Kisalföld, 1961. szeptember (6. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I Ara: 50 fillér GYŐR, 1961. szeptember i„ péntek A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 806. SZÁM A TIT megyei előadói konferenciája Győrött Lombos Ferenc tájékoztatója az időszerű hűl- és belpolitikai kérdésekről Az 1961—62-es évi tudo­mányos ismeretterjesztési fvad kezdete előtt megyei előadói konferenciát szerve­zett a Tudományos Ismeret- terjesztő Társulat megyei elnöksége. A konferenciára csütörtökön délelőtt 9 óra­kor került sor Győrött, a városi tanácsháza nagytermé­ben. Részt vettek a konfe­rencián a TIT városi és já­rási titkárain, a TIT megyei előadóin kívül a párt, az ál­lami, a tömegszervezetek képviselői, valamint Fel- csuthy László, a TIT orszá­gos elnökségének főtitkár- helyettese is. Dr. Szeliánszky Ferenc megnyitója után dr. Révai Zoltán, a TIT megyei elnök­sége nevében mondott üd­vözlő szavakat. Hangsúlyoz­ta, hogy az ismeretterjesz­tési évaddal fontos időszak kezdődik a TIT történeté­ben. A tudományos isme­retterjesztés színvonalának emelése elsőrendű követel­mény, ezért az évad alapos szakmai előkészítése után igen fontos, hogy az előadók tájékozottak legyenek a kül- és belpolitikai kérdésekben. Ezután felkérte Lombos Fe­rencet, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a Me­gyei Pártbizottság első tit­kárát kül- és belpolitikai tá­jékoztatója megtartására. lombos Ferenc az embe­reket legjobban érdeklő kül­politikai esemény: a német kérdés alapos elemzésével kezdte meg a tájékoztatóját. Rámutatott arra, hogy a né­met békeszerződés megköté­sét a történelem tűzte na­pirendre. A potsdami egyez­ményből vett idézetekkel bi­zonyította, hogy ezt az egyez­ményt a nyugati hatalmak nem tartották és nem tart­ják be. Adenauer nyíltan hirdeti a náci fasiszta élet­tér elméletet, Nyugat-Né- metországban a hadikiadá­sok évi 60 millió márkára rúgnak és e kiadások eme­lését már bejelentették a nyugatnémet politikusok. Azok az országok, azok az emberek — köztük a győ­riek is —, akik nyögtek már a német csizma alatt, az eseményekből levonhatják a tanulságot. A helyzetet ren­dezni kell, amíg nem késő. Erre irányul a német béke- szerződés megkötésének szov­jet javaslata. Az egész német kérdés egyébként alapvető része a teljes leszerelésért folytatott harcnak. Hogy ebben előre lehessen jutni, természetsze­rűleg előre kell jutni a né­met kérdésben, ez pedig bé­keszerződés nélkül lehetet­len. A német kérdés rende­zése része a békés egymás mellett élés elve érvényre- juttatásának is. A békeszer­ződés megkötése természet­szerűleg nem növeli a há­borús veszélyt, bármennyire is igyekeznek a nyugati mi­litarista körök úgy beállíta­ni a helyzetet. A német bé­keszerződés megkötése a helyzet normalizálását, a há­borús veszély csökkenését eredményezi. S bár az erre irányuló szovjet javaslat hí­rére a nyugati militarista körök az első pillanatban fenyegető hangokat hallat­tak, ma mar egyre inkább érvényre jutnak Nyugaton is azok a reális hangok, ame­lyek a kérdés rendezését Tanévkezdés a fértődi technikumban A fertődi kastély verőfé­nyes udvarán tájékozódom. Az épület jobbszárnyán egy zöldre festett ajtón jutok a kertészeti technikum folyo­sójára. A falakon a vég­zett növendékek tablói, s ízléses elrendezésben gyü­mölcsöt, kerti növényeket ábrázoló képek sorakoznak. Sass Béla igazgató helyet­test nagy munkában talá­lom. Tanmenetet, órabeosz­tást készít. — Nyolcvan középiskolás tanulóval kezdjük a mun- kát szombaton — mondja, s töltőtollát az asztalra he­lyezi. — Hallottam, itt felsőfo­kú mezőgazdasági technikum létesült az idén. — A felsőfokú technikum