Kisalföld, 1963. május (8. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

GYŐR, 1963. MÁJUS 1.. SZERDA AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 100. SZÁM A világ dolgozóinak nagy nemzetközi ünnepén, a 19. szabad, magyar május 1-én szeretettel üdvözöljük megyénk minden dolgozóját, minden lakóját, és testvéri szeretettel köszöntjük a békéért, a haladásért, a szebb, boldogabb emberi éle­tért, a szocialista jövőért küzdő elvtársainkat, munka­társainkat, barátainkat az egész világon. Hálával és kegyelettel gondolunk azokra a hősökre és mártírokra, akiknek munkássága, vére és élete árán születeti meg népünk évszázados vágya: a szabadság, a kizsákmányolásmentes társadalom. Az ő munkájuk, harcuk eredménye az az út, amelyen elindultunk, amelyen diadalmasan haladunk előre a szocializmus teljes győzelme felé. Ennek az útnak a. végén már ott dereng ezernyi csodás ígéretével mindannyiunk álma: a kommunizmus. Tudjuk, hogy ez az út nem akadálytalan, de büszke örömmel vállaltuk és vállaljuk a munkát, amely cél­kitűzéseink megvalósításához vezet. Örömmel tölt el mindannyiunkat a tudat, hogy pártunk, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével megyénk dolgozói eredményesen vették és veszik ki részüket ebből a munkából az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a kereskedelem, az egészségügy, a nevelés és az élet minden megnyilvánulásában. Ezek az eredmények a közös összefogás eredményei, az egymás megbecsülé­sének, a népi-nemzeti egység kialakulásának eredmé­nyei, amelyekkel tovább erősítettük a szocialista orszá­gok egységfrontját, reményt és buzdítást nyújtottunk a. még elnyomott országok dolgozóinak. Munkánk nyomán új világ bontakozott ki körülöttünk, amely­ben minden a békét, a szebb, tartalmasabb, boldogabb életet, az alkotó, dolgozó embert szolgálja. Ma a felszabadult, az életet adó munka ünnepén, a fellobogózott, ünnepi ruhát öltött utcákon, amikor a világ dolgozóival egységben megmutatjuk erős. harcedzett sorainkat, tegyünk újból hitet e fejlői.'), formálódó szép világunk mellett. Legyünk továbbra is következetes munkásai a szocializmus építésének! Az összefogás ereje és a célkitűzéseink megvalósítását szolgáló akarat vezéreljen bennünket újabb munka­sikerekre. L együnk elért vívmányaink hű védelmezői, a békés egymás mellett élés, az általános és teljes leszerelés, a béke elszánt őrei, a nem­zetközi munkásosztály győzelmes harcának erős táma­szai, a proletár internacionalizmus széttéphetetlen lán­cának kovácsolói, a marxizmus-leninizmus állandó ter­jesztői, a „Világ proletárjai egyesüljetek!” eszméjének megvalósítói. E nagy feladatok végrehajtásához, a. további mun­kához megyénk minden dolgozójának erőt, egészsé­get és sok sikert kívánunk. MSZMP Györ-Sopron megyei Bizottsága Szakszervezetek Györ-Sopron megyei Tanácsa A munka ünnepére készülnek a dolgozók világszerte MOSZKVA (TASZSZ). Fidel Castro és a kísé­retében lévő személyiségek kedden délelőtt látogatást tettek Hruscsov Moszkva környéki nyaralójában. A szovjet kormányfő és '■sa- ládja. nagy örömmel fo­gadta Fidel Castrot, és élénk beszélgetés fejlődött ki közöttük. A kubai miniszterelnök néhány órát töltött a nya­ralóban, ahol jelen volt Leonyid Brezsnyev. a Szovjetunió Legfelső Ta­nácsa Elnökségének elnöke és felesége, Gromiko kül­ügyminiszter és felesége és több más szarv jet vezető személyiség is. prAga Csehszlovákiában már hét­főn megkezdődtek a május i-i ünnepségek. Antonin No­votny. a Csehszlovák KP Központi Bizottságának első titkára, köztársasági elnöjt ünnepélyes külsőségek között 104 dolgozót és 41 kollektí­vát tüntetett ki jó munká­jukért. BUKAREST A Román Népköztársaság I dolgozói újabb munkasike­rekkel készülnek május else­jére. Vasárnap a Galaci Ha­jógyárban vízre bocsátottak egy 4500 tonnás teherhajót. VARSÓ A lengyel dolgozók ünne­pi gyűléseken készülnek a munka ünnepére. Több ipar- vállalat