Kisalföld, 1961. október (6. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

GYŐR, 1961. OKTOBER u vasarnap A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 232. SZÁM Az eszmecsere döntő szakaszába érkezett Újabb Gromiko—Rusk találkozó NEW YORK (MTI) Magyar idő szerint 15 óra 30 perckor Gromiko szovjet és Rusk amerikai kül­ügyminiszter újabb megbeszélésre ült össze.. Tíz napon belül a két politikus már harmadszor találkozik. Eddig nyolc és fél órát tárgyaltak már a német kér­désről és más némzetközi problémákról. Megfigyelők szerint az eszmecsere-soro­zat döntő szakaszához érkezett. Gromiko újságíróknak válaszolva kijelentette: „Ha mindkét fél óhajtja a megegyezést, van ok a derűlátásra“. Ellentmondó hírek a szíriai eseményekről Kuzberl beszéde a damaszkuszi rádióban vLondon (TASZSZj Dr. Mamu Kuzberi, a Szí­riái parancsnokság által lét­rehozott kormány vezetője szeptember 29-én este ismer­tette kormányának prog­ramját és Ígéretet tett arra, hogy négy hónapon beiül visszaállítja az országban a közigazgatás alkotmányos formáját A damaszkuszi rádióban közzétett nyilatkozatában dr. Kuzberi ismertette a kor­mány programjának egyes pontjait: L. A? alapvető szabadság­jogok visszaállítása és rend­kívüli törvények haladékta­lan eltörlése. 2. A hadsereg tökéletesí­tése. 3. Szakszervezeti szabad­ság, a munkások részvétele az üzemek igazgatásában é3 részesedés a jövedelemből. 4. A gazdasági felvirágzás megvalósítása a pénz és az árak stabilizációja útján, az életszínvonal emelése, a termelékenység növelése és a törvényes profit tisztelet- bentartása. 5. Intézkedések a munka­képes államapparátus meg­teremtésére. A nyilatkozat hangoztatja, hogy Kuzberi kormánya együtt fog működni az ösz- szes arab államokkal az ara­bok szabadságon és egyen­lőségen alapuló reális és teljes egységének megvaló­sítása céljából”. Hasszer a tanácsadóival tárgyalt Kairó (MTI) Szombaton reggel a da­maszkuszi események kirob­bantása óta első ízben nagy­arányú tüntetés volt Kairó­ban az Egyesült Arab Köz­társaság mellett — jelentette a kairói rádió. A város élete továbbra is normálisan zaj­lik. Nasszer elnök szombaton újból tárgyalt a damaszkuszi fejlemények miatt előállt helyzetről legfőbb tanácsosai­val, köztük Nabdel Hakim Amer marsallal. Az egyiptomi napilapok a szíriai államcsínyt az arab világot ért támadásnak mi­nősítik. Az Al-gumhurija az iráni sahot és Husszein jor- dániai királyt imperialista bábnak nevezi és megjegyzi, hogy „nevüket nem szabad eJ felejtenünk”. Ölest tartott az ú| szíriai kormány Damaszkusz (MTI). Az új szíriai kormány szombat délelőtt miniszter­tanácsot tartott, amelyen "Kuzberi kormányfő elnökölt Az ülés után a miniszterek összehívták minisztériumuk vezető hivatalnokait és kö­zölték velük utasításaikat. Á minisztertanács Fateh Baker dandártábornokot ki­nevezte a rendőrség pa­rancsnokává. Elődjét, Mo­hammed Zsarrah dandártá­bornokot elmozdították. A damaszkuszi rádió köz­lése szerint új miniszterrel bővült a szíriai kormány. Musztafa Barudit a propa­ganda és a tájékoztatás ügyeivel foglalkozó állam­miniszterré nevezték ki. Az új Szíriai Arab Köz­társaság külügyminisztériu- -ma szombaton táviratot in­tézett az ENSZ-közgyűlésé- hez, tájékoztatva az ENSZ valamennyi tagállamát a Szíriai Arab Köztársaság megalapításáról. A külügy­minisztérium hasonló tar­talmú közlést intézett az Arab Liga főtitkárságá­hoz is. ★ Damaszkuszban továbbra is tankok és páncélkocsik cirkálnak az utcákon és ka­tonák őrzik a kormányépü­leteket. Az élet azonban kezd visszatérni a rendes kerékvágásba, a bankok és üzletek szombaton nyitva voltak. A damaszkuszi rádió egész nap katonazenét és hazafias dalokat sugároz, és a zenei adást megszakítva jelenti be azokat a távirato­kat, amelyek támogatásuk­ról biztosítják az új kor­mányt és a katonai parancs­nokságot. + A szíriai hadsereg főhadi­szállása rendeletet adott ki, amelynek értelmében min­den egyiptomi férfinak — akár katona, akár polgári személy — október 2-án reggel nyolc óráig jelentkez­nie kell a lakóhelyén lévő katonai parancsnokságon. Jegyzékbe vételük után in­tézkedés történik hazaszál­lításukról. Aki a rendelke­zésnek nem tesz eleget, azt megbüntetik. 