Kisalföld, 1963. november (8. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-01 / 256. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESfíLfETEK t Ara: 50 fillér A tartalomból: Minden külön értesítés helyett GYŐR, 1963. NOVEMBER lJ PÉNTEK ,Egyébként jól dolgozik...' AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 256. SZÄM Rád lomusor Takarékossági napok Mint már évek óta, az idén van. Figyelembe véve azt, is megrendezik szerte az or- hogy megyénkben 1958-ban szagban a takarékossági na- 72 millió forint volt a taka- pakat. Megyénkben a Ha- rékbelétállomány összege, zafias Népfront Bizottság és érzékelhető belőle a taka- a Szakszervezetek megyei rékoSkodás elvi és gyakor- Tanácsa rendezésében ez év- lati ériékének elterjedése ben november 1-e és 30-a mellett az életszínvonal emel- között kerül sor a takaré- kedése is, mert mutatja, kossági napok megtartására, hogy érdemes takarékoskod- Sokan kérdezhetnék, van-e ni, mert mindig van mire, egyáltalán értelme a takaré- és lehet is takaréltoskodni, rékossági napoknak, hiszen a mert van miből. takarékoskodás nemcsak az Megyénkben több mint év ©gyeden hónapjában 100 000 betétkönyv van for- sziikséges és hasznos, akár galomban, és az egy lakosra népgazdasági akár egyéni vo- jutó betétállomány megha- natkozásban. Nem lehetne ladja az ezer forintot. Or­sókra menni, ha csupán az vendetes, hogy a falusi ia- év egy hónapját szentelnénk kosság is egyre inkább a ta- a takarékoskodásnak, ami- karókpénztárakban, a posta­kor ennek az év minden hivatalokban vagy a taka- napját át kell hatnia a nagy rókszövetkezetekben, népsze- államháztartásban és a kis rű elnevezésén: a falusi la- családi háztartásokban kosság bankjában helyezi el egyaránt megtakarított pénzét. Valóban így van ez. Ha Bár a takarékosság gondo- csupán az év egyetlen hó- la'a mindinkább terjed, és a napja lenne a takarékosiko- betétállományok emelkedése dásé, akkor ez lenne a leg- szép eredményekről szól, nagyobb pazarlás, mert uíá- mégis szükség van még min­na nyugodtan elmondhatná dig a felvilágosító munkára, mindenki: egy hónapig a fo- a tájékoztatásra, a takaré- gamhoz vertem a garast, és kossági formák ismertetésére, ezzel egy évre elvetettem a mert még mindig nincs min- takarékoskodás gondját. denki tisztában sem a taka- A takarékossági napok tér- rékosság jelentőségével, sem mészetesen nem ezt a célt lehetőségeivel. Pedig a rend- szolgáliák, sőt arra irányit- szeres takarékoskodás már a ják fokozottan a figyelmet, gyermekkorban megkezdhe- hogy az év minden napján, tő. A diákok az iskolai taka- minden vonatkozásban szűk- rékbélyegekkel takarékos- séges és hasznot hajtó a ta- kodhatnak. Az üzemekben a karékoskodás. A takarékos- Kölcsönös Segítő Takarék­sági napok idején sokrétű pénztárat kedvelik a dolgo- félvilágosítással, a sokféle zók: megyénkben több mint takarékossági forma ismerte- 35 000 KST-tag van, s az év tésével kapnak tájékoztatást végén körülbelül 30 millió az emberek arról, hogyan, forintot kapnak vissza á ta­milyen módon lehet takaré- gok. Uzemeinkben is vannak koskodni. És hozzátartozik a még olyan dolgozók, akik felvilágosító munkához az is, nem ismerik eléggé a KST-t. hogy ákik még nem látták A takarékossági napok al­be, hogy a takarékoskodás kalmával hozzájuk is szük- mennyire gyümölcsöző, azok séges eljutni, is meggyőződjenek róla. Sokan tájékozatlanok afe­Mert, hogy takarékoskodni lől is, hogy a takarékbetétek érdemes, az kétségtelen. Fö- után államunk kamatot