Kisalföld, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-01 / 256. szám

KISALFÖLD 1987. november 1, péntek'. Véget ért a magyar-szovjet kulturális tárgyalás Az 1953. évi magyar-szovjet kulturális együttműködés megbe­szélése céljából hazánkban tartóz­kodó szovjet delegáció befejezte tárgyalásait. A jövő évi magyar-szovjet kul­turális müakatervet csütörtökön este írták alá ünnepélyesen. Az aláírás alkalmával Kállai Gyula művelődésügyi miniszter és G. A. Zsukov, a külföldi kulturális kapcsolatok állatni bizottságának elnöke beszédet mondott. Á moszkvai rádió nemzetközi pályázatot írt ki a műhold megfigyelésére A moszkvai rádió az elmúlt na­pokban pályázatot hirdetett a mesterséges hold megfigyelésére. A pályázaton mindenki résztve- hét. A tudományos vonatkozású anyagokat átadják a nemzetközi geofizikai év rendező szerveinek, a rádió pedig közvetíti a legjobb irodalmi műveket. Kiváló szovjet tudósokból és írókból álló bíráló­bizottság ítéli majd oda a dijakat. Pályadíjat kaphat a tudományos szempontból legértékesebb közle­mény a mesterséges hold rádió- jelzéseinek vételéről, figyelembe veszik az elbírálásnál a jelzéseket tartalmazó hangfelvételeket és a beszámolókat a megfigyelésekről. A mesterséges hold vizuális meg­figyeléséről szóló legrészletésebb és legpontosabb közlemény is dí­jat kap, hasonlóképpen jutalmaz­zák a mesterséges bolygóval kap­csolatos legjobb novellákat, cikke­ket, elbeszéléseket is. A pályamű- veket a moszkvai rádióhoz kell beküldeni. ÁL MŰHOLD FRANCIAORSZÁGBAN A közép-franciaországi Mont- brison közelében 58 centiméter átmérőjű fémgömb hullott a ma­gasból az útra. A fémgömb gyen­ge «beep«-szerű hangot adott és a felületén ciriibetűs írás voit. A rendőrség szétszedte a fémgömböt és szárazelemeket, elektromos berregőkészüléket talált benne. Kiderült, hogy a helyi Aero-klub tagjai tréfából repülőgépről dob­ták lé az ál-műholdat. ESZPERANTÓ - SAROK Esperanto—Angulo Redaktas: Ladislauo Kulcsár. 14-a komunikajho. A török csapatok fenyegetik Szíria függetlenségét Az Egyesült Nemzetek középkeleti vitája — DEKTRIA LECIONO l G RAM ATI KO: 1. Az összeadás: a kai és a plus dókkal történik, ami a magyar­ban a meg, illetve plusz szóknak felel meg. Ekz.: Dektrt kaj (plus) dakdu estas (faras) dudek kviri. ^Tizenhárom meg tizenkettő (van) huszonöt. 2. Kivonás: a minus és a malpli szókkal történik, ami a- magyar­ban a -hói, -bői és a mínusz szók­nak felel meg. Ekz.: Dudek kvim minus (malpli) dekdu estas (faras) dektri. 3. Verselésnél a jó hangzás ked­véért: Ha eszperantó költeménye­ket olvasunk, gyakran látjuk, hogy a főnév -o végződése helyett hiányjel (’) áll. A névelő (la)- fl betűje is elmaradhat, ha az utána következő ©zó magánhangzóval kezdődik. Ekz.: Ho mia kor'-vagy Tragedio de T homo. 4. Prepozíció): króm—valamin kívül, valamint felül. Ekz.: Króm Pétro chiuj lernantoj estis en la Icrnochambro. = Péteren kívül minden tanuló a tanteremben volt. Króm la prepozíciói vi devas ko-ni ankau la sufiksojn. = Az elöljárókon kívül ismerniök kell a képzőket is. Aivtau=e\ő\í, elé. Ekz.: Antau la domego. *= Az épület előtt. Antau la presejon. = A nyomda elé. 5. Sufikso): pra- ~ ős, előd. Ekz.: prahomo — ősember; miaj prauloj = őseim, re- = vissza, is­mét. Ekz.: redoni = visszadni, rerigardi = visszanézni, -ar = valamiből több, . egész sor. Ekz.: vagono — vagonaro; arbo .— ar- baro; vorto — vortaro = vasúti kocsi — vonat; fa — erdő; szó — szótár, -ebi = lehetőség, -ható, -hető. Ekz.: videbfa = látható; eble — lehet talán. 