hallgatói szeptember dere­kán érkeznek meg. Szá­mukra most készülnek a tantermi bútorok, ülőalkal­matosságok. — Az új tanügyi rendel­kezés szerint, a kertészeti technikumba beiratkozóknak egy évig gyakorlati munkát kell végezniük. — Az idén beiratkozott elsősök még a tavalyiakhoz hasonlóan kezdik az iskola­évet. Azonban, ezzel egy- időben egy másik gyakorla­ti osztályról gondoskod­tunk. Ezek a tanulók egy évig szövetkezetekben, ál­lami gazdaságokban dolgoz­nak, hogy jövő szeptember­re némi gyakorlati felké­szültséggel kezdjék az el­méleti munkát. — Az iskolaévben a ta­nulók mennyi időt töltenek avakorlattal? — Hetente egy napot. Ezenkívül még összefüggő' gyakorlaton is részt vesz­nek. Az elsősök öt hétig, a másodikosok nyolc hétig dolgoznak a Kutató Intézet gazdaságában. A szőlő mun­kákat a Soproni Állami gaz­daságban gyakorolják. — Milyen feladatokat vé­gez az igazgatóhelyettes? — A tanév kezdése sok adminisztrációs munkával jár. Ezenkívül a tanköny­vek elosztása, a levelező tanfolyam megszervezése, és az új kollégák tájékoztatása is az én feladatom. — Hány tanárral gyara­podott a tantestület? — Hárman jöttek újak. Remélem, s hiszem, hogy megállják a helyüket az ok­tató-nevelő munkában. Békési József az állat­tan, és a kertészeti alapis­meretek tanára. Egyenesen az egyetemről érkezett Fer­tődre. — Elégedett a munkahe­lyével? — örömmel jöttem a fer­tőd! kertészeti technikum­ban. Máris megszerettem ezt a vidéket és az isko­lát. A kollégáim is minden­ben segítenek. Az igazgatóhelyettes még elmondja, hogy az intézet kollégiumait a nyáron át­alakították, újra festették. Társalgók, klubszobák is lé­tesültek s most már csak a diákok szorgalmán múlik, hogy eredményesen záruljon az idei tanév. tárgyalások útján kívánják. A nemzetközi helyzet éles, de kétségtelen, hogy tisztul a légkör a német kérdésben, s Nyugat-Berlin kérdésében is. A Szovjetunió és a szo­cialista országok az év vé­gére mindenképpen megkö­tik a német békeszerződést, mert ezt így követeli meg a béke ügye. A TIT előadóinak e kér­déssel kapcsolatban a leg­fontosabb tennivalójuk: meg­magyarázni a Németország­ban kialakult helyzet lénye­gét, rámutatni arra, hogy a helyzet feszült, de nincs na­pirenden a háború. A Szov­jetuniónak tegnap tett be­jelentése, hogy kénytelen lesz nukleáris fegyverkísér­leteket folytatni, ellenintéz­kedés azokra az intézkedé­sekre, amelyeket az impe­rialisták a közelmúltban tet­tek. A nemzetközi helyzet éle­ződése következtében az or­szágban és megyében is volt felvásárlási láz.. A kereske­delem ki tudta és ki tudja elégíteni az igényeket: az ország gazdasági életében a felvásárlás semmiféle zök­kenőt nem okozott. Ezután iparunk és mező- gazdaságunk helyzetét is­mertette az előadó Megyénk­ben fő törekvés az ipari jel­leg további növelése, első­sorban az üzemek rekonst­rukciója, korszerű gépek üzembe állítása útján. A me­zőgazdaságban ' a hozamok növelése immár a fő cél. Ezért került napirendre és folyik a termelőszövetkeze­tek teljes, illetve részleges gépesítése is. Mind az ipar­ban, mind a mezőgazdaság­ban, mind a kulturális élet­ben az ország és a megye előtt álló feladatok sikerre viteléhez nagy szükség van a szakemberek munkájára, ötleteire, javaslataira, támo­gatására. Lombos elvtárs a feladatok végrehajtásához a TIT előadók közreműködé­sét kérte. A nagy tetszéssel fogadott beszámoló után a megyei szakosztályok plenáris ülése­ket tártottak. Megbeszélték a rájuk, valamint a városi és a járási szakcsoportokra vonatkozó legfontosabb fel­adatokat, az ismeretterjesz­tés színvonalának emelésé­vel járó teendőket. Délután 2 órai kezdettel pedig a TIT megyei elnöksége tartott