Kisalföld, 1960. július (5. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

ABA: 60 FILLÉR XVI. ÉVFOLYAM, 15t SZÁM Győr, I960, július I- péntek füfi FBOLETABJAJ GGXEüOUEHB ' „A Szovjetunió és Ausztria baráti kapcsolata nagyszerű példája a békés együttélésnek“ — Hangos tapssal, éljenzéssel fogadták a bécsiek a szovjet miniszterelnököt Bécs. Hruscsov miniszterelnök az osztrák kormány meghívására csütörtökön délelőtt Bécsbe érke­zett. Az ünnepi díszt öltött Schwe- chat-i repülőtéren Hruscsov és kí­séretének fogadására megjelent Schärf köztársasági elnök Raab kancellár, Pittermann alkancellár, Kreisky külügyminiszter és az osztrák kormány több más tagja. Jelen voltak a fogadáson a diplo­máciai testület képviselői és szá­mos közéleti személyiség. Amikor az IL—18-as gép pon­tosan 10 óra 30 perckor leszállt a repülőtér kifutópályáján, harso­nák jelezték Hruscsov megérkezé­sét. A repülőgép ajtajában megje­lenő Hruscsovot a kivezényelt üteg 21 díszsortüze köszöntötte. A két nemzet himnuszának hangjai mellett Hruscsov és kísé­rete elvonult a díszszázad sorfala előtt. Hruscsov miniszterelnököt és kí­séretének tagjait Schärf köztársa­sági elnök üdvözölte. üdvözlő beszédében hangoztat­ta, hogy a világbéke megőrzésé­nek, valamint Ausztria szabadsága es önállósága biztosításának egyik legfontosabb feltétele az osztrák államszerződés megkötése volt. Az osztrák köztársasági elnök meleg szavakkal emlékezett meg nemregen Moszkvában tett látoga­tásáról és rámutatott: e látogatás alkalmából Hruscsov miniszterel­nök Ausztria őszinte barátjának bizonyult. Hruscsovnak az osztrák nép iránt tanúsított magatartása — hansúlyozta Schärf — döntően hozzájárult ahhoz, hogy Ausztria megszabadult az idegen megszál­lástól. Schärf végül meggyőződését fe­jezte ki, hogy Hruscsov ausztriai látogatása előmozdítja a két or­szág jó kapcsolatainak további el­mélyülését. Hruscsov válaszbeszédében kö­szönetét mondott a szívélyes fo­gadtatásért és meggyőződését fe­jezte ki, hogy ausztriai látogatása, találkozása az osztrák emberek­kel, előmozdítja a kölcsönös jobb megértést. bőn álló tárgyalásai a két ország baráti kapcsolatainak jelentős el­mélyítéséhez és a világ békéjének megszilárdításához vezetnek. A hivatalos üdvözlés után Hrus­csov és Schärf gépkocsiba szállt és elindult Bécs felé. Mint ismeretes, a szovjet mi­niszterelnök és kísérete a Hotel Imperial-ban száll meg. Hruscsov a nap folyamán látogatást tett Schärf köztársasági elnöknél, Raab kancellárnál és Pittermann alkancellárnál. Raab kancellár villásreggelit adott a szovjet mi­niszterelnök tiszteletére. »Üdvözöljük Nyikitát!« Hruscsov a Schwarzen berg- platzon és a tér, valamint a Kart- nerring sarkán emelkedő Impe- rial-szálló eiőtt találkozott elő­ször a bécsiekkel, akik már órák­kal megérkezése előtt gyülekez­tek a vörös sarló-kalapácsos szov­jet lobogóval és a piros-fehér-pi- ros osztrák állami zászlóval dí­szített útvonalakon. Több ezaren zsúfolódtak össze a kordon mö­gött. hogy üdvözöljék a szállására érkező szovjet miniszterelnököt, vörös és piros-fehér-piros papír- zaszlócskákat szorongattak ke­zükben a várakozók, s amikor végighullámzott a tömegen a hír: jön Hruscsov, magasan a fejek fölé emelkedtek a széles transz­parensek, melyeken ilyen felira­tok voltak olvashatók: ,.Béke és barátság!’ „Üdvözöljük Nyiki- tát!” Messziről hangzott a taps és az éljenzés, amikor IX óra 25 perc­kor bekanyarodott a Kartnerring- re a fehérsisakos és fehérkesztyűs motoros-rendőrök osztaga. „Éljen Hruscsov!’- — kiáltották a bécsi­ek, amikor a motorosok után fel­tűnt a szovjet miniszterelnök au­tója. Meleg barátsággal, vendégsze­retettel fogadta Bécs a szovjet vendégeket. A lelkes hangulatban nyomát sem lehetett felfedezni annak: a „hűvös tartózkodásnak’1, amelyre az amerikai zsoldban álló osztrák ügynökök durva uszítása, a klérus szemforgató intelme akarta rábír­ni az osztrák lakosságot Hruscsov felesége és leánya is megérkezett Hruscso\ Schärf osztrák köz- társasági elnök kíséretében ki­szállt a szálloda elé kanyarodó autóból. A következő autóból Nyír a Hruscsova lépett ki, őt dr. Kyxie- né Schärf köztársasági elnök leá­nya kísérte a schwechati repülő­térről a szállodáig. Koszigin, a szovjet Minisztertanács első el­nökhelyettese Raab kancellár kí­séretében érkezett. Furcevát Pit­termann kisérte. A