Kisalföld, 1963. június (8. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

QY/\RI SÉTA GYŐR, 1963. JŰNIUS 1- SZOMBAT AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 126. SZÁM Az élelmiszeripari újításokat, kükereskedeimüik alakulását vizsgálja a KNEB-A tartalomból Bertalan Imre, Bálint Imre és Farkas Jenő lakatostan utók szerelik vizsgamunkájukat, az egyengető- és darabológépet Mindennapi dolgos életét éli a Mosonmagyaróvári Me­zőgazdasági Gépgyár. A. lá­togató az első pillantásra semrrú különöset nem észlel, legfeljebb az tűnik fel, hogy milyen tiszta, rendezett az udvar és a műhelyek. Rövid idő alatt azonban — jarva az irodákat és műhelyeket — ceruzavégre kívánkozik egy s más, ami a gyárat meg­különbözteti a többitől, mondhatnánk úgy is: egyéni arcvonásai. Zöld foltok Minden szürke: a gépek, a rpunkadarabok, az olajtól fénylő ' munkaruhák, óz ud­var betonja. Tudják ezt a gyáriak is, de nem veszik egykönnyen tudomásul, ha­nem élénkíteni. üdíteni akarják környezetüket — parkosítanak, zöld foltokkal tarkítják a vas'és a ’■’’•o- dalmát. Egyre töbi ágy, pázsitsziget ti a műhelyek előtt, a~ között. Az eszterga' yosok, szerszámkészítők, targoncá - sok kertészkednek is min­denféle kényszer nélkül, sa­ját örömükre. Társ idalmi munkával épültek a kis szö­kőkutak, a díszes virág­karók; úgy egyengették a földet, vetették a fűmagot. A gyár vezetősége látva a hasznos igyekezetei, versenyt írt ki a legszebb park, ker- iecske címéért. Legutóbb a szerszámműhely „növényter­mesztő” brigádja kapott ezer forintot. Nem méltatlanul. (Folytatás a 2. oldalon) A Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság pénteken ülést tartott. Meghallgatta a KNEB elnökének beszá­molóját a legutóbbi ülés óta tett intézkedésekről, s azo­kat jóváhagyólag tudomásul vette. A KNEB megtárgyal­ta és elfogadta a „Hogyan segítik az anyagi ösztönzők a beruházások korszerű, gyors és olcsó megvalósítá­sát” című vizsgálat össze­foglaló jelentését, majd a sütőipar tevékenységénél;, a minőség alakulásánál; és az egészségügyi rendszabályok megtartásának vizsgálatáról készült előterjesztést. Augusztusban vizsgálja a KNEB a tőkés országokkal folytatott kereskedelem mér­legének kedvező alakítására tett intézkedéseket, valamint egyes kiemelt beruházások előkészítésének, lebonyolítá­sának és hatékonyságának helyzetét. Augusztusban ás szeptemberben kerül sorra a főváros lakossága részére végzett javító-szolgáltató te­vékenység vizsgálata. (MTI.) Mi az a KEIT? Háromszáz családért A képernyő mögött Hegyen-völgyön szalagok nyomában Befejeződött Hajdúszoboszlón a kétnapos országos öntözési tanácsko­zás, amelyen több mint 300 termelőszövetkezeti és álla­mi gazdasági vezető, tudo­mányos kutató vett részt. Az előadást követő vitában huszonötén szólaltak fel. Növelik cs diákotthoni férőhelyek sztárnál A kolléglomi élet kialaliításáüan jé munkát végeznek a KiSZ-szervezetek A Művelődésügyi Minisz­tériumban értékelték 's kö­zépiskolai kollégiumok, diák­otthonok munkájának a most záruló tanévvel kap­csolatos tapasztalatait. Meg­állapították, hogy az ottho­nok munkája fejlődött, mind jobban szervezik meg a közösségi életet. Az ön­igazgatás kibontakozását hasznosan segítik a KIS7- szervezetek, amelyeknek már a diákotthoni és kollé­giumi ifjúság 96 százaléka tagja. A „sxocia list a üssem“ címéirt Uiíxtl a Csornai Gépjamié Állomás A Csornai Gépjavító Ál­lomás dolgozói pénteken reg­gel egy órával előbb kezd­ték a munkát, hogy egy órával előbb befejezhessék. A hónapok óta megvitatott, meggondolt nagy célnak a péntek délutáni termelési ér­tekezleten szereztek hivata­los jelleget. A cél: hogy elnyerjék a szocialista üzem címet, amire a megyében még egyetlen mezőgazdasági üzem sem vállalkozott. Korábban azt tervezték, hogy csak a műhelyek ver- »enyeznek a címért, aztán fontolgatták, és megalapo­zottnak találták, hogy az egész üzem törekvése le­gyen a megtisztelő cím el­Kégy törpe benzinkút helyét jelölték ki megyénkben Az ÄFOR és a SZÖVOSZ megállapodása értelmében törpe benzinkutakat