ülést. Ketven iparitaüt szerződtet az idén a Győri Richards Finomposztógyár A Győri Richards Finom­posztógyárban immár har­madik éve folyik ipari ta­nuló oktatás. Az iskola egy éves, eredményei kitűnőek. A tavaly szabadult, egy évet dolgozott tanulók kö­zül augusztus 20-án ketten kaptak kiváló dolgozó ok­levelet és pénzjutalmat Az idén száz, nyolcadik általánost elvégzett fiatal jelentkezett a Richards- gyárba ipari tanulónak. A nemrégiben megtartott fel­vételi vizsgákon már kivá­lasztották a hetven legjob­ban megfelelt lányt. Közü­lük negyven szövő, 15—15 fésűs-, illetve kártoltfonó lesz majd. Ma érkezik Magyarországra a Rónán Munkáspárt Központi Bizottságának és a Román Népköztársaság A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága és a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány baráti látogatásra hív­ta meg a Román Munkás­párt Központi Bizottságának és a Román Népköztársa­ság Kormányának küldött­ségét, hogy viszonozza a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsé­gének a Román Népköztár­saságban 1958-ban tett lá­togatását. A román párt- és kor­mányküldöttség szeptember 1-én, pénteken érkezik ha­zánkban. A küldöttség ve­zetője Gheorghe Gheorghiu Dej, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára, a Román Népköz- társaság államtanácsának elnöke. A küldöttség tag­jai: Ion Gheorghe Maurer, a Román Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága politikai bizottságának tagja, a Ro­mán Népköztársaság állam­tanácsának alelnöke, a Mi­nisztertanács elnöke, Emil Bodnaras, a Rómán Mun­káspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnök- helyettese, Mogyorós Sán­dor, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politi­kai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Alexandra Birladeanu, a Román Munkáspírt Köz­ponti Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Comeliu Manescu külügyminiszter, Mihail Ro- sianu, a Román Munkás­párt Központi Bizottságának tagja, a Román Népköztár­saság budapesti nagykövete. A különvonat pénteken reggel érkezik- a lökösházi határállomásra, ahol a ba­ráti látogatásra érkező kül­döttséget ünnepélyesen fo­gadják. A különvonat 11.20 órakor fut be. a Nyugati Pályaudvarra, ahol Gheorg­he Gheorghiu Dej-t és a küldöttség tagjait katonai díszpompával köszöntik, A román párt­ós kormányküldöttség (érkezéséről pén-teken dél­előtt 11 óra 20 perces kez­dettel helyszíni közvetítés­ben számol be a Kossuth Rádió. Az el nem kötelezett országok vezetőinek több mint fele megérkezett Belgrádija Belgrad. Az el nem köte­lezett országok belgrádi ér­tekezletén résztvevő 24 állam közül eddig 14-nek a kül­döttsége megérkezett Belg- rádba. Belgrádban tartóz­kodnak már a többi között Ben Khedda, az algériai ideiglenes kormány elnöke, j Nasszer az EAK és Módiból Kelta, a Mali Köztársaság elnöke, Dorticos kubai és Makarios ciprusi köztársa­sági elnök, Mahendra ne­páli király és Bandaranaike asszony ceyloni miniszter­elnök. Csütörtökön érkezik Belgrádba Nehru indiai mi­niszterelnök és Nkrumah ghanai elnök is. Felkészül az őszi idényre a Petőházi Cukorgyár Szeptember 27-én kezdődik a cukorgyártás Nem füstöl a kémény, áll­nak még a gépek a Petőházi Cukorgyárban. A munka azonban nem szünetel, sőt, ilyenkor az őszi cukorgyár­tási idény előtt a szerelő, javító, és építő munkások serényebben dolgoznak, mint máskor. Az üzem területén gépkocsik fordulnak. Gép- alkatrészeket szállítanak. A munkahelyeken, üzemrészek­ben kalapácsütésektől re­megnék a vaslemezek, egye­netlen. fülsiketítő zajt ver­nek vissza a falak. Az idén a Petőházi Cukorgyár jól felkészül a termelésre. Űj eljárásokat vezetnek