Kisalföld, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

s K J S A C r Ö L D 1857. augusztus 1, csütörtök Amerikai lapok a moszkvai VIT-rőI I dial kozol:, ünnepségek. pompás cirkusz kavalkád a 1 1 1 negyedik napján New-York, CTASZSZ.) Az Egye­sült Államok lakossága, különö­sen a fiatalság, komoly érdeklő­déssel figyeli á moszkvai VIT ese­ményeit. Ez a körülmény megaka­dályozta a burzsoá sajtót és c rádiót abban, hogy hallgatással térjen napirendre a találkozó fö­lött. A lapok közlik a moszkvai tu­dósítók jelentéseit a fesztivál programjáról. A Columbia rádió­társaság kedden televíziós adásban számolt be a VIT megnyitásáról. Más rádió- és televíziós társasá­gok szintén figyelmet szentelnek a VlT-nek. A Christian Science Monitor rá­mutat a fesztivál programjának sokrétűségére és gazdagságára. A kínai népi felszabadító hadsereg megalapításának 30. évfordulója Peking. (TASZSZ.) A Csiefang- csünpao című katonai újság július 30-i számában vezércikkben emlé­kezett. meg a kínai népi felszaba­dító hadsereg fennállásának 30. évfordulójáról. A lap hangsúlyoz­za: A kínai fegyveres erők győzel­meinek döntő feltételét a kommu­nista párt vezetése jelentette. A forradalom győzelme után a párt irányította a hadsereget a honvédelmi feladatok megoldásá­ban, a szocialista építés védelmé­ben, az imperialista agresszió el­len vívott harcában, Tajvan fel­szabadításának tevékeny előkészí­tésében. A kínai néphadsereg a párt Központi Bizottságának, va­lamint Mao Ce-tung elnök útmu­tatásai szerint, a Szovjetunió ka­tonai tapasztalatainak felhaszná­lásával korszerű, állandó hadse­reggé vált. Néhány esztendő alatt szemlátomást emelkedett a kato­nák és a tisztek harci és politikai kiképzésének színvonala, növeke­dett és elmélyült kultúrájuk, meg­szilárdult az alakulatok szerve­zettsége és fegyelme. Ma a Kínai Népköztársaságnak nemcsak erős, szárazföldi hadse­rege, hanem nagy légiereje és ha­ditengerészete is van. Belgrádból jelentik Belgrád. (Tanjug.) A magyar külkereskedelmi megbízottak és a i ugoszláv szövetségi közlekedési kamara vezetői között Belgrád- ban megbeszélések folytak egyes közlekedési felszerelések szállítá­sáról. A magyár külkereskedelmi megbízottak ajánlatot tettek, hogy : 358-tól 1960-ig különböző felsze­relési tárgyakat szállítanak Jugo­szláviának. A tárgyalásokon jugo­szláv részről nagy érdeklődés nyilvánult meg kikötői daruk, vasúti jelzőberendezések, 600 ló­erős Diesel-mozdonyok, motorvo­natok, különböző daruk és külön­leges vasúti váltók beszerzése iránt. Felhívás! A Győri Hajtóműgyár azon­nali belépésre felvesz: ESZTERGÁLYOS, KÖSZÖRŰS, MARÓS, SORJÁZÓ LAKATOS, NYERSKÖSZÖRÖS, SZÁL­LÍTÓ SEGÉDMUNKÁSOKAT. Jelentkezés: Vagongyari IV. sz. portán. Foglalkozik a nagy szervezőmun­kával, amelyet — mint írja — a hagyományos oroisz . vendégszere­tet jellemez. A küldöttek szaba­don, kísérők nélkül járhatnak kel­hetnek és érintkezhetnek a lakos­sággal. A tudósító hangsúlyozza, hogy az amerikai küldöttség tagjainak aránylag kis számát az amerikai külügyminisztérium politikája magyarázza. A külügyminiszté­rium mindenképpen akadályokat gördített az amerikai ifjak és leá­nyok moszkvai Utazása elé azzal az »indokolással«, hogy a VIT propaganda-rendezvény. A New-York Times tudósítója rámutat arra, hogy milyen nagy lelkesedéssel fogadja a szovjet főváros lakossága a világ ifjúsá­gának küldötteit és hangsúlyozza a moszkvai lakosok érzelmeinek őszinteségét. Zászlók ezreit len­geti a szél, a világ minden orszá­gának zászlóit, köztük sok-sok amerikai zászlót is — állapítja