Kisalföld, 1960. szeptember (5. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ÄRA: 60 FILLÉR XVI. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM Győr, 1960. szept. 1., csütörtök M minek mm sz&h&d megismétlődnie LÖ8Ö. szeptember 1-én — hu­szonegy évvel ezelőtt — a hitleri hadigépezet vandál módon rátá­madott Lengyelországra és ezzel megkezdődött a második világhá­ború, „A nagy német nép — mondotta 1940-ben Henrich Himmler — legfőbb feladatát szükségszerűen került sor. Mivel 644 000-en pusz­tultak el a hadműveletek követ­keztében, Lengyelország együttes embervesztesége a második világ­háborúban 6 028 000 volt, vagyis a lakosság 22 százaléka, tehát aránylag a legnagyobb vaíameny- nyi hadviselő állam közül. Nemcsak az áldozatok száma Fent: 1945 . . . Var só romjai között Lent: 1960 . . . Varsó fe lemelkedett romjaiból valamennyi lengyel megsemmisí­tésében látja.” Hasonló cinikus és bűnös kijelentés nem hangzott el az újkori történelemben, csak a náci vezetők szájából. Ugyanezt a gondolatot kissé más szavakkal így fejezte ki a nürnbergi Nem­zetközi Katonai Törvényszék által halálra ítélt Hans Frank, aki egy­kor a nácik főhelytartója volt Lengyelországban: „A Napnál világosabb, hogy a Visztula vidéke éppen olyan né­met lesz, mint a Rajna-vidék.” Az időszerű gazdasági problémákkal kapcsolatban pedig a következő­ket állapította meg: „E terület gazdasági életére vonatkozóan az az elv érvényes, hogy nem öncé­lú, hanem kizárólag az a rendel­tetése, • hogy a Birodalmat szol­gálja”. E kijelentések magukba foglal­ják a nácik lengyelországi és más országokbeli tevékenységének tel­jes programját és minden célját: kiirtani az eredeti lakosságot és „néptelen térséget” létesíteni, hogy arra később németeket tele­pítsenek, de addig is mindent ki­venni az. országból, ami csak anyagi érték és minél több mun­kaerőt toborozni a Harmadik Bi­rodalom számára. A nácik alaposan megvalósítot­ták népgyilkos szándékaikat A megszállóik példátlan terrorja kö­vetkeztében 5 384 000 lengyel ál­lampolgár brutális legyilkolására miatt megdöbbentő ez, hanem azért is, mert az emberi együtt­élés alapvető erkölcsi normáinak brutális lábbaltiprásáról és az em­beri méltóság olyan iszonyatos meggyalázásáról tanúskodnak, amire még ma is nehéz nyugod-_ tan gondolni. Ilyen gondolatokat és érzelmeket kelt a náci rabszol­gaság emléke Mert igenis rab­szolgaság volt a Németország bel sejéban valójában megfizetetle- nül, csaknem éhkoppon, a terror és a rossz bánásmód légkörében végzett kényszermunka. Két és fél millió lengyelt hurcoltak el a Birodalomba erőszakkal és félre­vezetéssel. íme, mit ír erről egy póznán környéki naplóíró: „1941 júniusá­ban rendeletet adtak ki, hogy minden 12 évesnél idősebb len gyei gyermeknek újra be kell iratkozni az iskolába . , Ez fél revezetés volt, mert ezeket a gyer­mekeket Németországba küldték dolgozni”. Waclaw Jastrzewovaski, a lengyelországi megszállás viszo­nyainak kutatója, pedig a követ­kezőképpen foglalja össze ezt a kérdést: „A német uralom alatt megmaradt ezeknek az intézmé nyéknek (oktatásügy, egészség­ügy, társadalombiztosítás, bérpo­litika, munkatörvénykönyv) elne­vezése és külső formája, belső tar­talmát azonban megváltoztatták a barbár agyafúrtság legváltozato­sabb módszereivel: a haladás esz­ASSZONYOKNAK Szerződésen felni 145 vsp kenyérgabona eladását $ér& a csornai járás termelőszövetkezetei Jó néhány szövetkezetben még tart a cséplés, az eddigi eredmé­nyek azonban azt bizonyítják, hogy a termelőszövetkezetek ga­bonái sokkal jobban fizetnek, mint amennyire az év elején szá­mítottak. A terméstöbbletet vagy egészében, vagy nagy részben el­adják az államnak. A Termény­forgalmi Vállalat tájékoztatása szerint a kenyérgabona felvásár­lási tervet a megye eddig 81,5 szá­zalékra teljesítette. A tavasszal szerződésre lekötött 1118 vagon kenyérgabonából eddig 613 vagon­nal szállítottak a vállalat magtá­raiba a szövetkezetek. A leszer­ződött mennyiségen félül, szabad áron eddig 80 vagon kenyérgabo­nát adtak el az államnak a tsz-ek. A várható terméseredményeket figyelembe véve, a szerződésre vagy azon felül átadott kenyér­gabonán kívül a szövetkezetek ígéretet tettek még több gabona eladására. Legtöbbet a csornai járás termelőszövetkezetei ígér­tek: összesen 145 vagonnal. A já­rás termelőszövetkezetei közül a szanyi Dózsa Tsz 25 vagonnal, a szili Győzelem Tsz és a páll Béke 10—10 vagonnal ad el az állam­nak szerződésen felül. Kilenc va­gon kenyérgabona eladására tett Ígéretet a sobori Béketábor Ter­melőszövetkezet. A mórichidai Kossuth Tsz hét vagonnal, a