11. LEGAJHO: . Pri Esperanto. (2-a) El tiu projekto postrestis nur kvar linioj; F.inínte sian univer- sítatan studon kaj komencinte kuracistan praktikádon, li aperi- gis la plene prilaL>oritan per la he.'po de sia bopatro. Tiu chi ling- vopröjekto havis la titolon »LINGVO INTERN ACIA.« Li kiel autoro, uzis pseudonimon: D-ro ESPERANTO. En komenco oni darbte pri la sukceso de tia arte- farita lingvo, kvankam grafo Tolistoj mem a partén is al la unuaj adeptoj. Dank’ al le persás- ta laboro kaj nehaltigebla pro- pagando de la un-uaj esperantis- toj farlgliLs parolata la lingvo ZAMENHOF-a kaj dtevastighis chie' én la mondo. Gbi vekis se- riozan a tent on kaj of te el la dn- bantoj verblgihis la plej ■ entuzias- maj batalantoj. (El: »önoktató eszperantó nyelvmester« de Júlia BAGHY.) — (A lecke folytatása jövő héten pénteken.) Az ENSZ közgyűlése szerdán folytatta vitáját a szíriai—török határmenti feszültségről. Ferid Zeineddine, Szíria képvi selőie javasolta ténymegállapító bizgttság alakítását azzal a céllal, hogy az helyszíni vizsgálatot foly tasson a szíriai—török határ tér­ségében kialakult helyzetről mind Szíria, mind pedig Törökország területén. A bizottság hét tagál Lám képviselőiből állna, közülük kettőt-kettőt Szíria, illetve Tö­rökország jelöl majd ki, hármat pedig Szíria és Törökország kö­zös megegyezéssel a határozat el­fogadásától számított három na­pon belül. A bizottság siessen a hely­színre és a határozat elfogadá­sától számított két héten belül terjesszen elő a közgyűlésnek és a biztonsági tanácsnak elő­zetes jelentést a helyzetről. Zeineddine kifejtette, a helyzet lényege az, hogy a szíriai határ közelében összevont török csapa­tok fenyegetik Szíria biztonságát. Ezek a csapatok .„rendkívül moz­gékonyak“ és készen állnak a cse­lekvésre. Hangsúlyozta, nem az a kérdés, hogy Szíriának, vagy Törökor­szágnak vannak-e fegyverei, vagy támaszpontjai, avagy, hogy Szíria, illetve Törökország az egyik, vagy másik tábor mellett áll, avagy egyik mellett sem. A probléma lényege az, hogy Törökország fegyveres gépe­zete ugrásra készen áll Szíria ellen. A szíriai delegátus hangsúlyoz­ta, kormánya rendkívül fontosnak tartja, hogy a közgyűlés sürgősen cselekedjék. Utalt arra, hogy a bi­zottság kiküldése még nem zárná ki a feszültség enyhítésére irá­nyuló tárgyalások lehetőségét. Röviddel a szíriai határozati ja­vaslat előterjesztése után Koto Macudalr, a japán nagykövet egy másik határozati javaslatot ter­jesztett elő Japán, Kanada, Dánia, Norvégia, Paraguay és Spanyolor­szág nevében. Ezt a határozati ja­vaslatot az Egyesült Államok is támogatja. A másik határozati javaslat megbízná Hammarskjöld fő­titkárt azzal a feladattal, hogy próbáljon közvetíteni Szíria és Törökország között, Krisna Menőn indiai hadügymi­niszter, India képviselője kije­lentette, hogy vizsgálatot kell folytatni mind Szíriában, mind Törökországban, s mindkét or­szágnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bizottság területére lép­hessen. Menőn azt javasolta, hogy Törökország és Szíria képviselője — a főtitkár jószolgálatait fel­használva — azonnal üljön össze és próbáljon megegyezésre jutni valamilyen ténymegállapító eljá­rásban. A közgyűlés elnapolta ülését. A közgyűlés csütörtökön ismét ösz- szeül. Albániában megszünfetfék a jelrendszert, leszállították az árakat, felemelték a béreket A tiranai rádió szerdán délután közölte, az Albán Népköztársaság Minisztertanácsának és az Albán Munkapárt Központi Bizottságá­nak határozatát a jegyrendszer teljes megszüntetéséről, a szabad­piaci élelmiszer árának, valamint az iparcikkek és az élelmiszerek egységárának leszállításáról, a munkások és alkalmazottak bé­rének felemeléséről, a nyugdíjak, az ösztöndíjak, a családi pótlékok felemeléséről, a kötelező beszol- gáltatási árak