Kisalföld, 1961. május (6. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-03 / 102. szám

ViLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! Ára: 50 lillór GYŐR, 1961. MÁJUS S„ SZERDA A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 10S. SZÁM Világméretű tüntetés: a békéért és a haladásért a dolgozok nemzetközi harci seregszemléjén Hatalmas tömegek vettek részt Győr-Sopron megye városaiban és falvaiban a május 1-i felvonuláson Tizenhetedszer ünnepelték szabadon Györ-Sopron megye dolgozói a munkás- osztály nemzetközi ünnepét, május else­jét. Nehéz összehasonlítani az egymást kö­vető esztendők májusi seregszemléit, hi­szen ha visszaemlékezünk, mindegyiknek volt valamilyen sajátságos, jellemző szín­foltja, minden májusi felvonulásnak van valamilyen uralkodó gondolata, időszerű mondanivalója. Az ideinek is megvolt ez a jellemző vonása. Mi más lett volna, mint a tudomány történetében új korsza- Itot nyitó űrrepülés, a szovjet technika vi­lágraszóló diadala. Ki tudja, hogy a vilá­gon összesen hány meg hány kis űrhajó- modellt vittek a májusi felvonulók, hi­szen csupán megyénkben bizonyára száz­nál több Vosztok-rakéta fejezte ki a tö­megek elismerését és lelkesedését a szov­jet világsiker iránt. Mindez egyben jel­képül is szolgált: a V osztok-űrhajó ma­gának a szocialista társadalmi rendszernek fölényét fejezte ki és a világ népeinek akaratát, hogy támogatják a Szovjetunió vezette békeharcot, maguk is részvevői a társadalmi haladásért folyó világméretű küzdelemnek. Az öt világrészről beérkező jelentések ugyanarról adnak számot, mint amit megyénk sok tízezernyi dolgozója át­élt és tapasztalt: növekvő önbizalomról, a. békéért és haladásért folyó harcban öntu­datosan részvevők számának állandó nö­vekedéséről. Győrött A vagongyári dolgozók a menőiben Pontosan fél tízkor dél­előtt nyitotta meg Győrött a hagyományos májusi fel­vonulást a munkásőrség motoros díszszakasza, és utána majdnem három tel­jes órán keresztül hömpöly­gőit a város üzemeinek, vállalatainak és iskoláinak színes, vidám menete a dísztrübin előtt. A Sztálin út mindkét oldalán sok ezer főnyi érdeklődő tapsolt és köszöntötte a felvonulók öt­letesnél ötletesebb, igen ki­fejező oszlopait. Nehéz len­ne megállapítani a sorren­det, melyik csoport volt szebb, fegyelmezettebb, ki­fejezőbb a másiknál. Az út­törők kedves és gyermeki­en komoly menetoszlopa éppúgy kiváltotta a néző­sereg tapsait, mint a szin­te üzemenként megismétlő­dő különféle ötletes űrraké­ta-minták, melyek egyikét- másikát léggömbök emelték a díszemelvény előtt a ma­gasba. A MŰM 400. számú Iparitanuló-Intézetének fe­gyelmezett századai éppúgy megérdemelték az elisme­rést, mint a Wilhelm Pieck (Folytatás a 2. oldalon.) A szersíámgépgyáriak gyülekezése a gyár udvarán Sopronban „Béke-rakéta” a soproni felvonuláson A munka ünnepének sop­roni ünnepségei már ápri­lis 29-én este megkezdőd­tek. Zárt sorokban, fák­lyákkal, feliratokkal, lam­pionokkal mintegy ötezer soproni fiatal vonult végig a város utcáin. Dalolva ér­tek a Petőfi térre, ahol pil­lanatok alatt lángokban állt az ünnepi máglya. Május elsején, reggel fé) 5 órakor Erdély Sándor, a városi tanács vb. elnöke üd­vözlő beszédét közvetítették a hangszórók, majd meg­kezdődött az ünnepi felvo­nulás. A menetet az úttö­Mosonmagyoróvárott Az ideihez hasonló töme­get