Kisalföld, 1961. július (6. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 7 Ára: 50 fillér Kitűnő termést adott a Nagyszentjánosi Állami Gazdaság őszi árpája A Nagyszentjánosi Állami Gazdaság őszi árpája már magtárban van, 2238 hold búzájának felét levágta, és csütörtök óta aratja a tava­szi árpát is. Tíz szovjet kombájn, tíz magyar kombájn és négy rendrearató-gép dolgozik a gazdaságban. A rendreara- tókkal 1200 hold gabonát vágtak le eddig. Az őszi árpa aratását június 19-én kezdték a német Record fajtával, a búza aratását pedig 24-én, a szovjet Szko- roszpelkával. Az őszi árpa kiváló ter­mést adott: átlagosan 18 mázsa 90 kilót 706 holdon. Ez az eredmény jobb a ta­valyinál, pedig tavaly ked­vezőbb volt az időjárás. (A múlt évben 13 mázsa 25 kiló átlagterméssel fizetett a gazdaság őszi árpája 644 holdon.) De nemcsak ez mutatja, mennyire jó az idei termés Nagyszentjáno- son, hanem az is, hogy fej­trágyát nem kapott az őszi árpa, és vegyszeres gyomir­tást csak körülbelül 30 szá­zalékán végeztek. Vámos Ferenc főagronómus szerint a jó termés a kifogástalan talaj művelésnek és a vető­magfajták megválasztásának az eredménye. Háromfajta őszi árpát termesztett az idén a gazdaság: a német Record és Mandorfi fajtá­kat és egy sopronhorpácsi Béta fajtát. Mindegyik be­váltotta a hozzá fűzött re­ményeket. Huszonhét holdról 561 mázsa búzát csépelt el egy nap alatt Vida Ferenc komhájnos Ügy látszik, az idei aratás a kombájnosok rekordjait hozza. Lapunk szerdai számában adtunk hírt Rapos Sán­dor csornai kombájnos kiváló teljesítményéről. Tegnap a Kapuvári Gépállomásról jelentették szerkesztőségünk­nek, hogy a veszkényi Rákóczi Termelőszövetkezetben csütörtökön Rapos Sándor eredményét is túlhaladta Vida Ferenc kombájnos. Egy nap alatt 27 holdról szedte fel a rendre vágott olasz búzát, és összesen 561 mázsát csépelt. Jól fizet az őszi árpa a csornai járás szövetkezeteiben A száraz tavasz ellenére jó terméssel fizet az őszi árpa a csornai járás terme­lőszövetkezeteiben. Legjobb eredményt a döri Vörös Csillag Tsz érte el: 16 hold­ról átlagosan 20 mázsa 30 kiló szemet takarított be. A csornai Petőfi Tsz-nek 26 holdon átlag 16,8 mázsa őszi árpája termett, a Novem­ber 7 Tsz-nek 52 holdon át­lag 14,96 mázsa. Az egyedi Harc a Békéért Tsz 44 holdról átlagoson 15,7 mázsa őszi árpát csépelt el, a zse- beházi Rohambrigád 8 hold­ról átlag 15,8 mázsát. A kó- nyi December 21 Termelő- szövetkezetnek 120 holdon termett az idén őszi árpája, s valamennyit elcsépelték már. A holdankénti termés­hozam 14,25 mázsa. Búzából több mint 500 hold termését. elcsépelték a kombájnok, de pontos ered­ményeket még nem lehet tudni. Sok búzája lesz a gazdaságnak, mert kizárólag nagy termőképességű olasz es szovjet búzafajtákat ter­melt az idén. A várható ter­méseredményt talán az mu­tatja a legjobban, hogy ál­talában 400 mázsát csépel­nek ki naponta a szovjet kombájnok olyan gaboná­ból, amit maguk vágnak le, nem a rendrearató. összesen 3665 hold aratni- valója volt a Nagyszentjá­nosi Állami Gazdaságnak. A főagronómus úgy számít­ja, hogy legkésőbb július 15-ig magtárba kerül min­den gabona. ★ Másféle betakarítás is volt a gazdaságban az utóbbi he­tekben: megnyírták a juho­kat Egészen KIVALÖ A GYAPJUTERMÉS mennyiségi és minőségi te­kintetben egyaránt. Százhar­minc mázsa gyapjút adott a 2473 birka, tehát több mint 5 kiló a nyírási átlagsúly. Horváth Alajos, a Gyapjú­forgalmi Vállalat győri ki- rende’> ségének vezetője sze­rint országos elismerést ér­demel a gazdaság állatte­nyésztő szakembereinek munkája. A nagyszentjánosi gyapjú vékonyszálú, hosszú, és szép tiszta. A legtöbb gyapjút egy kaukázusi fésűs merinói fajta kosról nyírták, 15 ki­lót. Ez a kos Magyarorszá­gon született, és a nagy­szentjánosi juhászok keze alatt tökéletesen hozzáido­mult az itteni viszonyok­hoz. Januárban és február­ban 197 bárány született a kostií, s remélhetőleg azok is sok szép gyapjút növesz­tenek majd. A hős kínai nép győzelmes harca felmérhetetlen jelentőségű Az MSZMP Központi Bizottságának üdvözlő távirata a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságához A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának, Peking. Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, vala­mennyi magyar kommunista és az egész magyar dolgozó nép nevében harcos, test­véri üdvözletét küldi a dicső Kínai Kom­munista Pártnak, megalakulása 40. évfor­dulójára. Az önök nagy pártja a Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a kínai nép for­radalmi hagyományaira támaszkodva ala­kult, és hősi utat tett meg az elmúlt négy évtized alatt. Töretlenül vezette a kínai nép harcát a külföldi imperializmus és an­nak belső kiszolgálói ellen az ország füg­getlenségéért és demokratikus átalakításá­ért, a szocializmus építéséért. Pártjuk ke­mény harcok közepette dolgozta ki a marxizmus—leninizmus halhatatlan eszméi­nek alkotó módon való alkalmazását, és védi a nemzetközi forradalmi munkásmoz­galom egységét. A hős kínai népnek a Kínai Kommunista Párt által vezetett győzelmes harca, a szo­cializmus építésében elért sikerei felmér­hetetlen jelentőséggel bírnak a szocialista világrendszer erejének növelése, a béke erőinek gyarapodása szempontjából. A gyar­mati országok felszabadító harcukhoz és a volt gyarmati országok új életük építésé­hez erőt és bizakodást merítenek a nagy kínai nép sikereiből. A Kommunista és Munkáspártok Moszk­vai Nyilatkozata alapján összeforrott kom­munista mozgalom, a szocialista tábor ha­talmas ereje korunkban egyre jobban ki­bontakozó fölényben van az imperialista tábor erői fölött, és ez ragyogó, békés perspektíva lehetőségét nyitja meg az em­beriség előtt. A szocialista tábor egysége és ereje biztosítja a békés egymás mellett élés reális lehetőségét, amelyben népeink, a történelem során sokat szenvedett kínai nép is, nagyszerű szocialista jövőjének építésén fáradozhat. Ezen a nagy évfordulón tiszta szívből kívánunk újabb sikereket a nagy kínai testvérpártunknak és a baráti kínai népnek a szocializmus építéséért, népünk boldog jö­vőjéért, a világbéke megőrzéséért vívott nemes harcukban. Éljen a 40 éves Kínai Kommunista Párt! Éljen és erősödjék a nemzetközi kommu­nista mozgalom harcos egysége! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A Kínai Kommunista Párt fennállása 40. évfordulójának ünnepségei Pekingben Pénteken, a Kínai Kom­munista Párt fennállása 40. évfordulójának előestéjén Kína üzemeiben, gyáraiban, hivatalaiban és egyéb intéz­ményeiben ünnepi gyűlése­ken emlékeztek meg a párt 40 év alatt megtett harcos útjáról. Az évfordulóval nagy ter­jedelemben foglalkozik a kínai sajtó. A Renmin Ríbao Épül az ország legkcrszes ííbb erőtakarmánygyára A gyártási idény utolsó órái a Győri Szeszgyárban — Éjfélkor leül­tünk — mondja Nagy Antal, a Győri Szesz­gyár igazgatója. — Már csak két-két és fél vagon szesz van a berendezésekben. Ezt kifőzzük, és végeztünk. Tizenkét napos szabadság kö­vetkezik az embe­reknek, és utána a nagy karbantartási munka kezdődik. Már most is csak a fél gyár dolgozik. Fokozatosan kiszo­rul a szesz alap­anyaga, a melasz a gyárból. A tartály­kocsik már üresen konganak, a melasz­csatorna is kitisztult: klórmeszes vízzel si­kálta ki két fiatal­ember. A 250 vagonos me- asztarláiyok körül csönd van. Am az egyik tartályból apró lyukon emberi hang­foszlányok és zörej szűrődik ki. Le kell térdelni, hogy belás­son az ember. kik vannak ott benn. El­ső pillantásra a nagy sötétségben semmit sem lehet látni. Né­hány másodperc múl­va azonban már jól kivehetően előtűnik egy hajó parancsno­ki hiújához hasonló állvány, mellette egy vaslétra. Nagyon hosszú ez a létra, és a vége egy lyuknál van a nyolcméteres tartály tetején, ahol vékony nyalábban napsugár-kéve öm­lik be. Három férfi szorlcoskodik alul: hólapáthoz hasonló szerszámmal meg söprűvel a víztócsá­kat