Kisalföld, 1963. augusztus (8. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-01 / 178. szám

TIP-TOP VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK t Ära: 50 fillér Lancz János a sfirtelevágó gépet kezeli a Mosonmagyar­óvári Fogkefegyárban. Riport a 3. oldalon GYŐR, 1963. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA X I X. ÉVFOLYAM 118. SZÁM A tartalomból: Földomlás fenyegeti Skopjét Ébred a kórterem • Pedagógiai szaba­dalom a padláson • ' Hidegkúti Nándor az ETO új edzője • Érdekes krónika Walter Ulbricht beszéde az NDK népi kamarájában A Német Demokratikus Köztársaság Népi Kamarájá­nak ülésén szerdán nagy be­szédet mondott Walter Ulb­richt, az NDK Államtanácsá­nak 'elnöke. Hangsúlyozta, hogy az NDK-ban megkezd­ték a szocializmus általános felépítésére irányuló munka céltudatos végrehajtását a Német Szocialista Egység­párt VI. kongresszusán el­fogadott programnak megfe­lelően, A nukleáris fegyverkísér­letek megtiltásáról szóló moszkvai szerződés parafálá- sával kapcsolatban kijelen­tette, hogy ez nemcsak a Szovjetunió következetes bé­kepolitikájának és Hruscsov szovjet miniszterelnök kez­deményezésének, hanem a szocialista népek testvérisé­gének, a világ békemozgal­mának, az atomfegyver ellen küzdő erők sikere is. Bejelentette, hogy az NDK szintén csatlakozni fog a moszkvai szerződéshez. Hruscsovnak a moszkvai szovjet—magyar barátsági nagygyűlésen előterjesztett javaslataival kapcsolatban Walter Ulbricht kijelentette, hogy az NDK támogatja eze­ket a javaslatokat, amelyek a béke biztosítását szolgál­ják. Meggyőződésünk — mondotta —, hpgy a néme­tek többsége keleten és nyu­gaton egyaránt egyetért a katonai költségvetések befa­gyasztásával és csökkentésé­vel, az NDK, illetve a Nyu- gat-Németország területén állomásozó külföldi csapatok létszámának csökkentésével, ahogy Hruscsov elvtárs java­solta. Az NDK államtanácsának elnöke kijelentette, hozzájá­rul ahhoz, hogy a nyugati hatalmaknak legyenek kép­viselőik az NDK-ban tartóz­kodó szovjet csapatoknál, ha a Szovjetunió képviselői is ott lehetnek a Nyugat- Né­metországban elhelyezett külföldi csapatoknál. A továbbiakban Walter Ul­bricht hangoztatta, hogy olyan atomfegyvermentes öveze­teket kell létesíteni Európá­ban, amely magában foglalja mind a két német államot, meg kell kötni a német bé­keszerződést, Nyugat-Berlint semleges szabad várossá kell nyilvánítani, s ezzel béké­Néger gyerekek tüntettek New York-ban Az egyenjogúságért küzdő négerek tüntetései folytatód­nak az Egyesült Államokban. New York Brooklyn-i negye­dében kedden első ízben ke­rült sor néger gyermekek tüntetésére. A kicsinyek egy kórházépítkezés előtt vonul­tak fel, tiltakozva az ellen, hogy szüleiknek a vállalko­zók nem hajlandók munkát adni. A rendőrség a kisko­rúakat letartóztatta, de ké­sőbb szabadon engedte. Több más New York-i épít­kezésnél is tüntetnek a né­gerek. A szinesbőrű lakosság ha­ladásért küzdő országos szö­vetség New York-i szerveze­tének vezetői bejelentették, hogy gyermekeiket nem en­gedik beiratkozni az isko­lákba, amennyiben vala­mennyi New York-i nyilvá­nos iskolában nem vetnek véget a faji megkülönbözte­tésnek. Másfél milliós rekonstrukció