Kisalföld, 1961. december (6. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-01 / 283. szám

VILÁG P RO LET ÁRJAI, EGYtLSUL]tL.1 LL& l Ara i 50 fillér GYŐR, 1961. december í., péntek A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVn. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM Határozatott a beruházásolt és felújítások új rendjéről A Minisztertanács ülése A Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. Az Országos Tervhivatal elnöke, az építésügyi és pénzügymi­niszter közös előterjesztése alapján határozatot hozott a beruházások és felújítások új rendjéről. A határozat 1962. január elsején lép hatályba. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az élelmezésügyi mi­niszternek a felvásárlás hely­zetéről szóló jelentését. A földművelésügyi minisz­ter játékoztatta a kormányt arról, milyen előrehaladás történt az őszi mezőgazda- sági munkálatokban a Mi­Budapestre érkezett nisztertanács legutóbbi ülése óta. Az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek és a gépállomások dolgozói a ked­vezőre fordult időjárás mel­lett a gépesítés lehetőségeit kihasználták, s a betakarí­tásban, az őszi vetésekben, a mélyszántásban jó ered­ményeket értek el. A Pest megyei Tanács végrehajtó bizottságának el­nöke beszámolt a megyei tanácsnak a helyiipart irá­nyító és ellenőrző tevékeny­ségéről. A kormány a be­számolót elfogadta. . A Minisztertanács az élel­mezésügyi miniszter előter­jesztésére rendeletet fogadott el felsőfokú élelmiszeripari technikumok létesítéséről. A kormány ezután folyó ügyeket tárgyalt. Lapunk tartalmából: Egyszerű újítások - tekintélyes IFJÚ ZENEBARÁTOK ★ Új közlekedési rend Az általános leszerelés vagy a fegyverkezési hajsza szolgálja a béke ügyét? Hruscsova és Kennedyné levele A Washingtonban nemrég lezajlott nőtüntetés résztve­vői levelet küldtek Hruscsov szovjet miniszterelnök és Kennedy amerikai elnök fe­leségének. A levél a többi között hangsúlyozta: „Egyet­len anya sem tarthatja telje­sítettnek anyai kötelességét, amíg nem emelte fel szavát az életért, a halál ellen, a békéért, a háború ellen”. Az amerikai sajtó most ismerteti Nyina Petrovna Hruscsovának, valamint Kennedy amerikai elnök fe­leségének a levélre küldött válaszát. A szovjet miniszterelnök | felesége hangoztatja: „Az a véleményünk, hogy meg kell valósítani az általános és teljes leszerelést. Ennek megvalósításával véget ve­lünk az atomveszélynek és a békét fenyegető minden ve­szélynek, s az anyák nyu­godtan gondolhatnak gyer­mekeik jövőjére. Mi ellene vagyunk a fegyverkezési hajszának, leszerelést és bé­két akarunk!” Kennedyné levelében egyetért azzal, hogy a „nőknek hatalmas befolyá­sukat a világbéke megte­remtésére kell felhasznál- niök. Számunkra azonban a békéhez vezető egyetlen út az erő és ezért támogatni kell az Egyesült Államok kormányának politikáját, amely ezt a célt tűzte maga elé.” Bellii Baselinak tapsol Marcel Carné A Hungarofilm meghívá­sára Budapestre érkezett Marcel Carné, a világhírű francia filmrendező. Előre­láthatólag egy hetet tölt ha­zánkban és egy francia-ma­gyar koprodukciós film for­gatásának lehetőségeit ta­nulmányozza. A francia filmgyártók ugyanis Zola: Germinal című regényének megfilmesítésére készülnek, s úgy gondolják, hogy a film készítésébe bevonják a magyar művészeket. Marcel Carné magyarországi útján felkeresi a legjellegzetesebb bányavidékeket. ízléses porcelán- és kerámiatárgyak kerülnek forgalomba A Belkereskedelmi Mi­nisztérium, az Építésügyi Mi­nisztérium finomkerámia­ipari igazgatósága és az iparművészeti tanács csü­törtökön sajtótájékoztatót rendezett abból az alkalom­ból, hogy elkészültek a por­celán- és kerámiagyárakban azok a legújabb ajándéktár­gyak, amelyek december 1-től már kaphatók lesznek. Mint a sajtótájékoztatón el­mondták: évente átlagosan 40—50 százalékkal növeke­dik a porcelán- és ajándék­üzletek forgalma. Az el­adott porcelán- és kerámia­tárgyak nagy része azonban mindeddig giccses, színvo­naltalan alkotás volt. Az idén