Kisalföld, 1959. július (4. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

1859- július 1, szerda: KISAI FflLD S Jó gép — jő gazdái leszünk! Egy fölpiszkált hangyaboly sem­mi ahhoz képest, ami az Abdái Gépállomáson fogad. Emberek szaladgálnak, telefon csörög pil­lanatnyi szünetekkel, kiabálás és zaj, amit csak tömérdek motor tud okozni, ha együtt mutatkozik be. Már pedig az új Belorusz-trakto­roknak minden tudományukat be kellett mutatniuk. S ezzel a be­mutatkozással nyertek el minden elismerést. — Nemcsak ők az ünnepeltek — siet a magyarázattal Hutvágner József igazgató és siettében meg- törli izzadt homlokát. — Ma reg­gel érkezett meg az első szovjet kombájn. Érdekes, már a körze­tünkbe tartozó valamennyi tsz ér­tesült az érkezésről, s fáradhatat­lanul zaklatnak bennünket: Hoz­zánk küldjék, hozzánk küldjék. Pedig először csak azoknak küld­hetünk kombájnt, ahol a legna­gyobb szükség van erre. Hallja, megint a telefon. — Már ugrik is a készülékhez és idegesen magya­ráz. Ügy látszik, nem sikerült meggyőzni a kérőt a vonal másik végén, mert az igazgató nagyot só- hajtva teszi le a kagylót. — A szentivániak meg idejöt­tek, s azt mondták, itt alusznak, nem mennek el addig, amíg nem ígérjük meg, hogy időre küldjük a kombájnt. (De ezt azért a szent­ivániak se gondolták komolyan.) — Érkeznek azonkívül még egy­más után az ekék, tányéros mű­trágyaszórók, négyzetes vetőgé­pek, soros vetőgépek. A Belorusz­traktorokról szeretne hallani? No, jöjjön, hallgasson meg két trakto­rosunkat azok közül, akik most jöttek haza a sárvári traktoros­képző tanfolyamról, s kaptak egy- egy új traktort. Végighullámzik a kiáltás a tá­gas gépszínen, visszaverik a fa­lak a két nevet: — Pécsi! Tóbiás: A kavargó embertömegből kivá­lik két izmos, nyakig olajos em­ber. Az egyik Pécsi Bertalan, tíz éve a gépállomás dolgozója, másik Tóbiás László, három éve trakto­ros. Szinte egyszerre kezdik me­sélni a sárvári élményeket. Pécsi „gyomorember” lehet, ahogy mondani szokták, mert így kezdi: — Kitűnő volt az ellátás. Egyik nap délelőtt volt oktatás, délután egyéni tanulás. A másik nap pe­dig gyakorlatban ismerkedtünk a géppel. Az előadókkal meg vol­tunk elégedve, észrevettük jó mű­szaki felkészültségüket. Hogy mi­ért tartozom a traktor imádói kö­zé? Én már nagyon sokszor végez­tem generáljavítást a G 35-ös traktoron. Soha nem hagytam hő­tágulási hézagot a hengernél, mert tudtam, hogy ha egyet jár a mo­tor, úgyis megkopik, hézag lesz. Ezeknél a traktoroknál nem szá­míthatunk a kopásra, kell héza­got hagyni, mert jól elkészített hónolt hengerei vannak. — A másik nagyszerű tulajdon­sága, ami megragadott, hogy ami­kor szétszedjük, a hydraulika nyomó- és szívócsöveiből nem fo­lyik ki az olaj, mert egy golyós szelep azonnal bezárja. Tehát egy szem olajvesztesége sincs. Tóbiás sem akar lemaradni a dícsérgetésről, ő veszi át a szót. — Láttam én olyant is ennél a gépnél, amit még soha nem ta­pasztaltam. Két fokozatú tengely­kapcsolója van. Ez különösen az aratásnál nagy előny. Előfordul, hogy a gép előtt összetömődik a gabona, ilyenkor teljesen le kell állni, s életveszélynek kitéve, szedni