Kisalföld, 1963. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

172032 VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ara: .70 fülér 4 farialomból 1963. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK GYŐR. XIX. ÉVFOLYAM, I., S Z A M Január 2-14: kis népszámlálás A Központi Statisztikai Hivatal 1963. január 2. és 14. között mikrocenzust, úgyne­vezett kis népszámlálást hajt végre. A mikrocenzus során a számlálóbiztosok a lakos­ság két százalékának adatait írják össze Győr-Sopron me­gyében, hozzávetőlegesen 7500 személyt. Az 1960. évi népszámlálás óta Magyarországon a mező­gazdaság szocialista átszer­vezése következtében változ­tak a lakosság adatai. Sok embernek megváltozott a lakhelye, a foglalkozása. A távlati tervek készítése vi­szont megköveteli, hogy a legfrissebb népességi adatok az illetékes szervek rendel­kezésére álljanak. Ez teszi szükségessé a kis népszám­lálást. A kis népszámláláson összegyűjtött — a lakosság két százalékára vonatkozó — adatokból az egész ország la­kosságának a helyzetére le­het következtetni. A Központi Statisztikai Hi­vatal az összeírás adatait 1963-ban két kötetben közzé­teszi. Magyarországon most szerveztek először két nép- számlálás között reprezenta­tív népesség össze ír ást. Az összeírásban megyénkben mintegy 100 számlálóbiztos és ellenőr vesz részt. A mik­rocenzus a megye 3 városára és 50 községére terjed ki. A kérdőíveket a számlálóbizto­sok bemondás alapján töltik ki, az 1963. január 1-i álla­potnak megfelelően. A Központi Statisztikai Hi­vatal Megyei Igazgatósága kéri a megye lakosságát, hogy a számlálóbiztosokat megértéssel fogadják s mun­kájukban támogassák. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Győr-Sopron Megyei Igazgatósága. Öt dunántúli gyárból egy knnszern: a Lakástextil Vállalat Megafakolt a megyei választási elnökség Január 2-án délelőtt 11 órakor Győrött megalakult és letette az esküt a me­gyei választási elnökség, amely ezt követően meg­tartotta első ülését és meg­választotta elnökét, elnök- helyettesét és titkárát. A megyei választási elnökség elnöke Takács András, el­nökhelyettese Potyánál Im­re, titkára Fédermayer Ist­ván, tagjai Jakus Lajos, dr. Németh Ferenc, Palkovits Mátyás és Vöcsei Ferenc. Újévi gyermekek Az új év első újszülöttei közül — a tavalyihoz ha­sonlóan — most is a vidéki volt a „frissebb”. 1963. ja­nuár 1-én 0 óra 2 másod­perckor a kiskunhalasi kór­házban jött világra Ördög Ildikó. Az első budapesti kisbaba fiú: az 51 centimé­teres 3,20 kilogrammos Kiss Csaba Antalka az 1. számú női klinikán született az új év első percéiben. A Baross utcai klinikán dr. Kesztyűs János osztály- vezető, a kiskunhalasi kór­házban pedig Hera Ferenc osztályvezető virágcsokor és csemegekosár kíséretében adta át a boldog mamáknak az Állami Biztosító ajándé­kát, a 20 000 forintos élet- biztosítási kötvényt. Az új­szülöttek 18 éves korukban vehetik fel a biztosítási fesaaefiet (MTIJ Több ipari üzem összevo­nása lépett hatályba az új­évvel Györ-Sopron megyé­ben, illetve a Dunántúlon. Lakástextil Vállalat néven 5 textilipari gyár — a Sop­roni Posztó- és Szónyeggyár, a Kőszegi Posztó- és Ne­mezgyár, a Kőszegi Ágy­terítőgyár, a Szombathelyi Takarógyár és a Tatai Sző­nyeggyár — került önálló­ságuk megtartása mellett egységes irányítás alá, Szombathely központtal. Az egy konszernhez tartozó öt vállalat gyártja az összes bútorszöveteket, . szőnyege­ket, takarókat és egyelőre még átmenetileg 1963 vé­géig különféle műszaki szö­veteket, ' valamint kártolt gyap j úszöveteket. Legnagyobb közöttük a SOTEX, melynek további fejlődését is segíti az ösz- szevonás. Szűcs Kásmér üzemgazdász, a soproni gyár tervosztályának vezetője a SOTEX dolgozói nevében annak a meggyőződésének adott kifejezést,, hogy biza­kodással tekinthetnek az új év elé, bíznak benne, hogy az összevonás hasznos lesz, a termelés gazdaságosabbá válik, és a lakosságot job­ban el tudják látni a la­káskultúra fejlődésének megfelelő cikkekkel. A soproni üzemben foly­tatódik a műszaki fejlesztés. Megérkezett Nyugat-Német- országból újabb 11 bútor- szövetszövögép, melyeket