fizet. lösleges bizonyítani, hogy A múlt év végén a megyé- mit jelent népgazdasági vo- ben 12 és fél millió forintot natkozásban a dolgozók ál- űzetett ki a betétkönyv-tu- iamában a takarékoskodás, lajdonosoknak kamatként a És hogy érdemes takarékos- takarékpénztár. A nyere- kodnia az egyénnek is. azt ménybetétkönyvek szép nye- bizonyítják azok a családok, reséget hozhatnak szerencsés amelyek már megtanulták, tulajdonosaiknak. Népszerű hogy a sok kicsi sokra megy. lett a gépkocsi-myereménybe- A pénz tudvalévőén nehe- tétkönyv is. Amellett, hogy a zsebben jön, mint ahogyan tulajdonosnak a pénze min- ehnegy, s a napi kiadások- dig rendelkezésére áll, meg- kal együtt gyakorta „elúszik” nyerheti az óhajtott autót az az összeg is, amelyet meg Hogy megyénket nem kerüli lehetett volna takarítani, ha el a szerencse, arra bizonyí- nem a pénztárcában marad, ték az a 16 gépkocsi, amely hanem a takarékba kerül, az eddigi sorsolásokon „be- Azok a családok, amelyek futott” mint nyeremény a már megszokták a takarékos- megyébe, kodást sokkal többre men- A párt és a kormány nagy nek, mint mások, mert a segítséget ad azoknak, akik rendszeresen ' félrerakott iakásproblémáikat a maguk pénzből képesek olyan tár- erejéből kívánják megoldani, gyakat beszerezni, ámelye- Azonban e tekintetben is két a havi jövedelemből nem szükségszerűen nagy jelen­tudnának. A takarékoskodás tősége van az egyéni megta- tehát a családok életszínvo- hárításoknak. Ha ugyanis va- nal-emelkedésének egyik laki bizonyos összeget már igen fontos tényezője. megtakarított akár családi­De a takarékoskodás az ház építkezésre, akár szövet­egyéni célokon túl társadat- kezeti vagy társasház-építke- mi cél is. a szocialista gaz- zéshez, az állam előnyös fel- dálkodás egyik fö elve. Ezért tételek mellett kölcsönt társadalmi ügy a takarékos- nyújt a számára.-ág, s ezért találkozik benne A takarékossági napok fel- az egyén és a társadalom ér- adata tehát az, hogy felhívja deke. a figyelmet a takarékosság Országunkban is, megyénk- jelentőségére, hogy ismertes- 'aen is egyre többen ismerik se a takarékosság sokféle 'el a takarékosság nagy fon- formáját. Bizonyos, hogy osságát. Bizonyítják ezt az mint minden évben, ez év­egyének takarékoskodásai- ben is azzal zárulnak a ta- ból: a sok kicsiből adódó ksrékossági napok, hogy agy számok. Az országban emelkedik a megyénkben a i *akarékbetétá’lomány meg- takarékoskodók száma, s ez '-aladja az egyműliárd fo- egvaránt szolgálja népgazda- mtoh Megyénkben a taka- sásunk és az egyének érds- •ékbetétállomány összege keit. ■! égy százmillió forint fölött v. gy. Szovjet egyetemi tanárok látogatása Rónai Sándornál Országosan befejezték a kenyérgabona vetését - További sürgető feladatok Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közűi: A Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. Apró Antal, a Minisztertanács el­nökhelyettese beszámolt a KGST végrehajtó bizottsá­gának Moszkvában tartott üléséről. A kormány a be­számolót jóváhagyólag tudo­másul vette. A Minisztertanács meg­tárgyalta és elfogadta a földművelésügyi miniszter tájékoztatóját az őszi me­zőgazdasági munkák mene­téről. A kenyérgabona ve­tését október végére a terv­nek megfelelően országosan befejezték a korábbi eszten­dőkhöz képest jobb minő­ségben, A kormány szorgos és eredményes munkájukért el­ismerését fejezte ki a me­zőgazdasági üzemek, vala­mint a mezőgazdasági mun­kát segítő vállalatok és irányító szervek dolgozói­nak. A kormány megállapí­totta: a mezőgazdaságban további nagyon fontos és sürgető feladatok vannak. Felhívja a mezőgazdaság dolgozóit, hogy a kedvező időjárás kihasználásával is gyorsítsák meg és gondos munkával mielőbb fejezzék be a betakarítást, az istálló­trágya kihordását és az őszi* mélyszántást. Az Országos Tervhivatal elnökének előterjesztése alapján a kormány megvi­tatta a mezőgazdaság máso­Egy százalékkal több A Vörösmarty-brigád kez­deményezésére a Győri Kö­töttkesztyűgyár 23 szocialista címért küzdő brigádja no­vember 7-e tiszteletére fel­ajánlotta, hogy mától kezd­ve, november 7-ig két mű­szakban minden brigádtag egy százalékkal növeli a ter­melést. Ha az 536 brigádtag teljesíti felajánlását, akkor a Győri Kötöttkesztyűgyár­ban naponta 450 pár kesz­tyűvel gyártanak többet, mint eddig. A versenyt naponta érté­kelik, s befejezéskor, no­vember 7-e után pénzjuta­lomban részesítik a legjobb eredményt elérő brigádtago­kat. dik ötéves terve végrehajtá­sának eddigi eredményeit és tapasztalatait, s . a továbbá tennivalókra határozatokat hozott. A pénzügyminiszternek, az Országos Tervhivatal elnö­kének és a Minisztertanács tanácsszervek osztálya veze­tőjének előterjesztése alap­ján a kormány határozatot hozott a tanácsok községiéj­les/.tési tevékenységének to­vábbfej iesztósére. A Tudományos és Felső- oktatási Tanács elnöke je­lentést tett a szakemberek külföldi képzéséről és to­vábbképzéséről. A kormány a jelentést megvitatta és tu­domásul vette. • A Minisztertanács ezután napi ügyeket tárgyalt. (MTI) i Dobi Jshán üdvözlő távirata Ben Bellához Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üd­vözölte Ahmed Ben Behat, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság elnökét az algériai nemzeti felszabad itó háború kezdetének 9. évfor­dulója alkalmából. (MTI.) Az Afrikai Egységszervezefre bízták az algériai marokkói viszály végleges rendezését Bamako (DPA, AFP, AP). Holnapra virradóra elhall- gatnak a fegyverek atz algé­riai—marokkói határon. Mint már jelentettük, Bamakoban szerdán aláírták a fegyver­szüneti egyezményt. Az egyezmény olyan kompro­misszumnak látszik, amely inkább az algériai álláspon­tot vette tekintetbe. A megállapodás értelmé­ben. a vitatott határterületen demilitarizált övezet lé­tesül. Az övezet pontos elhatárolá­sa egy négyhatalmi — algé­riai, marokkói,' etiópiai és mali tisztekből álló — bizott­ság feladata. Algéria és Marokkó meg­állapodott ezenfelül abban, hogy amilyen gyorsan csak lehetséges, egybehívják az Afrikai Egységszervezet külügy­miniszteri értekezletét, úgy, amint ezt Ben Bella ko­rábban javasolta, E’bizottság feladata lesz, hogy kivizsgál­ja, melyik fél felelős a ha­tárviszályért, neki kell a két állam közötti határt megál­lapítania és a viszályt végér­vényesen rendeznie. Mind­két fél kötelezte magát árra is, hogy november 1-től megszünteti a vitát a.rádió­ban és sajtóban, figyelembe veszi azt az alapelvet, hogy nem avatkozik más állam belügyeibe, és az afrikai ál­lamok között felmerülő min­den vitás kérdést tárgyalá­sok útján old meg. Hailé Szelasszié etiópiai császár, az értekezlet elnöke az egyezmény aláírása után szerdán elutazott Genfbe. A repülőtérre mind a három másik államfő kikisérte. Algír (MTI). A bamakód tűzszünet! egyezmény aláírása után, csütörtökön hazautazott Ben Bella, Algéria elnöke és II. Hasszán marokkói király. Ben Bella — mint a Reu­ter közli — az algíri repülő­térre megérkezve a rá váró újjongó tömeg előtt kijelen­tette: Algéria lényegében min­dent