Kisalföld, 1962. április (7. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-01 / 77. szám

VI LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fi!?©» gtör, 1962. április i„ vasárnap A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 77., SZÄM Három nap alatt M ezer beid vetést végeztek a szövetkezetek Néhány napon belül minden koratavaszit elvetnek Szárföldön A legtöbb szövetkezetben vasárnap és április 4-én is dolgoznak Éjszakai műszak az öttevényi határban Napok óta olyan a szár­földi határ, mint a hangya­boly. Szerda óta reggel öt órától este kilencig mennek a gépek, a fogatok, és igye­keznek a lehető legrövidebb időn belül elvégezni a sok összetorlódott munkát. Szom­baton egész nap kilenc trak­tor — hat a Kapuvári Gép­állomásé — és húsz lójogai simitózott, vetett, fogasolt a Kossuth Termelőszövetkezet földjein. A hetven hold mák­ból szombat délig 50 már a földben volt, a 280 hold ár­pából pedig 240 hold. Elvé­gezték már a tsz fogatai 35 hold lucerna felülvetést, s a 200 hold lóhere felülveté- sének egy részét is. A szö­vetkezet vezetőinek számí­tása szerint kedd estig, a cukorrépa kivételével, min­den koratavaszit elvetnek. Száznegyven holdon termeszt az idén cukorrépát a Kossuth Tsz, s a jövő hét vége előtt enne1: a magja is földbe ke­rül. A jövő héten be akar­ják fejezni az őszi kalászo­sok ápolását, hengerezését is. Ma, vasárnap is teljes erő­vel folyik a munka a ter­melőszövetkezet földjein. A traktorok, meg a fogatok is dolgoznak egész nap. Szerdán megkezdték már a tavaszi munkát a barbacsi Kossuth Termelőszövetkezet földjein is. Három napon át a szövetkezet két saját trak­tora és 16 fogata készítette vetésre a talajt, a Csornai Gépállomásnak két traktora pedig vetett. Tegnap reggel óta az egyik szövetkezeti traktor is vet. A tsz-nek nincs gépi vontatású vető­gépe, ezért a gazdák három régi fogatos vetőgépet sze­reltek össze, ezt vontatja a traktor. A 190 hold tavaszi áprából 110 holdat már el­vetettek. Számítás szerint kedden végeznek a tavaszi árpa vetésével és a zab ve­tésével, s a héten még a cu­korrépát is elvetik. Vasár­nap és április 4-én itt is dolgoznak a gépek. A győri járás községeiben csak pénteken, illetve teg­nap tudták megkezdeni a földeken a munkát, öttevé- nyen pénteken 25 hold ár­pát vetettek el és éjszaka hét traktor dolgozott a Kos­Határidő előtt szállít dieselmozdonyokat Koreának a Wilhelm Pieck-gyár A Győri Wilhelm Pieck- gyár gépgyár-egységének dolgozói hazánk felszabadu­lásának 17. évfordulójára tett munkafelajánlásképpen három hónappal a határidő előtt készítettek el tíz die­sel-tolatómozdonyt a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság részére. A gyár dolgozói március 31-én táviratban értesítették a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagy- követségét, hogy a mozdo­nyokat elkészítették. (MTI.) Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ülést tartott. Meg­tárgyalta és elfogadta az ál­lami szervek és szövetkeze­tek gazdálkodásának évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről szóló 1955. évi 29. számú törvény- erejű rendelet egyes rendel­kezéseinek módosításáról szóló törvényerejű rendele­tet. Az Elnöki Tanács Czinege Lajos altábornagy, honvé­delmi minisztert vezérezre­dessé kinevezte. Ugrai Ferenc vezérőrnagy honvédelmi miniszterhelyet­test és Köteles Jenő vezér­őrnagyot altábornaggyá, Her- sitzki Lajos, Kálazi József, Penczi József, Reményi Gyula, Szűcs László ezrede­seket vezérőrnaggyá nevez­te ki. Az Elnöki Tanács Galambos József rendőrezredes belügy­miniszterhelyettest rendőrve­zérőrnaggyá és dr. Korom Mihály határőrezredest ha­tárőr-vezérőrnaggyá kine­vezte. Az Elnöki Tanács Beck István rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert felmentette a Magyar Nép- köztársaság hágai követsé­gének vezetésére kapott megbízása alól s ezzel egy­idejűleg kinevezte és meg­bízta a Magyar Népköztár­saság hágai követségének vezetésével. Az Elnöki Tanács elren­delte a bácsalmási járás megszüntetését. A megszün­tetett járás községei közül: Bácsalmás, Madaras, Katy- má^ Mátételke, Tataháza községeket a bajai, Bácsszcl- lős, Csikéria, Kunbaja és Mélykút községeket a kis­kunhalasi járáshoz csatoljál?. