Kisalföld, 1960. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-01 / 283. szám

Vi LAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AKA: 6* mum XVL ÉVFOLYAM, 383. SZÁM a Magyar szocialista munkáspárt ES A MEG VEI TANÁCS LAPJA Győr, 1960. december 1„ csütörtök Tegnap délelőtt Győrött a Ha­zafias Népfront megyei bizottsá­gán három város — Győr, Sop­ron, Mosonmagyaróvár — tanácsi állandó bizottságainak képviselői tanácskoztak, A tanácskozáson György Ernő, a Győr-Sopron Me­gyei Tanács végrehajtó bizottsá­gának titkára tartott vitaindító - bevezetőt. Megjelent Szabó Jó­zsef, a Minisztertanács titkársá­gának munkatársa is. György Ernő a? állandó bizott­ságok feladatáról beszélt. Részle­tesen kitért arra, hogy az állandó bizottságok milyen kapcsolatot alakítsanak ki a végrehajtó bi­zottságokkal, a tanácsok vezetői­vel, a szakigazgatási osztályokkal és a társadalmi szervekkel A tanácskozás résztvevői elis­merőleg emlékeztek meg a mo­sonmagyaróvári állandó bizottsá­gok tevékenységéről. A társadal­mi munka szervezésben ugyanis ezek az állandó bizottságok elsők a megyében. Sopronban is jó eredményeket értek el e tekintet­ben, Győrött azonban a társadal­mi munka szervezése még gye­rekcipőben jár. A tanácskozáson részleteset Az év végére megjavul a vízellátás Győr- Gyár város ban (MTI) Utolsó szakaszához érke­zett az új vízvezetékcső lefekte­tésének munkája Gyárvárosban. Horváth Antal, a Vízmüvek igaz­gatójának tájékoztatása szerint december közepére várható az új vezeték bekötése a hálózatba és ezzel Gyárváros lakóinak, vala­mint ipari üzemeinek régi pana­sza nyer orvoslást. Előfordult ugyanis, hogy még a földszinten sem folyt a viz, mert a gyárak, amikor költséges nyomásfokozó, berendezéseikkel a saját vízellá­tásukat igyekeztek javítani, ki­szivattyúzták a vizet a vezeték­ből. A visszás helyzeten csak az új, 300 milliméter átmérőjű nyomó­cső lefektetésével lehetett segíte­ni, mely az 500-as fővezetékből ágazik ki a Molotov utcánál. Ta­vasszal kezdték el a munkát, ami másfél kilométeres szakaszra ter­jedt ki az Ipar utcán át egészen a Puskás Tivadar utcáig. Sok ne­hézséggel kellett megküzdeniök a Vízművek dolgozóinak. Az anyag­hiány megszüntetéséhez az Or­szágos Vízügyi Igazgatóság nyúj­tott segítséget. A gyárvárosi nyomócső meg­építése, amely több, mint másfél millió forintba került, egyik fon­tos, de nem egyedül álló része a Győri Vízmű idd fejlesztésének. A vsstalanító berendezés bőví­tése ugyancsak elengedhetetlen feltétele az ivóvízellátás javítá­sának. A Wilhelm Pieck Vagon­gyár elkészítette az ehhez szük­séges tartályokat, nagyon fontos lenne azonban, hogy a gyár még az idén felszerelje az év végéig rendelkezésre álló hite! felhasz­nálásával. A vastalanító beren­dezés bővítésére körülbelül egy és negyed millió forintot költenek ebben az esztendőben. Ülést tartott a megyei pártbizottság A Duna mint hűtőház ASSZONYOKNAK Mi újság? ujj újság? Győri Épületanyaghivarezé Vállalat A második ötéves terv lakás­építési programjának megvalósí­tásához sok betonkavics és ho­mok szükséges. E szóróanyagok legnagyobb részét a Győri Épü- letanyagfuvarozó Vállalat gépko­csijai szállítják. Mivel a fuvaroz- tatási költségek öt kilométeren belül lényegesen olcsóbbak, a vál­lalat másfél hónappal ezelőtt ki­bérelte a szabadhegyi Búzakalász Tsz sashegyi és Siki dűlői terüle­tét. A próbafúrások megállapítot­ták, hogy az előbbi helyen jó ka­vics, az utóbbin jó homok van. Sashegyen október 19-én kezdő­dött a feltárás. Csaknem 1500 köbméter meddő anyagot termel­tek le azért, hogy hozzáférjenek