Kis Ujság, 1951. augusztus (5. évfolyam, 177-202. szám)

1951-08-01 / 177. szám

A Független Kisgazda Párt kOzpontl lapja Főszerkesztős Dobi litván — Felelős szerkesztős Katona Jenő A Szovjetunióban tartózkodó magyar parasztküldöttség első csoportjának távirata Rákosi Mátyásnak A Szovjetunióban tartózkodó ma-1 az alábbi táviratot küldte Rákosi gyár parasztküldöttscg első csoportja ' Mátyásnak: „Szeretett drága Rákosi elvtárs! . A magyar parasztdelegáció első csoportja a dagcsztán! ás grtizlat kolhozok tanulmányozása után visszatért Moszkvába. A delegáció tagjai számos kolhozt látogattak meg. Tanulmányozták a kolhozok munkáját, felkeresték házaikban a kolhozparasztokat. A magas terméseredmények, a kolhozparasztok jómódú, kultúrált élete meggyőzte a delegáció tagjait arról, hogy a parasztság felemelke­déséhez csak a nagyüzemi, szocialista mezőgazdaság útja vezet. Ennek tulajdonítható, hogy a csoportunk eddig még egyénileg dolgozó parasztjai sorra bejelentették belépési szándékukat a termelőszövetkezetbe. ígér­jük, Rákosi elvtársnak, hogy az itt szerzett bő tapasztalatokat otthon megfelelően fogjuk hasznosítani mind saját munkánkban, mind pedig még egyénileg dolgozó parasztlársaink felvilágosításában és teljes erőnk­kel harcolunk a magyar termelőszövetkezeti mozgalom továbbfejleszté­séért. Ez a tanulmányút még jobban elmélyítette a szeretetet a szovjet nép és vezére, Sztálin, elvtárs iránt és még jobban eggyé forrasztotta a békéért kiizdő szovjet és magyar népet. A delegáció első csoportja nevében: DÖGÉI IMRE.“ A Szovjetunió mezőgazdasági miniszterének fogadása a magyar parasztküldöttség tiszteletére Moszkva, július 31. (TASZSZ) Ivan Benediktov, a Szovjetunió me­zőgazdasági m^uisztere július 30-án fogadta a magyar paraizfküldöttsé- get amely négy héten át látogatta a Szovjetunió kolhozait, szovhozait, mezőgazdasági gépállomásait és vá­rosait. A fogadáson Dögéi Imre, a magyar országgyűlés elnöke, a küldöttség vezetője kijelentette: — A Szovjetunióban megismertük a világ leghaiadottabb szocialista mezőgazdaságát. Meglátogattunk kol­hozokat, ahol a búzatermés hatalmas területeken eléri a hektáronkénti 35 métermázsát, láttunk nagy kolhoz­gulyákat. melyek tehenei évi három- négyezer liter tejel adnak. Tanulmá­nyoztuk az artye'.ek munkaszerveze­tét és az élenjáró para ztok munka­módszereit. A küldöttség minden egyes tagja meggyőződött arról, hogy a kollektiv gazdaság felette áll az egyéni termelésnek. A Szovjetunió­ban szerzett minden tapasztalatun­kat igyekszünk otthon alkalmazni, hogy Magyarország mezőgazdasága minél előbbre jusson a fejlődés szo­cialista útján, minden parasztot olyan boldoggá tegyünk, mint a szovjet kolhozparasztok. Dögéi Imre befejezésül háláját fe­jezte ki a szovjetkormánynak a Szovjetunió meglátogatásának lehető­ségéért és a vendégszeretetért, mely­ben a küidötlség részesült. Gyúró Mária egyénileg gazdálkodó parasztasszony, Hudák Imre, a bese- nyőtclepi „HonfoglalásMermelőszö- vetkezet elnöke, Márkus Erzsébet traktorista brigádvezető, B Szabó Borbála tszcs.