Kisalföld, 1963. április (8. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! Ara: 50 fillér GYŐR, KEDD 1963. ÁPRILIS 2., AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ilebontják a régi épületeket Győr-belvárosban Lakóház és irodaház a Szabadság Éttereim telkén Sok bírálat hangzott el J ban is sor kerül a réger. amiatt, hogy amíg Győr kül- j várt nagyobb arányú épít­sd5 kerületeiben impozáns la- kezésekre, melyek részben kótelepek épülnek, addig a még a második ötéves terv- Belvárosban sok régi föld- j ben, részben pedig a har- szintes ház rontja a város | madik ötéves tervben való­képét. és a foghíjak is be-jsulnak meg. építetlenek. A városi tanács- ! Még az idén megkezdik az házán Cziglényi László fő- , úgynevezett Hungária-tömb mérnök szobájában hatul- öeépílését. Két épületet más térképen szíhes foltok emelnek a Szabadság étte- mutatják a városrendezés ! rém és a hozzá kapcsolódó terveit. Kitűnik ezekből, leiken más lebontásra kerülő hogy most már a Belváros- 1 régi házak helyén. Egyikben Bővítik a műszaki egyetemi oktatást A győri egyetem 4500—4800 hallgató befogadására épül Az Elnöki Tanács tör­vényerejű rendeletére Győ­rött műszaki egyetemet lé­tesítenek. Az új intézmény­re azért van szükség, mert népgazdaságunk nagyarányú fejlődése 1980-ig mintegy 70 ezer mérnök kiképzését igényli, amihez meglevő egyetemeink keretei már nem elegendőek. A győri műszaki egyetem 4500—4800 nappali tagoza­tos hallgatók befogadására épül. Munkáját azzal is se­gítik majd. hogy folyamato­san megfelelő üzemeket, tervező- és kutatóintézete­ket telepítenek a városba. Az új egyetem oktatói ka­rának lakásokat is építenek. A tervek szerint Győr egyetemén az 1968—69-es tanévtől építőmérnöki, gé­pészmérnöki, közlekedési, va­lamint híradástechnikai- és műszeripari karon kezdődik meg az oktatás. A képzés kiszélesítésére bővítik műszaki egyetemein­ket. Az építőipari és közle­kedési műszaki egyetemen építőanyagok tanszék és épületgépészeti tanszék, a miskolci nehézipari műszaki egyetemen szervetlen és analitikai kémia tanszék, valamint szerszámgépek tan­szék, a vesziprémi vegyipari egyetemen pedig rádióké­miai tanszék és vegyipari műveletek tanszék felállítá­sát rendelte el a művelő­désügyi miniszter. A budapesti, a miskolci és a veszprémi műszaki egyetem nappali tagozatain 1980-ig több mint kétszere­sére növelik a hallgatók létszámát. Ugyancsak jelen­tősen emelik a létszámot az esti és a levelező tagozaton. a Lenin útra néző homlok­zattal helyet kap a kibőví­tett, korszerűsített étterein és több üzlet, négy emeletén pedig lakások lesznek. A másik épület, az új irodaház az OTP székházától a Bajcsi- Zsilinszky utcán és a Czu- ezor utcai fronton húzódik majd. A megyei Építőipari Vállalat előirányzata szerint még ebben az évben négy­millió forint értékű mán­kat végeznek el. A következő évben kerül­nek sorra: a Tanácsköztár­saság útján a volt Stár-ga- rázs helyén hétemeletes nagy lakóház építése 90 lakássa', földszintjén bútorszalonnái, az Árpád út vagongyár felé eső részén valamint a Gor­kij utca keleti oldalán levő régi házak lebontása. Ha­sonló sorsra jutnak az Aradi vértanúk útján, valamint a Lenin úton a páratlan szá­mú oldalon, az Árpád