Kisalföld, 1963. július (8. évfolyam, 152-177. szám)

1963-07-02 / 152. szám

72032 VILÁG PROLETÁRJAI, Ara: 50 fillér A tartalombóls Megalakultak az ipar nagy új vállalatai GYŐR, 1963. JÚLIUS 2, KEDD AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 152. SZÁM Soproni ünnepi hetek Tudósítások sporteseményekről Jutalom a legjobb gépkezelőknek Gabonahetakarítási rersenyl hirdet a megyei pártbizottság, a megyei tanács és a szakszervezet A megyei pártbizottság, a megyei tanács és a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsa az idén is meghirdeti a kom- bájnosok, a rendvágóik és aratógépeik kezelőinek már hagyományossá vált gabona­betakarítási versenyét. A versenyben a termelőszövet­kezetek és a gépállomások traktorosai, gépkezelői vehet­nek részt. A szövetkezeti és a gépállomási traktorosok mun­káját azonban külön érté­kelik és külön jutalmazzák. Tavaly ugyanis sok terme­lőszövetkezeti kombájné« joggal sérelmezte, hogy nem veheti fel a versenyt azok­kal a gépállomás! traktoro­sokkal, a/kik nem csupán egy szövetkezetben, hanem sok gazdaságban dolgoznak. A versenyben való részvé­telnek, illetve a jutalom el­nyerésének alapvető feltéte­lei a következők: a gép a megengedettnél nem fogyaszt több üzemanyagot, a gép ke­zelője betartja és betartatja a tűzrendészeti, valamint a munkásvédelmi előírásokat, s a földművelésügyi miniszter 18/1963. számú utasításában előírt tarlómagasságot hagy­ja. A termelőszövetkezeti gép­kezelők közül tizenegyen kapnak jutalmat. i Az SZK 3-as kombájnok kezelői' közül jutalmat kap áz a négy legjobb, aki leg­alább 400 hold területről ta­karítja be a gabonát. Az első díj egv 3200 forint értékű rádió. Második díjat ketten kapnak, egyenként 2500— 2500 forint értékű rádiót. A harmadik díj 2000 forint ér­tékű fényképezőgép. Az AC 400-as magyar kombájnok kezelői közül ju­talomban részesül a két leg­jobb eredményt elérő trakto­ros, aki egymenetes aratás­ban legalább 180 holdat vág le és csépel el. Az értékelés­nél a teljesítésbe a borsóara­tás is beleszámít. Első díj egy 1600 forint értékű férfi kerékpár, második díj egy 1300 forint értékű fényképe­zőgép. A rendvágók kezelői közül a három legjobb kap jutal­mat, aki legalább 450 holdról vágja le a gabonát. Első díj egy 2500 forint értékű rá­dió, második díj egy 2000 forint értékű mosógép, har­madik díj egy 1500 forint értékű kerékpár. A kévekötő aratógépek kezelői közül kettőt jutal­maznak, aki legalább 180 holdat arat le. Első díj egy 1800 forint értékű mosógép, második díj egy 1600 forint értékű kerékpár. A legjobb eredményt el­érő gépállomási traktorosok közül négyet jutalmaz « megyei pártbizottság, a me­gyei tanács és a Szakszerve­zeték Megyei Tanácsa. Az SZK 3-as kombájnok keze­lői közül egy traktoros kap jutalmat, egy 3200 forint ér­tékű rádiót. A rendvágók kezelői közül a két legjobbat jutalmazzák. Első díj egy 2500 forint értékű rádió, má­sodik díj egy 2000 forint ér­tékű mosógép. A kévekötő aratógépeik kezelői közül a legjobb teljesítményt elérő traktoros jutalma egy 1800 forint értékű mosógép lesz. A gépállomási kombájno- sok, a rendvágók és a kéve­kötő aratógépek kezelői kö­zül a legjobb eredményt el­érőket a Gépállomások Me­gyei Igazgatósága külön ju­talmazza. E