Kisalföld, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

HSAK OL O 1959. március 1 vasárnap. Maemillcsn Lenlngrodba érkezett Macmillan angol miniszterel­nök, Selwyn Lloyd külügyminisz­ter és a kíséretükben lévő szemé­lyiségek szombaton Kijevből Le- ningirádba érkeztek. A leningrádi repülőtéren Miko- jan, a szovjet Minisztertanács első elnökhelyettese, Szmimov, a le­ni ngrádi városi tanács elnöke és más hivatalos személyiségek fo­gadták az angol vendégeket. Je­len volt Reilly moszkvai angol nagykövet is. A vendégeknek virágcsokrot nyújtottak át. Macmillan fogadta a leningrádi helyőrségi díszszázad parancsnokának jelentését, majd Macmillan és Szmirnov beszédet mondott. Harold Macmillan brit minisz­terelnök a repülőtéren nyilatko­zott. — Az angol nép úgy ismeri Leningrádot — mondotta —, mint Macmillan látogatása a Harold Macmillan angol minisz­terelnök és Selwyn Lloyd külügy­miniszter szombaton megtekintet­te a Lenin jégtörő atormhajót. A hajón éppen az indítás előtti pró­a kultúra és a művészet városát. Jól emlékezik a leningrádiak hő­siességére azokból a borzalmas napokból, amikor a város ellen­séges ostrom-gyűrűben volt. Az angol miniszterelnök kije­lentette, hogy alkalma lesz meg­ismerkednie nemcsak az Ermitázs- zsal, és a balettel, hanem azzal a haladással is, amelyet a leningrá­diak elértek. Macmillan rámuta­tott: nem elegendő csak remény­kedni a békében, dolgozná is kell a békéért. Az angol és a szovjet népnek — folytatta a kormányfő — van egy mindenekfelett álló közös vonása - mindkét népnek érdeke, hogy béke legyen. Harold Macmillan végül hang­súlyozta, hogy ha a Szovjetunió­ban tett látogatása bizonyos mér­tékig hozzájárulhat a két ország jobb megértéséhez, utazása nem volt hiábavaló. Lenin jégtörő atomhajón hákat végzik. Már működik a két fő hajtómű. A hajának mind a 900 helyiségében rövidesen elvégzik az utolsó simításokat is. Macmillan és kísérete elbeszélgetett az atom- hajó építőivel. Hírek Ciprusról Hivatalosan közölték, hogy Lennox-Boyd, angol gyarmatügyi miniszter, Adenből pénteken Ni­cosiába érkezett. Jól értesült kö­rökben kijelentették, hogy a mi­niszter minden bizonnyal megbe­széléseket folytat majd a görög és török közösség vezetőivel, Foot kormányzóval és a katonai pa­rancsnokokkal. Pénteken bejelentették, hogy az FOKA több tagjának közkegyel­met adnak, vezetőjüknek, Grivasz ezredesnek szabad eltávozást biz­tosítanak Athénbe. A Nicosiában kiadott hivatalos közlemény sze­rint a szóbanforgó személyeket nem állítják bíróság elé, ha haj­landók elhagyni Ciprust, és nem térnek vissza — külön engedély nélkül. A közlemény hangsúlyoz­za, hogy Grivasz ezredes szabad elvonulásának biztosítására külön intézkedést foganatosítanak. Makariosz ciprusi érsek szom­baton reggel a londoni repülőtér­ről elindult Ciprus felé. A ciprusi görög közösség lelkes fogadtatást készít elő az érsek szá­mára, aki három évet töltött száműzetésben. A ciprusi brit pol­gári és katonai személyek távol tartják magukat az ünnepléstől. A britek Görögországba szóló menlevelet helyeztek kilátásba Grivasz ezredesnek, az EOKA ve­zérének, de minden jel arra mu­tat, hogy ő bevárni készül Maka­riosz megérkezését, mielőtt a menlevelet elfogadná. A libanoni miniszterelnök nyugalomra szólította fel a lakosságot Ismeretes, ha©’ pénteken dél­után Libanon fővárosában, Bei- rutban összetűzések voltak, s a kormány katonaságot