Tegnap délelőtt átadták rendeltetésének a Magyar Likőripari Vállalat győri te­lepiét. A telepet csaknem másfél millió forintos költ­séggel felújították és korsze­rűsítették. A nagyszabású rekonstrukciós munkát a Győr-Sopron megyei Tanács Építőipari Vállalatának dol­gozói végezték. Az épület a Rába partjára épült. A pince szintje állan­dóan a vízszint alatt van. A folyó közelsége veszélyeket rejtegetett. Műszakilag a re­konstrukció az építőket ne­héz feladat elé állította, de sikerrel megoldották. A padlásra emeletet húz­tak, ott kaptak helyet az irodák. Seszerelték az épü­letbe a központi fűtést is. Az árukiadás az átépítés ideje alatt sem szünetelt. A telep az év első felében 36 millió forintos forgalmat bonyolí- í tott le. sen meg kell oldani a nyu­gatberlini problémát. Hang­súlyozta, hogy mindkét né­met államnak ünnepélyesen le kell mondania az atom­fegyverről, egymással meg­nemtámadási szerződési kell kötnie, csökkentenie kell a katonai kiadásokat és a fegyverzetet. Walter- Ulbricht -behatóan foglalkozott még az NDK mezőgazdaságának szocia­lista átalakulásával, keres­kedelmének fejlesztésével, népgazdaságának szervezési problémáival. Beszédének egy részét a szocialista de­mokrácia kérdéseinek szen­telte. Valószínűleg hétfűn írják alá az atomcsend egyezményt U Thant is Moszkvába utazik A Fehér Ház hivatalosan bejelentette, hogy Rusk ame­rikai külügyminiszter pén­teken indul Moszkvába, hogy aláírja az atomfegyverkísér­letek részleges beszüntetésé­re vonatkozó egyezményt. Az aláírásra valószínű­leg hétfőn, augusztus 5-én kerül sor. A külügyminisztert tíztagú küldöttség kíséri Moszkvába, A küldöttség tagjai között van: Fulbright szenátor, a szenátus külügyi bizottságá­nak elnöke, Pastore szená­tor, az Egyesült Atomerő Bizottság elnöke. Aiken sze­nátor, a szenátus külügyi bizottságának egyik vezető tagja, Humphrey szenátor, a leszerelési albizottság elnöke, Stevenson, az Egyesült Álla­mok ENSZ képviselője, Arthur Dean, aki hosszú éveken át vezette az ame­rikai küldöttséget a leszere­lési tárgyalásokon. Mint a DPA jelenti, Lord Home angol kül­ügyminiszter szombaton Moszkvába utazik, hogy kormánya nevében alá­írja a július 25-én parafáit részleges atomcsend-egvez- ményt. Elkíséri őt a szovjet fő­városba Heath lordpiecsétőr és külügyminiszterhelyettes is. U Thant, az ENSZ főtit­kára azt tervezi, hogy augusztus 5-én Moszkvában részt vesz a részleges atora- csend-egyezmény aláírásán — jelentették be New York­ban. A közlemény szerint az ENSZ főtitkár elfo­gadta a három érdekelt kormány meghívását, s szombaton indul a szovjet fővárosba. A finn kormány megvi­tatta a légkörben, a világ­űrben és a víz alatt végre hajtott atomrobbantási kí­sérletek eltiltásáról sjtelö részleges egyezményt, és kö­zölni fogja az érdekelt kor­mányokkal: csatlakozni lá­ván a megállapodáshoz. Nehru indiai miniszterel­nök táviratot intézett Nyi- kita Hruscsov szovjet mi­niszterelnökhöz. A Moszkvá­ban született megállapodás — hangoztatja a távirat — fontos mérföldkő a nem­zetközi együttműködés és kölcsönös megértés történetében. Az indiai kormány hajlandó aláírni a szerződést „mihelyt erre lehetőség nyílik” — ír­ja Nehru. Julius Nyerere