meg a tudósító. A lap ezután arról ír, hogy az Egyesült Államok moszkvai nagy- követsége nyomást igyekszik gya­korolni az amerikai ifjúsági kül­döttségre. Ugyanerre hívja fel a figyelmet a New York Herald Tribune moszkvai tudósítója is. Az utóbbi azonban maga is rossz­indulatú támadásokat intéz a VIT ellen. Az amerikai burzsoá sajtó kom­mentárjainak közös vonása a VIT máris látható sikerének elismeré­se és az aggodalom, hogy a talál­kozó a résztvevő fiatalokra nagy hatást gyakorol. A fesztivál sikeréről ír a többi között a a New York Times tu­dósítója. — A világ minden részéből ide­sereglett fiatalokat — írja — vi­haros üdvözlés fogadta a világif- júsági találkozó megnyitásakor. Lehetetlen, hogy ne tett volna rá­juk nagy benyomást az a meleg fogadtatás, amelyben a moszkvai­ak töbsége részesítette őket. A tudósító megállapítja, hogy a stadionban rendez'ett parádé gyö­nyörű és lenyűgöző volt: utána a moszkvaiak elözönlötték az uta­kat, tereket és mindenütt ünnepi hangulat uralkodott. (Folytatás az első oldalról.) Pezsgő klubélet Szinte elválaszthatatlan a fesz­tivál képétől a városszerte pezsgő klubélet. Moszkva sok kényelmes kitűnően felszerelt klubjában is találkozhatnak, szórakozhatnak a VIT vendégei. A Lomonoszov- egyetem diáikklubjában délelőtt chilei, nigériai és spanyol együt­tesek társaságában a magyar kül­döttek ad tali műsort. A magyar küldöttség programja magyar-kínai baráti találkozó A magyar ifjúsági küldöttek szerdán négy találkozón vettek lészt. A mezőgazdasági kiállítás egyik helyiségében a kínai kül­döttség egy népes csoportját lát­ták vendégül. A kínai fiatalokat Komócsin ' Zoltán, a KISZ orszá­gos szervező bizottságának veze­tője köszöntötte. Beszédében a többi között arról szólt, milyen nagyarányú segítséget adott a kí­nai nép hazánkban az ellenforra­dalmat követő időszakban. Hang­súlyozta, hogy barátaink közül a Szovjetunió után a Kínai Népköz­társaság tett legtöbbet azért, hogy a magyar nép élete minél előbb visszatérjen rendes medrébe, s országunk még határozottabban haladjon a szocialista építés Ut­ján. Vit Jao-pan, a Kínai Kommu­nista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának első titkára vála­szában rámutatott: A kínai és a magyar ifjúság barátsága erős és megbonthatatlan. A két ország fiataljai megaján­dékozták egymást a találkozón. Műsor után a magyar és a kínai ifjak, leányok még hosszú ideig maradtak együtt, hogy megismer­kedjenek egymással. A magyar VIT küldöttség tag­jaihoz több ország ifjúságától ér­kezik meghívás baráti találkozóra. Fiataljaink szerdán eleget tettek a koreai, a dán és a svájci ifjú­ság meghívásának. A találkozó­kon nagy érdeklődéssel kísérték a magyar küldöttek beszámolóit az Októberi ellenforradalom ese­ményeiről. A dán és a svájci fia? íélők közül többen elmondották: az ilyen találkozás nagymérték­ben hozzájárul a félreértések, tévhitek eloszlatásához, a kölcsö­nös megértés kialakításához. Izgalmas napjuk volt a VIT-en résztvevő fiatal magyar művé­szeknek. Sokan szerepeltek közü­lük a művészeti versenyek bemu­tatóin. A zongoristák közül külö­nösen Szendrey Imre, a hegedű­sök közül Simor András aratott nagy sikert, de a versenyek kö­zönsége igen melegen fogadta többi művészünk felléptét is. Művészeti együtteseink ezen a napon több műsort is adtak. Dél­előtt a moszkvai golyóscsapágy- gvár klubjában léptek fel önálló műsorral, este pedig a Gorkij- park egyik legnagyobb szabadtéri színpadán adtak egész estét be­töltő műsort. Több film készül a moszkvai VJT-től Nem kevesebb mint (négy, egész estét betöltő színesfilmet, köztük égy szélesvászonra készülő alko­tást készítenek a szovjet film­stúdiók munkatársai a VIT-röl. A szovjet filmhíradó négy kü­lönkiadás« számol be a moszkvai VIT eseményeiről. Üdvözlet az ElbruszYól Érdekes rádiógramm érkezett a VIT rendezőbjzottságához. A rá­diógramm feladója a sztavropoli kerület alpinistáinak csoportja volt, amely a fesztivál tiszteletére expedíciót szervezett az Elbrusz csúcsára. A hegymászók a nagy nehézségek ellenére is, feljutottak az 5633 méter magas csúcsra, amely Európa legmagasabb pont­ja. Innen küldtek rádión, üdvözle­tei a VIT résztvevőinek. Befejezték a vizsgálatot egy nagyobb ellenforradalmi papi csoport ügyében Az ellenforradalmi csoport köz­pontja a budapesti központi papi szeminárium volt, ahol már októ­ber előtt nagyarányú népi demok­rácia ellenes szervezkedés indult, amely az ellenförradalom kirob­banása után igen széleskörűvé vált. Nagymennyiségű röpcédulát és egyéb propaganda anyagot szerkesztettek, illetve sokszorosí­tottak, amit kapcsolataik révén — különösen az ellenforradalom fegyveres gócaiban — terjesztet­tek. Szoros kapcsolatban álltak kü­lönböző fegyveres csoportokkal, személyes agitációt folytattak kö­zöttük, élelemmel látták él a har­coló ellenforradalmárokat, majd a fegyveres harc után több ellen- forradalmi terroristát rejtegettek és bujtattak a hatósági szervek elöl. Tevékenységüket a fegyveres harc megszűnése után is folytat­Az októberi forradalomtól — a hatalmas szocialista táborig Az októberi forradalom győ­zelmének évfordulójára a világ haladó emberisége, mint nagy nemzetiközi ünnepre emlékezik. Ez természetes is, hiszen a szocialis­ta forradalom jelentősége messze túlnőtt a Szovjetunió határain. A forradalom széttörte az impe­rializmus láncait, s lehetővé tette, hogy a kommunizmus eszméi el­induljanak világot hódító útjukra, Nemkevésbé jelentős e világtörté­nelmi esemény másik oldala sem Hiszen az orosz forradalom nem csak biztos támaszt nyújtott a nemzet közi munkásmozgalom« ak a kapitalisták elleni harcában, ha­nem összegyűjtötte a szocialista építés tapasztalatait a fenti utat követő országok számára. Az októberi forradalom Írét '.észre osztotta a világét. A hatal­mas kapitalista rendszer mellett, amely erejét a „gyarmati hátor­szágból“ merítette, lassan, s nagy nehézségek árán, de fejlődni kez­dett a szocialista rendszer is. Csaknem 30 év folyamán a szo­cializmus rendszere kizárólag a Szovjetunióban élt és fejlődött. A szovjet nép az ellenséges kapi­talista országok környezetében kezdett hozzá az új élet építésé­hez. Most, 40 év távlatából különö­sen világosan láthatjuk, mit tett az orosz forradalmi munkásosz­tály és parasztság az egész embe­riség érdekében 1917. októberé­ben. Az október; forradalom után még két esemény rázta meg a ka­pitalista világot. Az első 1944—15. években történt, amikor nyolc európai országban a nép vette ke­zébe a hatalmat. A második alap­vető megrázkódtatást 1949-ben szenvedték el a tőkések, amikor a Kínai Kommunista Párt győze­lemre vezette népét. Kína hét és fél év alatt megkétszerezte ipari termelését, lerakta az ország iparosításának alapkövét, s eltün­tette az éhség és a koldusnyomor veszélyét, amely addig oly vésze­sen lebegett a kínai nép feje fö­lött. Kína mellett harcol a szocializ­mus építéséért a Mongol Népköz­társaság, a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság és a Vietnami Demokratikus köztársaság népe is. Európában és Ázsiában egy esz­me járja győzedelmesen útját: a m ar x i an us-1 eni.n i an us. T i z éráké t országban győzött a szocialista forradalom, s így a szocializmus kilépett a Szovjetunió határain kívülre és egységes, világrendszer­ré vált. A Csendes-óceántól Kö- zép-Európáig terjedő hatalmas területen diadalra jutottak a szo­cialista eszmék. 