jutalmazás felté­teleit és a jutalom összegeit lapunk holnapi számában is­mertetjük. A gabonabetakarítási ver­seny eredményeit — a múlt évek szokásához híven — la­punk hetenként közli. A ver­seny végső eredményét a já­rási tanácsok mezőgazdasági osztályai szeptember 15-ig küldik meg a megyei tanács mezőgazdasági osztályának. Az értékelést a megyei ver­senybizottság végzi, de elő­zőleg a beküldött jelentése­ket, illetve a verseny ered­ményeit ellenőrzi. Az NDK földjén alakul az egész német nemzet jövendője Magas szovjet, bolgár kitüntetést Kapott Walter Ulbricht Vasárnap este nyolc óra­kor a Dynamo sportcsarnok­ban kezdődött az ünnepi fo­gadás Walter Ulbricht 70. születésnapja tiszteletére. A ■megjelentek nagy tapsa kö­zepette pontban nyolc óra­kor vonultak be a terembe a Német Szocialista Egység­párt Politikai Bizottságának és az NDK kormányának tagjai és a Berlinbe érke­zett vendégek. Elsőnek Friedrich Ebert,- az NSZEP Politikai Bizottsá­gának tagja, Nagy-Berlin főpolgármestere • üdvözölte Walter Ulbrichot, majd N. Sz. Hruscsov mondott üd­vözlő beszédet. Megérkezett Budapestre U Thant, az ENSZ főtitkára KGST-tanácskozás Pozsonyban A KGST Könnyű- és Élel­miszeripari Állandó Bizott­ságának munkacsoportja Po­zsonyban tartotta tanácsko­zását, amelyen Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelor­szág Magyarország, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság, Románia és a Szovjet­unió képviselői vettek részt. Az ülésszakon megvitatták a fafeldolgozó ipar termelé­sének egyes műszaki ás gép berendezési problémáit. A forradalmi munkás—pa­raszt kormány megliívására U Thant az ENSZ főtitkára hétfőn délután Budapestre érkezett A főtitkár kísére­tében fővárosunkba érkezett ■Ramses Nassif sajtótitkár. A repülőgép, amelyen az ENSZ-főtitkár utazott, né­hány perccel 2 óra útin szállt le az ENSZ és a Ma­gyar Népköztársaság .zászlói­val díszített Ferihegyi repü­lőtérre. U Thant fogadására meg­jelentek KáUai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, llku Pál művelődés- ügyi miniszter, Péter János külügyminiszter, Mód Péter, a külügyminiszter első he­lyettese, Bognár. József, a Kulturális Kapcsolatok Inté­zetének elnöke, Csatorday Károly, a Magyar Népköz- társaság állandó ENSZ-kép- viselője. Ott volt a fogadta­tásnál a budapesti diplomá­ciai képviseletek számos ve­zetője. A gépből kiszálló főtit­kárt, aki barátságosan integetett, Kállai Gyula, a Minisztertanács elnök- helyettese köszöntötte, majd úttörők virágcsokrot nyújtottak át a főtitkárnak. U Thant üdvözölte a foga­dására megjelent magyar ve­zető személyiségeket, majd a diplomáciai testület tag­jait. Ezután Kállai Gyula mon­dott üdvözlő beszédet. Töb­bek között a következőket . mondta: — A Magyar Népköztársa­ság kormánya és népe nevé­ben igaz nagyrabecsüléssel és szeretettel köszöntőm ónt, az Egyesült Nemzetek Szer­vezeténél: főtitkárát, hazánk földjén. Őszintén örülünk, hogy elfogadta níeghívásun- (MTI.) kát, és ellátogatott' hozzánk. elmondanom, mennyire örü­lök annak, hogy ebben a gyönyörű városban lehetek, hogy mennyire hálás vagyok a magyar kormánynak és a magyar népnek a megkapó, meleg fogadtatásért, amely­ben országukba való első lá­togatásom alkalmával