Kisalföld, 1960. május (5. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-01 / 102. szám

VILÁG proletárjai egyesüljetek í ARA: 80 FILLÉR Májusi üdvöslet a meggye Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! A Magyar Szocialista Munkáspárt Győr-Sopron Me- ffyei Bizottsága, Győr-Sopron Megye Tanácsa és a Szak­szervezetek Megyei Tanácsa forró, elvtársi üdvözlettel köszönti a 16. szabad május 1-én a megye valamennyi dolgozóját. Hetvenegy év telt el azóta, hogy a nemzetközi mun­kásmozgalom a világ dolgozóinak harci seregszemléjévé nyilvánította május 1-ét. Több mint hét évtized harcaira és küzdelmeire visszatekintve ma megállapíthatjuk, hogy , ez a harc nem volt hiábavaló. Ellenkezőleg, lépésről lépésre előrelendítette a munkás- osztályt céljai és eszményei megvalósítása, a szocialista jövő felé. Ennek a hét évtized­nek útját rengeteg munkásvér öntözte, munkásasszonyok tengernyi könnye hullott el a tőkés rendszer nyomorában és bizony­talanságában, kínzás és üldözés volt a leg­bátrabb és legöntudatosabb munkások osz­tályrésze. De a harc megérlelte a maga gyümölcseit, és hogy ma szabadon, béké­ben ünnepelhetünk, ezért első gondolatunk és hálánk szava szóljon mindazoknak a hő­söknek és vértanúknak, akik életüket ál­dozták népünk szabadságáért. Tizenhatodszor ünnepeljük ma szabadon május 1-ét. Másfél évtizeddel ezelőtt még romok között és rongyosan, de bizakodó háttel és szabadon bontottuk ki a májusi lo­bogót, hogy erőt merítsünk belőle vagy fel­adataink és terveink végrehajtásához. Most, tizenöt évvel utóbb elmondhatjuk, hogy él* ni tudtunk-g szabadsággal, és^a párt veze­tésével városon és falun egyaránt sikeresen lerakjuk szocialista jövőnk biztos alapjait. Munkások! Megyénk üzemeinek dol­gozói! Hazánk és benne megyénk fejlesztéséért a legnagyobb elismerés üzemeink dolgozóit iUeti meg, akik áldozatkészen és lelkiisme­retesen munkálkodnak a rájuk eső felada­tok és tervek teljesítésén. Nagyszerű példá­ját szolgáltatták ennek a pártunk VII kongresszusa tiszteletére indított munka- versenyben, amelynek eredményei lényegesen hozzájá­rultak ahhoz, hogy a tervezettnél gyorsabban teljesít­sük a hároméves terv legfontosabb gazdasági cékitűzé- seit. Külön köszönet és elismerés illeti, azokat az üze­meket, amelyek ebben a versenyben kiemelkedő telje­sítményeket értek el: megyénk kongresszusi zászlól illetve oklevelet, a Minisztertanács és a SZOT vándor zászlaját, valamint élüzem címet nyert vállalatait. Az eddigi eredmények arra kötelezik az üzemek mun­kás kollektíváit, hogy a következő hetekben és hóna pókban még fokozottabb lendülettel folytassák eddigi iá munkájukat, hogy minden részletében teljesítsék az idei terv célkitűzéseit, és megteremtsék a szilárd alapot a második ötéves terv megkezdéséhez. Ebben a mun­kában mindig tartsák szemük előtt pártunk Központi Bizottságának májusi jelszavát: „Magasabb termelé­kenységgel, takarékossággal, a termékek önköltségé­nek csökkentésével harcoljatok a nép jólétének további emeléséért!" Termelőszövetkezeti parasztok! Állami gazdasági és gépállomási dolgozók! Megyénk szocialista fejlődésében a munkásosztály ál­dozatos munkáját követve, az elmúlt esztendőben felso­rakozott az egész -parasztság is. Megyénk parasztságáé az érdem, hogy az országban elsőként követte