1917-ben az új, szocialista rend­szer csupán egy kis szigetet alko­tott az ellenséges erők tengerében és a föld lakosságának mindössze 7, területének pedig 15.9 százalé­kát foglalta magába. Mily sokat változott a világ! Ma már szo­cializmust épít az emberiségnek több mint egyharmada, amely a föld területének 26.6 százalékát lakja. A világ ipari termelésében 1939-ben csupán 7 százalékot tett ki a szocialista rendszer termelő- munkája, 1956-ra pedig ez a szám harmincra emelkedett. A szo­cialista országokban az ipari ter­melés mintegy háromszor olyan gyorsan emelkedik, mint a kapi­talista országokban. Az európai népi demokráciák jelenleg elektro­mos energiából háromszor, öntött­vasból 2.8-szor, acélból 2.2-szer, szénből és olajból kétszer annyit állítanak elő, mint a háború előtt. E gyors gazdasági fejlődésben fontos szerepet játszik az orszá­gok közötti együttműködés is;. 1917. októberében tehát az el­lenséges erőktől körülvett. Orosz­országban győzedelmeskedett egy eszme. Marx és Engels szavai be­járták a világot és nyomukban új élet serkent. Uj élet, amely a szo­cializmus jövőjét hirdette, s a szo­cialista rendszer ma óriási erőt jelent. Az egész haladó emberiség szeretettel és megbecsüléssel te­kint a szocialista országok tábo­rára. ták. Tabódi István negyedéves teológiai hallgató, volt horthysta tiszt. Varjú Imre római katolikus lelkész, Kukta Antal és meg több pap decemberben és januárban “Kedves barátom« címmel brosú­rát szerkesztett, amit többszaz példányban sokszorosítottak és az ország különböző területein ter­jesztettek. A brosúra dicsőíti az ellenforradalmat, a terroristák vadállati tevékenységét, gyalázza a munkáshatalmat, a szocialista rendszert, újabb ellenállásra ösz­tönzi a nép ellenségeit. Tartal­mazza ezenkívül Mindszenty Jó­zsef november 3-i beszédét, vala­mint XII. Pius pápának a ma­gyarországi eseményekkel foglal­kozó uszító és gyalázó körleveleit. Az ellenforradalmi papi cso­port egyik vezetője Turcsányi Egon Albert nyugalmazott plébá­nos volt, aki fasiszta beállítottsá­gáról közismert. Turcsányi a Ta­nácsköztársaság vérbeíojtása után tagja volt az ébredő magyarok fa­siszta egyesületének. 1956 októ­berében Mindszenty József titká­ra lett. Mindszenty megbízása alapján egy fegyveres csoport élén résztvett az Állami Egyház­ügyi Hivatal kirablásában. On­nan titkos iratokat szállítottak el Mindszentyhez. Turcsányi hamis igazolvánnyal ellátva, nyugatra akart szökni, de a nyomozószer­vek letartóztatták. A szervezkedés másik vezetője Liszovszky Pál, volt horthysta alezredes, aki 1943-ban a Szovjet­unió élleni rablóháborúban tanú­sított magatartásáért nemzetvé­delmi keresztet kapott. Liszovszky Turcsányival együtt vezette az Állami Egyházügyi Hivatal kirab­lását. A széleskörű szervezkedésről, ellenforradalmi tevékenységről egyes egyházi vezetők is tudomás­sal bírtak. A nyomozó szerveik a vizsgálat folyamán nagymennyiségű ellen­forradalmi propaganda anyagot, brosúráikat, röplapokat, sokszoro­sító gépet, írógépet foglaltak le. Ezeket a bizonyítékokat sok ta- nuvallomási jegyzőkönyv egészíti ki, amelyek beszédesen igazolják a letartóztatottak ellenforradalmi tevékenységét. Az ellenforradalmi csoport ügyét rövidesen tárgyalni fogja a fővá­rosi bíróság;

Next

/
Thumbnails
Contents