része­sítettek. Már bizonyos ideje várakozással tekintettem az alkalom elé, hogy meglátogathassam az önök országát, és kicse­réljük. nézeteinket az önök miniszterelnökével és más vezető személyi­ségekkel a fontos nem­zetközi kérdésekről és különösen az Egyesült Nemzetekben megoldás­ra váró problémákról. A fogadtatási ünnepség után U Thant főtitkár Kál­lai Gyula társaságában ENSZ és magyar zászlóval díszített gépkocsiba szállt, és rendőri díszmotorosok kísé­retében szállására hajtatott. • . (MTI.) Kádár János, a forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke hétfő délután fogadta U Thantot, az ENSZ főtit­kárát. A látogatásnál jelen volt Péter János külügymi­niszter. (MTI.) — Németország egyharmad része fölött már a szocializ­mus zászlaja .leng — mon­dotta a szovjet kormányfő. — Az életben valósulnak itt. meg azok az álmok, ame­lyeknek körvonalait Marx, Engels és a német forradal­márok sok nemzedéke raj­zolta fel. A Német Demokratikus Köztársaság kommunistái ma a szocializmusért vívott harc első vonalában vannak. Itt, Európa centrumában, az NDK földjén alakul az egész német nemzet jöven­dője. Mondták nekem, hogy je­len vannak itt nyugati új­ságírók is. Nem tudom, van-e közöttük nyugatné­met. Ha van, leírhatja, hogy mi kifejezzük azt a szilárd meggyőződésünket: létrejön majd az egysé­ges német állam, amely szocialista alapon, vörös zászló alatt egyesül. Másféle egységes Német­ország korunkban nem le­hetséges! Az imperialisták koráb­ban úgy gondolták — aho­gyan Dulles szerette kifejez­ni magát —, hogy „vissza­szorítják” a szocializmust. Csak próbálják meg, impe­rialista urak, önök lesznek visszaszorítva. A szocializmus ma szi­lárd, örökre szóló erős gyökereket eresztett a földbe; úgy áll, mint a gránit és aki megpróbál­ja megsemmisíteni, ma­ga semmisül meg. Németországnak abban a részében, ahol kapitalista rendszer uralkodik, a kom­munista pártot — a nép ér­dekeinek igazi kifejezőjét — betiltották. A nyugatnémet kommu­nisták azonban az illegali­tásban is folytatják a har­cot a demokráciáért, a sza­badságért és a szocializ­musért, síkra szállnak a re- vansisták ellen, azok ellen, akik hazájukat az új világ­háborút kirobbantó agresz- szió bázisává akarják vál­toztatni. Nem sikerült megtörni az ő harci szellemüket! Enged­jék meg nekem, hogy a szov­jet kommunisták, valameny- nyi szovjet ember nevében tolmácsoljam ebben az órá­ban a testvéri üdvözlet .sza­vait a német kommunista pártnak, e párt Max Rei- mann elvtárs vezette Köz­ponti Bizottságának. Kedves német barátaim! Az ügynek, amelyet önök győzelemre visznek itt, Né­metország keleti részében, nagy nemzetközi jelentősége van. Az önök eredménye, ha­ladása’ meggyőzően bizo­nyítja a szocializmus életerejét. A Német Szocialista Egy­ségpárt ^Valter Ulbricht ve­zette Központi Bizottsága méltó módon járul hozzá a szocialista világrendszer sok­oldalú erősítéséhez, tevé­keny harcot vív a nemzet­közi kommunista és mun­kásmozgalom egységének a marxizmus-leninizmus alap­ján történő erősítéséért, kö­vetkezetesen síkraszáll az összes népek barátságáért és együttműködéséért, a prole­tárinternacionalizmus szelle­mében. (Folytatás a 2. oldalon.) Felemelték a tehéntej és a tejszín felvásárlási árát Az élelmezésügyi