-tag és Baracsi Jenő egyénileg gazdálkodó paraszt rámu­tattak, hogy mindenütt látták, meny­nyire törekszik a szovjet nép a béké­re és hogyan harcol annak meg­szilárdításáért. Ivan Benediktov, a Szovjetunió mezőgazdasági minisztere gyümöl­csöző munkát kívánt a vendégeknek a szocializmus építése, a béke meg­szilárdítása terén. A jövő szombaton lesz - a nyereménybetétek első sorsolása A takarékossági mozgalom a betét­gyűjtés vonalán mind szélesebbé terebélyesedik. Az Országos Takarék- pénztár által bevezetett különböző betétforműk rendkívül népszerűek a dolgozók körében. Különösen a nye­reménybetétek iránt mutatkozott már kezdettől fogva nagy érdeklődés. A Szovjetunióban nyert tapasztalatok alapján honosították meg nálunk is a betételhelyezésnek ezt az érdekes változatát, amelynek lényege, hogy a Takarékpénztár a nyereménybetét­könyvre elhelyezett betétek után nem kamatot fizet, hanem a kamatként járó összeget ki­sorsolja a nycrcménybetétköny- vek tulajdonosai között. Fél évvel ezelőtt indult meg a nyereménybetétgyüj'ési akció és rö­vid pár hónap alatt sokezer bitevő választotta a takarékos! odásnak ezt n módját. Az Országos Takarékpénz­tár augusztus 11-én, szombaton dél­után 3 órakor rendezi meg elsőízben a nyeremény- betétek sorsolását, az Országos Taka­rékpénztár József Attila-u'ca 2—I szám alatti székházának nagy pénz­tártermében. A nyilvános sorsoláson megjelenhetnek az érdekeli betét­tulajdonosok. Minden ezer takarékkönyv közül félévenként 50-et sorsolnak ki nyere­ménnyel. A főnyeremény a kisorsolt könyv félévi átlagbetét­állományának négyszerese. Ezenkívül ezrenként négy takarékkönyvet sor­solnak ki az átlagbetét teljes össze­gével, 45 takarékkönyvet pedig az átlagbetét feleösszegével. Ahány ezer nyereménybetétkönyvet váltottak a félév folyamán és amennyiben ezek még a sorsolás napján forgalomban vannak, annyiszor 50 nyereményt húznak ki az előbb említett meg­osztásban. SZEPTEMBER 2: az első országos bányásznap A Párt és a minisztertanács a szénbányászat fejlesztéséről szóló határozatban minden év szeptembe­rének első vasárnapját a bányászok napjának nyilvánította. Az idén, szeptember 2-án, ünnepük meg elő­ször a magyar bányák dolgozói a bányászok napját. Az országos bányásznapon ünnepi műsorokban. elevenítik fel a bányász­dolgozók múltbeli életét, harcaikat, szembeállítják az elnyomatás korá­nak bányász-életét a mai virágzó, boldog élettel, s ugyanakkor meg­mutatják a bányászat szocialista fej­lődésének távlatait is. A tíz legnagyobb bányászközpont­ban: Tatabányán, Dorogon, Pécsett, Salgótarjánban, Nyírbátonyban, Pc­tőfibányán, Ormospusztán, Komlón, Várpalotám és Ajkacsingerben nagy­szabású ünnepségeket rendeznek szeptember 2-án, Előző este mindenütt lampionos, fáklyás, zenés bányászfelvonulás ve­zeti be az ünnepet. A felvonulásokon a bányászok legjobbjai már az új bányászegyenruhában jelennek meg. A bányaüzemek kultórcsoportjai a munkaversenyben élenjáró dolgozó­kat szeptember 1-én a felszálláskor virággal, zenével, ének- és táncszá­mokkal üdvözlik. Az ünnepségekre külföldi vendégek is érkeznek. A bányászok napján osztják ki az új . sztahanovista-okleveleket, jelvé­nyeket, s jutalmazzák a termelésben kiváló dolgozókat. Nyugat-Németországban az imperialisták támogatásával újjászervezték a náci katonai egyesületeket JJjabb nehézségek a francia kormányalakítás körül A Pravda cikke a nemzetközi gazdasági kapcsolatokról Marinyin a Pravda nemzetközi szemléjében Acheson amerikai kül­ügyminiszter Detroitban elmondott legutóbbi beszédével foglalkozik és megá lapítja, hogy a beszéd alap­hangja nem a bé ének, hanem a hi­degháborúnak, a forró héború elő­futárának hangja voll. Acheson a koreai tárgyalások eredményétől függetlenül főfeladatuak jelölte meg a fegyverkezési verseny további fo­kozását s ezt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok „elrettentő erőt“ akar teremteni, Ázsiában, a Közel-Keleten és a vi ág más terü­letein erőfölény létesítésére törek­szik. A durva erőszak kultuszát és az VSA zabold lan mi.i arizmu.