Kisalföld, 1962. május (7. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 50 fillér l GYŐR, 1982. május 3., csütörtök A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Odaítélték az 1961. évi nemzetközi Lenin-békedífakat Dobi István a kitüntetettek között V.WV^^^^VWaTAVV'/JVWV'AV'V Moszkvától New Yorkig* a béke megőrzése jegyében ünnepelték május 1-ét Harmincezer dolgozó színpompás felvonulása Győrött Tűzijáték, harsonák — A legszebb termékek a legszebb lányokon Eliisem-ünnepség JSagyszentjánonon és Sopronhorpácson Nyolcadszor nyerte el az élüzem-címet a Nagyszent- jánosi Állami Gazdaság. Az élüzemavató ünnepséget va­sárnap délután öt órai kez­dettel tartották, amelyen Izinger Pál, az Állami Gazdaságok Főigazgatóságá­nak vezetője is részt Vett. A gazdaság tavaly tizenkét­millió forint többletnyereség­gel zárta az évet, és dolgozói­nak egy havi keresettel egyenlő nyereségrészesedést fizetett. Az ünnepségen száz­ötven dolgozó kapott jutal­mat. ★ Élüzem-címmel tüntették ki a Sopronhorpácsi Gépál­lomást is. Az ünnepséget ott is vasárnap délután tartot­ták; a gépállomás 56 dolgo­zója között 13 ezer forint ju­talmat osztottak szét. A Sop­ronhorpácsi Gépállomás dol­gozói az idén is jó munká­val kezdték az évet: a kör­zetükbe tartozó szövetkeze­tek kukoricájának 65 száza­lékát már elvétették. Győrött a május elsejei ünnepségek már előző este megkezdődtek. Az ünnepi eseményeket nagyszabású vízi karnevál és tűzijáték vezette be. Mintegy nyolc­van hajó, motoros és csónak vonult fel a folyókon, kö­szöntve a nagy ünnepet. A víziparádét és a tűzijátékot a hűvös idő ellenére is mintegy tízezren tekintették meg. Az ünnep reggele is hű­vös volt a három folyó vá­rosában. Ennek ellenére a zenés ébresztő után hatal­mas tömegek sorakoztak fel a gyülekezési pontokon, hogy elvonuljanak a város köz­pontjában levő díszemelvény előtt. Fél tízkor kezdődött meg a színpompás felvonulás, és három órán keresztül tar­tott. Mintegy harmincötezer dolgozó köszöntötte Győrött a május elsejét. Az emelvé­nyen helyet foglaltak a párt és a tömegszervezetek me­gyei és városi vezetői, va­lamint a politikai, a társa­dalmi élet 'és az üzemek képviselői. Az idei győri május else­jei seregszemle méreteiben és szervezettségében felül­múlta az eddigieket. A me­netet 16 harsonás úttörő nyitotta meg, majd a mun­kásőrség motoros díszzászló­alja ragadtatta tapsra a Ta­nácsköztársaság útján felso­rakozott nézők ezreit. Az üzemek élén a Minisz­tertanács és a SZOT vörös vándorzászlójával kitüntetett üzemek haladtak. Velük együtt érkeztek a díszemel­vényhez a helyi párt- és ta­nácsszervek vezetői is. Az öntöde- és Kovácsológyár hivalkodó, drága dekorá­ciók. Ennek ellenére impo­náló, színes volt a májusi seregszemle. Sok tapsot kaptak a Richards-gyár, a Keksz- és Ostyagyár és a Wilhelm Pieck j Vagon- és Gépgyár dolgozok A Richards-gyár bemutatta a májusi felvonu­láson legszebb termékeit is, s ezek egy része a gyár leg­szebb lányainak alakján díszlett. A kekszgyáriak ha­talmas keksztáblákat vittek. A Vagongyár dolgozóinak színes tábora fél órán ke­resztül vonult. Több ezren jöttek el, több ezer zászló­val. Felvonultak a hatalmas gyár sportolói is, a tavaszi fordulóban váratlanul jó eredményt elért labdarúgók­kal az élükön. Sok kedves epizód tette emlékezetessé a tizennyolca­dolgozóival