Kisalföld, 1961. március (6. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETTSPfNl Áras 90 Siliér GTÖR, 1961. MÁRCIUS 1., SZERDA A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPjA XVII. ÉVFOLTAM, 51. SZÁM Egy fiatalember hazatalált "Tj adomám; fa technika ___________________#_________________ , Láttuk, hallottuk Vasárnap délután az ab-1 dai művelődési házban a | Hazafias Népfront járási és községi bizottsága Radnóti-1 emlékünnepélyt rendezett. |. A nagy magyar költőről! dr. Szólás Rezső, a győri Felsőfokú Tanítóképző In­tézet irodalomtanára mon­dott ünnepi emlékeztetést. A gfőri Ifjúsági Irodalmi Színpad két tagja a költő legjellemzőbb, három költe­ményét szavalta. Osztovics Cecília „LEVÉL A HITVES­HEZ” című versét, Kele­men György pedig a ..23 ÉV” és a „TAJTÉKOS ÉG” című verseit adta elő. A zeneszámok is az előadás hangulatát szolgálták. Barsi Ernő zenetanár Bach Ada- ffió-ját, a Felsőfokú Taní­tóképző Intézet vonósnégye­se pedig Csajkovszkij An­dante cherzó-ját játszotta. A község általános iskolá­jának énekkara és a falusi felnőtt vegyeskar is szépen szerepelt. ! A kultúrház falán, elhe­lyezett Radnóti Miklós-em- léktáblát az abdai tömeg- | szervezetek nevében dr. \ Abrahám György, a Haza­fias Népfront községi tit­kára, a Hazafias Népfront járási bizottsága ' nevében pedig Bieder Géza koszo- rúzta meg. Hétszáz televízió a megye falvaiban A legutóbbi statisztika szerint tavaly az év végén 45 637 rádió-előfizető, 210 mozi és 641 televízió-előfi­zető volt Győr-Sopron me­gye falvaiban. A termelő­szövetkezeti’ zárszámadások után azonban sok szövet­kezet és szövetkezeti paraszt vásárolt rádiót és televíziós készüléket. így. a megye falvaiban, (tehát a három város kivételével) jelenleg mintegy 700 televíziós ve­vőkészülék működik már. Falun már nemcsak az enyhe időjárás emlékeztet a tavaszra, hanem a munka is. Megkezdték a mezei munkát a termelőszövetke­zetek. Előkészítik a földet a vetésre, vetnek, melegágyat készítenek. PALÁNTÁK, NAPOSCSIBÉK A dunaszegi Úttörő Ter­melőszövetkezetben még hordják a trágyát, de a trá­gyázott földek egy részét már megszántották, és most vetik a tavaszi árpát. A bor­sót is szeretnék még a hé­ten elvetni. Tíz ember melegágyat épít. Sok palántára van szüksége a szövetkezetnek, mert tíz hold káposztát, há­rom hold paprikát és egy hold paradicsomot akar ül­tetni. Készülnek a napos­csibék fogadására if. Nádte­tőt csinálnak a baromfiólra, hogy minél melegebb le­gyen. Megkedvelték a ba­romfitenyésztést az Úttörő Tsz tagjai. .Különösen ja­nuár óta látják nagy hasz­nát a baromfitartásnak. A kacsa-törzsállomány mór 500 tojást. tojt, amiért kétezer forintot kapott a tsz; a tyú­kok haszna pedig 6 ezer 240 forint volt egy hónap alatt. Nagyon igyekeznek az em­berek a nádazással, hogy minél előbb elvihesse a tsz a naposcsibéit a győri kelte­tőállomásról. Az is tavaszt mutat a du- naszegyi Úttörő Tsz-ben, hogy minden tag dolgozik. Mindenki talál munkát. Harmincán at erdőre jár­nak tűzifát vágni, a kocsi­sok hazahordják a fát. Tíz férfi a téglaégetőben földet termel- ki a nyerstéglához. Egy 70 férőhelyes növen- dékistólló felújításán is tí­zen dolgoznak. • A többiek trágyát teregetnek, illetve rakodnak1 a vontatókra. PÉT1SÓ A BÚZÁNAK, SZUPERFOSZFÁT A PILLANGÓSOKNAK A győrújfalui Petőfi Tsz- ben fejtrágyázzák az őszi búzát, meg a pillangós ta­karmánynövényeket. Mind a 293 hold őszi búzát meg­hintik pétisóval, holdanként 50 kilóval. Tíz férfi járja a búzaföldeket. A lucerna és a vörösbere földjén gép hinti el a fejtárgyát, holdan­ként