teljes számban a párt útmutatását és lépett a nagyobb jöve­delmet, könnyebb életet ígérő szocialista útra. Üdvözlet és ‘köszönet illeti ezért megyénk szövetkezeti paraszt­ságát és külön köszöntés azoknak a szövetkezeteknek és szövetkezeti tagoknak, akik már az első esztendőben jő munkájukkal, példás gazdálkodásukkal hozzáláttak a virágzó nagyüzemi gazdálkodás alapjainak lerakásához. Köszöntjük az állami gazdaságok, és gépállomások dolgozóit, akik derekasan kiveszik részüket a fejlett, korszerű mezőgazdaság megteremtéséből, a mezőgazda­sági termelés emeléséből. Az igazi, nagyüzemi gazdálkodás kialakítása azonban még előttünk álló feladat. Az első lépések után most el keU érmünk, hogy valamennyi termelőszövetkezetünk és állami gazdaságunk felvirágozzék, a fegyelmezett és hozzáértő munka mielőbb gazdag gyümölcsöt érleljen. Most a tavaszi munkák gondos elvégzésével, továbbá az állattenyésztési tervek teljesítésénél járuljon hozzá pa­rasztságunk mind a maga, mind az egész ország életkö­rülményeinek további javításához. Vezérelje parasztsá­gunkat ebben a munkában pártunk Központi Bizottsá­gának jelszava: „Erősítsétek szövetkezeteiteket, az ú) szocialista mezőgazdasági nagyüzemeket! Adjatok több mezőgazdasági terméket az országnak!” Érte Imiségiek! Az egész országot átfogó nagyszerű munlM eredményeiben és sikereiben kifeje­zésre jut az értelmiségi dolgozók lelkiisme­retes és a szocialista építést mind jobban támogató tevékenysége is. Mérnökeink és műszaki szakembereink az üzemekben, a mezőgazdasági szakemberek a földeken, pedagógusaink a nevelő munkában, orvo­saink a közegészségügy fejlesztésében, jo­gászaink a közrend és törvényesség meg­szilárdításában elismerésre méltó munká­val járultak hozzá megyénk fejlődéséhez. Köszönet és elismerés illeti ezért megyénk értelmiségi dolgozóit. Az előttünk álló nagy feladatok, a má­sodik ötéves terv nagyszerű gazdasági és kulturális célkitűzései megvalósításában az ország népe számít az értelmiség még oda- adóbb munkájára, és bízik abban, hogy egységesen magáévá teszi a párt Központi Bizottságának jelszavát: „Alkotó munká­tokkal segítsétek szocialista hazánk építé­sét, dolgozó népünk kulturális felemelke­dését!” Győr-Sopron megye dolgozói! A tizenhatodik szabad május ünnepi hangulatát nemcsak saját munkánk sikerei emelik, hanem a testvéri szocialista orszá­gok velünk vállvetve elért nagyszerű ered­ményei is. A proletár nemzetköziségnek ezen a szép ünnepén köszöntésünket és üd­vözletünket küldjük a nagy Szovjetunió népeinek, a Kínai Népköztársaság és a többi európai és ázsiai népi demokrácia szocializ­must építő dolgozóinak. Köszöntésünk szálljon a még töltés elnyomás alatt élő munkásmilliók felé, akiknek harcát és küzdelmét a mi munkánk és a mi sikereink bátorítják és ösztönzik. A tizenhatodik szabad május elsején a hároméves terv sikeres befejezéséhez, megyénk további gazdasági és kulturális fejlődéséhez megyénk minden dolgozójá­nak személyes boldogulásához sok sikert, erőt és egész­séget kíván aa MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága, Győr-Sopron Megye Tanáesa, a Szakszervezetek Győr-Sopron Megyei Tanácsa. XVL EVPOGVAM, 103. SZÁM A MAG Y AR SZOCIÁLIST A MUNKÁSPÁRT ES A MEGYEI TANACS LAPJA ____________ A SZOCIALIZMUS GYERMEKEI

Next

/
Thumbnails
Contents