hajtják a kifolyó felé. Takarítanak, ne­hogy gombásodás képződjék a tartály­ban. Csurog róluk a veríték, nadrágjuk lucskos a melaszfol­toktól és a víztől. A tartályok után eltűnik a melaszcsa­torna. Valahol be­bújt a föld alá. A föld alatt egy magas épülethez, az erjesz- töhöz vezet. A ce­mentpadlón szerte­szét terülő víztócsák­ban végtelen, vörös kígyóként tekeredik egy gumicső, nem tudni, hol a vége vagy az eleje Mozgó falépcsőn kell itt az erjesztő­kád kávájáig fel­menni. Belül, a sár­gán égő villanylám­pa fényénél három nadrágos, kendős asz- szony dolgozik. A kád szitájára rako­dott szennyeződést csipegetik le. — Et­től feljebb tíz er- jesztötartály fehér­ük, egyenként 1250 hektóliteresek. Üre­sek már ezek is. Ki­mosták őket. A gyár nagy része már leállt. A kémiai folyamat már nem teljes, az utolsó fá­zis van már csak hátra: a szeszfőzés. Mindenütt tisztogat­nak, hogy néhány nap múlva, a nagy karbantartás kezde­tekor tiszta gépek­hez, csövekhez, tar­tályokhoz nyúlhassa­nak a szerelők, akik néhány nappal ez­előtt még az er­jesztőkádak és a fő­zök mellett dolgoz­tak. Mintegy varázs­szóra most átváltoz­nak. Kettős szakmá­ja van itt majdnem mindenkinek. Az egyik: a szerelőlaka­tosság. Éjfélre befejeződik a főzés, reggelre pe­dig a mosléksűrítés­sel is végeznek. Most még hatvanegy fokot mutat a cef­resütőben a kemen­cék mellett a hőmé­rő. Három férfi ke­ver geti hosszú nyelű piszkavassal a cef­rét, amiből a káli- lugot, majd pedig a műtrágyát készítik a cukorrépa alá. A cu­korrépából cukrot, melaszt készítenek, abból szesz és káli- lug lesz. A körforgás újra kezdődik. Mire megjelenik az újság, addigra telje­sen leáll a Győri Szeszgyár. Lassan ki­hűlnek a forróságót árasztó berendezések, és megkezdődik a nagy munka, a kar­bantartás: ősszel pon­tosan, jó gépekkel szeretnének kezdeni. — ki — Az erőtakarmányt készítő kombinát Szentesen még eb­ben az évben elkészül. A gyár 26 méter magas gabo- nasilóját angol szakemberek irányításával építik a Ma­lomszerelő és Gépgyár dol­g'ozói. A szentesi TV adó­tornyon kívül ez a legma­gasabb épület a környéken. E lőregyártott vaslemez ele­mekből építették. Képünkön motoros autódaruval emelik helyére az 1500 kg súlyú vasgaratot. és a többi központi lap közli Szung Csing-íing asszony­nak (Szun Jat-szen özve­gyének), a Kínai Népköz- társaság alelnökének cik­két. Megjelent a lapokban Csi Fan-nak, a kínai de­mokratikus munkás-paraszt pártja elnökének cikke, va­lamint Tung Pivu-nak a po­litikai bizottság tagjának nyilatkozata az 1921. július elsején Sanghajban össze­ült első kommunista párti kongresszusról. Pénteken este Pekingben 10 000 em­ber részvételével ünnepi ülést tartottak az országos népi gyűlés palotájában. Az ülésen megjelentek Mao Ce- tung vezetésével a kínai párt- és állami vezetők. Ünnepség a csepeli Sportcsarnokban A Kínai Kommunista Párt megalakulásának 40. év­fordulója alkalmából a Bu­dapesti Pártbizottság pén­teken ünnepséget rendezett a csepeli Sportcsarnokban. Az ünnepség elnökségében helyet foglaltak a magyar párt- és állami vezetők és Csei Ce-min, a Kínai Nép- köztársaság budapesti nagy­követe. Az ünnepséget Molnár Erik, a Magyar—Kínai Ba­ráti Társaság elnöke nyitot­ta meg, majd Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszter- tanács első elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet. Beszédében hangsúlyozta: — Hosszú harcok, nehéz megpróbáltatások és súlyos véráldozatok után egész Kína fölött diadalmasan len­gett a Kommunista Párt vö­rös zászlaja, s 1949. október 1-én e zászló alatt meg­alakult a hatalmas kínai nép független és szabad ál­lama: a Kínai Népköztársa­ság. Megalakulása világtör­ténelmi jelentőségű volt: erősítette és lelkesítette a függetlenségért és demokrá­ciáért harcoló erőket a föld minden részén. GYŐR, 1961. jülius i„ szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xvn. évfolyam, 153. szám *

Next

/
Thumbnails
Contents