efev mázsa szuperfosz­fátot. Hatvan hold lucerná­ja és 113 hold vörösheréje van a szövetkezetnek, s az egészet fej tárgy ázza. A tagság nagy része, mintegy 100 férfi, famunká­ra jár, és 15 kocsis hordja haza a kitermelt tűzifát. Istállótrágyát is hordanak még a szövetkezetben, öt lapóskócsival. Ügy tervezi a tsz vezetősége, hogy a tava­szi árpát elveti a héten. Hatvanegy holdat akar vetni. A Petőfi Tsz-ben mét csak az alapját ássák a esi- I beszállásnak, de azt mond- I ják, hogy március 16-án be Új töltőgépek — Nagy teljesítményű föpörfyű-eslgcsprés a Soproni Húsipari Vállalatnál költözhet az a háromezer naposcsibe, amit várnak. SIMA A MÁKFÖLD, SIMA AZ UTCA Péren nem vet tavaszi ár­pát egyik tsz sem. Az őszi árpa elegendőnek bizonyul a Micsurinban is és az Új Életben is. Famunkára jár­nak az emberek és trágyát hordanak. Az Új Élet Tsz- ben mákot vetnek majd a hét közepén, már simitózzák a földjét. Hárminc hold má­kot akar vetni a szövetke­zet. Közös simitozás, föld- egyengetés is volt Péren, va­sárnap délelőtt az utcán. Valamennyi utcát végigjár­ta három traktor, széttörte a göröngyöket, elegyengette és elgereblyézte az utakat. Az első traktor, a gépállo­másé, disztillert húzott. A Micsurin Tsz traktora járt a nyomában simitóval, azt pedig az Új Élet Tsz trak­tora követte fogassal.. A pé­ri utcák földje könnyen be­itta az első tavaszi napsu­garakat. Sz. J. A vüág ipari termelésének 36 százalékát a szocialista országok adják Az elmúlt évben a szo­cialista országokra a világ ipari termelésének 36 szá­zaléka, vagyis több mint egyharmada jutott. Előze­tes számítások szerint az 1959-től 1965-ig terjedő idő­szakban a szocialista orszá­gok ipari termelése az 1958. évihez viszonyítva 130 szá­zalékkal növekszik és 1965 végén túlszárnyalja a világ ipari termelésének 50 szá­zalékát. Ezt az eredményt a szocialista ipar növekedé­sének üteme biztosítja. A szocialista országok ipara a múlt évben csak­nem 700 százalékkal gyár­tott többet, mint amennyit a mai szocialista országok területén épült ipar ter­melt a háború előtt. A tőkés országok ipari termelése ugyanebben az időszakban nem egészen 150 százalékkal növekedett. (MTI) Kellemessé kell tenni az utazást, ez a legfőbb követelmény Tölgyes Lajos MÁV főigazgató előadása a korszerű vasúti kocsik gyártásáról bér számára kell az utazást kényelmessé tenni. A leg­nagyobb fárasztó hatást a zaj okozza. Mindent el kell követni a hangszigetelés ja­vítására. A tökéletlen gőz­fűtés helyettesítésével és a jobb szellőztetéssel is .fog­lalkozni kell. További köve­telmények: az ülések moz­gathatósága, valamint ízlé­ses világítótestek alkalma­zása. Kívánnivaló van a külső csín, a lakkozás te­kintetében is, mivel a ta­pasztalat szerint ez nem elég tartós. Jobb festéket várnak a hazai festékgyá­raktól. Foglalkozott még az elő­adó a vasúti személykocsik súlycsökkentésével. Elisme­réssel szólt a Wilhelm Pieck Vagongyárban készült, a most Lipcsébe kiküldött alumínium kocsikról, de felhívta a figyelmet arra, hogy a súlycsökkentés más módozatairól sem szabad megfeledkezni. Beszélt a forgóváz elhagyásáról és a kéttengelyes, korszerű ko­csik tervezéséről, ami új irányt jelenthet a vasúti .személykocsigyártás fejlődé­sében. Végül javasolta, hogy a különféle kísérleteket, ku­tatásokat ne külön-külön, hanem a vasúti gördülő­anyagipari üzemek és a MÁV együtt, közösen foly­tassák a jövőben. A hozzászólások során Szilágyi Ferenc, a Wilhelm Pieck Vagongyár főmérnöke örömét fejezte ki afelett, hogy az elhangzott értékes észrevételek