felemeléséről és a mezőgazdasági terményféleségek árainak a kiskereskedelmi egység­árak alapján történő rendezéséről. A világ minden fájáról Róma. Az Olasz Szocialista De­mokrata Párt továbbra is Saragat, eddigi elhök vezetése alatt marad. Mint csütörtökön Rómában közöl­ték, a párt 61 főből álló központi bizottsága kétnapos vita és hiába­való megyegyezési kísérletek után csak Saragat hivelt és a jobb­szárny képviselőit választotta be a 11 tagú pártelnökségbe. A bal­oldali erők, amelyek elsősorban Nennihez való közeledés hívei, ki­maradtak az elnökségből. A nemzetközi vöröskereszt kongresszus üléséről A Vöröskereszt nemzetközi bi­zottság jelentését tárgyaló álta­lános bizottságban Kárpáti Jó­zsef, a Magyar Vöröskereszt fő­titkára mondott köszönetét a Vö­röskereszt nemzetközi bizottságá­nak, a Vöröskereszt társaságok és a baráti államok kormányainak a magyar népnek nyújtott segít­ségéért. Az emberi jogok bizott­ságában dr. Réczei László magyar kormányküldött szólalt fel és hangsúlyozta az atomfegyverek teljes és feltétel nélküli eltiltásá­nak szükségességét. A nemzetközi vöröskereszt kongresszus nemzetközi emberi jogok bizottsága csütörtökön ha­tározatot hozott a polgári lakos­ság védelmére a háború csapásai­val szemben. A határozat a többi között hangoztatja „meggyőződé­se, hogy a világ népeinek érzését fejezi ki, amelyek hatásos intéz­kedéseket követelnek annak érde­kében, hogy megszabadítsák a né­peket a háborús veszély lidérc­nyomásától”. A határozatot a jugoszláv kül­döttség kivételével, néhány tar­tózkodás mellett, valamennyi kül­döttség megszavazta. Párizs. A francia sajtó hírt ad arról, hogy a párizsi egyetemek diáksága rendkívül elégedetlen amiatt, hogy a főváros egyetemein a tantermek elégtelennek bizo­nyulnak valamennyi egyetemista befogadására. November első napjaiban kez­dődik az egyetemi tanév. A pá­rizsi egyetemisták „túlbuzgósági sztrájkkal” akarják felhívni a közvélemény figyelmét a tanter­mek elégtelenségére: valameny- nyien résztvesznek az előadáso­kon, hogy bebizonyítsák, nem fér­nek be a termekbe. * Becs. A salzburgi járásbíróság csütörtökön tárgyalta Charles Lewis, 19 éves amerikai közka­tona ügyét. A katona egy Bajor­országban állomásozó' amerikai katonai alakulatnál teljesít szol­gálatot és háromheti szabadságá­nak eltöltésére érkezett Ausztriá­ba. Már megérkezésének napján egy salzburgi mulatóban megvert két ósztrák állampolgárt és ezért letartóztatták. A bíróság most 13 napi elzárásra ítélte és a büntetést a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette. Lewist szabadságának utol­só napján Bajorországba tolon- colták. "I 918 végén egy gyújtó dal száll a frontokon ke- -*■ resztül, rongyokba burkolt hadifoglyok éneklik fiAzáíelé jövet a marhavaganokban, majd a dal ütemei mellett újból fegyvert fognak a proletárdiktatúra vé­delmére. «Fel vörösök, proletárok, csillagosok, katonák..." "Régi orosz forradalmi dal ez, magyar szövege a hadi­fogolytáborokban született, A Tanácsiköztársaság bukása utón az'illegális mozgalom egyik legnépszerűbb indulója lesz. A fehér terror Idején egyre többször csendül fel már- . tJrjainkra emlékezvén a~G íjászinduló. «Szerettétek a né­pet és meghaltatok. . .