az év első negyedében állíta­nak munkába. A tavaly be­szerzett nyolc szőnyegszövő importgél) teljes kihasználá­sára is ebben az évben ke­rül sor. A bútorszövetgyár­tás körülbelül 30 százalék­kal, a szőnyeggyártás majd­nem 20 százalékkal. emelke­dik az óévihez képest. Bú­torszövetből több kerül majd forgalomba a ma még hiánycikk epinglé-áruból, a szőnyegeknél pedig nagyobb mennyiségben gyártják a műszálas modern és klasz- szikus mintás szőnyegeket. A második félévben .meg­szüntetik a kártolt szövetek termelését, és a felszaba­duló gépekkel növelik á ta- karógyártast. Tervbe vették polypropilén alapanyagú szintétikuf. szálú takarók szövését is a SOTEX-ben. (MTI.) Á diplomáciai testület­újévi tisztelgése Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke január elsején délben fogadta a Budapesten akkre­ditált diplomáciai képvise­letek vezetőit, akik az újév alkalmából jókívánságaikat fejezték ki. donéz Köztársaság, Moha­med Ibrahim, az Egyesült Arab Köztársaság, Szón Csan Rjom, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövete, J. J. L. Pierre Vanheersn'ynghds, r. Belga Királyság, Burhan Isin, a Hans Müller, Svájc, Lutfi Mehneti, az Albán Népköz- társaság, dr Juan Bautista Vilarullo, az Argentin Köz­társaság. S. V enkataraman, az Indiai Köztársaság, Carl C. son Kjeüberg, a Svéd Királyság, Turner B. Shcl­Részt vett a fogadáson Nagy Dániel, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Kiss Károly, az Elnöki Tanács titlcára és Gyémánt András, a Külügyminisztérium pro- tokollosztályának vezetője. A diplomáciai testület ré­széről a következők jelen­tek meg: Henryk Grochulsfki, a Lengyel Népköztársaság nagykövete, a diplomáciai testület doyenje, Minko Te- pavac, a Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság, Toivo Heikkila, a Finn Köztársaság, Zsambalin Banzar, a Mon­gol Népköztársaság, V. I Usztyinov, a Szovjetunió Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Frantisek Pisek, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, Wilhelm Meiss­ner, a Német Demokratikus Köztársaság, Csei Ce-min, a Kínai Népköztársaság, Mihail Rosianu, a Román Népköz­társaság, Jancso Georgien, a Bolgár Népköztársaság, Joseph Godson Amamoo, a Ghánái Köztársaság, Hoang Bao Son, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság. Sa­rino Mangunpranoto, az In­Török Köztársaság, Theodo­re Griva Gardikioti, a Görög Királyság. dr. Johan Huibert Zeeman, a Holland Király­ság, Ivor Thomas Montague Pink, Nagy-Britannia és Eszak-Irország Egyesült Ki­rályság, dr. Paolo Vita-Finzi, az Olasz Köztársaság, Pierre Francfort, a Francia Köztár­saság követe, Poul Poulsen, a Dán Királyság, Meir Shachar, Izrael Állam, dr. ton, az Amerikai Egyesült Államok, Oscar Mas Brin- guez, a Kubai Köztársaság, dr. Friedrich C. Zanetti, az Osztrák Köztársaság, Luiz de Almeida Cunha, a Bra­zíliai Egyesült Államok, Lohiro Yoshioka, Japán ideig­lenes ügyvwöje és dr. Mar­iin Rusu, a Duna-Bizottság igazgatója. A képen: Dobi István és V. I. Usztyinov. Az első hétköznap két üzemben Őrs a Duna-parton Gyorslista a lottó rendkívüli tárgynyeremény-sorsolásáról Szilveszter 1962-63 Történjenek kosos erőfeszítések az emberiség javára ! Hruscsov és Brrasnyei újévi üzenetváltása Kennedy vei Moszkva (TASZSZ). Az Izvesztyija kedd esti számában közli azokat az új­évi üzeneteket, amelyeket Hruscsov szovjet kormányfő és Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke váltott Kennedy amerikai elnökkel. A szovjet vezető államfér­fiak távirata kifejti, hogy „1962-ben olyan események­re került sor, amelyeknek végzetes fejleményeit azért sikerült elkerülni, mert a felek józanul kezelték a kér­déseket, és a kompromisszu­mok útjára léptek”. — Most a világ népei ener­gikus erőfeszítéseket várnak tőlünk annak érdekében, hogy megoldódjanak azok a halaszthatatlan problémák, amelyek új válságok kirob­banásával fenyegetnek, to­vábbá annak érdekében, hogy tartósan biztosítva legyenek a békés élet és az alkotó munka feltételei — írja a to­vábbiakban Hruscsov és Brezsnyev. A szovjet vezető államfér­fiak annak az óhajuknak