tanganyi- kai elnök és Ben Bella, az algériai minisztertanács el­nöke közös táviratot intézett Hruscsovhoz. A távirat hang­súlyozza, hogy a szerződés megfelel a népek érdekeinek, majd Ben Bella és Nyerere elismerését fejezi ki mind­azoknak, akik „szilárdságuk­kal és emberiességükkel le­hetővé tették ezt a megálla­podást”. Holifield kaliforniai de­mokratapárti képviselő, a kongresszus egyesített atom- emrő bizottságának alelnöke kedden érdekes interjút adott az Amerika Hangja Rádiónak az atomcserd- egyezményről. Kijelentette, hogy az egyezményt az ame­rikai nép nagy többsége helyesli és ennek megmutatkozik majd a hatása a szenátus­ban. Az amerikai hadügyminiszter Bonnban tárgyal Robert Mcnamara ameri­kai hadügyminiszter szerdán délelőtt háromnapos látoga­tásra Bonnba érkezett. Mcnamaraát elkísérte nyu­gatnémetországi útjára Tay­lor tábornok, az amerikai vezérkar főnöke és Paul Nitzé, Kennedy elnök kato­nai kérdésekkel foglalkozó tanácsadója is. Mcnamara von Hassel hadügyminiszterrel és Ade­nauer kancellárral folytat majd megbeszéléseket Bonn­ban. A tárgyalások témakö­rét a bonni hadügyminiszté­rium szóvivője úgy jelölté meg, hogy „stratégiai és biztonsági politikai tervei, valamint a fegyverkezési ku­tatás és termelés kérdései" szerepelnek a megbeszélések napirendjén. Egy nap Kab-hegyen Mi történt egy másodperc alatt? — Száz kilométeres körzetben jó a kép — Nyilatkozatok a zavarok okairól Ha nem süt a nap, hűvös van itt fenn hatszáz méter magasban. Hát még kétszáz méterrel fentebb a torony tetején, ahova orvosi igazo­lás felmutatása után lehet csak felmenni. Dunántúl na­gyobb felének televíziónézői várták türelmetlenül a hab- hegyi adóállomás üzembe helyezését. Augusztus 20-án lesz egy éve, hogy műsort sugároz az adó. Százezrek örültek neki. Az utóbbi idő­ben azonban sok a kifogás. Ez és az olvasók megismer­tetése az itt dolgozók életé­vel késztetett a látogatásra. Ügyes fiatalok dolgoznak az adóállomáson. Mindany- nyian jó szakemberek. A szakma szeretete, az érdekes, izgalmas munka varázsa vonzotta őket ide a bakonyi rengetegbe. Bal a tons z i badi - bői, Csornáról, Mosonma­gyaróvárról, Sopronból jöt­tek. A kétszáz méter magas, karcsú torony, néhány épü­let, körülötte a végtelen er­dő. Ez a telep. Palkó József csoportvezető mondja: — A télen volt úgy, hogy egy hétig egyfolytában szol­gálatban voltunk. Az is gon­dot okozott, hogy a lakóépü­letekből hogyan jutunk át az adóterembe. Két télre való tüzelőt fűtöttünk el. Nehéz napok voltak. Ha nincs adás Azt hihetne az ember ha nincs adás, pihenhetnek Kab-hegyen. Nos, a munka­nap gyakran 20—22 órából áll, és csak az dől le egy-két órára a pihenőszobában, aki nem bírja a tempót. Minden hét első napja az általános karbantartásé. Szétszedik a berendezést. Ezenkívül is gyakran akad javítani váló. Csak az adóállomás került 30 millió forintba. Vigyázni kell rá- G. Tóth Károly üzemmérnök a berendezés­ről igy vélekedik: — Hazai gyártmány. Ki­tűnő konstrukció. Kicsi a hibaszázalék annak ellenére, hogy prototípus. A gyártó cégnél, a fővá­rosi Elektromechanikai Vál­lalatnál bizonyára örülnek a dicséretnek. Mégis panasz­kodnak a nézők. Valami te­hát időnként nincs rendben