vezényelt ki a rend helyreállítására. Rasid Karami libanoni minisz­terelnök pénteken rádióbeszédben kijelentette: vannak, akik alá akarják ásni Libanon stabilitását es biztonságát, továbbá a bizal­mat, amely rekordidő alatt hely­reállt és kiváltotta mindenki cso­dálatát. Befejezésül hangoztatta, hogy minden a rendes kerékvá­gásban halad, a kormány összetart és vaskézzel sújt le mindazokra, akik az ország biztonságának meg­zavarására törekszenek. „A liba­noniak legyenek nyugodtak, a kormány őrködik” — mondotta Karami. Eiy amerikai torpedorombolé sasgallitett és átkutatott egy ssievfet halászhálót A .,Hale” amerikai torpedórom­boló New-Foundlandtól észak­keletre feltartóztatta a „Novo- rosszijszk” szovjet halászhajót és öttagú vizsgálóbizottságot küldött fedélzetére. A bizottság átvizs­gálta a szovjet halászhajó iratait, majd eltávozott. Az amerikai külügyminisztéri­um közleménye szerint a torpedó- rombolót azért küldték ki a szov­jet halászhajó megvizsgálására, mert az Atlanti Óceánban húzódó kábelek közül ötön szakadás tör­tént, állítólag olyan pontokon, amelyek a szovjet halászhajó út­vonalába esték, Jerauld Wright tengernagy, aki a szovjet halászhajó átvizsgálását elrendelte, jelentésében rámutat arra, hogy nem találtak semmiféle olyan jelet, amely arra mutatna, hogy a hajó halászaton kívül más célokat is követ. A szovjet halász­hajó kapitánya szívélyes volt és az együttműködés szellemében járt el. A guineeti kormányküldöttség vezetőjének távirata a kormány elnökéhez Louis Lansana Beavogui, a Gui­neái Köztársaság gazdasági és tér* vezé&ügyi minisztere a Magyar- országon járt guinea! kormány- küldöttség vezetője táviratban mondiVt vo-- e a magyar for- JTétucU-iU ill UilA&Ä • pSLTä&Zl kCi'ixkúl} elnökének azért a meleg baráti fo­gadtatásért. amelyben az itt járt guineai kormányküldöttség része­sült. Táviratában annak a remé­nyéinek adott kifeiezést. hogy a ét, ország kapcsolatai előmozdít­ják népeik jólétét és a békét. A Pravda Hruscsov választási beszédének k ül földi visszhangjáról Külföldi Hírek PHENJAN. Phenjanban február 27-én közös közleményt írtak alá a Koreai Munkapárt és a Japán Kommunista Párt küldöttségeinek tárgyalásairól. A két küldöttség a nemzetközi helyzetről folytatott eszmecserét. PÁRIZS. Franciaország először vesz majd részt a SEATO hadgya­korlatain. A hadgyakorlatokat március elején tartják Thaiföldön. MOSZKVA. A harmadik szov­jet mesterséges hold pénteken be­fejezte négyezredik fordulatát a föld körül. A harmadik Szputnyik immár 90 napja halad pályáján, rádióállomása rendesen működik. A harmadik szovjet mesterséges hold fellövése óta több mint 183 millió kilométert tett meg. Pályájának legnagyobb magassága ez idő sze­rint körülbelül 1395 kilométer. BERLIN. A vesztfáliai Hagen városában nyilvános ülésen talál­koztak egymással a két német ál­lam túdósai és egyetemi tanárai. A hallei egyetem részéről Rein- tanz professzor, utána Hagemann professzor, a münsteri egyetem intézetének igazgatója mondott be­szédet. Mindketten a két német állam képviselőinek tárgyalásai és a konföderáció megalakítása mel­lett szálltak síkra, s követelték a nyugat-németországi atomfegyver- kezes azonnali beszüntetését. BUKAREST. Mihai Beniuc, a román írók szövetségének első tit­kára az MTI tudósítójának elmon­dotta, hogy előkészületben van Pe­tőfi összes verseinek kiadása; még az idén kinyomatják Arany János