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) s uth Termelőszövetkezet jotdjein, készítették a talajt. Szombaton három traktor vetette az árpát, a fogatok pedig a borsót tették földbe. Gyirmóton, a Hajnalcsillag Tsz-ben is csak pénteken kezdték az árpa vetését Tegnap hat iraKtor és tíz fogat dolgozott a tsz föld­jein. öttevényen és Gyirmó­ton is népes lesz ma a határ, dolgoznak a traktorok es a fogatok. ★ A végre megjött tavaszi jóidöt megyeszerte igyekez­nek a lehető iegjobuan ki­használni a termelőszövet­kezetek. A megyei tanács mezőgazdasági osztályának jelentése szerint a gyón já­rás kivételével csütörtökön csaknem mindenhol megkez­dődött a munka a földeken. Szombat délig, nem egészen három nap alatt 14 ezer hol­don került földbe a korata­vasziak vetőmagja. Tavaszi árpát 9253 holdon, borsót 1516 holdon, mákot 619 hol­don, zabot 504 holdon, tava­szi takarmánykeveréket 618 holdon vetettek a közös gaz­daságok; 780 holdon a pil­langósok felülvetésével is végeztek. A munka legjobban a ka­puvári járásban haladt, ahol 4727 holdt vetéssel végeztek a lsz-ek, a csornai járásban 3221 holdon, a mosonma­gyaróvári járásban 2850 hol­don, a soproni járásban 1563 holdon, a győri járásban pe­dig 873 holdon került földbe tegnap délig a koratavasziak magja. Csaknem valamennyi szövetkezetben ma is vetnek és készítik elő vetéshez a talajt. A mezőgazdasági osztály jelentése szerint több mint 85 ezer holdon szórták már ki a fejtrágyát a szövetke­zetek, s ebből több mint 58 ezer hold búza. Néhány kö­zös gazdaság megkésett ez­zel a munkával, a rábake- cöli termelőszövetkezet pe­dig még egyetlen hold eszi vetést se fejtrágyázott. F. F. Villanyfénynél is dolgoznak az építők 'Jőétk&znafiők Irodalom és művészet Tarka oldal Kádár János látogatása a Kulieh Gyula Kollégiumban Kádár János, a* MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára — Or­bán Lászlónak, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága osztályvezetőjének társaságában —* március 30-án, pénteken délután meglátogatta a Kulieh Gyula kö­zépiskolai fiúkol­légiumot. A ven­degeket Csorna Gyula igazgató, a kollégium nevelői és az ifjúság ön­kormányzatának vezetői fogadták. A képen: Kádár János nyilatkozik Bögöthi Árpádnak, a kollégium han­gosújságja főszer­kesztőjének. a Puskás Tivadar Technikum IV. osztályos tanulót'- nak. (MTT Foto — VI­govszki Ferenc felvétele.) Katonai diktatúra - közbeiktatott személlyel Jelentések Argentínából Hírügynökségi jelentések szerint a hét közepének fe­szült órái után viszonyla­gos nyugalom uralkodik Ar­gentínában — továbbra ’s bizonytalanok azonban a jö­vő kilátásai. A Frondizi ál­tal a hét elején összeállított Befejezte tanácskozását a SZŐ VOSZ Y. kongresszusa Szombaton az Építők Ró­zsa Ferenc Művelődési Há­zában befejezte tanácskozá­sát a Szövetkezetek Orszá­gos Szövetsége V. kongresz- szusa. Az ülés elnökségében helyet foglalt Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Nagy Dá­niel, az Elnöki Tanács el­nökhelyettese, Nyers Rezső pénzügyminiszter, az MSZMP Kö.zponti Bizottságának tag­ja, Nagy József né, könnyű­ipari miniszter. Az ülés megnyitása után adták át hazájuk szövetke­zeteinek üdvözletét a kong­resszusnak a ghanai, a bra­zíliai, az olasz és az izraeli delegáció vezetői. A következőkben dr. Tatár Kiss Lajos válaszolt a vitá­ban elhangzott felszólalá­sokra, majd a szavazásokra került sor. A küldöttek egy­hangúlag határozattá emel­ték a SZÖVOSZ, illetve a földművesszövetkezetek és a körzeti földművesszövetke­zetek alapszabályának mó­dosítására vonatkozó javas­latot. Ugyancsak egyhangú­lag szavazták meg a küldöt­tek a Szövetkezetek Orszá­gos Szövetsége tevékenysé­gének Irányelveiről előter­jesztett