együtt vonult fel Lombos Ferenc, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának "tagja, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Katona Lajosnak, a megyei tanács elnökének társaságában. Az ugyancsak kitüntetett Kötöttkesztyü- gyár dolgozóival együtt ér­kezet Bitíman Ernő, a vá­rosi pártbizottság titkára és Csernitzki Gyula, a városi tanács elnöke. K. Papp Jó­zsef, a megyei pártbizottság titkára, Strausz Rezső osz­tályvezető, Horváth Imre, a Szakszervezetek Győr-Sop- ron Megyei Tanácsának ve­zető titkára, Módra László, a KISZ központi bizottságá­nak tagja is egy-egy üzem dolgozóival vonult fel. A felvonulók között .voltak a fegyveres erők képviselői is. Az idei május elsejéi Győrött nem jellemezték dik szabad május elseje győ­ri eseményeit. A felvonulók közül sokan gyermekeiket is magukkal hozták. A Nö­vényolajipari Vállalat dolgo­zói galambokat engedtek a magasba az emelvény előtt A Lenszövőgyár dolgozóinak menetét a nyugdíjasok fel­vonulása tette hangulatossá. Az ünnepi menetet a kö­zépiskolások impozáns fel­vonulása fejezte be. Az ipari tanulók ezt megelőzően vonultak fel. Szervezett me­netük nagy tetszést aratott. Érdekes színt jelentett a fel­vonulásban az Északdunán­túli Vízügyi Igazgatóság, a Győri Állami Áruház és a Kisalföldi Állami Erdőgaz­daság dolgozóinak menete. A Vízügyi Igazgatóság ha­jósai egyenruhában, az er­dészét vadászai pedig vállu­kon vadászfegyverrel vonul­tak feL Részlet a győri dolgozók felvonulásából Tizennégyezren vonultak fel Sopronban Sopronba hóval köszöntött be május 1. A szeles, hideg idő ellenére már kora reg­gel elindultak gyülekezőhe­lyeikre az üzemek, intézmé­nyek dolgozói, ahol a város vezetői, Zárai Károly párt- bizottsági titkár, Erdély Sándor tanácselnök, Fördős László városi KISZ-titkúr és tömbben haladó menete, amelynek élén Nagy Jó- zsefné könnyűipari minisz­ter, a város országgyűlési képviselője haladt. A zászlók rengetege mellett színes fej­serege. Az élelmiszeripariak óriás sóskiflit, fonott kalá­csot vittek a menet élén, az erdészet dolgozói zöld ágak­ból készített felirattal üdvö­zölték május elsejét. (Tudósítónktól.) Április 30-án este fáklyás felvonulásban gyönyörköd­tek a mosonmagyaróváriak, majd utcabálon szórakoztak. Május elsején fúvószene­karok ébresztették a lakos­ságot. A felvonuláshoz mór Korán gyülekeztek az üze­mek, hivatalok, intézmények dolgozói. A színpompás felvonulás reggel 9 órakor kezdődött A felvonulók serege a Má­jus 1. liget ■ félé tartott. A felvoni>ás élén a Magyar Honvédelmi Sportszövetség motorosai haladtak, követték őket az iskolák és a Me­zőgazdasági Akadémia dias- jainak csoportjai. Az üzemek felvonulásában legelői haladt a SZOT vörös vándorzászlajával kitünte­tett Mezőgazdasági Gépgyár, majd a tanács, a Mosonma­gyaróvári Fémfeldolgozó, a* élüzem Kötöttárugyár és a többi, üzem, vállalat, intéz­mény dolgozói következtek, A több mint tízezer fel­vonulót a Május 1. ligetben Kovalszky Sándor, a városi tanács végrehajtó bizottságá­nak elnöke üdvözölte, majd Garai Károly, a városi párt- bizottság titkára tartott ünnepi beszédet. Ezután a város’ dolgozói késő es­tig szórakoztak a Má­jus 1. ligetben és a mo­som strandvendéglőben, ahol a rendező bizottság szép kul­turális- és sportműsorról gondoskodott számukra. Napkelettől- napnyugatig HANOI (TASZSZ) A szocialista országok kö­zül elsőnek — reggel 6 óra­kor — a vietnami nép kezd­te ünnepelni május elsejét, a dolgozók nagy nemzetközi ünnepét. Kora reggel meg­töltötte Hanoi főterét a mun­kások, értelmiségiek, dia kok s a környező falvakból ide­érkezett parasztok tömege. Pham Van Dong minisz­terelnök üdvözölte az egy- begyült tömeget. A gyűlés után, amelyen több mint 200 000 ember vett részt, a dolgozók ünnepi felvonulást tartottak. ★ PHENJAN Phenjanban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fővárosában sportrendezvé­nyekkel és tömegfelvonulás­sal ünnepelték május elsejét. ★ HELSINKI „Biztosítsuk a békét és az általános leszerelést!’’, „Erő­sítsük Finnország és a Szov­jetunió baráti kapcsola­tait!”, „Az éleiért, a háború ellen, a munkáért, a demok­ráciáért!” — ilyen jelsza­vakkal tüntettek helsinki dolgozói május elsején. A hagyományos május' el­sejei nagygyűlésen, amelyen Aaltonen, a Finn Kommu­nista Pált elnöke mondott beszédet^ több mint har­mincezer ember vett részt. ★ STOCKHOLM A stockholmi dolgozók május elsejei tüntetése a munkásosztály szolidaritása, az atombomba ellen, a le­szerelésért folytatott harc je­gyében zajlott le. A tünte­tés résztvevői üdvözölték Portugália; Dél-Afrika, Spa­nyolország, a fiatal függet­len afrikai államok harcoló népeit. A tüntetést nagygyűlés kö­vette. Hasonló megnyilatko­zások voltak Svédország más városaiban is. ★ KOPPENHÁGA A Dán Kommunista Párt felhívására a koppenhágai dolgozók május elsejei tünte­tést tartottak, amelyet nagy­gyűlés követett. ★ GUATEMALA Guatemala Cityben a ha­tósági tilalom ellenére a dol­gozók felvonulással ünnepel­ték meg a nemzetközi mun­kásság napját. A katonaság és rendőrség könnyfakasztó bombákkal igyekezett szét­oszlatni a tömeget. A tün­tetők azonban a r.endőrro- ham után ismét összegyűl­tek. A rendőrök ekkor «őr­tüzet adtak le. A soproni ünnepségeken részt vett Nagy Józsefné könnyűipari miniszter is Faller Jenő, a Hazafias Nép­front elnöke köszöntötték őket. Kilenc órakor indult el a színpompás, látványos me­net, élén az úttörők tarka sokasága haladt. Sok ötletes jelmez, sátor és tánccsoport tette változatossá a fiatalok felvonulását." A KISZ dísz­szakasza után nagy táblát hoztak, amelyen ez volt ol­vasható: „Sopron 6000 texti­les dolgozója köszönti a 18. szabad május elsejét.” Hömpölygő piros-kék folyó- nak hatott a textilesek agy kendők, formaruhák, népvi­seletbe öltözött táncosok hangsúlyozták ki a ^ textiles jelleget. A vasasok vidám nótaszóval követték a köny- nyűipari dolgozókat, majd az egészségügyi dolgozók kö­vetkeztek. „Megvédjük a bé­két!” „Éljen május elsejei” feliratú táblákat vittek az orvosok, gyógyszerészek és fehér kendős ápolónők. A közlekedési és postás dolgozók egyenruhás mene­tét és az építőipar mintegy 1600 főnyi csoportját is lel­kesen köszöntötte a nézők A mezőgazdasági dolgozó­kat a felsőfokú intézmények csoportjai és a Magyar Tu­dományos Akadémia Sopron­ban működő dolgozói követ­ték. A sportolók, óvónőkép­zősök, főiskolások melegítés és egyenruhás menete, a fe­gyelmezett sorokat váltó jókedvű tánccsoportok ked­ves színfoltjai voltak a fel­vonulásnak. A kisipari szö­vetkezetek és kisiparosok után a középiskolások tarka csoportja következet, ez zár­ta be a felvonulást. A munka ünnepe Mosonmagyaróvárott

Next

/
Thumbnails
Contents