válogatott verseit, mégpedig két nyelven, magyarul és romá­nul. Tavaly égy kötetben jelent meg Móricz Zsigmond két regé­nye, az idén pedig kiadják a máso­dik Móricz kötetet, amely a „Pil­langó“ és a „Boldog ember" című regényeket tartalmazza. A terv szerint még három Móricz kötet jelenik majd meg román nyelven. BAGDAD. Abdel Karim Kosz- szem iraki miniszterelnök pénte­ken Bagdadban a tiszti klubban beszédet mondott. Beszédében kiil- és belpolitikai kérdésekkel foglal­kozott. A miniszterelnök összefogásra és egységre szólította fel Irak ‘né­pét, majd Irak gazdasági fejlesz­tésének terveivel foglalkozott. A Pravda Hruscsov választási beszédének a világ közvéleményé­ben keltett visszhangját kom­mentálva megállapítja, hogy a jó- akaratú emberek miihói Hruscsov beszédében választ kaptak az ége­tő kérdésekre: hogyan lehet elhá­rítani a háborús katasztrófát. — Egyes nyugati politikusok és reakciós szemleírók. viszont — ál­lapítja meg a Pravda — még mi­előtt ismerték volna Hruscsov be­szédének tartalmát, máris nagy- sietve kiáltozni kezdtek: „Nem!” „Nem!” A szovjet javaslatot ellenzők Az angol külügyminisztérium pénteki sajtóértekezletén kérték a szóvivők, kommentálja angol la­poknak azt a kijelentését, hogy Macmillan-nék, a Szovjetunióban folyó látogatása „kudarcot val­lott” . ., . Az assent Westdeutsche Allge­meine című lap jelenti, hogy meg­érkeztek az első rakétalövedékek a Dortmundban állomásozó angol ezred részére. A város lakói fel­vonulásukkal és munkabeszünte­téssel fejezték ki feiháborodásu­lényegében véve nem is tudják semmiféle érveléssel alátámaszta­ni magatartásukat. Újra elővették a megszokott eszközöket: a félre­vezetést, a rágalmakat, a kohol­mányokat. Á helyzetet józanul ér­tékelő politikusok és szemleírók azonban azt kívánják, hogy ve­gyék komolyan fontolóra a Szov­jetunió javaslatait. A közvélemény pedig követeli: a nyugati hatalmak pedig hagyjál? abba a hidegháborús politikát, konkrét lépésekkel válaszoljanak a békeszeretettől áthatott szovjet javaslatokra — írja a Pravda. A külügyi szóvivő kijelentette, hogy az angol miniszterelnök lá­togatásának célja „puhatolódzás”, nem pedig tárgyalás. Ezért helyte­len lenne a látogatás „kudarcáról” beszélni. • ^ • kát. Mint ismeretes, a dartmundí városi tanács erélyesen tiltakozott az ellen, hogy békeidőben irányí­tott lövedékekkel felszerelt kato­nai ezred állomásozzék a város kö- zalébeiii Újabb véres összetűzés Nyassza*földon Nyassza-íöldön Blántyre váro­sától északra pénteken véres ösz- szetűzés volt a bennszülöttek és a katonaság között. Mintegy kétszáz bennszülött vasrudakkal és botok­kal felfegyverkezve megostromol­ta achigarui bíróság épületét és megpróbálta kiszabadítani az épü­letben fogva tartottakat A katona­ság és a rendőrség először könny­gáz bombákat hajított a tömeg kö­zé, majd négyszer egymás után sortüzet adott a bennszülöttekre. Egy ember meghalt, hárman meg­sebesültek, Pretoriából jelenti a Reuter, hogy csütörtökön kétezer néger asszony tüntetett. A rendőrség gu­mibotokkal verte . .szét az, asszo­nyokat. Hét személyt letartóztat­tak, Hz angol külügyminisztérium szóvivőié Macmillan szovjetunlúbeli látogatásáról Megérkeztek az első rakéfalövedékek Dortnmudba LONDON. Az oxfordi egyetem diákklubjá vitát Rendezett a fran­ciaországi helyzetről. A vitában felszólalt Mendes-France ismert francia politikus is. Az AP tudó­sítójánál? jelentése