Kisalföld, 1958. március (3. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-01 / 51. szám

irrsj! tfOtt» L 1938. március 1, szombat. Az NDK-ból kivonuló szovjet egységek búcsúztatása As Oder—Frankfurt körzeti Fürstenwaldeban csütörtökön ün­nepélyesen búcsúztatták azokat a szovjet gépesített alegységeket, amelyeket a szovjet kormány dön­tése értelmében visszavonnak a Szovjetunió területére, majd ott a hadsereg létszámcsökkentése ke­retében feloszlatnak. Fürstenwalde főterén nagy tö­meg gyűlt össze a szovjet csapa­tok búcsúztatására. Megjelent G. G'rüneberg, az NSZEP Központi Bizottságának titkára, H. Bejamin igazságügy miniszter, a német nép­hadsereg küldöttsége, a Németor­szágban állomásozó berlini-szovjet csapatok parancsnokságának és a Szovjetunió berlini nagykövetsé­gének képviselői, katonai attasék, az' Egyesült Államok, Anglia, Franciaország és más nyugati or­szágok katonai hatóságainak kép­viselői. A gyűlésen G. Grüneberg búcsúztatta a szovjet csapatokat Kölcsönös köszöntések után a város főutcáin a pályaudvar felé haladó szovjet csapatokat a lakos­ság mindenütt meleg ünneplésben részesítette. Meghosszabbították a magyar-dán árucsereforgalmi megállapodást Február 27-én Koppenhágában 1958. március 1-től 1959. február­3 inak végéig meghosszabbították magyar-dán árucsereforgalmi legállapodást. A hosszabbítás a múltévi megállapodással azonos mennyiségű és ugyanolyan áruk Kölcsönös szállítását irányozza elő, Magyarország a többi között gé­peket, vegyszereket, gyógyszere­ket, textíliákat szállít Dániába, ahonnan gyógyszereket és élelmi­szereket, így például halféléket, továbbá textilipari alapanyagokat és egyes géptípusokat szállítanak számunkra. : Tervek a francia nemzetgyűlésben 1960 _ hűt atombomba, 1963 - negyven atombomba A francia nemzetgyűlés csü­törtökön folytatta a katonai költ­ségvetés vitáját. Jean Montalat szocialista képviselő, .hangsúlyoz­va: Franciaországnak szüksége van .az atomfegyverre, hogy meg­őrizze helyét a nagy nemzetek között. Közölte, hogy a hadügyi bizottság részadatai szerint az atomibombagyártás francia terve 1960-ra 6 atombomba, 1903-ra pedig 40 atombomba készítését írja elő, A francia atomkcfrnány­bizottság jelenleg nem képes ele­gendő 239-es plutóniumot előállí­tani: a saclay-i üzem napi egy, a marcolensi riapi hat gramm plutóniumot gyárt. A hadügyi költségvetés vitájá­ban a katonai kiadásokat ellen­őrző nemzetgyűlési albizottság vizsgálata 344 milliárd frankban állapította meg az algériai pacifi- káció kivételes költségvetési ki­adásait az 1957. évre. De Gaulle visszatér a politikai életbe? A csütörtök esti párizsi sajtó­ban ismét felbukkant az a hír, rogy de Gaulle tábornak rövide­sen újból visszatér a politikai po­rondra. A Paris Presse elsőolda- Las szenzációja ez a hír, ha a lap vérdójeles formában közli is. 1954 decembere óta hallgat a tábornok. Gaulle azt is értésére adja á vele •.ángyainknak, hogy kötelessége megszakítani visszavanullságát, Ilii. a francia helyzet tovább rosz­izabbodik. Még ha átmeneti meg­bízatásról lenne is szó, csak tör­vényes úton szándékozik vissza­térni a hatalomra. De Gaulle egykori pártja tájé­koztató bulletinjében Roger Frey főtitkár így ír: Franciaország ha­lálos veszélyben van. Itt az ideje, h.ogy de Gaulle megkapja azt &z átmeneti megbízatást, amely meg­menti a holnap Franciaországát. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT JERUZSÁLEM. Nasszer elnök csütörtökön látogatást tett Nyu- gat-Galileában, az izraeli—sziriai határon. Néhány évvel ezelőtt a határnak ezen a szakaszán történ­tek a legsúlyosabb izraeli—sziriai incidensek. KAIRO. El Badr, jemeni trón­örökös pénteken reggel Kairóba érkezett. Mint mondotta, magával hozta apjának, a jemeni királynak a beleegyezését Jemen és az Egye­sült Arab Köztársaság Szövetségé­nek tervéhez és felhatalmazása van az errevonatkozó egyezmény aláírására. #­Khartum. Pénteken véget ént a Szudánban folyó országos válasz­tások khartuml részlege. A vá­lasztáson a lakosságnak átlagosan 95 százaléka vett részt. Az orszá­gos végeredményt aligha közöl­hetik március 10-e előtt, mert a választások legfeljebb március 8- án érnek véget az ország vala­mennyi választókerületében. * Capecanaveral. Az Egyesült Államok légi haderői pénteken reggel helyi idő szerint 8,08 óra­kor Thor típusú irányítható löve­déket lőttek ki, amelynek ható­sugara 2400 km. Ezt az irányít­ható lövedéktípust egy éven belül egyes európai kilövési támaszpon­tokon is tárolni fogják, A franciák kettőszázötvenezer algériait kilakoltatnak Monzai S/Jim, Tunézia ENSZ küldötte csütörtökön levelet inté­zett Hammarskjöldhöz. Ebben íeLhívta az ENSZ főtitkárának,és a nemzetközi közvéleménynek a figyelmét arra, hogy a franciák erőszakkal kilakoltatnak otthoná­ból 250 000 algériait. Intézkedésü­ket azzal indokolják — írja Szlim —, hogy »senki földjét* létesíte­nek az algériai-tunéziai határon. A kínai önkéntesek ünnepélyes búcsúztatására készülnek Koreában A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya csütörtö­kön intézkedéseket hozott a kínai népi önkéntesek hősi teljesítmé­nyeinek megörökítésére és a tá­vozó kínai népi önkéntese'!: meleg Elkobozták a France-Observateur-t A f rancé Observateur című pa- riasi baloldali hetilapot elkoboz­tuk. Hivatalos körökben azzál magyarázzak az eljárást, hogy a hetilap vezércikké az SS-hez ha­sonlít otta az algériai hadsereget. A hetilap közölte volna Henri Al- eg kominuaiista újságíró »A kér­dés-« című, nemrég megjelent Könyvének egy részletét. A kom­munista újságírót — mint Isme­retes — Algériában letartóztatták es megkínoztak. Könyvében fel­sorolja kínzóinak nevét és pon­tosan leírja az elszenvedett, kín? .vsakat. A France Observáteür irtai.azott az elkobzás ellen. A ízeikösztőöég nyilatkozata hang­súlyozta, a hatóságok azt remélik hogy a sorozatos elkobzásokkal .-.hallgattathatják a lapot, vagy ' Inra kényszerítik, hogy »eit-'ün­A lap elkobzása — írja-a Monde Az indonéz kormány feketelistára tett tíz külföldi hajót .. ..Suprapto indonéz igazságügy- : miniszter közölte, hogy ' fekete-' lástára tettek tíz külföldi hajót, pneiyet azzal vádolnak, hogy gu­rut, kókuszdiót és más fontos árucikket csempész.sziinia trai 'és áézak-celebeszi kikötőkből Uiil- ■iöldro Az igazságügy niinlszter figyelmeztette a külföldi hajótőr- saságokat. hogy nz. indonéz, terij- teti vizek megsértőit szigorúan megbüntetik, esetleg elkobozzák a hajókat és elítélik a vétkes kapi­tányokat, nemcsak a sajtószabadság Újabb megsértése, hanem annak a ténynek a megerősítése is, hogy a hatóságok képtelenek egy olyan probléma mélyére hatolni, amely a kormány felelősségét veti - fel. búcsúztatására. A 30 kilowattos televíziós nagyadó március l-én, szombaton 19 órás kezdettel rendikívüli probusugár- zást tart. 4z egylptomi-sziuláni határvita A ktízetniütlhari a világsajtót bejárta a hír. hogy az .