Kisalföld, 1961. június (6. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 7 XVII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Ara: 50 fillér Elutazott dr. Sukarno indonéz köztársasági elnök Dr. Sukarno, az Indonéz Köztársaság elnöke kétna­pos baráti látogatás után szerdán elutazott Magyar- országról. Az elnök búcsúztatására az indonéz és a magyar zászlókkal díszített ferihe­gyi repülőtéren megjelent dr. Münnich Ferenc, a for­radalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Kiss Ká­roly, az Elnöki Tanács el­nökhelyettese, Kristóf Ist­ván, az Elnöki Tanács tit­kára, Losonczi Pál földmű­velésügyi miniszter és a po­litikai élet több más vezető személyisége. Dr. Sukarno elnök dr. Münnich Ferenc és Kiss Károly társaságában ellépett a díszörség előtt és köszöntötte azt. Úttörők vi­rágcsokrokkal kedveskedtek az indonéz köztársasági el­nöknek, aki ezután búcsút vett a megjelent magyar vezető személyiségektől, a diplomáciai képviseletek ve­zetőitől, a Budapesten ta­nuló indonéz diákoktól. Dr. Sukarno elnök Buda­pestről a Román Népköz- társaságba utazott. (MTI) Szeretnénk szorosabbra fűzni a magyar és az indiai mezőgazdaság kapcsolatát S. K. Patil nyilatkozata S. K. Patil, az Indiai Köztársaság földművelés- ügyi minisztere szerdán reg­gel elutazott. Elutazása előtt az alábbi nyilatkozatot ad­ta az MTI munkatársának: Igen kedvező véleményem alakult ki az országszerte tapasztalható nagy iramú, egyenletes és tartós fejlő­désről. Hasonlóan mély be­nyomást keltett bennem a magyar mezőgazdaság fej­lődése. Többek között meg­tekintettem egy termelő­szövetkezetet és egy állami gazdaságot. Ezek a nagy­üzemek néhány év alatt igen szép eredményekre ju­tottak. Elsősorban ■— azt hiszem — a jó szervezésnek és a gépesítésnek köszönhe­tik az egységnyi területe­ken elért' magas termény­hozamokat. — Igen helyesnek tartom az állatállomány intenzív fejlesztését, mivel egyrészt ez a modern mezőgazdaság feltétele. — Az országaink közötti kapcsolat már az elmúlt években is kedvezően ala­kult, most szeretnénk még szorosabbra fűzni a magyar és az indiai mezőgazdaság kapcsolatát. Első lépésként javasoltam a mezőgazdaság­ban munkálkodó tudósok, kutatók, gyakorlati szakem­berek és az egyetemek együttműködésének, illetve tapasztalatcseréjének kibő­vítését. A megbeszélések eredményeként már a kö­zeljövőben .sor kerülhet a népeink -számára kölcsönö­sen hasznos, konkrét kap­csolatok kiépítésére — fe­jezte be nvilákozatát S. K. Patil, India földművelés­ügyi minisztere. (MTI) Emlékoszlop épül azon a helyen ahol Gagarin földet ért Érdekes beszámolót közölt szerdán a Krasznaja Zvezda arról a helyről, ahol a vi­lágtörténelem első űrhajó­sa, Jurij Gagarin földet ért. „Nem szűnik a látogatók sora azon a kiá magaslaton, amely a Volga széles medre közelében fekszik — írja a lap. Ez a magaslat mint­egy 30 kilométerre délnyu­gatra van Engels városától a Ternovo-i körzet Szme- lcvka faluja közelében, a Szaratovi-teriileten. Ezen a helyen ért földet a koz­mikus magasságból 1961. április 12-én a világ első űrhajósa. Egyelőre ideiglenes em­lékoszlop áll a földreérés helyén, azonban — mint a lap beszámol róla — a Le­nini út nevű kolhoz, amely­nek területén van a kis magaslat — elhatározta, ren­dezi az egész környéket és oszlopot állít fel, kis parkot létesít, a közelben pedig út­törőtábort alapít, amelyet Jurij Gagarinról neveznek majd el. (MTI) Dobi István üdvözlő távirata Tunézia köztársasági elnökéhez Tunézia nemzeti ünne­pe alkalntából Dobi látván az Elnöki Tanács elnöke üdvözlő táviratot küldött Habib Burgibának, a Tu­néziai -Köztársaság elnöké­nek. (MTI) I (inn miniszterelnök távirata dr. Münnich Ferenchez ás dr. Sík Endréhez V. J. Sukselainen finn miniszterelnök táviratban mondott köszönetét dr. Mün­nich Ferencnek, a forradal­mi munkás-paraszt kormány elnökének és dr. Sik Endre külügyminiszternek a Rali Tömgem finn külügymi­niszter elhunyta alkalmából küldött részvéttáviratokért. (MTI) Reméljük, hogy a Hruscsov-Kennedy találkozó hozzájárul a béke megszilárdításához Szovjel és amerikai közéleti személyiségek nyilatkozata Május 22. és 28. között a Krim egyik legszebb