állíta­nak fel a községekben, nogy megkönnyítsék a falun is mind jobban szaporodó mo­toros járműveik üzemanyag­ellátását. A könnyen moz­gatható törpe benzinkutak Úttörővezetők kitüntetése Tegnap délután a pedagó- gusnap alkalmából Módra László, a KISZ Központi Bi­zottság Intéző Bizottságának tagja, megyei titkár kilenc úttörővezetönek a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnöksége nevében átadta a „Kiváló úttörővezető” kitün­tetéseket. Kitüntetést kapott Horváth Erzsébet ménfőcsa- naiki, Barlavits Tibor győr- szentiváni, Koppány Emőné győri, Csehi Lajos móric- hidai, Módos István fertődi, Bejczy Gyula győri, Szakáig Ernő soproni csapatvezető, és Teltesz Erzsébet soproni, Simon Judit győri ifjúve- zetifc hordóból mérik ki a kizáró­lag kétütemű motorokhoz al­kalmas keveréket. Győr-Sopron megyében -i MÉSZÖV már megtette az előkészületeket arra, hogy egyelőre négy községben: Ásványrárón, Szanyban, Györszentmártonban és Ivánban helyezzenek el ben­zinkutat. Szó volt még Mo- sonszentj átlósról is, a köz­ségi tanács azonban nem tudta vállalni a csekély költ­séget,' ami a tereprendezés­hez szükséges. A berendezé­seket az ÁFOR adja, a ku­tak kezeléséről pedig a föld­művesszövetkezetek gondos­kodnak. A tárölóhelyeken általában 10—12 hordót he­lyeznék el a tűzrendészen szabályok előírásainak be­tartásával. A törpe benzinkutak tele­pítésénél azokra a helysé­gekre esett a választás, ame­lyek távolesnek a benzin­töltő állomásoktól és kör­nyékükön aránylag sok a motoros jármű. Á helykije­lölést a hatósági küldöttek részvételével végezték el, és a kutak felállítására a leg­közelebbi napokban, kerül sor. nyerése. Mert a gépjavító állomáson eddig is verse­nyeznek brigádok a szocia­lista címért: a szállítási és az üzemanyagrészlegben dolgozók, a részegység]aví- •ók és a váratlanul meghi­básodott gépek javítói. Az irányító szakemberek szak­mai és politikai felkészült­sége elég alapos ahhoz, hogy ilyen nagy cél felé irányít­sák az üzemet. Vállalásaikat négy fő pontban foglalták össze: kifogástalan minőségű munka végzése, a mun­kára fordított idő csök­kentése, az anyagtakaré­kosság és a példás rend, fegyelem. Hogyan akarják mindezt teljesíteni? Az idei terve a gépjavítóknak: 58 főjavítás, 29 folyó javítás, 45 szerviz, 16 nagyobb munkagép javí­tás. Ezt körülbelül 36 000 óra alatt akarják elvégezni. Vállalták, hogy az üzem- anyagigényt 36 órán belül kielégítik, 58 főjavítás he­lyett 65-öt végeznek el, s mivel megkezdik a részegy­ségjavítást, így 4 százalék­kal csökkentik a munkará­fordítást. Elhatározták azt Is, hogy az anyagigénylés­ben, beszerzésben segítenek a szövetkezeteknek A gépjavító állomás dol­gozói fölkeresik a szö­vetkezeteket és pontos, részletes tervben még időben megbeszélik, hogy milyen alkatrész­re, anyagra van legjob­ban szüksége a közös gazdaságnak. Elhatározták azt is, hogy a még gépjavító tulajdonában lévő gépeknél 38 000 forint értékű anyagot megtakaríta­nak. * Ebben az évben sokan to­vábbtanulnak, segítik egy­mást a tanulásban és főleg az ipari' tanulókat, a fiatal szakmunkásokat. A vállalá­sokban foglalták azt is, hogy a párt, á szakszervezet és a gazdasági vezetők teljesítsék a szocialista üzemvezetés követelményeit úgy, hogy a legnagyobb összhangban dol­gozzanak együtt. A bérki­használásra, a berendezések­re megfelelő gonddal és tervszerűséggel ügyel jenek, és azon legyenek, hogy ér­vényesüljön az üzemi de­mokrácia. Szavazták és határoztak az üzem dolgozói, vállalják a nagy feladatot. Úgy dolgoz­nak, mint a szocialista üzem cím várományosai. Ilyen nagy összetartással, alapos megfontoltsággal, felkészült­séggel, bizonyára nem hiába fáradoznak. gszm. Megtalálták a Thresher roncsait Norfolk (AFP—AP) Elton Grenfell altenger- nagy, az atlanti-óceáni ame­rikai tengeralattjáró flotta parancsnoka csütörtökön kö­zölte, hogy megtalálták a Thresher atommeghajtású tengeralattjáró roncsait, amely április 10-én 129 uta­sával egy mélytengeri me­rülési kísérlet alkalmával el­süllyedt. Á Columbia-egye- tem egyik laboratóriumának