út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kö­zött lévő régi házak is. A harmadik ötéves terv­ben 1200 ‘ lakást építenek Győr Belvárosában, szaná­lással és üres telkek igény- bevételével, további tervek szerint pedig összesen 2600— 2800 lakást nyernek a Belvá­ros rekonstrukciójával. (MTI) Átszervezés az építőanyagiparban Több mint 200 üzemből megalakult a tégla- és cserépipari tröszt Több iparág vállalatainak összevonása és az irányítás központosítása után most már megkezdődött az építő­anyagipar átszervezése is. Április 1-én megalakult a tégla- és cserépipari ti/ízt, amely egységes vezetésben fogja össze 23 ÉM-téglagyár 111 üzemének és 19 tanácsi Az időjárás rövid javulási szakaszát már vasárnap megzavarta egy ésiaknyu- gati frontbetörés, amely a Dunántúlon és az Alföld egyes vidékein — összesen 24 helyen — okozott nyárias erősségű záporokat, zivata­rokat. A Martonvásár felett késő délután zajlott erős zi­vatar villámai a fővárosban is látha'ók voltak. A zápo­rok többsége 5—9 millimé­ter csapadékot hozott, Pápán azonban 22, Csornán 24 mil­liméter eső zuhogott alá né­hány óra alatt. Afféle rossz április 1-i tréfaként a nyárias zivata­rok után hétfőn hajnalban megérkezett az északkele’en laDpangó hideg góc hul­láma, lassú szivárgás formá­jában, s a hőmérséklet ro­hamosan csökkent. Míg pél­dául a vasárnapi maximu­mok 14 fokig, sőt- afölé emel­kedtek s napi középértéke egy fokkal túlhaladta a so1' évi átlagszintet, hétfőn á’- talánosan 5—8 fokos maxi­mális értékek alakultak ki a napi középérték pedig több fokkal elmaradt a nor­máltól. A Kárpátok lánca egye­lőre feltartotta a hideg ro­hamos betörését, de a szí várgás a .jelek szerint to­vább tart. Számítanunk kell arra, líogy az északkeleti megyékben és a magasabb hegyeken lesz még szórvá­nyos havazás, havas eső, amint azonban a lassan ei- vékonvodó felhőzet érvénye­sülni engedi az erős áprilisi napsugárzást — remélhe­tőleg néhány vidéken már kedden — a nappali felme- iegedés ismét emelkedni kezd. (MTI) vállalat 96 üzemegységének munkáját. A vállalatok szá­mát csökkentették, és a te­rületi elvnek megfelelően 42 helyett 12 vállalatot alakí­tottak. Némelyik több mint 20 üzemegységet, sőt a So­mogy, Zala megyei tégla- és csérépipari vállalat 33 üze­met irányít. Egységesítették a szigetelőanyagipart is az­zal, hogy a nyíregyházi per- iitvállalato* a könnyűbeton es szigetelőipari vállalathoz csatolták. Április 1-én megalakult az építőanyagipar másik új köz­ponti szerve, a kő- és kavics­ipari tröszt. A gazdasági bi­zottság határozatára az Épí­tésügyi Minisztérium 37 kő­bányájához csatolták a Közlekedési és Postaügvi Minisztérium összes kőbányá­ját, valafnint a Nehézipari Minisztériumnak azokat az üzemeit, amelyek a követ építkezéseknek szállították, így végeredményben 52 üzemből öt kőbánya vállala­tot és egy nagy kavicsbá­nya vállalatot szerveztek. (MTI) X I X. ÉVFOLYAM 77. SZÁM Magyar román tervegyeztetö tárgyalások Bukarest (MTI) Bukarestben hétfőn meg­kezdődtek a magyar—román húszéves távlati tervegyez tető tárgyalások. Az előre­láthatóan nyolc-tíz napig tartó megbeszéléseken részt­vevő magyar küldöttséget Osztrovszki György, az Or­szágos Tervhivatal elnök­helyettese vezeti. A tartalomból Társadalmi iigy Érettségi óta A vasárnap