új Egyebütt Arab Köztársaság egyik szövetségi részé, Egyiptom óa-lcféli szom­szédja, Szudán kőzett határvita keletkezett.-, ­A szóbantorgó vitás területek (térképünkön feketén) az északi s/.élesség 22 fokától északra, Vádi Hallató! a Nílus két partján mintegy 30 km mélységű kisebb beszögellés, valamint a Vörös­tenger parti Halait) térség. A világ; legkorszerűbb tűzfegyverei A Krasznaja Zvejzda a napokban több cikkben foglakozott a szov­jet hadsereg fegyverzetének fejlő­désével. F. Tokarjev, a kiváló gya­logságii tűzfegyvertervező és G. Tretyakov hadmérnök vezérőrnagy, tüzérségi tervező cikkeiben egyön­tetűen megállapítja: a szovjet had­sereg lövész alakulatainak és tü­zérségének fegyverzete a legkor­szerűbb színvonalon áll. Mint To­karjev írja: a háborút követő években nagy figyelmet szenteltek a gyalogsági tűzfegyverek korsze­rűsítésének. A szovjet tüzérség fejlesztésénél felhasználták a tu­domány és technika legújabb vív­mányait. A pontos és gyors tűz végett a lövegeknéi mind fokozot­tabban alkalmazták az elektronikus célvezérlést és automatizálást. A tüzérségi felderítést a legújabb rádiótechnikai elvek alapján szer­kesztett gépek segítségével vég­zik. Nagy mértékben fejlődött a rakétatdzérség, ami a szovjet had­sereg egyik erőssége. A szovjet fegyveres erőknek jelenleg a leg­különfélébb típusú rakéták állnak rendelkezésére, s ezek közül csak néhányat ismerhetett meg a kö­zönség a november 7-i moszkvai díszfelvonuláson. A Neicsiceck elárulja: Morális Tálsás Feltűnést keltő témáról ír a Newsweek című amerikai hetilap február 17-1 számában. Ez a téma a szám központja, erről beszél már a címoldal is. ,;Monrálls válság az Egyesült Államok hadseregé­ben", — ez az a téma, amely a Newsweek szenzációja. A címla­pon egy, a témához készült Il­lusztrációt láthatunk. A rajz gya­korlóteret ábrázol, s a kép közép­pontjában szuronyával földbeszúrt puska. A fegyver gazdája a pus­kára akasztotta rohamsisakját, az elsütő billentyűre egy cédulát il­lesztett: ..Fed Up" — azaz: Jó) laktam, elég volt. A katona, akié ez a ptjska és ez a rohamsisak volt, szemmetláthatóan megunta a dicsőséget és távozott. Ez a rajz megadja a cikk középponti gondo­latát is; az amerikai hadsereg hivatásos katonáinak cgyharmada lép ki a szolgálatból évente. Még­pedig a legképzettebb, a legjobb erők mondanak búcsút a zászló­nak. Vajon miért? Nyugat-Németországtól Koreáig, Szardínia-szigetétől Okinawa-szl- getéig húzódik az amerikai tá­maszpontok szerteágazó hálózata, mely láncként öleli körül csaknem a fél földgolyót. Költséges lánc: fenntartása évente dollármiUldrd- iaiba kerül az amerikai népnek, És mégis csikorog a lánc. Hol a baj? Ezekkel a kérdésekkel küld­te a Newsweek munkatársait a különböző amerikai támaszpon­tokra: Olaszországba, a Japán­tenger partjára, a Csendes-óceá­non cirkáló hadihajókra. A világ­körüli út eredménye ez a cikk a Newsweek február 17-t számában. A riporterek több tucat amerikai katonát kérdeztek meg, őrmeste­reket, hadnagyokat, őrnagyokat, tengernagyokat, — válaszaikból igen érdekes kép bontakozott ki. Egy norfoiki Oottatlszt ezt mon­dottá a Newsweek riporterének: „Hazamegyek és látom, hogy a barátaim úgy néznek rám, mint valami különös állatfajtára. Az ő véleményük: rendben van, ml is szolgáltunk a flottában a háború éveiben, de mi az ördögért akarsz te most ott maradni? Bolond vagy, vagy valami hasonló?