üdülő­helyen, Oreandában talál­koztak másodszor egymással szovjet és amerikai vezető közéleti személyiségek a nemzetközi élet legfontosabb problémáinak megvitatására. Az első hasonló találkozót a múlt év októberének vé­gén rendezték meg az Egye­sült Államokban a Dart- mouth-kollégiumban. A konferencia zárt ajtók mögött folyt. A tanácskozás munkájában harminchárom szovjet és amerikai közéleti személyiség vett részt. A szovjet küldöttség elnöke A. Kornyejcsuk, ismert író, a Béke-Világtanács tagja volt. A küldöttség sorában ott volt többek között Fjodorov akadémikus, a Szovjet Tu­dományos Akadémia titkára, Geraszimov, az ismert film­N. Sz. Hruscsov Csehszlovákiába érkezett Nyikita Hruscsov, Bécs felé tartó szovjet miniszter­elnök, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság kormá­nyának meghívására szerdán Csehszlovákiába érkezett. Cierna Nad Tisou cseh­szlovák határállomás ez al­kalomból ünnepi díszbe öl­tözött. Az épületet a Szov­jetunió és Csehszlovákia ál­lami lobogói és vörös zászlók díszítették. A homlokzaton Hruscsov és Novotny fény­képe, valamint a szovjet kormányfőt üdvözlő felira­tok voltak láthatók. Helyi idő szerint 11.25 órakor a különvonat befu­tott az állomásra, s a kocsi ablakában megjelent a ba­rátságosan mosolygó, inte­gető Hruscsov. - „Éljen ff Szovjetunió,, éljen Hruscsov elvtárs” harsarit fel az üd­vözlő kiáltás, amely tapsba ment át, amikor a szovjet miniszterelnök kiszállt a vo­natból, szívélyesen megölel­te és megcsókolta a fogadá­sára megjelent vezetőket és barátian kezet rázott velük. Az egybegyűltek lelkesen éltették Hruscsovot, a meg­bonthatatlan csehszlovák— szovjet barátságot és a vi­lágbékét. Ősi szláv szokás szerint egy nemzeti viselet­be öltözött nő kenyeret és sót nyújtott át a szovjet kormányfőnek, az úttörők pedig virággal halmozták el. A magas vendég tiszteletére díszőrség sorakozott fel az állomáson. Nyikita Hruscsov szívből megköszönte az egybegyűl­teknek a testvéri, barátságos fogadtatást és a tömeg tap­sától kísérve a különvonat elindult Cierna Nad Tisou állomásról Pozsony felé. (MTI) rendező, Mityin akadémikus, a Voproszi Filoszofii című folyóirat főszerkesztője, Bo­risz Polevoj, az ismert író, Nyina Popova, a külföldi kulturális kapcsolatok és ba­ráti társaságok szövetségé­nek elnöke. Az amerikai küldöttség két társelnöke, Norman Cou­sins, a Saturday Review cí­mű folyóirat kiadója és Phi­lip Mosely, a külügyi kap­csolatok tanácsának tanul­mányi igazgatója volt. Az amerikai küldöttség tagjai között ugyancsak számos is­mert személyiség szerepelt, így például a Harvard- egyetem jogi karának dé­kánja, Erwin Griswold, Jo­seph Johnson, a Carnegie alapítvány elnöke és mások A zárt ajtók mögött foly­tatott tanácskozásról közös közleményt adtak ki. A köz­leményt sajtókonferencián ismertették. Mint a közös közlemény kimondja, a ta­nácskozás résztvevői nyílt vitát folytattak az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti feszültség és nézet- eltérés forrásairól, szabadon kicserélték véleményüket a két ország kapcsolatainak kérdéseiről. A találkozó résztvevői megvitatták az általános és teljes leszereléssel kapcsola­tos kérdéseket, a nukleáris fegyverkísérletek eltiltásának problémáit. Mint a közle­mény hangsúlyozza, azt a reményüket' fejezik ki, hogy (Folytatás a 2. oldalon) Százezernél több résztvevője volt az idei magyar-szovjet mezőgazdasági napoknak A Magyar-Szovjet Baráti Társaság országos elnöksé­ge szerdán Rónai Sándor­nak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának elnök­lésével ülést tartott a Ma­gyar Szovjet Barátság Há­zában. Demeter Sándor főtitkár beszámolójában kiemelte, Ezer helyett hétezer kacsát nevel a csornai November 7 Tsz A szövetkezet — eredeti terv szerint — 20 mázsa baromfixhús értékesítésére kötött szerződést. Mivel az első ezer kacsa nevelése jól sikerült, jól kifizetődött a közös gazdaságnak, a tsz afchatározta, hogy tovább foglalkozik kacsaneveléssel. Az elmúlt napokban újabb 1500 naposkacsát kapott a tsz. Ezenkívül még 4500— 5000 pecsenyekacsát akar felnevelni és minél dobb súlyban értékesíteni az idén. Képünkön Boda Jánosné gondozó az apró