megkapott, amit akart; helyreállt, a béke. megerősí­tették az algériai álláspont helyességét, nevezetesen: á vita rendezésére az Addis© Abeba-i kharta keretén be­lül került sor. Kiürítették továbbá — fűzte hozzá a© államfő — Hassi Beidát és Tindjoubot, amit a harcok kezdetén követeltünk. A bé­ke beköszöntése lehetővé te­szi, hogy nyugalombain tart­hassuk meg nemzeti ünne­pünket — mondotta Ben Bella. A termelőszövetkezetek árutermeléséről, a beruházások alakulásáról tárgyalta megyei tanács végrehajtó bizottsága Csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel dr. Katona Lajos elnökletével ülést tartott Győrött a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága. A lejárt határidejű határozatok vég­rehajtásáról szóló jelentés és a jóváhagyást igénylő ügyek megtárgyalása után „A ter­melőszövetkezetek áruterme­lésével és értékesítésével kapcsolatos helyzetkép és feladatok” című napirendi pont került a végrehajtó bi­zottság elé Garab Alajos elő­terjesztésében. A jelentés számot adott a kenyérgabona, a takarmány- gabona, a napraforgó, a bur­gonya. a zöldségfélék, a gyü­mölcsfélék, a bor, továbbá az állat- és az állati eredetű cikkek felvásárlásáról, to­vábbáközölték a takarmány­felmérés eredményeit. az 1964. évi előzetes termelő­Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnck^ csütörtökön a Barátság házában fogadta a Művelőd ésüsrri "•üszié- rium vendégeiként r ban tartózkodó kijevi Sev­csenko Tudományegyetem i tanszékvezető professzorait: L. K. Muskálot, M. N. Rot- misztrovot és N. F. Pancsen- kot. A szívélyes légkörben lefok Tatáson je1?"' vo'' 'siói István, az '.í/BT Lotitkára. (MTI.) mázsás répatermés Lipéton Jól fizet a lipótl Petőfi Termelőszövet­kezet 90 hold cukor­répája. Előzetes becs­lések szerint holdan­ként legalább 300 mázsát ad. (Riport a negyedik oldalon.) (Nag> IS,;i felv.) szövetkezeti tervek fő muta­tóit, és két pontból álló ha­tározati javaslatot terjesz­tett a végrehajtó bizottság élé. Az előterjesztést a vég­rehajtó bizottság elfogadta. A gazdaságilag meg nem erősödött termelőszövetkeze­tek felülvizsgálatáról szóló jelentést Haraszti László, a megyei tanács mezőgazdasági •osztályának vezetője terjesz­tette a végrehajtó bizottság elé. A megyében az 1963. évre vonatkozóan nyolc termelő- szövetkezet minősült gazda­ságilag meg nem erősödött termelőszövetkezetnek. öt ilyen tsz a kapuvári, három a győri járásban van. A je­lentés számot adott, arról, mit tettek az illetékesek a vezetés megerősítéséért, ele­mezte továbbá ezeknek a ter­melőszövetkezeteknek terme­lési és gazdasági helyzetét, a tagok részesedését. A beszámolót követő vitá­ban K. Papp József és vele együtt még számos hozzá­szóló nyomatékosan aláhúz­ta, hogy a gyenge termelő- szövetkezetekben elsőrendű követelmény a vezetés meg­erősítése. A végrehajtó bizottság a jelentést és a határozati' ja­vaslatot elfogadta. Negyedik napirendi pontként a megyei tanács tervosztálya beruhá zásainak alakulásáról szóló jelentést terjesztette elő Kutsera István, a tervosz­tály vezetője. Az előterjesz­tés ez év harmadik negyed­évének állapotát rögzítette. Az előterjesztés a győri ke­nyérgyárról, a soproni turis­taszállásról, a győri Vörös Csillag Szálló bővítéséről, a kapuvári művelődési otthon­ról, továbbá a győri, a sop­roni és a mosonmagyaróvári lakásépítkezésekről adott tá­jékoztatást. A tájékoztató jelentést a végrehajtó bizottság ' elfo­gadta. Az ülés dr. Katona Éafoi zárszavaival ért véget.

Next

/
Thumbnails
Contents