oceanográfiai kutatóhajója Boston környékén — ahol a hajó elsüllyedt — részt vett a kutatási munkálatokban, s víz alatti fényképfelvétele­ket készített« «aeJaekbőlj megállapítható, hogy a mint­egy 2500 méter mélységben megtalált roncsok valóban a Thresher maradványai. A képeket most Ports- mouth-ba szállítják, és átad­ják annak a haditengerésze­ti bíróságnak, amely a hajó ügyében vizsgálatot folytat. Az amerikai haditengeré­szet bejelentette továbbá, hogy Trieste, Piccard pro­fesszor mélytengeri kutató­gömbje a hajótörés színhe­lyén lemerült, hogy fénykép- felvételeket készítsen az el­pusztult atomtengerglattjá- róröL Az ország 267 középisko­lai diákotthonának eddig csaknem 75 százaléka nyerte el a megtisztelő kollégium címet, s a jelek szerint jö­vőre a többi intézet is alkal­massá válik a kollégiummá avatásra. A diákintézmé­nyekben messzemenően gon­doskodnak arról, hogy a növendékek minél haszno­sabban tölthessék szabad idejüket, sokoldalúan kielé­gíthessék szórakozási, mű­velődési igényeiket. Vala­mennyiben már van rádió és igen sok helyütt televí­zió is. Stúdió-felszereléssel az .intézetek 50 százaléka rendelkezik, a könyvtárak kötetszáma együttesen meg­közelíti a hetvenezret. Hasz­nosan tölthetik idejüket a fiatalok a különféle szak­körökben is, amelyekből több mint ötszáz működik. A következő tanévben 7100-zal több — zömmel vi­dékről bejáró — középisko­lás kap helyet a tanuló­szobákban és részesül men­zai ellátásban. Velük együtt az e kedvezményeket élve­zők számára már megköze­líti a negyvenezret. Az intézményekben egyéb­ként — az otthonok bővíté­sének eredményeként — az ősztől újabb 1150 fiatal kap helyet. A középiskola első évfolyamába felvett, de hely­hiány miatt diákotthonba nem 'kerülő tanulok közül 1800-ata szülői munkaközös­ségek segítségével az iskola családoknál helyez el. Ezek a gyerekek a közeli diákott­honban ugyanazt a teljes el­látást kapják, mint az ott lakóit, beleértve a tanári se­gítséget is, s részt vesznek a többiekkel együtt a kö­zösségi életben. (MTI.) Hruscsov és Castro látogatása egy rakéta-támaszponton MOSZKVA (TASZSZ) Nyikita Hruscsov, a Szov­jetunód Minisztertanácsának elnöke és Fidel Castro ku­bai miniszterelnök ellátoga­tott a stratégiai rakétacsa­patok egy támaszpontjára, ahol megismerkedtek a kor­szerű rakétatechnika leg­újabb példányaival. Hruscsov és Castro ezen­kívül megtekintette a szá­razföldi csapatok hadgya­korlatát az egyik katonai körzetben. A miniszterelnö­köket elkísérte Malinovszkáj marsall szovjet honvédelmi miniszter és Krilov marsall, a rakéta-csapatok főparancs­noka.-----------------t Általános sztrájk Argentínában Buenos Aires (MTI). Argentínában pénteken az üzleti és gazdasági élet szin­te teljesen megbénult an­nak a sztrájknak a követ­keztében, amelyet válasz­képpen tartanak az argentin dolgozók a reakciónak a nép demokratikus jogai ellen in­tézett támadására. Nyugati hírügynökségek jelentése szerint az általános sztrájk az argentin gazdasági élet­nek úgyszólván az egészére kiterjed. Kikötők, gyárak, vonatok, húsfeldolgozó üze­mek és olajmezők néptele- nedtek el. Csupán a kórhá­zak, a legfontosabb közmű­vek dolgozói folytatják mun­kájukat, hogy a lakosság mindennapi életében komo­lyabb zavarok ne keletkez­zenek. Az argentin fővárosban olyan hírek keringenek, hogy magásrangú katonatisztek a sztrájkot ürügyül használ­ják fel Guido elnök eltávo­lítására és a július 7-i vá­lasztások meghiúsítására. feyfeej Maii KAIRO (MTI) Adzsubej, Izvesztyija főszerkesztője és felesége, Rada Hruscsova négynapos látogatásra Kairóba érke­zett. Átadták Kennedy és Macmillan válaszát Nyugati hírügynökségek egybehangzó jelentése sza­rint pénteken délután Moszk­vában a szovjet külügymi­nisztériumban átadták Ken­nedy amerikai elnök ' és Maomíttan brit miniszterel­nök válaszai Hruscsov szok­sz jet miniszterelnöknek 1 atom fagy ver kíséri etek betil­tását sürgető legújabb leve­lére. A nyugati államférfiak válaszának szövegét -ez idő szerint még nem hftz&ate ■nyüvaoefsagra.

Next

/
Thumbnails
Contents