Kab-hegyen. Erről a követ­kezőket mondja G. Tóth Károly. Mikrolánc — Mikroláncon jön a kép a budapesti stúdióból. Nem tökéletesek még a közvetítő vonalak. Főleg a külföldi közvetítéseknél van gyakran zavar. Időnként áramellá­tási zavarok is vannak. A hibák ötven százaléka ebből adódik. Kissé soknak tűnik. Az Észak-dunántúli Áramszo1- gáltató Vállalatnál ezt nem tagadják. Hegyen-völgyön futnak a vezetékek, létévé a viharoknak, az időjárás szeszélyeinek. Elkerülhetet­lenek néha a zavarok. A vállalat teljes biztonságai nem is garantált. Ezt még az építés megkezdése előtt közölték az illetékes postai szakemberekkel. Teljes biz­tonságra kell törekedni ilyen létesítményeknél, azaz meg­felelő saját áramforrásról gondoskodni. Ilyen az EDÁSZ tudomása szerint van is Kab-hegyen. Ami még az áramot illeti, a Kab-hegy közelében hú­zódó magasfeszültségű veze­téken Zágrábból is jön áram. Néha az ÉDÁSZ em­berei kénytelenek erre át­kapcsolni. Periódus-eltérés van a magyar és az import áram között. Ez is okozhat zavarokat, illetve romlik miatta a kép minősége. Adás közben előfordul, hogy alkatrészek elromla­nák. Ez történt, amikor a magyar párt- és kormány­küldöttség tiszteletére ren dezétt nagygyűlést közvetí­tette a televízió a Kreml kongresszusi terméből. A képen csíkok jelentek meg, és egyre jobban zavarták az adást. Éppen Kádár Janos beszélt. A szolgálatban levő műszaki csoport tagjai úgy döntöttek, hogy egy másod­percre kikapcsolnak, és ki­cserélik a rossz alkatrészt. Mindenki megkapta a fel­adatát. Egy jelre gombnyo­mással kikapcsolták a hatal­mas berendezést. Pillanatok alatt megtörtént a csere, és élvezhető lett a kép. A né­zők csak azt vették ész»e, hogy a kép Ismét jó. Ezalatt Kab-hegyen tetőfokra hágott az izgalom. Hogy hiba esetén leáll- nak-e, vagy megvárják az adás végét, az mindig a műsortól függ. Színházi köz­vetítésnél nem okoz nagy gondot akár egyperces ki­kapcsolás sem. Nagy jelen­tőségű politikai beszédnél és sportközvetítések döntőjénél azonban gondosabban kell megfontolni a beavatkozást. Ilyenkor a szerencse, a lele­ményesség is sokat számít. Több száz hasonló alkatrész között nem könnyű éppen azt megtalálni, amelyik hi­bás. Néha napokig keli ke­resni. Egy ember csak figyel Ezeknél a gyors beavatko­zásoknál egy embernek csak az a feladata, hogy figyelje, mun Ica közben nem követ­kezik-e be baleseti veszély. Egy intésére mindenki ab­bahagyja a munkát. A cső­elöregedések gyakoriak. A hibás csöveket adás közben hasonló módon cserélik ki. Akik szolgálatban vannak, természetesen hivatalból né­zik a műsort. Nézik, de másképp látják, mint akik odahaza kényelmesen elhe­lyezkedve szórakoznak a te­levízió műsorán. Másnap odahaza a jobb műsorokat délelőttönként még egysaer megtekintik, ezúttal a nézők szemével. Az adót nyolcvan kilomé­teres körzet besugárzására tervezték és készítették. Az eddigi tapasztalatok kedve­zőek. Helyenként 100—110 kilométerre is jó kép vehető Kab-hegyről. Mikor a bájos bem on dór ö jó éjszakát kíván a kedves nézőknek, a szolgálatban Levő mérnökök és techniku­sok nem témeK pihenőre. Azon fáradoznak, hogy más­nap is jó legyen a kép. Cseresznye^ István

Next

/
Thumbnails
Contents