dolgozóinak gyűlé­sén határozatokat hoztak, [amelyben elítélik Nyugat- N eme torszag féTfégy vérzését.' BELGRAD Jugoszlávia népe az idén kétszeresen ünnepli május elsejét: most lesz hetven éve annak, hogy a belgrádi dol­gozók 1893-ban megrendez­ték első májusi ünnepüket. BERLIN A Német Demokratikus Köztársaság dolgozói is lel­kesen készülnek május else­jére. Számos üzem teljesí­tette túl tervét. Az egyik nagy hajógyár elkészítette a nyolcadik olyan halászhajót, amelynek fedélzetén mind­járt fel is dolgozzák a kifo­gott halakat. PEKING A Kínai Népköztársaság dolgozói az idei május else­jére a termelés fokozásáért R Győri Műszaki Egyetem építése előkészületeinek menetrendié 1965 elején el kell kezdődnie a kivitelezésnek es a fokozott takarékosságért folytatott harc jegyében ké­szültek fel. A kínai fóvájps napok óta ünnepi külsőt öl­tött. A történelmi jelentősé­gű épületeket sok ezer szí- i nes villanykörte világítja : meg. HAVANNA A kubai főváros népe az idén a május elsejét annak a barátságnak a jegyében üli meg, amely a világ első szocialista állama és az ame­rikai földrész első szocialista állama között fonódott. Az egész országban mái- egy hónapja folynak az előkészü­letek május elsejére. Sok üzem dolgozói tettek felaján­lást a dolgozók ünnepének tiszteletére. CARACAS A venezuelai főváros dol­gozói nagyarányú felvonu­lást rendeznek május else­jén. Sok szakszervezet és a parasztság érdekképviseleti szervei tevékenyen készülnek a munka ünnepére. Az or­szág számos városában szin­tén lesznek ünnepi gyűlések és felvonulások. A beruházási programot 1964. szeptember 30-ig kell jóvá­hagyni. Ezt követően 1955 elején meg kell kezdődnie az építkezésnek. A beruházó és generál tervező az előbb említett Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem lesz. A tervezés zavartalan előkészí­tése, elvégzése, majd a kivi­telezés lebonyolítása céljá­ból függetlenített lek^orbe- lyettest neveznek ki. A lek­torhelyettes irányítása alatt beruházási osztály fog mű­ködni. Az osztály induló lét­száma tíz fő. Később a szük­ség szerint növelik a létszá­mot. Hogy hol épül fel végül is az egyetem, azt az iiieté­(Barabás László ra.íza) kesek még nem döntötték el. Két városrész jöhet számí­tásba: Nádorváros és Rév­falu. Bárhol épül is fel, óriási jelentősége lesz a vá­ros fejlődése és jövője szem­pontjából. Sőt országos je­lentősége is rendkívül nagy. Számolni kell természetesen azzal is, hogy az egyetemért többeknek meg kell válni megszokott környezetüktől. Bizonyos kisebb-nagyobbb szanálásokra ugyanis szük­ség lesz akár Nádorváros­ban, akár Révfaluban épül fel majd az egyetem. Ezekért azonban megfelelő kártérí­tést ad az állam. A közös nagy érdek mindennél e'őbb- re való. A Magyar Televízió helyszíni közvetítésekben és hírösszefoglalókban számol be a nemzetközi munkásün- nep eseményeiről. Reggel 8 órakor a moszkvai, ezt kö­vetően a leningrádi dolgo­zók felvonulásáról kapunk képet. A budapesti Dózsa György úti közvetítés előtt, 9,55 óra­kor Somogyi Miklósnak, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottsága tag­jának, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa elnökének üdvözlő beszédét sugározza a Televízió. (MTI) Castro látogatása Hruscsov nyaralójában Megírtuk, hogy a kormány . a győri egyetem létesítését : és. kari bontását jóváhagyta. I A Művelődésügyi Miniszté- ( riumból már megérkezett ; Győrbe az egyetem létesíté­sével kapcsolatos feladatok ütemterve is. Ez az ütem- I terv már határidőket rögzít, i Június 30-ig például az I Országos Tervhivatalnak meg kell adnia az előzetes 1 területfelhasználási hozzájá- j I rulást. A beruházási prog- ' ramot. olyan végrehajtási 11 ütemtervvel, hogy az első I évfolyamon 1968 szeptembe- ! 1 rében megkezdődhessen az ! oktatás — 1964. június 30-ig ' kell kidolgozni. E munkáért I az Építőipari és Közlekedési ! Műszaki Egyetem a felelős. I i

Next

/
Thumbnails
Contents