyminiszter az alsóházban egy hözzáintézett kérdésre beismerte, hogv az angol vásárló má feleannyi árut sem tud vásárolni egyfontos bankjegyéért, mint 1938-ban. Az angol munkaügyi minisztérium május 29-én közleményt adott ki, amelyben javasolta, hogy léptessék újból életbe a termelési ütem meg­gyorsításának háborús módszerét s a hadiiparban és a kivitelre dolgozó iparágakban hosszabbítsák meg a munkaidőt. Ugyanez a közlemény állát-tfog'al a bérek felemelése ellen, tehetővé a fiatalok nyári önkéntes munkáját a Dunai Vasmű építésénél. A kormány helyesli a kezdeményezést s a feltételeket megteremti annak megvalósításához. • Ennek alapján a DISZ Központi Vezetősége kéthetes csoportokban önkéntes építőmunkát szervez a Du­nai Vasműnél június 17-től szeptem­ber 8-ig. A Dunai Vasmű felépítésében való részvétel kitüntetés, amit a DISZ azok­nak az ifjaknak és leányoknak tesz lehetővé, akik erre jó vizsgaeredmé­nyeikkel, szövetségünkben végzett munkájukkal érdemesnek bizonyul­nak. DlSZ-szervezelék. diákfiatnlok! Szé­lesítsétek tovább e hazafias kezde­ményezést. önkéntes építömunkával is készüljetek a III. Világifjúsági Ta­lálkozóra, a világ ifjúságának harcos béke találkozójára. A Vasmű építésénél kemény, áldo­zatkész munka, az építő harcos . étele vár rátok. Dolgozzatok példamuta­tóan, lelkesen s a győzelem a tiétek iesz.“ Kétségtelen, hogy a Német Demo­kratikus Köztársaságban teljes erővel kibontakozó népszavazási mozgalom új szárnyakat fog adni a nyugat­német dolgozóknak, megerősíti Őket harcukban, metfl ismét, tanúbizony­ságát látják annak, hogy a Köztársa­ságban élő testvéreik teljes erővel tá­mogatják őket a szabadságért, a füg­getlenségért és a békéért vívott har­cukban. De tudják azt is, hogy a német nép küzdelmét támogatják a világ összes öntudatos dolgozói, haladó emberei. A német nép sorsdöntő megmozdu­lása az egész világ dolgozóinak, a béke minden hívének közös ügye lett. A csehszlovák, román és bulgáriai aláírás­gyűjtés eseményei Szombaton Csehszlovákia minden részében megkezdődött az. aláírás- gyűjtés a Béke Világtanács határoza­tára, amely az öt nagyhatalom béke­egyezményének megkötését követeli. A békeszavazás máris ragyogó ered­ményeket hozott és kifejezi a cseh­szlovák nép békeakaratát, politikai érettségét,> s elhatározottságát, hogy munkavállalásaival is szolgálja a békeharcol. A Román Népköztársaságban az öthatalmi békeegyezményt követelő felhívást naponta sokezren írják alá. Az egyik aradi szövőgyár 900 német nemzetiségű dolgozója levelet inté­zett egy nyugatnémetországi nagy textilgyár dolgozóihoz, felszólította őket, hogy írják alá az öt nagyhata­lom közötti békeegyezményt köve­telő felhívást. Szeben tartományban 350.000-en írták alá a felhívást. A református egyház nagyváradi egy­házkerületének püspöke és lelkészei határozatban fog'altak állást a Vi­lágtanács felhívása mellett. Bulgáriában a legújabb adatok szerint 5,571.000 ember írta alá a békefelhívást és az aláírásgyűjtés tovább folyik. követeli, hogy a nőket is használják fel éjszakai munkára, de nem java­solja, hogy a nők, a férfiakéhoz hasonló munkabért kapjnnrrk. A Daily Worker a munkaügyi mi­nisztérium bejelentésével foglal­kozva rámutat, hogy . a munkásosz­tály életszínvonalú ' el. en irányuló durva támadásról van szó. A kor­mány, amely önmagát ,,munkáspár­tinak“ nevezi, a fegyverkezést pro­gramúi lebonyolításának érdekében meg akarja semmisíteni mindazokat a jogokat, amelyaket a szakszerveze­tek tokéves nehéz harccal vívtak ki. Az Egyesült Államok az Atlanti Szövetség szervezetén keresztül rá­kényszeríti csatlósaira saját fegyver­kezési és háborús politikáját, ugyan­akkor az amerikai nagytőke az USA kormányának segítségével folytatja és kiszélesíti behatolását a tőkés- országok gazdasági életébe. A TASZSZ Iroda ezzel kapcsolatban összefog aló jelentést adott ki, amely leleplezi a Wall Street és az ameribai kormány együttműködését, rámutat a különböző amerikai „segélytervek“ hátterére és beszámol a külföldi dol- lárbefektetések növekedéséről. Nelson Rockefeller jelentése Az Egyesült Államok kormánya mellett működik egy gazdasági ta­nácsadó testület, amelynek vezetője Nelson Rockefeller. Rockefeller sze­mélye már egymagában elegendő