be, gé­pesítik a nehéz fizikai mun­kát kívánó munkafolyama­tokat, növelik a gyár ter­melésének kapacitását. Kint a szabadban, tűző napfényben, a víztároló kö­zelében a munkások vízleve­zető árkokat építenek. A munkálatokat szeptember közepéig befejezik. Ebben az évben több tehergépkocsi szállítja a cukorr pát az üzem területére, mint ta­valy. Emiatt áz üzem vezetői ötletesen meggyorsítják a kirakodást. A rakodómunká­sok nem villává] rakják le a szállítmányt a tehergép­kocsikról, hanem egy készülék vizsugara sodorja a répát a most épülő vizes árkokba, onnan pedig a víztároló me­dencébe. Ezt a módszert a Petőházi Cukorgyárban al­kalmazzák először az or­szágban. Bővítették a vfztárolót. Ki­szélesítették. az Ikva-patak medrét mintegy 20 ezer köbméterrel. így vízhiány esetén sem lesz gond az üzem rendszeres nyersanyag- ellátásra. Bent az üzemben, a csa­varozok gőz és vízszelepeket szerelnek. Egy másik mun­káscsoport szűrőkereteket javít, tisztít. A J-diffúziónál szállítószalagot építenek. Lehetővé teszi ez a külön szelet ellátását, a más-más minőségű cukor gyártását. A közelben kopácsolás za­ját verik vissza a hatalmas tartályok. A munkások az utó termék vakum szirupbe­húzó tartályait szigetelik. A cukorfőző edények nagyjavítása befejeződött. Jelenleg már a próba nyo­mást ellenőrzik. Itt dolgoz­nak a budapesti Láng Gép­gyár szerelői is. Űj cukor­főző kristályosító készüléket helyeznek üzembe. Az ötszáz mázsa nyersanyag befoga­dására képes tartályon az utolsó simításokat végzik. A tartály üzembehelyezésével gőzt takarítanak meg. Villanyszerelők dolgoznak a kézi utótermékek centri­fugáknál. Szépen, csendben ezer és ezer hajszálvékony drótot szerelnek. Eddig itt végezték a legnehezebb fizi­kai munkát az üzem mun­kásai. A félautomata centri­fugák felszerelésével gépesítik a munkafolyamatokat és a kemény fárasztó mun­ka helyett csupán egy-egy gombot kell megnyomni, és a készülékeket ellenőrizni. Üjítást vezetnek be a dif­fúziónál. Eddig úgynevezett éles gőzzel hevítették a nyerslemezt. Kalorizátor be­építésével páragőzzel érik el a megfelelő hőfokot, amivel egy. évadban 150 ezer fo­rintot takarítanak meg. A cukorlé előderítésére cseh­szlovák jerv szerint haszno­sítják az eddig kihasználat­lan edényeket. A megtaka­rítható összeg' 250 ezer fo­rint Az udvaron 28 fokot mu­tat a hőmérő higanyszála, a kovácsműhelyben 35 fokot. Lobog a tűz, acéllemezek iz­zanak a tűzhelyek lángjai­ban. Két csoport kalapálja, hajlítja a vasrudakat, leme­zeket. Izmos. erős, zömök ko­vácsmester, Horváth András, csoportvezető kezében ma­gasba emelkedik a kalapács és lecsap az izzó vasrúdra. Szikraeső hull. Az egyik, aztán a másik inas is lesújt kalapácsával. Szűrőszitale­szorító vaslemezt kalapál­nak. A másik csoportban 81 fiatalember kétszáz kilós vasrúddal birkózik. Saját gyártmányú alkatrészekkel látják el a szereinket, hogy határidőre befejezhes­sék a nagyjavítási munká­latokat. A szomszédos gép­műhelyben ugyancsak a sze­relőknek készítik az új lég­szivattyút, persely ezik a fo­gaskerékszivattyúkat. két­százas szelepeket készítenek. Olyan a Petőházi Cukor­gyár, mint egy hangyaboly. Szorgos, pontos munkát vé­geznek valamennyien. Az idén korábban kezdik meg a cukorgyártást, mint ta­valy. A kijavított és az újonnan üzembehelyezett gé­pek, hatalmas edények fő­próbája szeptember 21-én lesz. A szokásos október el­seje helyett már szeptember 27-én felbúgnak a gépek, megkezdődik a cukorgyár­tás. A Petőházi Cukorgyár­ban az idén mintegy 20 ezer vagon cukorrépát dolgoznak fel. Bővül a választék is. A külföldi vevők kívánságára finomítvány kristálycukrot is gyártanak.

Next

/
Thumbnails
Contents