ad­nak kifejezést, hogy az új év­ben „javuljanak meg orszá­gaink kapcsolatai és történ­jenek együttes erőfeszítések a nemzetközi helyzet határo­zott megjavítására az egész emberiség érdekében”. Kennedy amerikai elnök Hruscsovbaz és Brezsnyévhess intézett újévi üzenetében a következőket írja: „Az amerikai nép attól a hő óhajától eltelve néz a most beköszöntő új év elébe, hogy haladás történjék a bé­ke ügyében. Részünkről biz­tosíthatom Önöket, hogy nem fogunk elszalasztani egyetlen lehetőséget sem az egyete­mes béke és az összes népek kölcsönös megértésének elő­mozdítására”. Az Izvesztyija kedd esti száma közli Hruscsov szovjet és Macmillan angol kor­mányfő újévi üzenetváltásá­nak szövegét is. (MTI.) Parasztfelkelés Peruban Lima (MTI). Perui sajtójelentések sze­rint az ország déli részén, a fővárostól mintegy 500 kilo­méternyire délkeletre fekvő La Convencion völgyben pa­rasztfelkelés tört ki. A ki­zsákmányolás ellen harcoló földművesek megtámadták a nagybirtokok épületeit. Az uralkodó katonai junta csa­patokat küldött a völgybe, s a rendőri-katonai erők ször­nyű vérengzést okoztak. Egyes hírek szerint a fegyve­resek 43 parasztot gyilkoltak meg, holttestüket a folyóba dobták. A perui parasztszövetség nyilatkozatot adott ki. Ebben közli, hogy a földművesek ál­talános sztrájkot robbanta­nak ki, ha a junta nem vonj# vissza csapatait a völgyből és nem állítja helyre az alkot­mányban biztosított szabad­ságjogokat. Megállapítja, hogy a katonai kormányzat szolgalelkűen követi az ame­rikai imperializmus utasítá­sait. Mint a Reuter írja, a cu­koripari dolgozók munkabe­szüntetése és a cukornádül­tetvényen keletkezett tüzek 350 000 fontsterling vesztesé­get okoztak a tulajdonosok­nak. (MTI.) Dél-vietnami hazafias erők sikere Saigon (MTI.) Hírügynökségi jelentések szerint az amerikai hadierők támogatását élvező dél-viet­nami kormánycsapatok Sai­gontól mintegy 80 kilométer­nyi távolságban ismét táma­dást intéztek a hazafias ala­kulatok ellen. A hazafias erők fegyveres alakulatai a harcok során harcképtelenné tettek egy amerikai helikop­ter-rajt, amely kormánycsa­Keves összecsapás Katangában Csőmbe tárgyalni akar LEOPOLDVILLE (MTI) A nyugati hírügynökségek legújabb jelentése szerint a Katangában előrenyomuló indiai ENSZ-csapatok Ja- dotville-tól 32 kilométernyi­re délkeletre átkeltek a Lufira folyón. Az ENSZ- katonák Elisabethville-ből indultak el. A visszavonuló katangaiak felrobbantották a folyón átvezető hidat, az ENSZ-katonaság ezért pon- tonhídon kelt át a túlse partra. Ekkor egy zászló­aljnyi katangai támadt rá­juk, heves összecsapás ke­rekedett, és a szembenálló felek nehéz géppuskákból lőtték egymást. Három in­diai ENSZ-katona meghalt és 14 megsebesült. A katan­gaiak elmenekültek. A tartomány fővárosában már megérkeztek a központi kormány képviselői. Leopoldville-ben bejelen­tették, hogy a jövőben csak a kongói központi kormány ad ki Katangára érvénye* be- és kiutazási engedélye­ket. Leopoldvill-ei diplomáciai körökben közölték, hogy Csőmbe sürgős kéréssel for­dult U Thant ENSZ-föüt- kárhoz. A katangai diktátor azt kérte, hogy találkozhas- sék az ENSZ valamelyik képviselőjével, de feltétel­ként nyomban hozzá is fűz­te, csak olyannal találko­zik, aki ..nem vesz részt” az ENSZ jelenlegi akciójá­ban. patokat szállított az ütközet színhelyére. Három amerikai — köztük egy százados — életét vesztette, négy pedig súlyosan megsebesült. A hazafias erők légelhárító ütegei a 15 helikopterből álló rajból 14-et eltaláltak. Ny ok amerikai helikopter lezuhant Az AP hírügynökség sze­rint ez volt a legsúlyosabb csapás, amelyet a Ngo Dinh Diem elnököt támogató ame­rikai hadierők a dél-vietna­mi háború során eddig el­szenvedtek. Nyugati jelentések 50 sze­mélyre becsülik a ‘kormány- csapatok veszteségét. A Mars 1. útja MOSZKVA (TASZSZ) 1962. december 25. és 1963. január .1 között a Mars 1. önműködő űrállo­mással rendszeresen megte­remtették a rádióösszekötte­tést. 1963. január 2-án, moszk­vai idő szerint, nyolc óra­kor az űrállomás 24 227 000 kilométerre vak a Főidtől. ocn.)

Next

/
Thumbnails
Contents