át ígérte Adui,on a földkeic ség mind- zon részelne., ame yeken az ame rikai imperializmus garázdálkodik, állapítja meg Marinyin. A Pravda cikkírója hangoztatja, hogy a népek — az amerikai impe­rialista felfogással' ellentétben — a nemzet özi kapcsolatoknak csa. egyetlen szabályá ismerik el és ez a nagy és kis á lomok békés együ t- mü ödése, ez egyenlőség és egymás kölcsönös tnzteetbenlmtása alapján. A bébe megerősítése és a gazdasági Kapcsolaton Wehrmacht 30 volt tábornoka, ten­gernagya és magasrangú tisztje tar­tott értekezletet és a megszálló ható-" ságok tudtával és beleegyezésével, sőt támogatásával „német katona-szövet­ség“ megalapítását határozta el. Országos elnökké Gottfried Hansen volt náci tengernagyot választották meg. Ebben az új militarista szövet­ségben össze akarják fogni a volt Wehrmaciit-tagok Nyugat-Német­országban működő valamennyi nyílt és titkos szövetségesét és szervezetét. A Ruhr-vidéki Iserlohnban, meg­alakult „a német Afri■ a-hadiest volt tagjc.inak szövetsége.“ Az egyesület elnökévé Grüwell volt tábornokot vá­lasztották meg, akit annakidején Hiller Rommel utódjaként állílott ul afrikai hadsereg élére. Az ülésről üdvözlő levelet küld ek a háborús bűnös Vesselring tábornoknak, aki Olaszországban börtönben ül. • Brunswiekhnn a Wehrmacht négy­ezer volt ejtőernyősének találkozó­ján Ramckc, Hitler volt tábornoka revansra uszíó beszédet mondot. követelte a nyugatnémet zsoldos had­sereg teljes jogegyenlőségét és vala­mennyi náci háborús bűnös azonnali szabndonbocsálását. Banuk.-, aki nemrég szabadult franciaországi bör­tönéből, a hi lóri ejtőernyős csapa­tok egyenruhájában jelent meg, a ta­lálkozóra elhozták a volt hadosztály- zászlókat és a találkozón sör és pá­linka mellet' az ejtöernyösö „jövő feladatairól“ beszéltek. Itt is ünnepel­ték a „távollevő“ Kesselringet. A volt miniszterefnöKöK értekezlete nem segített Jelentettük, hogy Petsche pénz­ügyminiszter, akit Vincent Au. iol köztársgsági elnök az új francia kormány megalakításával megbízott, hétfő estére értekezletre hívja össze a francia jobboldali pártokban he- lyetfoglaló volt miniszterelnököket, hogy „egységes kormány programúi­ról“ tanácskozzék ve. üSfc Az értekez­leten más jobboldali vezető szemé­lyiségek is resztvettek, A tanácsko­zás politikai megfigyelők szerint nem vezetett a várt eredmény, c, ezért Pe sehe kénytelen volt lemon­dani a többségi pártok keddre ter­vezett szélesebbkörű összejövete­léről. A kijelölt miniszterelnök kedd es­tére igért végleges választ Vincent Auriolnak, hogy vállalja-e a kor­mányalakítást. A jelek arra mu'at- nak, hogy Petsche kormányain, itási kísérlete elé újabb nehézségek me­rültek jel. Az United Press hírügynökség je­lenti, hogy az Egyesült Államok kor­mánya egyre türelmetlenebbül „su­galmazza“ a francia kormányválság mielőbbi megoldását, nehogy a vál­ság elhúzódása az Atlanti Tanács ter­vezett közeli összeülésének elhalasz­tásához vezessen. A francia jobboldali politikusok mindent