világosabbá tették .a gyár előtt álló fel­adatokat, és ígéretet tett a dolgozók nevében, hogy az észrevételek figyelembevé­telével igyekeznek eleget tenni a hazai és a nemzet- í közi követelményeknek. Felszólalt a vitában Jodál ; Sándor, a KGM Járműipari j Igazgatóságának főmérnöke : is. A jól sikerült ankétot Ferenczi Gábor mérnök, a GTE győri csoportjának tit­kára zárta be. N- J. A tervezettnél sokkal több húst, tejet, növényi terméket értékesítettek a Győr-Sopron és a Vas megyei állami gazdaságok nél. Egy tehéntől a 15 gaz­daságban átlagosan 3342 li­ter tejet fejtek az elmúlt évben. A magas hozamok ered­ményeként jól alakultak a gazdaságokban az önkölt­ségi tényezők is. A terve­zettnél 12 forinttal termel­tek olcsóbban meg egy má­zsa cukorrépát, a tej lite­renkénti előállitását 22 fil­lérrel csökkentették, a ku­korica mázsánként: terme­lési költsége 56 forinttal volt olcsóbb, a kenyérgabo­náé pedig 36 forinttal a tér- vp’ZA+tnpl ÍMTTÍ Szovjet házaspár látogatása Esztergomban H3si halált halt fiúk sírjánál A Győr-Sopron-Vas me­gyei állami gazdaságok köz­pontjában összesítették az igazgatóság alá tartozó 15 állami gazdaság 1960. évi termelési eredményeit. A számok azt mutatják, hogy a gazdaságok mind a nö­vénytermesztésben, mind az állattenyésztésben kiváló eredményekkel teljesítették túl tervüket. Kenyérgaboná­ból holdanként 2,4 mázsá­val termeltek többet a ter­vezettnél, így 25 536 mázsá­val több gabonát adhattak el az államnak. Nagyszerű eredmények születtek a ku­koricatermesztésben, Ki­lencezer holdon a tervezett holdanként: 18,1 mázsával, szemben 25,12 mázsa átlag­termést takarítottak be má­jusi morzsoltba számítva, ami országosan kiváló ered­mény. Cukorrépából 140 mázsát terveztek megter­melni kát. holdanként, s átlag 204 mázsát takarítot­tak be. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságokból 175 ezer 763 mázsa terven felül ter­melt cukorrépát szállíthat­tak a gyáraknak feldolgo­zásra. A gazdaságok 3990 mázsa marha- és 3348 mázsa ser­téshússal többet értékesí­tettek, mint amennyit a terv számukra előírt. Félmillió literrel több tejet adtak el közfogyasztásra a tervezett­Kedves, idős szovjet há­zaspárt látnak vendégül az esztergomiak. I. P. Kovtu- novics szovjet orvos és fe­lesége a Kijev melletti Ka- natop városkából azért jött hazánkba, hogy felkeressék egyetlen gyermekük sírját. Fiúk, Vjacseszláv 1944-ben, 18 éves korában halt hősi halált a város felszabadítá­sakor. Hős bajtársaival együtt az esztergomi teme­A Német Demokratikus Köztársaság fővárosában, Berlinben kedden megnyílt a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsának 14. ülés­szaka, a tagállamok kor­mányküldöttsége: részvéte­lével. A magyar delegációt Apró Antal,; a Miniszter- tanács első elnökhelyettese vezeti. A szovjet küldöttség vezetője Novikov mtnisz- terelnökhelyettes, az Álla­mi Tervbizottság elnök«. Radnóti-emlékünnepély volt Abdán Veinek, melegágyat készítenek, építkeznek a szövetkezetek Az egész országban és j külföldön is keresettek a j Sopron: Húsipari Vállalat ízletes és kiváló / minőségű j hentesárui. A vállalatnál j 60—65-féle húskészítményt! tartanak számon: közülük í is a legjobbak: a gépsonkák, a füstölt-főtt áruk, vala­mint az egyedülálló soproni kenőmájas. A megnövekedett rende­lések zavartalan teljesítésé­re a Soproni Húsipari Vál­lalat régi berendezéseit fo­lyamatosan kicserélik kor­szerű húsipari gépekre. A mült év utolsó heteiben fe­jeződött be a gépterem fel­újítása. Azelőtt a húsdará­lás, a keverés és a pépkészí­tés külön-külön