a Belkereskedelmi Mi­nisztérium, hogy ezt meg­szüntesse, rendeletet hozott, amely kimondja: csak olyan ajándéktárgy kerülhet for­galomba , ami előzőleg az iparművészeti tanácsnál, il­letve a képzőművészeti alapnál „vizsgázik”, A rendelkezés nyomán máris sokat változott a boltok vá­lasztéka. Több száz színvo­naltalan tárgy eltűnt az üzletekből, helyüket művé­szi figurák foglalják el. Az év eleje óta a holló- házi, a herendi, a pécsi, a kőbányai és a budapesti porcelángyár új termékei közül háromszázötvenet ta­lált az iparművészeti tanács megfelelőnek. Ezek közül százötvenféle figura soro­zatgyártását megkezdték. Az új dísztárgyak legtöbbje modern vonalú, új anya­gokból, új eljárással ké­szült. (MTI.) Angol mérőműszer-Jdájlítás nyílt Budapesten a METRIMPEX bemutatótermében. (Kossuth Lajos tér 9.) Képünkön: részlet a kiállításról. (MTI Foto — Bartal Ferenc felvétele) Jurtj Gagarin szovjet űr­hajós pilótát szerdán este fogadta Sz. Radhakrishnan indiai alelnök. A barátságos beszélgetésen az alelnök el4 ismerését fejezte ki Gagarin- nak nagyszerű hőstettéért. Endzsinir marsall ,az indiai légierők vezérkari főnöke fogadást adott Gagarin tisz­teletére. A fogadás után Nehru mi­niszterelnök adott ebédet a szovjet űrhajós-pilóta tiszte­letére. Nehru meleg szavak­kal üdvözölte Gagarint, ér­deklődött történelmi űrre­pülésének részletei felöl és újabb sikereket kívánt neki. Az indiai főváros lakói szerdán tömeggyűlésen talál­koztak Gagarinnal. A világűr első pilótája Nehru miniszterelnök olda­lán érkezett a központi sta­dionba. Felzúgott a tapsvi­har és a Gagarint éltető kiáltások töltötték be a te­ret. Az ifjúság sport és tánc- bemutatója után a főváros lakossága nevében a polgár- mester üdvözölte Gagarint. — Űj és hatalmas korszak Traktorosok a bakot! határban A Gépállomások Me­gyei Igazgatósága százharmincegyezer forintot pszt ki a mélyszántásban leg­jobb munkát végző traktorosok között. Megyénk traktorosai nagy hajrával álltak „csatasorba”. A Kapu­vári Gépállomás dol­gozói is keményen állják a versenyt. Körzetük szövetkeze­teiben éjjel-nappal do­hognak a traktorok, hogy december 10-ig mindenütt befejezzék a mélyszántást. Babot határában még 370 hold, föld felszántat- lan. A kapuvári trak­torosok becslése sze­rint jövő héten Ba- boton is végeznek a mélyszántással. ★ — Vagy szánt az ember, vagy nem — mondja önérzetesen Tóth Ferenc trakto­ros, ha megdicsérik munkáját a szövetke­zetiek. Tóth Ferenc nagyon szerény em­ber. A Kapuvári Gép­állomás legjobb trak­torosai közé tartozik, mindenki szereti, be­csüli. A mai napig körülbelül harmincegy müszaknormát teljesí­tett Belorusz trakto­rával. Érdeklődésünk­re röviden, szűksza­vúan válaszol, és in­kább társairól beszél, őket dicséri. Ha kér­jük, hogy beszéljen önmagáról, munkájá­ról, azonnal begom­bolkozik. — Ugyan, semmi­ség! Munkámat a leg­jobb tudásom szerint elvégzem. Ez köteles­ségem.i A jutalom? II a jaj! Ha kapok, örü­lök neki. Ha nem ka­pok, akkor sem esik ki a világ feneke. Fő, hogy ne maradjon felszántatlan . mögöt­tem a föld. Tizenöt-tizennyolc órát ül a traktoron naponta. A hideggel nem törődik, pedig a csípős kora téli szél arcába karmol és vat­takabátja alá is be lo­pakodik. Olyan sűrű ma is a köd, hogy ha a tábla innenső olda­lán szánt, nem lát el a túloldalig. Ha beszél, szájából meleg lehelet füstölög szürkén, mintha ciga­rettázna. Osliban la­kik. Naponta hazajár. Van úgy. hogy éjfél után indul hazafelé. Szeretett volna faluja szövetkezetében szán­tani. Nem sikerült. Öt mindig oda állít­ják, ahol a legtöbb a munka. Nem bánja. Sohasem csalódtak benne a gépállomás vezetői. — Három napja dolgozom itt — mond­ja a traktoros. — Néz­zék, azt hiszem., elég mélyen szántok. Itt nagyon kötött a talaj, ezért nehezebben ha­ladok. — Mióta traktoros? Kérdésemre pajko­san hunyorít: — Találja el! — A munkája után ítélve — válaszolom — azt hiszem, sok éves gyakorlata van. — Tavaly végeztem el a traktorosiskolát Pápán. Az osli szö­vetkezet megalakulása előtt egyéni