minisz­ternek a földművelésügyi miniszterrel és az ország as árhivatal eblökével egyetér­tésben kiadott rendjele 1963. július 1-től újból sza­bályozta a tehéntej és tej­szín állami felvásárlási árát. A tehéntej felvásárlási Szíria katonákat küldött a kurdok ellen A New York Times hétfői száma jelenti, hogy a szíriai hadsereg egyik zászlóalja az iraki kormánycsapatok olda­lán részt vesz a kurdok elle­ni küzdelemben, és több Szí­riái vadászgépet az iraki lé­gihaderők rendelkezésére bo­csátottak. Beiruti diplomáciai körök­höz azonban olyan jelenté­rek érkeznek, amelyek arra mutatnak, hogy a Baath párt vesztése alatt álló szíriai rendszer nem teljesen egysé­ges az iraki kormánynak nyújtandó segítség kérdésé­ben. Beiruti jelentés szerint Mohamed Ziad Hariri vezér­őrnagy, hadügyminiszter, aki nem tagja a Baath-pártnak, az utolsó pillanatban vissza­vonta mag.asrangú baa'hista tisztek intézkedését, amely- lyel egy újabb szíriai zászló­aljat akartak Irakba külde­ni. (MTI) CSILLAGTETö ALATT tiport a 3. oldalon.) árát — 3,6 százalék zsírtar­talmú tejre vonatkoztatva — Literenként 2,40 forintról 2,60 forintra emelték fel, ezenkí­vül a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok lite­renként 40 fillér nagyüzemi felárat is kapnak. Vala­mennyi termelő a gümőkór- mentes tehenészetekből szár­mazó tej után literenként 30 fillér gümőkórmentes fel­árban részesül, A tejszín felvásárlási ára 1963. július 1-től zsírkilo­grammonként -57 forint, az eddig érvényben volt 54 fo­rintos kilogrammonkénti ár­ral szemben. A nagyüzemi felár 11,20 forint, a gümő­kórmentes felára 8 forint kilogrammonként. Az egyéni termelők és ter­melőszövetkezeti tagok szá­mára további kedvezményt jelent az az intézkedés, amely szerint az átadott tej után egész évben jogosultak literenként 20 dekagramm korpát vásárolni. Az előző években ez a kedvezmény csak az év egy részében (októbertől áprilisig) volt érvényben. A termelőszövet­kezetek továbbra is egész éven át az értékesítési szer­ződés keretében átadott tej után literenként 25 deka­gramm, a megállapított mér­tékben átadott tejszín után pedig — a tejszín mennyisé­get tejre átszámítva — tej­literenként 15 dekagramm korpát jogosultak vásárolni hatósági áron. (MTI.) — Sziltárd meggyőződé­sünk, hogy a népek béke­akarata és a békéért küzdők ereje ma már képes elhárí­tani a világháborút, képes arra, hogy tárgyalások útján biztosítsa a békét Tudjuk, hogy a béke biztosításában az Egyesült Nemzetek Szer­vezetére és annak főtitká­rára nagy felelősség hárul. Kormányunk támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét és önt ab­ban, hogy ez a nagy je­lentőségű nemzetközi szervezet eleget tegyen hivatásának, a béke biz­tosításának. Biztosak vagyunk abban, hogy az ön magyarországi látogatása is segíti a nem­zetközi együttműködést és a béke ügyét. U Thant, az ENSZ főtit­kára az üdvözlésre válaszol­va többek között a követke­zőket mondotta: . — Nagyon hálás vagyok önnek kedves szavaiért, kü­lönösen azokért, amelyeket az Egyesült Nemzeteket, va­lamint személyemet illetően mondott, s azért a nyilatko­zatáért, amelyben az önök elkötelezettségéről szólt a béke és a nemzetközi meg­értés mellett. Engedje meg

Next

/
Thumbnails
Contents