sporteseményei Lottó-tárgynyeremények­....... Április 4-i ünnepségek Mosonmagyaróváron András mondja. Az ünnepi beszéd után filmvetítés lesz. Április 4-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor koszorú­zás! ünnepség lesz az óvári temetőben a szovjet hősök emlékművénél, ahová a ta­nácsház elöl vonulnak fel az üzemek, vállalatok és in­tézmények, küldöttségei. Államcsíny Guatemalaban II volt elnök elégedett Oz új elnök nyilatkozott Ciudad Guatemala (MTI) Guatemalában napok óta feszült volt a helyzet, mert híre járt, hogy Arevalo el­lenzéki vezető Mexikóból illegális úton visszatért az országba. Vasárnapra virra­dóra azután a hadsereg szélsőjobbol­dali tisztjeinek vezeté­sével átvette a hatalmat, bogy „megakadályozza a kommunisták hatalomraju- tását Guatemalában". Az al­kotmányt felfüggesztették, a nemzetgyűlést feloszlatták, a politikai pártok működését betiltották. * Ciudad Guatemala (AP— Reuter) Egy New York-i rádióál­lomás je’entése szerint Ydi- goras Fuentes, a volt guate- malai köztársasági elnök va­sárnap este Managuába. Ni­caragua fővárosába érkezett, ahol magasrangú kormány- tisztviselő fogadta. Ydigoras meglepetésre , azzal a nyilat­kozattal szolgáit, hogy a kormányát megdöntő kato­nai hatalomátvétel „országa és Közép-Amerika több ré­szének javát szolgaija.” Guatemala fővárosában vasárnap sajtóértekezlet keretében mutatkozott be az újságíróknak Enrique Peralta Azurdia, az ál­lam új feje. az 54 éves egykori hadügyminisz­ter. Nyilatkozol ában megismé­telte korábbi kijelentéseit arra vonatkozójag, hogy a hadsereg jobboldali tisztjei „gyökerestől ki akarják ir­tani a kommunizmust Guate­malában”. Kérte az újságíró­kat, hogy ne tekintsék ka­tonai juntának az „új kor­mányt”. Azt is jobban sze­retné — tette hozzá —, ha inkább a fegyveres erők ál­lamfőjének, mint ideiglenes köztársasági elnöknek nevez­nék. Azt mondta, hogy hamarosan nyilvánosság­ra hozza az új kormány névsorát, amelyben nem­katonai személyek is szer repet kapnak. Vizsgáznak a mezőgazdasági szakmunkásjelőitek A köröst eteti eni Vörös Csillag Tsz ben évente 15 szövetke­zeti gazda szerez szakmunkás képesí­tést. Az idén ezüst- és arany kalászos tan­folyamon vettek reszt. A szervezett kétéves szakmunkásképzőn az eiső éves hallgatók a napokban kezdték meg a vizsgákat. Első pillantás a hú­zott tételre. Vajon szerencsés-e Darka Ambrus allatgo>~ ’ - zó? Nyilvánosságra hozták idő­közben, hogy a most hata­lomra került vezetők elfo­gatási parancsot adtak ki Arevalo volt guatemalai el­nök (1945—1951) ellen. Are- valot a jelenlegi guatemalai vezetőség „kommunistának” tartja. Az egykori államfő pénteken a hatóságok meg­kerülésével Mexikóból visz- szaérkezett az országba s közölte az újságírókkal, hogy vidékre vonul. Arevalo egyébként cáfolja, hogy bár­mi köze is lenne a kom­munista mozgalomhoz. Mi van a háttérben? Washington (MTI) Az MTI tudósítójának washingtoni latin-amerikai körökből szerzett! értesülése szerint a Guatemalában le­zajlott események egyáltalá­ban nem voltak meglepőek. A hivatalos indokolás az volt, hogy Ydigoras nem tu­dott. vagy nem akart le­számolni a kommunisták­kal Guatemalában. Ez persze nem igaz. meri ismeretes, hogy Ydigoras » kommunizmus elleni hadjá­rat egyik előharcosa