elkövetnek, hogy kedvére járjanak az amerikaiaknak cs a szakminiszterek — elsősorban .Tides Moch — teljes erővel közreműköd­nek az Atlanti Tanács értekezletének előkészítésében. Bár a Queuille-kor- mánynak az alkotmány érteimében csak a folyó ügyek továbbvitelére volna joga, Queuille és lemondott miniszterei szinte naponta újabb és újabb katonai és gazdasági terheket vállalnak Franciaország nevében a a támadó Északatlanti Szövetségen keresztül. Crawford VSA dandár- tábornoK botránya Az amerikai közvéleményt élénké« foglalkoztatja Crawford dandártábor­nok ügye, amely fényt vet az ameri­kai politikai és katonai körök erköl­csi romlottságára. Pace hadügyminiszter július 29-én Crawford tábornokot felmentette a detroiti fegyvergyában és a hadsereg gépesítési központjában betöltött ve­zető tisztségétől, mert megvesztege­tési össtegeket fogadott el különböző társaságoktól amelyeknek katonai megrendeléseket ígért. A tábornokot persze nem csukták be, hanem „a sajtó érdeklődésének központjába“ került és az újságírók nyilatkozatot kértek tőle. — Nem tettem olyasmit — mon­dotta önérzetesen az United Press hírügynökség tudósítójának —, , mit az én helyemben ne lövettek volna el mások is. A dolog lényege, csupán az, hogy engem valaki tetten ért. Crawford beismerte, hogy 1951 júniusában „nem ellenezte“ washing­toni szállodai költségeinek kifize­tését egy olyan társaság által, amely tárgyalásoké folytatott a had­sereg gépesítési központjával kato­nai megrendelések érdekében. Beismerte, hogy. ‘' mikor magán­jachtot építtetett, a Michigan állam­beli Forl-Wayneban kisajátított kü­lönböző, a hajóépitéshez szükséges anyagot, olyan anyagokat, amelyek állami tulajdonban voltak. Beismerte, hogy ugyanezen jacht­építkezés idején elfogadott egy hajó- alkatrészt attól az acélöntő-társaság­tól; amelynek képviselőivel a had­sereg gépesítési központ részéről ka­tonai megrendelésekről tárgyalt. A Post Dispatch című saint-louisi lap Boylenak, Truman pártja Orszá­gos bizottsági elnökének viselt dol­gairól ír. Közli, hogy Boyle nyolc­ezer dollárt kapott egy kiadóvállalat­tól, mert a vállalat számára félmillió dollár kölcsönt járt ki az Újjáépítési és Pénzügyi Testületnél. Angol quoher-KUldöitség tárt á Szovjetunióban A Szovjet Békevédetmi Bizottság meghívására angol quaker-küldöttség járt a Szovjetunióban. A küldöttek két hetet töltöttek a Szovjetunióba^, tapasztalataikról — elutazásuk előtt — sajtókonferencián számoltak be Moszkvában. A bizottság vezetője el­mondotta, hogy az orosz és az angol nép közötti kölcsönös megértést kí­vánták szolgálni látogatásukkal. Meg akarták ismerni az orosz népet. Min­denütt a legbarátságosabb fogadta­tásra találtak. Nagy. élményt jelen­tett számukra a gyárak, múzeumok, kórházak meglátogatása. Amit a szovjet életben láttak, azt mutatta nekik — mondja a nyilatkozat —, hogy az oroszok bátor, energikus, az élet legszélesebb területén elért ered­ményeikre méltán büszke, bizakodás­sal a jövőbetekintő, a feladatokat meggyőződéssel végrehajtó nép és arra törekszenek hogy megteremtsék a feladatok megoldásához feltétlenül szükséges békés körülményeket. A küldöttség tagjai beszélgetlek miniszterekkel, akadémikusokkal, az orosz pravoszláv egyház vezelöivel, a baptista közösség vezetőivel és a Szovjet Békevéde’mi Bizottság tag­jaival. Nagy hatással volt rájuk az állam és egyház kőzö