« 1905 óta búcsúztatják ezzel a dallal a munkások elesett hőseiket, Zenéjét kevesen tudják — Csajkovszkij. szereztet. Magyar szóvegét a kö­zelmúltban elhunyt nagy kommunista költő, Balázs Béla írta. Ismert mozgalmi dalunk, a Varsavianka, régi lengyel forradalmi munkásdal. Az 1900-as években keletkezett. Nálunk a huszas évek Iáján kezdett terjedni Fordítója ismeretlen. Külön érdekessége, hogy a magyar munkás­kórusok úgy népszerűsítették, hogy, Petőfi: Szeptember végén című versét énekelték dallamára. A Horthy-rend- őrségnek évekig gondot okozott, miért van ennek az ár­tatlan versnek olyan gyújtó hatása a munkás-haUga- táságra. ed veit ’mozgalmi' dalunk lett a XVI századbeli német paraszt felkel ők indulója, fnely a íramik parasztok vezéréről, Geyer Flórián lovagról szél. 1920 óta éneklik hazánkban. Volt annakidején egv kedves, gúnyoros változató is; mélyét szívesen énekeltek' -az if­júmunkások: Jó vezérben nálunk nincs hiány, Vezérel minket Peyer Flórián. . . De az ifjúmunkások leglelkesítőbb. legtöbbet énekelt dala a Kommunista ifjúmunkás induló. (A gond, az óh­Cf.el vörösök, firúleíároLr Mozgalmi dalainkról ség, a börtönőrünk. . .) Szövegét az osztrák Hofer in­dulóra írta a huszas évek elején, ismeretlen szerzője, il­letve fordítója. Andreas Hofer 1809-ben a Napoleon el­len küzdő tiroli parasztok-vezére volt, A dal nagy nép­szerűségét a következő eset növelte hazánkban. Az 1931- es választási harcban Schwarcz Árpád ifjúmunkást pla­kátragasztás közben egy személyautó szándékosan ha­lálra gázolta. A haldokló kívánsága az volt, hogy ezt a dalt énekeljék sírja felett elvtársai., így is történt. A munkásmozgalom mártírjaira emlékeztet az »Elöl járunk a harcban. . .« kezdetű dalunk is. Régi német munkésdal. Eredetileg így énekelték: Luxemburgra, s Liebkneclitre Emlékezz proletár! C csak 1982 után — amikor a fasiszta kormány kivégezteUe Sallai Imrét és Fürst Sándort — került a dalba a két magyar proletár hős neve. A »Munkát! Kenyeret!* vagy »Vörös Csepelének is. ismert forradalmi dalunk szintén Németországban szü­letett. 1929-ben Zörgiebel, Berlin szociáldemokrata rendőr­főnöke, a május 1-i ünnepségeket csak fedett helyiség­ben engedélyezte. A kommunista párt felhívására azon­ban a munkásság mégis kivonult az utcára, ahol szembe­találta magát a rendőrséggel. A rendőrség rohamozott, a munkások védekeztek, barrikádokat építettek és vé­res harcban három napig tartották magukat. Különösen Berlin Wedding nevű munkás-kerületében tombolt leg­hevesebben a harc. Wedding hőseinek tiszteletére írta ezt a dalt Erich Weinert «Roter Wedding« címmel. Zenéjét Hans Eisler szerezte. Hidas Antal fordításában 1930 óta éneklik Ma­gyarországon. A Bécsi munkásinduló (Munka hadának a lépése do­bog. í .) 1934. február 12. véres emlékére született. Ezen a napon fogott fegyvert a bécsi munkásság az osztrák fasiszták ellen. Szövegét a szovjet Vörös Hadsereg in­dulójának dallamara íriák. Hányféle szöveggel ismerjük a Béke indulót! Néhány üteme — mint a moszkvai rádió szünetjele — szöveg nélkül is lelkesítette a háború alatt magyar hallgatóit. Zenéjét Dunajevszkij szerezte a Cirkusz című filmhez, kísérőzenének. Dallamát a moszkvai rádióból tanulták meg a magyar munkások, szövege illegálisan jutott be az országba. Először nyilvánosan a Szalmás-kórus mű­során szerepelt. S végezetül ki ne ismerné a hallatlan erejű és hatású Bunkócskát. Ez a dal a cári Oroszország volgai hajóvoh- tatóinak ajkáról indult el, s lett a nemzetközi munkás- mozgalom legkedveltebb dala. IV éhány jegyzetet fűztünk itt legnépszerűbb moz- 1 gahnd dalainkhoz. Jó lenne, ha többet énekel­nénk ezeket, mert hatásuk ma is éppen olyan, mint egykor volt, s ma is egyik legjobb agitációs eszközünk. Jó lenne, ha a párt kezdeményezésére újból születőé­nek munkáskórusok, a Szalmás- és a Vándor-kórusok szellemében, melyeknek feladata megőrizni és tovább­fejleszteni a munkásdalok nagyszerű hagyományait. Hi­szen minden egyes dal történelem, minden egyes dal felejthetetlen emléket éleszt, s engesztelhetetlen gyű­löletet a tőkés hatalom iránt, K, Gy. *

Next

/
Thumbnails
Contents