volt, és állandóan erőteljes akci.’’ kát követelt Kuba ellen, valamint különböző módo­zatokat keresett arra, hogy Guatemala területén kubai ellenforradalmárokat képez­zenek ki a Castro-kormány aláaknázására. Az államcsíny valószínű oka két tényezőben ta­lálható meg. Az egyik az. hogy még ebben az évben választások lesz­nek Guatemalában. E választások egyik je­löltje Arevalo volt elnök, aki balodali gondolkodású, de nem kommunista értel­miségi, s minden bizonnyal könnyűszerrel megnyerte volna a választásokat. Az államcsíny másik oka az. hogy az Ydigo- ras-rezsim annyira kor­rupt volt. és Ydigoras is nyakig benne volt a kü­lönböző sötét üzletek­ben, hogy attól félt, el­nöklésének lejárta után felelősségre fogják vonni., A New York Times hét­fői vezércikkében rámutat, hogy a guatemalai katonai államcsíny egész Közép- Amerikára, sőt egész Dél- Amerikára is komoly veszé­lyeket rejthet magában. Csa­pást akartak mérni a bal­oldali erőkre — állapítja meg a New York-i lap —, de átmentek a másik szél­sőségbe, s ezzel inkább Castro híveinek és a latin- amerikai kommunistáknak a malmára hajtják a vizet. Történelmi okmányokat adtak át Moszkvában a Magyar Néphadseregnek MOSZKVA (TASZSZ) A. M. Sevcsenko vezérőr­nagy, a szovjet fegyveres erők névében hétfőn a Szovjet Hadsereg Központi Házában ünnepélyesen több mint 130 darab okmányt, fényképmásolatot, hadpa­rancsot, filmtekercset és más dokumentumot adott át Kiss Lajos ezredesnek, a Magyar Népköztársaság moszkvai katonai attaséjá­nak. Az okmányok a szov­jet hadsereg magyarországi felszabadító harcának sok, eddig ismeretlen eseményét idézik fel, bemutatják a má­sodik és harmadik ukrajnai front hadműveleteinek kü­lönböző állomásait. Kiss Lajos ezredes, a Ma­gyar Néphadsereg nevében köszönetét mondott a szov­jet fegyveres erők értékes ajándékáért. Az átadott ok­mányokat és kiállítási tár­gyakat hamarosan Buda­pestre szállítják. Mosonmagyaróvárott ha­zaik felszabadulása 18. év­fordulójának megünneplésé­re a városi pártbizottság és a város tanácsa április 3-án, szerdán este 7 órakor a mo­som Dózsa Filmszínházban rendezi a központi ünnep­séget. Az ünnepi beszédet a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöke, Kócza i Népi mozgalom a leszerelésért A Szovjet Békebizottság elnökének nyilatkozata „Áprilisi tréfa“ az időjárásban: Vasárnap nyárias záporok, zivatarok, hétfőn novemberi hideg MOSZKVA (YASZSZ) Nyikolaj Tyihonov, a Szovjet Békebizottság elnö­ke nyilatkozatot adott a TASZSZ munkatársának a Béke Világtanácsnak arról a felhívásáról, hogy ez év tavaszán széleskörű népi mozgalmat bontakoztassa­nak ki az egész világon, a leszerelésért és a békéért. Tyihonov elmondotta, hogy a Szovjetunió városaiban és falvaiban népes gyűléseket, találkozókat, összejövetele­ket rendeznek a leszerelési kampány támogatására. A gyűléseken elfogadott hatá­rozatok elítélik azokat, akik szitják a hidegháborút, bo­nyolultabbá teszik és élezik az amúgy is feszült európai és világhelyzetet. A Szovjet Békebizottság — mint a neves író tájé­koztatott — vitákat rendez a leszerelés különböző rész­letkérdéseiről. Így a jogi vonatkozásokról, az ifjúság szerepéről a leszerelésért ví­vott harcban és egyéb té­mákról.

Next

/
Thumbnails
Contents