szerint élesen bírálta a francia kormány algériai és észak-afrikai politikáját. Meg­állapította, hogy az elmúlt kilenc hónapban az ottani helyzet egyál­talán néni javult. KORMÁNYKÜLDÖTTSÉG UTAZOTT A LIPCSEI VÁSÁRRA Szombaton délben a Ferihegyi­repülőtérről Nagy József né köny- nyűiparí miniszter vezetésével kormányküldöttség utazott a lip­csei vásár megnyitására. A kül­döttség tagjai Babos Zoltás élel­mezésügyi, Herceg Ferenc kohó- és gépipari és Végh László köny- nyüipari miniszterhelyettesek. Lapzártakor érkezett SZOMBATON ESTE MEGNYÍLT A LIPCSEI TAVASZI MŰSZAKI ÉS ÁRUMINTA VÁSÁR Szombaton este az ünnepélyesen feldíszített lipcsei Capitol moziban rendezték meg a lipcsei vásárok hagyományos megnyitó ünnepsé­gét. Az ünnepségen Heinrich Rau, a Német Demokratikus Köztársa­ság kül- és belnémet kereskedelmi minisztere mondott beszédet. Vasárnap délelőtt a Lipcsébe ér­kezett külföldi kormányküldöttsé­gek és az NDK kormányának kép­viselői megtekintik a vásárt, majd déli 12 órakor a nagyközönség előtt is megnyílnak a v ásár kapui. Fogadás a Magyar-Szovjet Baráti Társaság székházában a megye mezőgazdasági szakemberek tiszteletére Szombaton este a Magyar-Szov­jet Baráti Társaság székházéban összegyűltek a magyar-szovjet mezőgazdasági napol? megyei ag­rárbizottságainak tagjai, hogy megtárgyalják a megyénként és járásonként megrendezendő me­zőgazdasági szakelőadások és ta­pasztalatcsere-látogatások gazdag programját. Megjelent a tanács­kozáson Magyart András földmű­velésügyi miniszterhelyettes, Hu­ny a István, a MEDOSZ elnöke, Demeter Sándor, a Magyar-Savv- jet Baráti Társaság országos tit­kára, valamint a mezőgazdasági irányító szervek és tudományos intézmények számos kiváló sze­mélyisége. Jelen volt V. V. Gulevszkij, a Szovjetunió magyarországi nagy­követségének első titkára. A tanácskozás után a Magyar- Szovjet Baráti Társaság elnöksége vendégül látta a magyar mezőgaz­dasági szakembereket. Elkészült a pedagéEisek bérrmtéeziséril szélé végrehajtás) utasítás A kormány ez év január 1-től 220 millió forintot biztosított a pe­dagógusok fizetésemelésére. A rendelkezés értelmében több mint nyolcvanezer pedagógus részesül béremelésben. Most készült el a bérrendezés végrehajtásáról szóló miniszteri utasítás. Ezzel egyide­jűleg a Művelődésügyi Miniszté­rium intézkedett, hogy a január 1-től visszamenőleges hatállyal járó bérkülönbözetet a pedagógu­sok legkésőbb március 3-ig meg­kapják. Az utasítás hatálya kiterjed a népművelési, tanulmányi és ifjú­ságvédelmi felügyelőkre, valamint azókra a pedagógusokra is, akinek alkalmazása meghatározott időre szól. A kormányhatározatnak megfelelően bevezetnek két új alapbér jellegű pótlékot is. Az egyik a mérnök-tanárok részére megállapított mérnöki pótlék, amelynek összege négyszáz forin­tig terjedhet. A másik az általános iskolai napközi otthonokban mű­ködő pedagógusok pótléka. Ennél: összege 140 forint. A diákottho­nokban és ipari tanuló otthonok ban foglalkoztatott nevelők pótlé ka a korábbi százról kétszáz fo rintra emelkedik. A tanulmány felügyelők képesítésük és szolgá lati idejük szerint járó törzsfize tésen kívül havi 500—700 forin összegű pótlékban részesülnek. - Az utasítás lehetővé teszi, hog, 1960-tól lényegesen több pedagó­gus léphessen elő swronkivül. A kiválóan dolgozó nevelőket juta­lomképpen két korcsoporttal i$ feljebb sorolhatják.

Next

/
Thumbnails
Contents