'Az egyiptomi nőknek és családjuknak ott­honukban kell tartózkodni­uk. KAIRO A kairói rádió szombat délutáni adásában arról számol be, hogy a kairóiak tízezrei vonultak fel Nasz- szer lakása elé és éltették az elnököt A rádió szerint sok üzenet érkezik Nasszer- hez különféle egyiptomi és külföldi arab szervezetek­től, amelyek támogatásukról biztosítják. Szíriai tisztek egy cso­portja, akik a Szuezi-csa- toma partján lévő Fajedben állomásoznak, üzenetet in­téztek Nasszerhez. Tudomá­sára hozták, hogy teljes mértékben kitartanak mel­lette. A beiruti kikötő felé halad az USA 6. flottája A 6. amerikai flotta hajói, amelyek szeptember 25-e óta az isztanbuli kikötőben tar­tózkodtak, szombaton elhagy­ták a kikötőt és Beirut felé haladnak. \ Lapunk tartalmából \ »NINCS vége a pernek* ! ★ * J TETŐ ALATT £ ; A SOPRONI PAMUTIPAR * ÜJ SZdVÖDÉJE ! ★ * ! A JEZSUITÁK í if $ IRODALOM ÉS MŰVÉSZEI k ! TARKA OLDAL KINEVEZÉS A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány Mód Péter rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet .a külügyminiszter első he­lyettesévé, Vályi Pétert, az Országos Tervhivatal elnök- helyettesét az Országos Tervhivatal elnökének első helyettesévé nevezte ki. (MTI) Hazánkba érkezett Eugenie Cotton asszony Diplomakiosztó ünnepség a Zrínyi Akadémián Szombaton diplomakiosztó ünnepséget rendeztek a Zrí­nyi Miklós Katonai Akadé­mia dísztermében. Az ün­nepségen jelen volt Marosán György, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Biszku Béla miniszterelnök­helyettes, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai, Czinege Lajos altábornagy, honvédelmi miniszter, a Po­litikai Bizottság póttagja, a néphadsereg több más veze­tője, számos vezető beosz­tású tisztje. Részt vettek az ünnepségen az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok parancs­nokságának képviselői. Ott voltak az Akadémia idén végzett hallgatóinak hozzá­tartozói is. A himnusz hangjai után felolvasták a honvédelmi miniszter parancsát. Ezt kö­vetően átadták a diplomákat az 1960—61-es tanévben ál­lamvizsgát tett hallgatók­nak. Fogadás a Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmával Csci-Ce-min, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 12. évfordulója alkalmából szeptember 30-án, pénteken este fogadást adott a nagykövetségen. — A képen: a kínai nagykövet (balról a második) és Kádár János (MTI Foto « Vigovszki Ferenc felvj A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség tanácsülésére pénteken este Budapestre érkezett Eugenie Cotton asz- szony, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség elnöke. Fogadására a Nyugati-pályaudvaron megjelent Erdei I.ászióné, a Magyar Nők Országos tanácsa elnöke és Ortutay Zsuzsa, a Magyar N ők Országos Tanácsa titkára (MTI Foto — Keleti Éva felv4 Három járás befejezte az őszi árpa vetését A mélyszántást sem szabad halogatni A megyei tanács mező- gazdasági osztályának szom­bati jelentése szerint a ve­tés és a vetéshez való talaj­előkészítés ezen a héten is jól előrehaladt megyénk szövetkezeteiben. Az őszi árpa 97,7 százalékát, a rozs­nak pedig 63,3 százalékát elvetették szombatig a tsz-ek. A kapuvári, a mosonmagyar­óvári és a soproni járás vég­zett az őszi árpa vetésével, a csornai járásban 98, a győri járásban 95,4 százalék­nál tartanak. Búzát összesen 13 ezer 962 holdat vetetlek a szövetkezetek. Őszi mélyszántás arányta­lanul kevés volt a héten, cs 'k 4200 hold. Nem helyes, hogy halogatják a szövetke­zetek ezt a munkát, hiszen van gép a szántáshoz, és üres, szántható talaj is van. Ha most nem használják kt i lehetőségeket, akkor nem tudják megszántani az ösz- szes földet az erős fagyok beállta előtt, tehát az idén. Vetőszántást 97 ezer 777 holdon végeztek a tsz-ek. Műtrágyáztak 57 ezer 112 holdat, istállótrágyáztak 18 ezer 387 holdat. A közös burgonyának 77,1 százalékát szedték fel szom­batig. A soproni járás 88, a csornai 85,5, a kapuvári 84,8, a mosonmagyaróvári 75,3, a győri járás pedig 67,4 szá­zalékát takarította be a kö­zös burgonyának. A napra­forgót 1716 holdról, a közös kukoricát 1640 holdról, a cukorrépát 1419 holdról ta­karították be a hét vegéig. Túlteljesítene III. negyedévi tervét a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár Az első félévi jó munka elismeréseként vörös ván­dorzászlót és az Élüzem cí­met kapta a Mosonmagyar­óvári Mezőgazdasági Gép­gyár. Most 101,8 százalékra teljesítette a harmadik ne­gyedéves tervét. Megszün­tették az első félévi hiányos­ságokat, minimálisra csök­kentették az 1—2 órás mu­lasztásokat. Egyre keveseb­ben próbálják megszegni a szabályokat. Belátják: mim- kaidő után is lehet fogor­voshoz vinni a gyereket, nemcsak délelőtt, délután is intéznek hivatalos ügyeket a tanácsházán. A III. negyedévi tervet dekádról dekádra teljesítet­ték a dolgozok. Az egy nor­maórára jutó termelési ér­téket 104 százalékra növel­ték. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I Ára: 80 Túlér

Next

/
Thumbnails
Contents