a mélyebben fekvő értékes ka­vicshoz. Ma már két transzportőr dolgozik, s naponta átlagosan 100 köbméter kavicsot raknak gépko­csira. A tervek szerint jövőre nagyteljesítményű markológépet állítanak üzembe, s ezzel meg­szűnik a fizikai munka. A jövő évben már napi 500—600 köbmé­ter kavics kitermelésére és el­szállítására számít a vállalat. A dolgozók a sikl dűlőben na­ponta 150 köbméter homokot termelnek ki három transz­portőrrel. Az itt bányászott anyag­gal látják el az összes győri és Győr környéki építkezéseket. Nemrégiben a Mosonmagyaróvári Ttmf&ő- és Mőkorundgyár ré­szére szállítottak 7 vagon homo­kot. Jövő tavasszal az ország tá­volabbi területeire is küldenek anyagot. A két bánya feltárását a talaj- vizsgálat kivételével az Épület- anyagfuvarozó Vállalat saját erő­ből végezte el és az anyagokat sa­ját gépeivel termeli*ki. Győri Baromfifeldolgozó Vállalat A termelőszövetkezetek meg­erősödése óta egyre több helyen tenyésztenek soványbaromfit, mert ez kifizetőbb, és kevesebb munkát igenyel, mint a kövér ba­romfi nevelése, amivel az 50-es években foglalkozott a falusi la­kosság. A Győri Baromfifeldolgo­zó Vállalat gépei még a régi mennyiségre szolgáltak, ami órán­ként mintegy 250 csirkének felelt meg. Most azonban szükségessé vált, hogy a vállalat fejlődjön. A jövő évben fejezi be a három és fél millió forint értékben épülő baromfifeldolgozó csarnokot, amelyben óránként ezer sovány­baromfit lehet megkopasztani. Épül egy másik csarnok is, ott a megkopasztott baromfit zsigere­lik, darabolják. A gép! berende­zés óránként 700 baromfit dolgoz fel. A vállalatfejlesztési tervben szerepel még egy baromfihízlalda építése is. Ez négy és fél millió forintba kerül és alapozása a jö­vő esztendőben kezdődik el. Győri Richards Fínomposztögyár Az osztályvezetők értekezletet tartottak a múlt héten. A tanács­kozáson egyetlen napirend szere­pelt: az éves terv teljesítése, il­letve túlteljesítése. Az üzemré­szek vezetői, a dolgozók lendüle­tes munkájára számítva, felaján­lották, hogy éves tervüket határ­idő előtt, december 30-ig teljesí­tik. Ami a vállalások megvalósí­tását illeti, abban a szövődé jár elől: november havi tervét egy nappal a határidő előtt teljesítet­te. Ezzel hozzájárult a kikészítő­üzemrész jó munkájához is, mert az egynapi túltermelés alapanyag­többletet ad a kikészítő dolgozói­nak, így azok a tervet folyamato­san teljesíthetik. A gyár fizikai és műszaki dolgozói tervtúltelje­sítéssel kívánják kezdeni a má­sodik ötéves terv első esztendejét. Egyetemi hallgatók ismerkedése GyersivJnyliázái! Péntek óta négy egyetemi hall­gató tartózkodik Győrsövényhá- zán. Egy hétre jöttek a faluba az egyetemről, hogy megismerked­jenek a lakossággal, a község ve­zetőivel, az ifjúsággal, a termelő- szövetkezet munkájával. Nemcsak ismerkedés a céljuk, előadásokat is tartanak, és ezeken válaszol­nak mezőgazdasági, pedagógiai és egészségügyi kérdésekre. Hétfőn este László Ernő, az Eötvös Lóránd Tudományegye­tem bölcsészkarának hallgatója az ifjúságnak tartott előadást Utána a fiatalok megvitatták, hogy a gyakorlatban mit ^ tod megvalósítani a KISZ Győrsö- vényházán. Hagyománya van s néni táncnak, lenne elegendő jelentkező az énekkarba is. A vi­ta végén elhatározták a fiatalok, hogy a jövő év májusában meg­tartandó csornai ifjúsági sereg­szemlén az új énekkar mellett szélgetnek a tsz-tagokkal es a táncszámokkal is szerepel majd a szövetkezet vezetőivel, győrsövényházi ifjúság. Az elő- Szerdán délután László Ernő adás második részében illemtani egyetemi hallgató fumyetiteses kérdésekről