gazda voltam. Igaz, a gépe­ket mindig szerettem. Valamikor lakatosnak készültem. Édesapám azonban mást határo­zott. Negyvenhét éves fejjel tanultam meg a traktorral bánni. — Elégedatt-e a gé­pével? — Nagyobb hibája még nem volt. Ha az ekevasam életlen, ak­kor kicserélem. Min­dig hozok magammal néhány tartalék eke­vasat. Ez a traktor még két nap sem állt a szerelőműhelyben. ★ Ködbe veszik o* a lánctalpas traktor, amelyben Horváth István szorítja a kor­mánykereket. Csak­nem egy kilométert gyalogolunk a vad­körtefákkal és elfony- nyadt vadrózsa-bok­rokkal szegélyezett dülőútoii, mire észre­vesz bennünket a munkába feledkezett traktoros. Éjjel-nap­pal dolgozik ezen a hatalmas táblán a lánctalpas traktor. Az éjjeli műszakot telje­sítő ember tenyerének melege még ki sem hűlt a kormánykeré­ken, máris kezdődik a nappali műszak. —* Tegnap délután kezdtem meg a szán­tást Baboton — mond­ja Horváth István. — Éjjel dolgozó társam­mal együtt körülbelül húsz holdat szántot­tunk meg. Társammal együtt a veszkényi határból jöttünk át. Ott már befejeződött az őszi mélyszántás. Horváth István mun­katársa, aki éjjel szántott ezzel a lánc­talpassal, nagyon fia­tal ember. Alig tizen­nyolc esztendős. Most már bizonyosan jó­ízűen alszik a jól végzett éjjeli munka után. — Horváth Karcsi­val jó együtt dolgozni — mondja Horváth István. — Ez a fiatal­ember derekasan vég­zi munkáját. Apjától tanulta meg a traktor ■vezetését. U-28-as gu­mikerekűn tanult. A lánctalpas traktorral csak három hónapja ismerkedett meg. Horváth István és Horváth Károly öröm­mel vesznek részt a versenyben. Eddig már körülbelül 45 műszak­normát teljesítettek. — Jólesne a juta­lom — mosolyog Hor­váth István. — Meg aztán karácsonyra is elkelne. Három gyer­mekem van. Mind­egyiknek valami érté­kes ajándékot szeret­nék tenni a fenyőfa alá. Tangóharmonikát és hegedűt kértek. — Édesapjuk ugyan­csak. törekszik, hogy meglegyen a kedvük. — Hát, ha a géppel nem lesz valami na­gyobb baj, lehet... — válaszol Horváth Ist­ván. A traktoros még el­mondja, hogy decem­ber 6-án Pápára uta­zik. — Továbbképző szakiskolába megyek, és arra az időre a lánctalpast a „fiatal­úrra’’ bízom. — mond­ja tréfásan, és Kapu­vár felé int, ahol a „fiatalúr”, Horváth Karcsi talán most fordul a másik olda­lára. Szapudi András úttörőiéként köszöntjülk önt. annak a hatalmas baráti or­szágnak a képviselőjét, amely óriási tudományos si­kereket ért el — mondotta. Delhi polgármestere ez­után ajándékokat nyújtott át Gagarinnak és feleségé­nek. Válaszbeszédében Gagarin hangoztatta, hogy a szovjet űrhajók felbocsátása gazda­gította a tudomány kincses­tárát. Kiterjesztette az em­beri tudás határait és újból megmutatta az emberiség végtelen lehetőségeit a ter­mészet meghódításában, tör­vényeinek megismerésében, legértékesebb titkainak fel­tárásában. Szerdán a szovjet űrrepü­lő és felesége a Delhi tele­vízióban szerepelt A Lengyel Diákszövetség küldöttsége hazánkba érkezett A KISZ Központi Bizott­sága és az Országi» Diák- bizottság meghíváséira Wac- lav Krauze alelnök vezeté­sével tíznapi látogatásra ha­zánkba érkezett a Lengyel Diáikszövetség öttagú kül­döttsége. A küldöttség egye­temeket és főiskolákat, üze­meket, termelőszövetkezete­ket látogat meg. A Német Békeunis vezetőségének állásfoglalása A Német Békeunió veze­tősége csütörtökön sajtóérte­kezletet tartott Bonniban. Is­mertették a Békeunió állás- foglalását az új bonni kor­mány programjáról. A Békeunió vezetőségének nyilatkozata hangsúlyozza, hogy a negyedik szövetségi kormány programja nem más, mint az eddigi CDU- politika újabb változata. A kormány tovább akarja foly­tatni az „erőpolitikát”, és „tárgyalási készséget”, szín­lelve voltaképpen a Német Szövetségi Köztársaság meg­gyorsított felfegyverzésére törekszik. így most már nyíltan beleszólást követel magának az atomtöltetek fölötti rendelkezésbe. „En­nek a kalandor és életveszé­lyes külpolitikának felelnek meg az új kormány belpoli; tilsai szándékai im“.

Next

/
Thumbnails
Contents