ahhoz, hogy senkiben sem éljenek kétségek: ez a tanácsadó testület minden kérdésben a Wall Street ér­dekeit képviseli és a Wall Street ja­vára érvényesíti a maga befolyását. Rockefeller jelentése közli, hogy az níherlkai tőkekivitel Sllafxlőnrt nö­vekszik és most különösen súlyt he­lyeznek arra, hogy megvalósítsák az amerikai monopóliumok ellenőrzését az új stratégiai nyersanyagforrások, fgv a kőolaj, vasérc, mangánérc, wolfram, króm, ón, gümi, réz és uránérc felett. Mindezek a nyers­anyagok az atomfegyver gyártására szükségesek. A jelentés közli, hogy az amerikai kormány különböző országokkal tár­gyalásokat folytat gazdasági szerző­désekről és a szerződésekben — ame­lyek sok esetben „segélyezésről“ szól­nak — „kedvező feltételeket biztosit a külföldi tőkebefektetések számára“. Legújabban Olaszországgal, Írország­gal és Uruguay-jal jött léire meg­állapodás. Az amerikai kormány ilyenirányú erőfeszítéseire utal a nemzetközi ke­reskedelmi kamara amerikai tagozatá­nak május 24-én közzétett jelentése is, amely világosan rámutat arra. hogy a; amerikai kormány a legkülönbö­zőbb zsarolási manőverekkel bizto­sítja a tőkés monopóliumok külföldi lökeelhelyezési lehetőségeit. A zsarolás diplomáciáját! az ame­rikaiak kiegészítik a különböző or­szágok belügyeibe való beavatkozás­sal és a nyílt erőszak alkalmazásá­nak imperialista politikájával. Enne.; kirívó példája a Bolíviában kirob­bantott államcsíny. Bolíviában — mint ismeretes — egy katonai cso­port került uralomra az amerikaiak segítségével és ez a csoport annak köszönhette az amerikai támogatást, hogy minden korlátozás nélkül haj. landó átengedni a Wall Streetnek a bolíviai ónt és más fontos nyers­anyagot. Húszmilliárd dollár külföldi magántőke­befektetés A TASZSZ Iroda jelentése a továb­biakban megállapítja, hogy az ame­rikaiak összes Külföldi magántőke befektetései meghaadják a húsz­milliárd dollárt. Az amerikai keres­kedelemügyi minisztérium adatai szerint a közvetlen 'tőkebefektetések összege 12.9 milliárd, amely a követ­kezőképpen oszlik meg: Latin- Amerjka 4.8 milliárd,. Kanada 3.4 milliárd, a marshallizált országok 2.5 mil'iárd. a marshallizált országok gyarmatai 0.6 milliárd, más európai országok 0.3 milliard Európán kívüli más országok 1.3 milliárd. A második világháború befejezése ntán az amerikai tőkebefektetések évente körülbelül egymilliárd dollárral növekedtek. Az amerikai tőke első­sorban új kőolajforrásokat és szén­bányákat szerzett. 1949 végén az USA tőkebefektetései a kőolajiparban el­érték a 3671 milliót. Egyedül 1949- ben 700 milliót fektettek be külföldi kőolajtársaságokba. Ebből 375 millió dollárt á latinamerikai országokba, főleg Venezuelába vittek. Az utolsó években megnövekedett az amerikai tőkebeáramlás a szén­bányákba is, különösen Latiname- rikában és Kanadában. Széleskörű terveket dolgoztak ki, hogy a vas­érclelőhelyeket az amerikai imperia­lizmus sz.ámára szerezzék meg és foglalják le. Acheson helyzete Washingtonban tovább folyik a szenátusi vizsgálat MacArthur el­mozdításának körülményeiről és a vizsgálat egyre inkább rálerelődik az amerikai külpolitika általános kérdéseire. A vezérkari főnökök ki­hallgatásának befejezése után kerül sor Achescn külügyminiszter vallo­mástételére. Ez a körülmény még inkább előtérbe helyezte a külügy­miniszter szémélyét az Egyesült Ál­lamok sajtójában. A republikánus­párti lapok s a párt szenátorai, képviselői azt állítják, Acheson bűne, hogy az USA távolkeleti poli­tikája kudarcot vallott, ezzel össze­függésben az Egyesült Államokban egyre többen követelik a. külügymi­niszter lemondását. Az United Press hírügynökség wa­shingtoni tudósítója közli, hogy már a demokrata pártban is sokan Ache­son leváltása mellett foglalnak átlóst, majd úgy vélik, hogy ha továbbra is ő marad külügyminiszter, ez komoly nehézségeket okoz a párt számára a jövőévi elnökválasztási kampányban. Azok között a demokratapárti kon­gresszusi tagok között, akik Acheson elmozdításáért küzdenek, megemlí­tenek olyan sokat szereplő politikai személyiségeket, mint Rayburn, McFarland és McCormack. Miért nem közli a De Gasperi-kormány a választások végleges mérlegét ? Az olasz községi választások va­sárnap lezajlott első menetének hi­vatalos