kell a felgyülemlett gabo­nát. A két fokozatú tengelykap- csolós megoldás mindezt nagyon könnyű műveletté egyszerűsíti. Nem is beszélve arról, hogy a traktoron tíz sebesség van, s har­minckét munkát végezhetünk vele. Azt már egyszerre akarják mon­dani, mert nagyon örültek neki, hogy Silov elvtárs, a Minszki Traktorgyár gépkísérleti osztályá­nak munkatársa meglátogatta őket a sárvári iskolán, és amit nem értettek, azt szívesen meg­magyarázta a hallgatóknak. Több­ször volt már a gépállomáson is. — No meg azt sem szabad elfe­lejteni — toldja meg társa mon- dókáját Pécsi Bertalan —, hogy az igazgató elvtárs is kijött hozzánk, megnézni: tanulnak-e az abdaiak? Egy kényes kérdés még: — Nős emberek? — Arra kíváncsi, hogy mit szólt a kéthetes tanfolyamhoz az asz- szony? — válaszolnak nevetve. El­találták. Valóban arra gondoltam. — Ügy volt az — mesélik —, hogy először egy kicsit mérgelő­dött,'mert két hétig inkább köl­töttünk, mint kerestünk. De ami­kor meglátták az új traktorokat, azt mondták: Pótoljátok ti ezt a kiesést ezekkel a gépekkel. —Mi erről a maguk vélemé­nye? — Elvárjuk a Belorusztól a nagy teljesítményt, — mert mi is jó barátai, gazdái leszünk. (G. Szabó) Megnyílt a l\ewYor!i-i szovjet kiállítás TASzSz-jelantés szerint hétfőn este a Coliseumban, New York legnagyobb kiállítótermében meg­nyílt a szovjet kiállítás. A megnyitó ünnepségen, ame­lyen mintegy ezerkétszázan jelen­tek meg, beszédet mondott Wag­ner, newyorki polgármester. Örö­mét fejezte ki a szovjet kiállítás megszervezéséért. A következő szónok Nixon, az Egyesült Álla­mok alelnöke és Kozlov, a Szov­jetunió Minisztertanácsának • első elnökhelyettese volt. Kozlov helyi idő szerint este hét órakor hiva­talosan megnyitotta a kiállítást. Eisenhower elnök és Nixon alel- nök hétfőn délután röviddel a megnyitó ünnepség előtt megte­kintette a szovjet kiállítást. A két vezető amerikai államférfit Koz­lov, a szovjet Minisztertanács első elnökhelyettese és Menysikov nagykövet kísérte végig az óriási kiáilítóteremben. Nyugati jelentések szerint Eisen­hower elnök a kiállítás megtekin­tése után hétfőn este repülőgépen visszautazott Washingtonba. Eisen­hower nagy érdeklődéssel szem­lélte a kiállított tárgyakat és meg­A Nehézipari Minisztériumban gondosan előkészítették, hogy a bányák 1959-ben áttérhessenek a minőséget szem előtt tartó terme­lésre, ami az idei széntermelési tervnek egyik fontos feltétele és fő célja a kongresszusi verseny­nek is. Az év elején életbe lépte­tett új termelői árrendszerben a szén árát úgy állapították meg, hogy a bányaüzemeket érdekeltté tegyék a minőség javításában. A kezdeti hibáktól eltekintve, általában jobb a szén, különösen amióta a kongresszusi verseny lendületbe jött — mondották az MTI munkatársának a Nehézipari Minisztériumban. — Hosszú idő óta az idén először fordult elő, hop' a bányák rendszeresen telje­sítik minőségi tervüket. A tavalyi kóstolta a krimi bort, valamint az orosz pezsgőt. Nixon alelnök kü­lönösen a Lenin atommeghajtású jégtörő modelljénél töltött ho&z- szabb időt. Nagy tetszéssel nyilat­kozott a szovjet típus-lakásról is. Frol Kozlov, a