következő autóban utazott Gromiko szovjet külügyminiszter Kreisky osztrák külügyminiszter és Walter- Wcclcik nagykövet, az osztrák külügyminisztérium keleti főosztályának vezetője. A hatodik autóból a szovjet kormányfő leánya, Jelena Hrus­csova lépett ki Ö Heimerle moszkvai osztrák nagykövet és Eiseisberg a moszkvai szovjet nagykövetség tanácsosa feleségé­nek társaságában érkezett. A vendégek a téren összegyűlt bécsiek éljenzése közben rövid időre megáll Lak a szálloda kapu­jában és barátságosan integettek az őket üdvözlő bécsi lakosság­nak. A téren közben szünet nélkül narsogott az éljenzés: „Béke!” „Barátság!" „Nyikita”. Az üdvöz­lés még inkább erősödött, amikor Hruscsov feleségével együtt kilé­pett a szálloda elsőemeleti erké­lyére és barátságosan mosolyogva perceken át integetett, megkö­szönte az éljenző és zászlókat tengető bécsiek baráti üdvözlését. Másodszor csütörtökön a déli órákban találkozott Hruscsov a bécsiekkel. Több mint ezer em­ber gyűlt össze a BaUhausplatzon, amelynek egyik oldalán az elnöki palota, szemben vele a kancellári hivatal emelkedik. Hruscsov, mi­után meglátogatta Schärf köztár­sasági elnököt, a napfényben für­dő téren át gyalog tette meg az utat a kancellári hivatalhoz, ahol Raab kancellárt és Pittermann al- kancellárt látogatta meg. A bé­csiek itt is melegen, barátságosan köszöntötték a vendéget, az él­jenzés betöltötte a teret és sokan integettek Hruscsovnak. Hruscsov hivatalos látogatásai Hruscsov szovjet miniszterelnök csütörtöki megérkezése után hi­vatalos látogatást tett Schärf osztrák köztársasági elnöknél. Je­len voltak a szovjet kormányfő kíséretében lévő személyiségek, valamint Avilov bécsi szovjet és Heimerle, moszkvai osztrák nagy­követ is. Hruscsov ajándékot adott Schärf elnöknek: an,nak a szovjet felségjelnek egy másolatát, ame­lyet tavaly szeptemberben . szov­jet rakéta juttatott el a Holdra. Hruscsov és Schärf szívélyes és baráti beszélgetést folytatott egy­mással Schärf elnöknél tett látogatása után Hruscsov hivatalos látoga­tást tett Raab osztrák kancellár­nál. A kölcsönös üdvözlés után a két államférfi közvetlen baráti beszélgetést folytatott. Hruscsov Raab kancellárnak is egy olyan felségjelvényt ajándé­kozott, mint Schärf elnöknek. A szovjet kormányfő megláto­gatta Pittermann osztrák alkan- cellárt is. A két államférfi között beszélgetés alakult ki, amelyben a szovjet kormányfőt kísérő sze­mélyiségek is részt vettek. Hruscsov a harmadik mester­séges hold kicsinyített modelljét ajándékozta Pittermann alkan- cellámak. Pittermann pedig pom­pásan megmunkált bányászkala- paccsal ajándékozta meg Hrus­csovot Csütörtökön délután két órakor Schärf osztrák államelnök az elnöki kancellária úgynevezett „titkos tanácskozások szobájában” ebédet adott Hruscsov miniszter- elnök tiszteletére. A fehér és vö­rös rózsákkal, valamint pünkösdi rózsával díszített U-alakú aszta­lon 75 teríték volt. Az ebéden a szovjet miniszterelnök és kísérete, valamint osztrák részről a szövet­ségi kancellár, az alkancellár, a kormány több tagja és más szemé­lyek jelentek meg. Az ebéden Schärf államelnök pohárköszön­tőt mondott. I. Sz. Hruscsov távirata Kádár János és Mii.mich Ferenc eivtársahho? Most, amikor átrepülök a bará­ti Magyar Népköztársaság terüle­te felett, engedjék meg drága elv­társak, hogy átadjam Önöknek, és Önökön keresztül az egész ma­gyar népnek forró üdvözletemé' További sikereket kívánok a sz< cializmus építéséhez. N. Sz. Hruscsov az IL—IS ft- délzetéről. A szovjet Komszomol küldöttei megyénkbe is ellátogattak A békés együttélés elvei diadalmaskodnak A Szovjetunió és Ausztria ba­ráti kapcsolata — mondotta Hrus­csov — nagyszerű példája a bé­kés együttélésnek. A Szovjetunió továbbra is támogatja Ausztria semlegességét, amely nem jelen­téktelen a béke megőrzése szem­pontjából. Meggyőződésünk, hogy a béke és a békés együttélés elvei diadalmaskodnak — hangsúlyozta a szovjet miniszterelnök. Hruscsov ezután arról beszélt, hogy meggyőződése szerint egyez­nek a két ország célkitűzései a bé­ke megőrzése és a békés együtt­élés kérdésében, s ez — mondotta — jó alapjául szolgál a nemzet­közi feszültség enyhítését célzó szoros együttműködésnek. A szovjet miniszterelnök remé­nyét fejezte ki, hogy az oszrták államférfiakkal, a közélet és az üzleti körök képviselőivel küszö-

Next

/
Thumbnails
Contents