Kisalföld, 1960. június (5. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-01 / 128. szám

VILÁG EKULEiAKJAl EGYESÜLJETEK I ÄRA: 60 FILLÉR Győr, 1960. június 1„ szerda XVI. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM Kállai Gyula ás Rúnái Sándor fngadta a Hazafias Hépfront második kongresszusán részt veti külföldi küldöttségeket Kállai Gyula, a Minisztertanács első elnökhelyettese, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának el­nöke és §pnűi Sándor, az ország- gyűlés ejüpke, a ■ Hazafias Nép­Magyar küldöttség utazott Finnországba Az 1959. évben létrejött magyar —finn kulturális egyezmény értel­mében május 31-én Helsinkibe utazott d£j Ortutay Gyula, az Eötvös LóS&hd Tudományegyetem rektora ,a finn—magyar kulturális vegyesbizottság magyar albizott­ságának elnöke és Fodor Zoltán, a Külügyminisztérium 2. számú po­litikai osztályának vezetője, a bi­zottság tagja. Helsinkiben az 1960 —1961. évi munkatervet tárgyal­ják meg. A Wilhelm - Pieck Vagon- és Gépgyárat, megyénk legnagyobb üzemét számos külföldi vendég tiszteli meg látogatásával. Tegnap a hazánkban tartózkodó Szíriái kormányküldöttség tagjai látogat­tak el a gyárba. Mohamed El A,lem közlekedésügyi miniszter és Anis Chebat közlekedésügyi mi­niszterhelyettes nagy érdeklődés­sel szemlélték a gyárat, s a Va­gongyárban készülő vasúti kocsi­kat. A szíriai vendégeket a Kül­kereskedelmi Minisztérium és a Közlekedésügyi Minisztérium kép­viselői kísérték el győri útjukra. Tegnap délben Gyárvárosban megnyílt az ország legnagyobb és legkorszerűbb benzinkútja. A ku­tat Szekér Gyula nehézipari mi­niszterhelyettes ünnepélyesen át­adta rendeltetésének. A miniszterhelyettes elmondot­ta, hogy a Győrön átmenő óriási gépkocsiforgalom tette szükséges­sé a benzinkút megépítését. A kút két és fél millió forintba került. Super- és normálbenzint, vala­mint gázolajat és keveréket kap­hatnak itt a gépkocsivezetők és motorosok. A kútnak százezer li­teres üzemanyag-készlete van. Üzemanyagot éjjel-nappal kész­pénz és jegy ellenében bármilyen mennyiségben kiszolgál. Víz és sű­rített levegő is a gépjárművezetők rendelkezésére, áll. A benzinkút automatikus berendezéssel műkö­dik. Az autósok és motorosok ké­nyelmét egv teraszos eszpresszó is szolgálja a benzinkútnál. Az esz­presszó a Vörös Csillag Szálló ke-{ front Országos Tanácsa elnökségé­nek tagja kedden fogadta a Haza­fias Népfront második kongresz- szusán részt vett külföldi küldött­ségeket. A baráti beszélgetésen részt vettek a népfront-kongresszusra hazánkba érkezett külföldi kül­döttségek vezetői. A mindvégig szívélyes, baráti légkörben lefolyt megbeszélésen jelen voltak Harmati Sándor és Vass Istvánná, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának tit­kárai. A küldöttségek a baráti tapasz­talatcserén ismertették hazájuk népfront-mozgalmának eredmé­nyeit. Kifejezték meggyőződésü­ket, hogy a Hazafias Népfront má­sodik kongresszusa eredményes, ló munkát végzett. Végül további sikereket kívántak a Hazafias Népfront munkájához, A vagon-gyáregység előtti vá­gányon három sötétzölden csillogó szovjet export személykocsin vé­gezték az . utolsó simításokat a festők, szerelők, takarító asszo­nyok. Valamennyien, s mindenki, akinek csak dolga akadt azon a környéken, nemcsak a vendégvá­rás izgalmával, hanem a jól vég­zett munka büszkeségével szem­lélték az útra készülő kocsikat S ez a büszkeség jogos is, mert a vagon-gyáregység 28-án már telje­sítette májusi tervét, s ez a há­rom export személykocsi már a júniusi terv teljesítésére jelent előleget. zelésében működik. Falait eredeti mészkőtéglából rakták ki Az Ásványolajforgalmi Vállalat ebben az évben tizenöt korszerű DELHI. Az Amrita Bazar Patri- ka című lap az amerikai agresz- szív cselekedeteknek a Biztonsági Tanácsban lezajlott vitájáról szól­va szerkesztőségi úkkében meg­állapítja, hogy Gromiko nyomós érvei mellett Lodge védekezése gyenge volt, nem meggyőző. Koc­kázatos — írja a lap — figyelmen kívül hagyni, miként Eisenhower elnök és Lodge tette, hogy milyen veszélyes következményekkel jár­hatnak a kémrepülések. De még veszélyesebb, hogv az ilyen provo­kációs repülések téves számítás, vagy félreértés következtében vé­letlenül atomháborút robbanthat­nak ki. * MONTEVIDEO. Az uruguayi sajtó nagy figyelmet szentéi Hrus­csov beszédének. Valamennyi lap