New York-i szov­jet tudományos műszaki és kultu­rális kiállítást megnyitó beszéde után felolvasta Hruscsov minisz­terelnök üzenetét, amely így hang­zik: „Örömmel ragadom meg az al­kalmat, hogy a New York-i szov­jet kiállítás megnyitásán a Szov­első negyedévi 99,6, az 1955-beli hasonló időszakú 99,5 és az 1954-es 95,4 százalékos teljesíté­sek után 1959 első három hónap­jában 100,1, áprilisban ugyancsak 100,1, májusban pedig 100,2 szá­zalékra fakult a minőségi té­nyező. Ennek megfelelően javult a fű­tőérték is. Komlón például az 1958 első negyedévi 4692 kalóriával szemben az idei első évnegyed- ben 4870, Pécsett 4398, Dorogon 4239 helyett 4309, Közép-Dunán- túlon 3437 helyett 3531 kalóriás szenet termeltek. Az április-májusi jelentésekből arra lehet következtetni, hogy az éveleji jó kezdés után a javulás folytatódik. kezik Washingtonba. A fővárosban Nixon alelnök fogadja. Szerdián előbb Herter külügyminisztert ke­resi fel hivatalában, majd a Fehér Házban meglátogatja Eisenhower elnököt. jetuníó népei, a szovjet kormány és a magam nevében szívélyes üd­vözletünket és legjobb kívánsága­inkat küldjem az amerikai nép­nek. A szovjet kormány reméli, hogy a kiállítások cseréje jobban meg­ismerteti egymással a két ország népét. Ez pedig kétségkívül előse­gíti az USA és a Szovjetunió jobb kölcsönös megértését. A két or­szág kölcsönös megértése és baráti íwpcsolatai a világbéke megőrzé­sének legjobb biztosítékát jelentik. Mi, szovjet emberek mélyen meg vagyunk győződve róla, hogy az életforma, a politikai és a szo­ciális rendszer különbsége nem akadályozhatja a Szovjetunió és az Egyesült Államok népeinek gyümölcsöző együttműködését. Jöjjön hát el az az idő, amikor a pusztító fegyverek előállítása helyett az anyagi javak és a szel­lemi értékek termelésében folyik majd a versengés. Egyesítse erőfeszítéseit az ame­rikai és a szovjet nép azért, hogy biztosítsa a békét, s olyan feltéte­leket teremtsen ezen a bolygón, hogy az embereknek nem kell félve gcmdolniok saját jövőjükre és az utódok nemzedékeinek jö­vendőjére. N. HRUSCSOV, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke. Az idén rendszeresen teljesítik minőségi tervüket a szénbányák, — emelkedik a szén f ütőértéke Az amerikai külügyminisztérium hétfőn este közölte Fro) Kozlov •imerikai látogatásának vázlatos hivatalos programját. Eszerint a szovjet Minisztertanács első elnök- helyettese kedden reggel Washing­tonba utazik, útját Camdenben félbeszakítja, hogy megtekintse a?, atommeghajtású hajók gyárát, majd Philadelphiába utazik és a késő esti órákban repülőgépen ér­A Reuter Iroda áz amerikai kül- ügyminisztéMumhoz közelálló kö­rök értesülése szerint valószínű­nek tartja, hogy a szovjet és az amerikai államférfiak rövid esz­mecserét folytatnak majd a berlini és a német kérdésről, a külügymi­niszteri értekezletről, >a nukleáris fegyverkísérletek megszüntetésé­ről és más nemzetközi problé­mákról. Hruscsov üzenete az amerikai néphez Bratislavai képek Helyreállítják az ősi bratislavai várat. A jégstadion, ahol az Európa-bajnokságot rendezték. A kultúra és a pihenés palotája.

Next

/
Thumbnails
Contents