eredményei még mindig hiá­nyoznak. A párizsi L'Humanité erről szóló kommentárjában megállapítja: a De Gasperi-kormány azért nem közölte még mindig a választások végleges mérlegét, meri képtelen el­titkolni veresége méreteit, a bal­oldali tömb, amely a szavazatok 41 százalékát érte el, a szavazatok szá­mában 9 százalékot nyert és a 39 százalékot képviselő keresztény de­mokraták elé került. Becslések sze­rint a De Gasperi-csoport körülbelül egymillió szavazatot vesztett azok­ban a városokban és községekben, ahol a választások első menetében szavaztak. Bármennyire elhúzódik az eredmény hivatalos bejelentése, az eredményeket semmiféle csalás, kö­dösítés nem fogja tudna sokáig ál­cázni. Római - részletjelentés közli, hogy a Keresztény Demokrata Párt Milanó­ban 34.3, Bolognában 24.7, Genová­ban 27.8, Velencében 26.1, Trentó- ban 32, Savonában 23.5, Bergamó- ban 21, Bresciában 15.5 Anconában 40, Veronában 29, Ravennában 30, Mántovában 28.6, Padovában 22.6 százalékkal kevesebb szavazatot ka­pott, mint 1948-ban, a képviselő- választásokon. Ugyanezekbe« a váro­sokban a kommunistákra és a szo­cialistákra adott szavazatok száma megnőtt. Legnagyobb az emelkedés Trentóban, ahol 60 százalék, Veroná­ban, ahol 25 százalék, Velencében, ahol 21.7, Padovában, ahol 16 é* Bolognában, ahol 13.1 szäzalcskai több szavazatot kapott a baloldal, mini 1948-ban. A kínai nép elszánt akarattal támogatja a koreaiak szabadság­harcát A pekingi Zsenminzsibao vezéreik«: üdvözli a Koreából hazatért kínai népi küldő, lséget, és hangoztatja, hogy ez a küldöttség az egész Kínai nép elszánt akaratát tolmácsolta a koreaiaknak, hogy szembeszáll az amerikai agresszióval és támogatja Korea függetlenségi harcát. A lap megállapítja, hogy április 22. és május 21. között, míg a küldöttség Koreában időzött, a kínai, önkéntesek és a koreai harcoséi; két heves ellen- támadást Rajtoltak végre s az ameri­kai agresszorok és csatlósaik hadse­regének 46.302 katonáját pusztították el. A kínai nép megbízta a Koreában járt küldöttséget — írja a lap —, hogy tolmácsolja megbecsülését és meleg szereletét a kínai önkéntesek­nek. a koreai harcosoknak, valamint a koreai népnek. Ez a látogatás még jobban megszilárdította a kínai és koreai nép barátságát. Japánban a fegyver- szünet megsértésével napalm-bombákat gyártanak az amerikaiaknak Az Uj Kína hírügynökség a Sid­ney Tribune tudósítása alapján köz­li, hogy Japánban újtípusú napalm gyujtóbombákat gyártanak s az amerikaiak ezeket a bombákat a koreai nép gyilkolására használják fel. Japánban a szövetségesek kö­zölt létrejött egyezmény és a fegy­verszüneti megállapodás szerint tilos a hadianyaggyártás, de az ameri­kaiak ennek ellenére szerződést kö­töttek egy japán vállalattal az új­fajta gyujtóboinbák gyártására. Jelenti a Sidney Tribune, hogy japán nehézipari üzemek már koráb­ban is gyártottak gyujtóbombákat a koreai amerikai hadsereg számára. Több nagy japán lankgvár már a mull év novemberében elérte a há­ború előtti termelési színvonalát. A Koreában lévő amerikai csapatok nehéztüzérsége japán üzemekben élő­ét f tot t felszerelést használ. Japán vegyiműveket robbanóanyagok gyár­tására állítottak be. A vietnami néphadsereg támad Párizsból jelenti;: A vietnami nép­hadsereg nagyméretű támadást indí­tott a Vörös-folyó deltájában. A francia expediciós hadsereg közlemé­nye bejelenti, bogy a vietnami csapa­tok beható lak Ninh-Binhbe, Hanoitól 8« kilométerre délre. A város lielv őrségét bekerítették. A Liberation közli, bogy a támadás meglepte az expediciós hadsereg felderítő szolgá­latát. Először azt hitték, hogy a tá­madás célja csak élelmiszerzsákmá­nyolás. A Reuter ügynökség jelenti, hogy Bao Daj bábcsászár „biztonsági okok­ból“ elhagyta Dalat városát, ahol mostanáig tartózkodott. Dalaiban vietnami partizánoU az utóbbi hetek során kivégezték a rendőrség több tagját. Bao Daj környezete a Reuter- jelentés nyilvánosságra hozatala után közleményt adott ki, amelyben cá­folja, hogy a bábcsászár „biztonsági okokból“ távozik Dalatból, de el­ismeri hogy elhagyja eddigi szék­helyét. Kitűzték a népszavazást a Német Demokratikus Köztársaságban Angliában meghosszabbítják a munkaidőt Ára m fillér Péntek, 1931 június 1

Next

/
Thumbnails
Contents