ismertette a beszédet és kiragadta a csúcsértekezlet meghiúsulásá­nak okait. „Hruscsov az Egyesült Államokat vádolja a csúcsértekez­let meghiúsításával” — írja az El Pais. A Popular hangsúlyozza: be­bizonyosodott, hogy az Egyesült Államok szabotálta a csúcsérte­kezletet. # LONDON. A Daily Herald szer­kesztőségi cikkében üdvözli Hrus- csovnak' azt az eszméjét, hogy Kí­nát, Indiát, Indonéziát és esetleg más országokat is be kell vonni a benzinkutat építtet az ország vá­rosaiban. Rövidesen megkezdődik Nagykanizsán is a győrihez ha­sonló korszerű benzinkút építése. csúcsértekezlet munkájába. A lap úgy véli, hogy a kínai Népköztársaságnak vissza kell kapnia jogos helyét az ENSZ-ben_ is és Angliának „határozottan ra-‘ gaszkodnia kell ehhez". jfc­DJAKARTA (MTI) Az indonéz sajtó és rádió bőven ismerteti WASHINGTON (MTI) Az ame­rikai külügyminisztériumban és a Fehér Házban hétfőn nem voltak hajlandók hivatalosan kommen­tálni Malinovszkij marsallnak a kommunista brigádok kongresszu­sán elmondott beszédét. Az ameri­kai külügyminisztériumban dolgo­zó egyes szakértők azonban azt a véleményüket fejezték ki, hogy a beszéd „szokatlanul erőshangú fi­gyelmeztetés, volt" az Egyesült Ál­lamok ama szövetségesei számára, amelyek lehetővé teszik, hogy az amerikai repülőgépek támasz­pontként használják fel az orszá­guk. területén lévő repülőtereket. Mike Mansfield demokrata szená­tor kijelentette, inkább névérték­ben fogadja el ezt a figyelmezte­tést, semhogy lebecsülje. . . $ NEW YORK. A New York He­rald Tribune szerint az Egyesült Hruscsov felszólalását a kommu­nista munkabrigádok legjobbjai­nak értekezletén. A lapok címben emelik ki Hruscsovnak azt a kije­lentését, hogy a legközelebbi csúcsértekezletre meg kell hívni az ázsiai és afrikai országok — a Kínai Népköztársaság, India, In­Államoknak fel kell készülnie minden eshetőségre, de az ame­rikai repülőgépek véletlen beté- vedését szovjet terület fölé úgy kell kerülni, mint a pestist, * LONDON. A Guardian azt a vé­leményét fejezi ki, hogy az angol kormány sokat tehet azért, hogy az U—2 kém-repülőgépek ne re­püljenek fel és az Egyesült Álla­mok ne kezdjen újra atomfegyver­kísérleteket. A lap azt ajánlja, hogy ha a kormány nem akar be­lekerülni a provokációk és ellen­provokációk baljóslatú forgata­gába, akkor fogadja meg Gaitskel javaslatát és a miniszterelnök je Lentse be határozottan, hogy az angol támaszpontokat nem szabao felhasználni a szovjet terület fö­lött végrehajtandó felderítő repü­lések kiinduló pontjaként. Bemutatjuk az új győri benzinkutat Dél-Chitében meg kezdődött az újjáépítés Mint emlékezetes, május 21-én és 22-én három súlyos földrengés és két tízméteres szökőár pusztí­totta el DélrChile 11 tartományá­nak városait és íalvait, s több mint ötezer ember halálát okozta. A megrongálódott épületeket a szűnni nem akaró újabb kisebb- nagyobb földrengések, tűzhányó­kitörések, valamint árvizek tize­delik. Csaknem hatvanezer négyzet- kilométer terület hárommilliós la­kosságából mintegy kétmillió em­ber vált hajléktalanná és ezrekre rúg azoknak a száma, akik min­denüket elvesztették és földönfu­tókként vándorolnák most az or szágban, hogy új letelepedési he iyet keressenek maguknak. Nyugati hírügynökségek jelen­tése szerint már majdnem az egész földrengés-sújtottá térség­ben megkezdődött az újjáépítés. A több mint félmilliárd dollárnyi anyagi kár pótlásának terűéből részt vállal a világnak majd min­den országa. Ennek ellenére az újjáépítő munka évekbe telik majd. Az ötvenezer lakosú Valdi­via kikötőváros még mindig több mint két méteres víz alatt áll, Pu- arto Montt huszonötezer lakosú város színe teljesen romokban hever. A hét éve épülő három ötemeteles szálloda félig kész épülete annyira megrongálódott, hogy sohasem építik fel. Szíriai kormányküldöttség a Vagongyárban Megnyílt Győrött ex orsxég legnagyobb, legkorszerűbb benzinkút ja donezia — képviselőit; Malinovszkij beszédét komoly figyelmeztetésnek kell tekinteni írják a nyugati*kommentátorok A MAGYAR SZOCIALISTA MINKÄSPÄRT ES A MEGYEI TANACS LAPJA ___________ Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok szabotálja a osúosértekezletet A világsajtó Hruscsov elvtárs nvilatk ozat árú! A QYÖRI VAR NEVEZETESSÉQEI Értékelő sorok a kulturális szemléről Rendben lesz-e a szanyiak szénája ?

Next

/
Thumbnails
Contents