ti jóviszony. Metcalf, a bizottság egyik tagja a moszkvai baptista templomban 1500 hivő előtt prédikált. A küldöttség tagjai kijelentették, hogy a Szovjetunióban szerzeltnagv tapasztalatokkal gazdagodva térnek haza Angliába. Minden lehetőt meg­lesznek, hogy elju tassák tapasz at ir­tai.at az angol nép különböző rétes yeihez. Ára m fillér ^Szerda, 1951 augusztus 1 A Pravda egy másik cikkében a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kérdését vizsgálja és megállapítja, hogy a nemzetközi helyzet jelenlegi feszültségének különböző okai kö­zött nem az utolsó helyet foglalja el a normális gazdasági kapcsolatok hiá­nya jelentős számú ország között. Az amerikai monopolisták agresszív, új világháború előkészítésére irá­nyuló'politikájuk végrehajtása során tudatosan aláássák a világgazdasági kapcsolatokat. Az amerikai imp ria- lizmus kezébe kaparintotta Nyugat- Európát és ezzel lehetőséget szerzett az európai gazdasági kapcsolatok fel­borítására. Nyugat-Európa gazdrsági élete erős csapást szenvedett el a Marshall-terv ététheléptetésével. A • második ilyen csapás Nyugat-Európa gazdasági életének katonai vágá­nyokra való gyorsütemü átállítása volt. Anglia. . Franciaország, Olasz­ország és a kapitalista világ több országa természetesen jelentős nehéz­ségekkel küzd annak következtében, hogy mind jobban élesednek az el­lentétek, amelyek a kapitalista gaz­daságot a kapitalizmus általános válságának körülményei között jel­lemzik. Ezek a nehézségek fokozód­tak az amerikai kormánykörök ag­resszív, a szervezettség helyett zilált állapotokat teremtő politikája követ­keztében. Az USA meghiúsította és meghiúsítja a gazdasági forgalmat Nyugat- és Kelet-Európa országai között. Ezzel teljesen ellentétes képet nyúj­tanak a Szovjetunió és a népi demo- krttikus országok, ahol a gazdasági élet a rohamos emelkedés vonatán és kizárólag bék's alapokon fejlődik, a néptömegek jóléte gyors ü'emben nö­vekszik. A Szovjetunió és a népi de­mokráciák gazdasági kapcsolatai, a Szovjetunió testvéri segítsége ezeknek az országoknak, a nemzetközi kap­csolatok új típusára nyújtanak pél­dát a világ előtt, az igazi barátságon és a kölcsönösen előnyös együttmű­ködésen felépülő kapcsolatok pél­dáját. A Pravda cikke hangoztatja, hogy a világ békéjének megerősítése szük­ségessé teszi valamennyi ország kö­zött a normális gazdasági kapcsolatok helyreállítását és mindenoldalú fej­lesztését. A Béke Híveinek II. Világ- kongresszusa határozatot hozott egy nemzetközi gazdasági értekezlet össze­hívására, a Béke Világtanáes Irodája pedig nemrégiben Helsinkiben hozzá­járult ahhoz, hogy ezt a gazdasági értekezletet 1951 végéig tartsák meg. Az értekezlet feladata lesz, hogy ösz­tönzőleg hasson a normális világ- gazdasági kapcsolatok helyreállítá­sára. „Nemei hafona-szövelség“ Nyugat-Németországban az impe­rialista megszálló hatalmak céltuda­tosan és következetes munkával élesztgetik a sovinizmus és a milita- rizmus szellemét. Kezdetben „ellenez­ték“ a különböző katonatiszti szövet­ségek megalakulását és félig-meddig földalatti ‘tevékenykedését, újabban viszont már egyenesen ösztönzik a hitleri Wehrmacht volt tagjait, hogy szervezkedjenek és közszereplésükkel próbálják népszerűsíteni az újrafel- fegyverzés politikáját. Berlinből jelentik, hogy szombaton és vasárnap Bonnban az egykori náci

Next

/
Thumbnails
Contents