rá- bapatonai Búzakalász és a bá- gyogszováti Hunyadi Tsz hat—‘hat vagon kenyérgabonát ad el szer­ződésen felül. Az első osztályosok köszöntése Kedves Kispajtásaink, nagyon örülünk, hogy megérkez­tetek! Szeretettel köszöntünk ben­neteket. Látjátok, csupa mosoly és öröm az arcúnk. Nekünk is nagy ünnep ez a nap, az évnyitó napja. Akármilyen szép volt a nyár, örökké nem tarthat. Es itt nagyon jó! Ez a kedves öreg is­kola, a tábla, a padok, a könyvek és jó nevelőink, pajtásaink az éle­tünk tartalmasabb részét jelentik már. Sok-sOk szépet tanulunk itt: ezért örülünk ennek a napnak. Számotokra meg még nagyobb ün­nep. Most jöttök először iskolába. Elbúcsúztatok a kedves óvodától, a játékoktól, az aranyos óvónénik­től, kezünkbe adtátok a kezete­ket, és mi átvezettünk benneteket ide. Édesek, vidámak vagytok va­lamennyien, csak most a szívetek­ben egy kis szorongás van. Nem tudjátok még, hogy milyen lesz az élet az iskolában. Ne féljetek: éppen olyan lesz, mint eddig. So­kat daloltok, örvendeztek, játszo­tok, csakhogy a játéknak a bátyus- kája is itt lakik, a Munka, vele is egyre többet találkoztok majd. Aztán észre se veszitek, belesora­koznak a kis fejetekbe a betűk, itt is, és szeressétek nagyon anyu- a számok, és nagyon boldogok kát, apukát, a kedves jó tanító lesztek, amikor majd mindig töb- nénit. Ok is, mi is nagyon szere­bet tudtok erről a szép színes vi- tünk benneteket,. Jó munkát és jó lúgról. Csak legyetek jók, szór- egészséget kívánunk édes Mind- galmasak, szófogadók otthon is. nyájatoknak! —t —a. közeiből a felsőbbrendű nép szá­mára szükséges mennyiségben és minőségben szállítandó rabszol­gák racionális tenyésztésének esz­közeivé változtatták. Ha kellett mechanikus eszkö­zökhöz, tömeggyilkossághoz és embervadászathoz folyamodtak, a jövő szükségleteire azonban az Ügyesen megszervezett tenyésztési rendsezr volt hivatott az ember­anyag tökéletes „felhasználhatósá­gát.” biztosítani, vagyis olyan ál­lapotba juttatni az embereket, amelyben fegyelmezetten és ellen­állás nélkül maguk dugják fejüket az igába, hálával fogadják az ura­ság kezéből a takarmányt és alá­zattal az ütleget”. Mindaz, amit eddig elmondot­tunk, nemcsak történelmi eszme- futtatás a Lengyelországra zúdí­tott náci agresszió és a második világháború kitörésének 21 évfor­dulója alkalmából. Sajnos, mind­ezeknek ma is időszerű jelentősé­ge van, a figyelmeztetés erejével hatnak, mer* nem teljesedtek be azok a remények, amelyeket a vi­lág a náci Németország bukásá­hoz fűzött. Amikor a^ három nagyhatalom — a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az USA, amelyekhez később Franciaország is csatlakozott — a Potsdami Szerződésben elhatá­rozta Németország nácitalanítá- sát. demilitarizálását és a német nagyipar leépítését, úgy látszott, hogy a német imperializmust si­került ártalmatlanná tenni és ez­zel megszűnik ez a szinte hagyo­mányosan veszélyes, háborús tűz­fészek Európa szívében. Tizenöt esztendő telt el azóta és a német imperializmust való­ban gyökeresen kiirtották, de csak a Német Demokratikus Köztársa­ságban, Nyugat-Németországban azonban a demilitarizálás helyett megszületett a Bundeswehr, a Wer macht régi tábornokai ismét po­zícióhoz jutottak, atom- és rakéta­fegyverkezés folyik; a nácitalaní- tás helyett nácik és háborús bű­nösök ülnek a kormányban (Oberländer, Seebohn) és a vezér­karban (Heusinger és Rugge tá­bornok), az igazságszolgáltatás­ban százával akadnak náci ügyé­szek és bírák, a német nagyipar leépítése helyett — Krupp ismét konszernjének élére állt, elégedett a konjunktúrával és a profittal, ismét hatalma és befolyása van. A német imperializmus él, hat és mérgezi a nemzetközi légkört, szembeszegül minden békekezde­ményezéssel, antiszemita politikát folytat, kétségbe vonja az euró­pai államhatárok érvényességét, egy pillanatra sem hagy fel az el­lenséges propagandával az NDK, Lengyelország, Csehszlovákia és a többi szocialista ország ellen, új keleti hadjáratról álmodozik -. . A terv eleve kudarcra ítélt, mert alaposan megváltoztak az erőviszonyok a világban a szocia­lizmus és a haladás javára. Meg­növekedett a Szovjetunió hatal­ma, megalakult a nagy szocialis­ta tábor, amelynek a Német De­mokratikus Köztársaság is tagja, napról-napra zsugorodik a kolo- nializmus hatalmi köre. A náciz­mus gaztetteinek emlékezetbe idézése azonban nagyon is idő­szerű, mert a német imperiaüz- mus még mindig fenyegeti a •«á- lágbókét. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT jS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ______________

Next

/
Thumbnails
Contents