üzemré­szekben történt, ez egész­ségügy: szempontból nem volt kielégítő. A húst üzem­részeken és az udvaron ke­resztül kellett a feldolgo­zás helyére szállítani. Ugyanakkor a technológiai folyamat is megszakadt. Ezt küszöbölték ki azzal, hogy üzembe állítottak három nagy teljesítményű darálót, két gyors vágógépet, va-1 kuumos keverőgépet és két I egyenként kilencven lite- j rés olajnyomású töltőgépet. A bélelőkészítőben eltűn­tek a rég: fahordók. Helyet­tük ma már fehércsempés cementkádakban tárolják a különféle állati belet, ame­lyeket aztán jobbnál-jobb húskészítménnyel töltenek meg a hentesek. A bélelő­készítőt a karbantartó-mű­hely dolgozói alakították át. Leáldozott az úgynevezett „rudas főző-füstölő” napja is. A hagyományos füstölés alkalmával a hentesárut botokra akasztva rakták a füstölőkamrába. Utána ha­sonlóképpen főzték. A nem­sokára üzembe helyezendő három füstölő-íőző szek­rénybe az árut kerekeken guruló állványon tolják majd a légmentesen záró szekrénybe. Ugyancsak a szekrényben, forró gőzben főzik meg a kolbászt, sza­lámit. A mintegy félmillió forintos beruházás haszna lesz, hogy, az eddig kül­földről beszerzett drága fa helyett fűrészporral is lehet jó füstöt előállítani, amit generátor fúj a szekrények-- be. A Sopron: Húsipari Vál­lalat vágóhídján a napok­ban kezdi meg működését a korszerű töpörtyű-csiga? prés. Az állatok takarmá­nyozására használt ipar: töpörtyű zsírtartalma 19— 2E százalék. Ezáltal havon­ta legalább húszezer forint értékű zsír ment veszendő­je. Az új, 115 ezer fonntos jrésgép a töpörtyű zsírtar- ;almát hat százalékra • csök­kenti. Ez havonta nyolc mázsa zsírral jelent többet a vállalatnak. „A korszerű vasúti jár- 1 művek gyártásának hazai ] feltételei” címmel kedden • délután ankétot rendezett a ; Gépipari Tudományos ; Egyesület győri csoportja, i A győri gépipar, a Wilhelm i Pieck Vagongyár, valamint a vasút dolgozóinak élénk ! érdeklődése mellett Tölgyes i Lajos, . MÁV főigazgató, | a MÁV Vezérigazgatóság : gépészeti szakosztályának ; vezetője tartott előadást a ] Vasas Otthon nagytermé­ben. Beszámolt külföldön szer­zett tapasztalatairól és fel­tárta azokat a kívánságo­kat, amelyeknek teljesíté­sét elvárja a MÁV a ma­gyar ipartól. Elsősorban » vasúti személykocsik kor- [ szerűsítésének követeimé- j nyeivel foglalkozott, mivel i Győrött főleg kocsikat gyár­tanak. Megállapította, hogy I az új 'magyar vasúti ko- \ esik, akár Dunakeszin, akár Győrött készülnek, állják a nemzetközi összehasonlítást. A magyar étkezőkocsik ésj hálókocsik sok tekintetben \ jobbak a külföldieknél, i Van azonban még bőven tennivaló a kényelmi be- j rendezéseknél, mert a leg­főbb követelmény az, hogy ■ az utas a kocsiban jól érez- 1 ze magát. Havonta 30 mii-; lió embert szállítanak a j magyar vasutak, ennyi em­Az ülésszak munkájában megfigyelőként részt vesz a Kínai Népköztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Vietnami Demokratikus Köztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság küldöttsége. Az ülésszak megnyitásán B. Leuschner, az NDK mi­niszterelnökhelyettese és Tervbizottságának elnöke mondott üdvözlő beszédet. (MTI) tőben nyugszik. A szovjet házaspárt nagy szeretettel veszik körül az esztergo- j miak. Az asszonyok díszes 1 dobozt ajándékoztak az > édesanyának, Valentina < Ivanovának, amelyben föl­det visz haza fia sírjáról. A városi pártbizottság a fel-. szabadító harcokat és a vá­ros fejlődését bemutató em- lékalbumot adott át a há­zaspárnak. (MTI) MEGNYÍLT a KGST 14. ÜLÉSSZAKA

Next

/
Thumbnails
Contents