jószággal. brigádjainak módszereit és tapasztalatait. Ugyancsak a legtöbb megyében megvizs­gálták, hogy a fontosabb üzemek mennyire vannak szovjet műszaki dokumen­tációk birtokában és hogyan hasznosítják a rendelkezé­sükre álló szakirodalmat. Ez az adatgyűjtés sok helyen felhívta az üzemek figyel­mét számos ki nem hasz­nált lehetőségre. Az idei magyar-szovjet mezőgazdasági napok sikere felülmúlta az előző éviekét. A megye és járási székhe­lyeken termelőszövetkeze­tekben és más helyeken több mint százezren hallgatták meg a termelőszövetkezetek és a mezőgazdaság számára hasznos előadásokat, vitá­kat. Ennek a tapasztalatcse­rének az eredményességét az is növeli, hogy a konfe­rencia anyagát az egyes me­gyékben az ezüstkalászos tanfolyamokon is hasznosít­ják. A továbbiakban a ma­gyar-szovjet pedagógus kap­csolatokkal, az OSzSzSzK pedagógus kongresszusának itthoni ismertetésével fog­lalkozott, majd elmondotta, hogy a diákok országszerte leveleznek szovjet társaik­kal. Befejezésül hangoztatta, hogy az MSZBT továbbra is nagy fontosságot tulajdo­nít a személyes szovjet-ma­gyar kapcsolatoknak. Az idén 800 mezőgazdasági dol­gozó ismerkedik meg olcsó társasutazáson a szomszédos Kárpát-Ukrajna életév«!. (MTI) A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1961. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK hogy az MSZBT az ismeret- terjesztésben főleg a terme­léssel kapcsolatos szovjet ta­pasztalatok széleskörű elter­jesztésére törekszik. Az MSZBT baráti körei a leg­több megyében szocialista brigád-ankétokat rendeztek és ezpken ismertették a Szovjetunió kommunista Angol békeharcos Győrött Desmond Buckle angol békeharcos, az Angol Béke- tanács tagja tegnap reggel két napi látogatásra Győr­be érkezett. Délelőtt a Hazafias Népfront megyei és városi vezetőivel beszélgetett el, majd a Kazinczy Gimnáziumban meghallgatott egy angol nyelvórát. Utá­na a bácsai iskolában tett látogatást, délután pedig a Rába mozit tekintette meg. Este a Wilhelm Pieck Va- gongyár énekkarának tagjaival találkozott. Az ének­kart annak angliai vendégszereplésekor ismerte és sze­rette meg. Az angol vendég ma délelőtt a Győri Tervezőiro­dába látogat el, ahol a győri építkezésekről tájékozódik, majd kora délután elindul Győrből és Pécsre megy. 6 000 fiatal 48000 óra a győri vidámparkban társadalmi munkája 1 vonultak ki a püspökerdőbe ; építeni. Két hónap alatt nagy munkát végeztek az ifjú építők a vidámparkban. Csaknem hatezren több mint 48 000 óra társadalmi mun­kát teljesítettek. Ezerötszáz köbméter földet mozgattak meg. Kitermelték ezt a 'mennyiséget és el is terí­tették. Egy kilométer hosz- szú, hét méter széles utat gyeptelenítettek, és egy holdnyi területen megtisztí­tották az erdőt a cserjéktől, bokroktól. Gyalogutat épí­tettek, és segítették a va­daskert körülkerítését is. A győri üzemek fiataljai j a nyári hónapokban építik i társadalmi munkával a vi­dámparkot. Az eddig vég­zett munka eredménye még nem látványos, csupán elő­készítése annak, hogy a kö- ; vetkező időszakban na­gyobb arányú építés kéz- 11 (födjék a püspökerdöbeu. I A KISZ Győr városi bi­zottsága kezdeményezte a vidámpark építését a ta­vasszal. Az iskolák, üzemek, vállalatok, hivatalok ifjúsá­gi szervezetének tagjai he­lyeselték a javaslatot, és je­lentkeztek társadalmi mun­kára. Az első munkanap a vi­dámparkban március 23-a volt. Akkor kezdték építeni a csatornát, teríteni a föl­det, irtani a gazt, tisztítani az erdőt. Azóta elsősorban a két iparitanuló-intézel növendékei és a győri kö­zépiskolák diákjai építettéit társadalmi munkával a vi­dámparkot. A vállalatok kö­zül a győri Állami Aruhái fiataljai azt vállalták, hogj személyenként 20 óra társa dalmi munkát végeznek t vidámparkban. Nemcsak vál lalták, hanem máris teljesí tették valamennyien, mint egy harmincán. Hetenkén három napon, kedden, szom baton és vasárnap közösei Az idén foglalkozik elő- ;zör pecsenyekacsa nevelé­sével a csornai November t Termelőszövetkezet. A ta­vasz óta ezer kacsát nevelt iel a tsz, s ezeket május 24-én adta át a Baromfi­feldolgozó Vállalatnak, 8 fetes korban, átlag 2,04 ki­lós súlyban.

Next

/
Thumbnails
Contents