nem láttak még együtt ünnepelni Mosonmagyaróvá- rott. Kedves színfoltja volt az ünnepnek, hogy az üze­mek, vállalatok dolgozói gyermekeikkel vonultak fel. Az apróságok virággal, zászlócskával, színes lég­gömbökkel meneteltek bol­dogan szüleik oldalán. A menet élén a SZOT és a Minisztertanács vörös ván­dorzászlajával kitüntetett üzem, a Mosonmagyaróvári Kötöttárugyár dolgozói ha­ladtak, a legjobban dolgozó üzemrész, az export konfek­cióosztály vezetésével. Nagy tetszést arattak a menetben haladó gimnazisták ötletes, szép dekorációjukkal. Ez egy földgömb volt, amely körül keringett az embert szállító szovjet űrhajót jel­képező léggömb. A szórakozásnak kedve­zett a szép időjárás is. Ez lehetővé tette, hogy az ün­Csornán a kora reggeli órákban szin­te minden nagyobb utcában zászlókkal és virágokkal gyü­lekező emberek készültek a felvonulásra. A felvonulás sokkal hosszabb és impozán- sabb volt, mint tavaly: sok­kal több szövetkezeti paraszt vett részt benne. A járás és a község vezetői együtt vo­nultak a lakosság legkülön­félébb rétegeivel. Kedves színfoltja volt a felvonulás­nak a csornai határőrség részvétele: zárt, fegyelmezett sorokban egy űrrakéta kö­rül csoportosulva haladtak. Nagyon szép vált a százféle, de egyetlen májusi harmó­niává olvadó ének, virág. neplők egész nap a szabad­ban tartózkodjanak, s részt vegyenek az érdekes sport- eseményeken, élvezzék a vál­tozatos, színvonalas kultúr­műsorokat. Kedves, szép vo­nása volt ezeknek a műso­roknak, hogy a szereplők kedves számaikat a szo­cialista brigádok tagjainak, üzemeik élenjáró do1'’szói­nak ajánlották. A megye valamennyi köz­ségében is emlékezetes ün­nepségeket rendeztek május 1-én. Jellemző ezekre az ünnepségekre, hogy nagy számban vettek részt rajtuk a termelőszövetkezeti parasz­tok, s hogy a helyi öntevé­keny művészeti csoportok több helyen, általában a tavalyinál színvonalasabb kultúrműsort adtak. A Hunyadi Gimnázium diákjainak felvonuláaft Csórná« zászló. Az iskolások vidám, díszes felvonulását nagyon szépen megrendezték. rők fegyelmezett egysége nyitotta meg. Őket követte a középiskolások csapata. A Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászló­val kitünfetett Selyemipar nyitotta meg a dolgozók fel­vonul. |iát. A Selyemipar színes, változatos menetét a Kórház, Túgyár, Állami Gazdaság, Téglagyár és Ma­lomipar dolgozóinak cso­portjai követték. Az ugyan­csak vörös vandorzászlóval kitüntetett Asztalosárugyár dolgozóinak hatalmas me­nete nyitotta meg a máso­dik felvonulási részt. Utá­nuk a Vasöntöde—Zárgyár dolgozói következtek újjá­alakult zenekarukkal. Taps­vihar fogadta a Tejipar dol­gozói készítette űrrakétát, melyből a tribün előtt ga­lambsereg szállt az ég felé, az űrrakéták békés célját jelképezvén. A Ruhagyár dolgozóinak színes, zászló­rengeteget lengető sokasá­gát üdvözölték ezután a né­zők, és újra zúgott a taps, amikor a tribün előtt 30 léggömb magasba ragadta a Gagarin arcképével díszí­tett űrrakétát. A SOTEX ezres munkástömegét fiatal KISZ-tagok vezették; a tri­bün előtt pillanatok alatt betűket formáltak, és min­denki tapsolva olvashatta az élő írást: béke! A me­netet a soproni termelőszö­vetkezetek tagsága zárta be. A soproni dolgozók a késő esti óráig szórakoztak a Várison a városi tanács fú­vószenekara és a népi zene­karok zenéiére

Next

/
Thumbnails
Contents