tárgyaltak, valamint irodalmi és mesedélutant rende- áz alkoholfogyasztás elleni küz- zett a diákok számára. Az iskola delemről beszélt a falu fiataljai- termét zsúfolásig megtöltő diá­nak az egyetemi hallgató. kok hálás tapsa köszönte meg a Kedden este kerdes-felelet for- Az előadások megtartásán ki­májában egészségügyi előadást mindennap családlátogatás is tartott az iskolában Reichold Je- szerepel a négy egyetemista nő orvostanhallgató. Főképpen az programjában László Ernő ezek­otthon és a gazdasági udvar tisz- ^ a szavakkal fejezte ki célju- taságaról szolt, es kitért a TBC-re ___ Győrsövényházi tartózko- és a rákra is. dásunk alatt közelebb kerülünk Hódost Sándor, a Kertészeti a falu életéhez, ez tulajdonkép- Főiskola hallgatója és Tóth Kecs- pen az egyetemi politechnikai ok- kés László, a Közgazdaságtudo- tatással összefüggő feladat. Re- mány-egyetem hallgatója sok időt méljük, sikerül megismerni a töltenek el a falu termelőszövet- győrsövényháziak életét, munká- kezetében. A belterjes gazdálko- ját. Mi tartjuk velük a kapcsola- dásról és az intenzív mezőgazda- tot december 4-e után is, amikor sági kultúrák kialakításáról be- visszatérünk az egyetemre. Új nyelvtanulási módszerek a győri Közgazdaság» Technikumban nulás új módszereivel. A német nyelvoktatásban az úgynevezett Kessler-féle, falitáblán való rago zás módszerét vezették be. E? szemléltető módszer a ragozás é‘ társalgás elsajátítására, falitáb Iák képeinek segítségével. Het­venhat országban tanítják a né­met nyelvet ezzel a módszerrel — nálunk elsőnek a Technikumban alkalmazzák. Használhatóságát és a komoly érdeklődést bizonyítja, hogy egy leningrádi egyetemi ta­nár most orosz nyelvre dolgozza át a falitáblákat, s ezzel a mód­szerrel fogják tanítani a német nyelvet a Szovjetunióban. Az iskola egyéb modern esz­közökkel is elősegíti a nyelvtanu­lást. Használja a magnetofont, a diktafont és többféle szemléltető falitáblát. A ijfeívtanulást nagy­ban elősegíti az is, hogy a diá­kok külföldi diákokkal levelez­nek. A levelezést jól hasznosít­ják a bélyeg, levelezőlap és egyéb gyűjtőszenvedélyű diákok és sor kerül kölcsönös látogatások meg­beszélésére iSja|Mindez igen fon­tos a nyelvtamifás szempontjából, mert a levelekben előforduló sza­vak, kifejezések sok olyan téma­kört érintenek, melyekkel nagyon keveset foglalkozhatnak a tan­könyvi olvasmányok. megbeszélték, hogy az egyes ál­landó bizottságok milyen intéz­ményekkel és társadalmi szervek­kel építsenek ki szaros kapcsola­tot Az egészségügyi állandó bi­zottságoknak figyelemmel kell kísérniük az egészségügyi szer­vek munkáját A művelődésügyi állandó bizottságoknak a társa­dalmi szervezetekkel, a szórako­zóhelyek vezetőivel hasznos dolog jó kapcsolatot kiépíteniük. Az állandó bizottságok legfon­tosabb feladata az ellenőrző tevé­kenység fokozása. Az ipari és mű­szaki állandó bizottságoknak pél­dául a tanácsi vállalatok tevé­kenységét kell ellenőrizniük fő­leg olyan szempontból, hogy a la­kosság igényeit hogyan elégítik kt Ugyanez vonatkozik a kisipa­rosok tevékenységére Fontos fel­adata az ipari és műszaki állandó bizottságoknak a kontárok elleni harc is. A Győri Városi Tanács ipari és műszáki állandó bizottsá­ga e tekintetben jó példával jár elől. A vitaindító bevezető után az állandó bizottsági elnökök és ta­gok beszámoltak tapasztalataik­ról Három váró« tanácsi állandó bizottságainak képviselői tanácskoztak Győrött A győri Közgazdasági Techni- kurtj ipari tagozatán nevelők és diákok nagy lelkesedéssel foglal­koztak a nyelvtanítás, illetve ta-

Next

/
Thumbnails
Contents