“ A News­week riportere már itt megjegy­zi: Mennél több intelligens em­berrel beszélünk, annál gyakrab­ban halljuk a panaszt: hiányza­nak a magyarázatok az amerikai katonák jelenlegi hivatásáról. Egy irányítható rakétaegység beosz­tottja Szardínia-szigetén ezt mon­dotta: „Nem magyarázzák meg nekünk a helyzetet, mindig te­szünk valamit, de sohasem tud­juk, hogy miért. Nem tudjuk, hogy miért vagyunk most itt." Ezt az utolsó mondatot a News­week dűitbetükkel szedve hang­súlyozza. Úgy véljük, a riporter itt rátapintott az egyik leglénye­gesebb kérdési«. Az amerikai ka­tonák nem értik, miért kell béke idején hazájuktól sokezer kilomé­ter messzeségre állomásosaitok, messzi támaszpontokon ülniük. Amikor annak okét vizsgálták a riporterek, hogy miért éppen a legképzettebb és legértékesebb emberek „fordítanak hátat Uncia Sarunak" felmerült az a lehető­ség, hogy talán azért, mert a fi­zetések alacsonyabbak, mint a polgári életben. De a megkérde­zettek megcáfolták ezt a felte­vést. A Newsweek sok katonát megkérdezett: ha tisztességes fize­tésemelést kapnának, maradná­nak-e? így feleltek: — „Nem, a pokolba is, nem! ... Mások csak egyszerűen mosolyogtak . . Ezek a Newsweek szavai. A cikkből kiderül, hogy ez a folyamat, amelyet a lap „lánc­reakcióhoz" hasonlít, rohamosan terjed és súlyos következmények­hez vezet. A légierőket az utolsó évben négyezer pilóta hagyta ott — és ezeknek kiképzése 4H0 millió dollárba került. A Newsweek megjegyzi: „Ilyenformán ma négy pilóta közül három felvihet, vagy lehozhat egy gépet anélkül, hogy tönkretegye, de nem tudja mű­ködtetni a repülőgép túzrendsze- rét és képtelen arra, hogy bármit is lelőj jön," f i A Newsweek egy igen megdöb­bentő számadatot közöl arról, hogy milyen következményekkel jár a jó szakemberek tömeges tá­vozása a hadseregből, A légierő, a haditengerészet és a hadsereg ala­kulatainál naponta kétmillió dol­lár értékű kórt okoznak a gyen­gén képzett tisztek és katonák. Összetörik az autókat, tönkrete­szik a repülőgépekét, a hajók motorja't. stb. Az amerikai hadvezetés gazdái nagy erőfeszítéseket tesznek an­nak érdekében, hogy megmagya­rázzák a tiszteknek és katonák­nak, hogy Amerika határai Szardíniában és Koreában „kez­dődnek". Ám, ezek a magyaráza­tok a Newsweek szerint süket fü­lekre találnak, — és így aligha van remény a Newsweek cikké­ben vázolt láncreakció feltartózta­tására. Érthető, ha a magasrangú amerikai tisztek sajnálják azokat a kollégáikat, akik Washington­it - t küszködnek ezzel az árral. Erre utal a Newsweek cikkének utolsó két mondata: ,.Európa leg boldogtalanabb embereinek egyike egy amerikai admirális, akit mari helyeztek át egy olyan helyre amelyet valaha nagy rab ecsültek de amely napról-ruapra népszerűt­lenebb lesz. A Pentagonba he­lyezték . , ." őszintén szólva, megértjük az admirálist. Vajda Péter. Ma nyílik az országos fényképkiállitás A Magyar Dolgozók' Országos Mítvészfényképező . ‘ Egyesülete március 1-től^rendezf meg a XIti, országos művészi fényképkiállítá­sát, az egyesület Belgrad rakpart 17, szám alatti helyiségeiben, A szombatom nyíló kiállításon szá­mos vidéki föl okinb és szakkör is réwftvesz. összesen csaknem 1-100 fekete-fehér és színes papír­kép, valamim színes diapozitív került a zsűri elé, amely 290 mű­vet választott kij az amerikai hadseregben

Next

/
Thumbnails
Contents