határozatot. A kongresszus határozatá­ban a földművesszövetkezeti szervek alapvető feladataként azt jelölte meg, hogy gaz­dasági és társadalmi tevé­kenységük fejlesztésével fo­kozottan működjenek közre az egységes szocialista pa­rasztság és az épülő szocia­lista falu kialakításában. Szélesítsék a város és a falu közötti árukapcsolatokat, erősítsék a munkás-paraszt szövetséget és továbbra is segítsék elő a termelőszö­vetkezetek, valamint az egy­szerűbb szövetkezetek fejlő­dését. A szavazás után bejelen­tették, hogy az Elnöki Ta­nács a mozgalom fejleszté­sében elért kiemelkedő mun­kájuk elismeréseként földművesszövetkezeti dolgo­zónak „Szocialista munkáért érdemérem”, 27 földműyes- szövetkezeti dolgozónak pe­dig „Munka érdemérem” ki­tüntetést adományozott. A kitüntetéseket az Elnöki Ta­nács képviseletében Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese nyújtotta át. A kongresszus végül meg­választotta az Országos Földművesszövetkezeti Ta­nács, valamint a SZÖVOSZ felügyeleti bizottságának tagjait. A tanács tagjai so­rából megválasztotta a SZÖVOSZ igazgatóságát. Az igazgatóság, s egyben az Országos Földművesszövet­kezeti Tanács elnökévé Szir­mai Jenőt, az MSZMP So­mogy megyei bizottságának eddigi első titkárát válasz­tották meg. A felügyelőbi­zottság elnöke ismét Nánási László, az Elnöki Tanács tagja lett. (MTI.) kérész-életű kormány minisz­terei pénteken este benyúj­tották lemondásukat az uj elnöknek. Guido felkérte a kormány tagjait, az új kor­mány megalakításáig ma­radjanak helyükön. Megfigyelők véleménye sze­rint az új elnök következő lépésként összehívja a kong­resszus rendkívüli üléssza­kát, hogy megszavaztassa azokat a törvényeket, ame­lyek a reakciós katonai ve­zetők követeléseinek megfe­lelően korlátozzák a szak- szervezetek jogait, betiltják a peronista szervezeteket, a kommunista tevékenység minden formáját, s a köz­ponti kormány ellenőrzése alá helyezik az eddig auto­nom tartományokat. Guido- nak gyorsan kell cseleked­nie, mert a renkívüli ülésszaknak még május el­sejéig a „törvényesség” pe­csétjét kell ütnie a katonai vezetők követeléseire — má­jus 1-én ugyanis az új kong­resszusban jog szerint a 45 peronista képviselőnek is el kellene foglalnia helyét. Pénteken közzétették Bue­nos Airesben Frondizi volt elnök négy nappal ezelőtt kelt levelét, amelyben meg­indokolta, miért ragaszkodik az elnöki tisztséghez. Fron­dizi levelében hangsúlyozza, hogy az ő alkotmányos ala­pom álló politikája eredmé­nyesebben veszi fel a harcot a kommunizmus ellen, mint a katonák nyílt államcsínye. Az államcsíny — írja Fron­dizi — kifogja váltani a tö­megek ellenállását „é* sü­né k elkerülhetetlen kövei* kezményét, a szociális hábo­rút.” Ha a katonák elérik céljukat, „megnyitják a ka­put a kommunisták előtt, akik ellen saját állításuk szerint oly hevesen harcol­nak.” Az argentin események nemzetközi visszhangja azt mutatja, hogy az „alkotnvt- nyos paródia”, ahogy Aram- buru volt elnök jellemezte, senkit sem téveszt meg és mindenki előtt világos, hogy államcsíny történt. Argen­tína nagykövetei számos or­szágban lemondottak tiszt­ségükről és a venezuelai kor­mány azt javasolta, egyetlen latin-amerikai ország sem is­merje el az új rendszert. Az AFP jelentése szerint Bue- nos-Aires-i diplomáciai kö­rökben a kialakult helyzetet így jellemzik: „Katonai dtk- latúra — közbeiktatott sze­méllyel”. Rámutatnak arra, hogy Guido egyéni szándé­kaitól függetlenül a katonák­tól függ és ha nem teljesíti parancsaikat, le kell mon­dania. A helyzet közeli kiélező­dését jósolta Madridban Pe­ron, volt argentin elnök is. Az Epoca című olasz lap­nak adott interjújában hang­súlyozza: „Ügy vélem, hogy most már gyorsan mennek majd a dolgok. Ez feltartóz­tathatatlan folyamat... azt hiszen, hamarosan készíthe­tem bőröndjeimet... Az egész egy hónap, fél ev, vagy egy év kérdése, de vé­gül is az elkerüifietetlen be fog követi^zni.” (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents