Kisalföld, 1964. január (9. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-03 / 1. szám

VfL AG FROLET AfRfA3, EGYESÜL JETEK 1 Ära: 56 fillér A tartalomból GYŐR, 1964. PÉNTEK JANUÁR 3., AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Dobi István újévi köszöntője Dobi István, a Népköztár­saság Kinődd Tanácsának el­nöke tegnap délben újévi kö­szöntőt mondott a rádióban és a televízióban: — Ismét reánk köszöntött egy új esztendő első napja. A szilveszter éjszaka játékos öröme, vigassága után kö- sköntsük mi is őt, és rövid szám versei, búcsúztassuk ai a magunk mögött hagyott ueszienaöt — mondta .Dobi István, majd így folytatta: — Elégedett szívvel zárjuk le az 1963-as esztendő szám­adását. — Megvoltak az év­nek a gondjai, nehézségei, csalódásai, gyászai és veszte­ségei, egyeni, családi és kö­zösségi értelemben. Ez elma­radhatatlan az élettől. Vol­tak terveink, szándékaink, amelyek nem teljesültek, ma­radt elhanyagolt és félretett munkánk, hol a magunk hi­bájából, hol a masokéból. Mégis jó szívvel, barátsággal köszönünk el az óesztendö- tod, mert ha egészében néz­zük a magunk mögött ha­gyott évet, az eredményeket a fej­lődést, az ország állapo­tát, a népjolétet, hazank nemzetközi tekintélyének növekedését, hírünk ala­kulását a világban — panaszkodásra kevés okunk van. A csúcsoktól még messze vagyunk, de általában jobb, szerve­zettebb, eredményesebb és gazdaságosabb lett a munka. A társadalmi életben, a kul­túra területein, a közszeuem- ben szaporodtak a szocialis­ta jellemvonások, a párt okos, emberséges, kommunis­ta politikája köré ktai,a,kul a xiemzéti egység. Ez volt a si­kerek forrása 1963-ban és ez t óvábbi fejlődésünk biztosí­téka 1964-re. — Lépten-nyomon érezhet­jük, hogy a szere Leihez és barátsághoz, amit a szocialis­ta országok családjában él­vezhetünk, Nyugat felől mind több tiszteiét és megbecsü­lés csatlakozik. Jólesik ezt megállapítani, főleg azért, mert nem valami bonyolult világpolitikai játék következ­ménye, hanem annak ered­ménye, hogy a magunk népe, hazánk boldogulása és az embe­ri haladás becsületes szolgálata érdekében vá­lasztott úton járunk, több sikerrel, mint amennyi ellenségeink kedvére lehet. __ Nem a barátságos, vagy a kényszerű elismerések és di­cséretek, hanem kizárólag népünk érdeke ösztönöz ben­nünket, hogy tovább halad­seny és a fejlődés békés módszereit, megóvja az em­beriséget az atomkatasztró­fától. — A Szovjetunió 1963-ban is hatalmas erőfeszítéseket tett az emberiség békéjének megőrzésére, és a világ né­pei mély békevágyának, a szocialista világrendszer lé­tének, a szovjet kormány áll­hatatos erőfeszítéseinek kö­szönhető, hogy megszületett az atomcsend egyezmény, amely ha szerény kezdet is, Az Elnöki Tanács fogadása A budapesti diplomáciai képviseletek vezetői január 1 én újévi jókívánságaikat fejezték ki Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács fogadásán részt vettek Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnökei, Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára, Gergely Miklós, a Külügyminisztérium proto- koilosztályának vezetője. Az új esztendő első RKkaapjái Az építő szakmák várják a fiatalokat így szilveszterezett Győr Hruscsov Lengyelországba érkezett G. A. Gyenyiszov, a Szovjet Szocialista Köztársaságok S •ővetsógének nagykövete új­évi jókívánságait tolmácsol ja Dobi Istvánnak, farci rtw • Vlgovszkl Ferenc felv.) VARSÓ (MTI) Nyikita Szergejevics Hrus­csov, az SZKP Központi Bi­zottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke, Wladislaw Gomullca, a LEMP KB első titkára és Jozef Czyrankie- wicz, a Lengyel Népköztár­saság miniszterelnökének meghívására párnapos, nem hivatalos látogatásra Len­gyelországba érkezett. Hrus­csov társaságában’ utazott ■Kirill Mazurov, az SZKP Központi Bizottság Elnöksé­gének póttagja, Belorusszia Kommunista Pártjának első titkára. A lengyel—szovjet határon a szovjet kormányfőt és kí­séretét Ignacy Loga-Sowins- ki és Marian Spychalski, a LEMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tag­jai, valamint Averkij Arisz- tov, a Szovjetunió varsói nagykövete fogadták. A vonát a délutáni óráik­ban érkezett a varsói gdans­ki pályaudvarra. A magas vendéget Wladyslaw Gomul- ka, Aieksander Zawadzki, Jozef Czyrakiewicz, vala­mint a LEMP KB Politikai Bizottságának tagjai és a lengyel államtanács és kor­mány képviselői üdvözölték. A gdanski pályaudvaron lezajlott rövid, szívélyes . be­szélgetés után a szovjet kor­mányfő Wladyslaw Gomul- ka, Jozef Czyrankiewicz, Zénón Kldszko, Ignaci Loga- Sowinski és Marian Spy­chalski társaságában az olsztyni vajdaságba folytatta útját. Szovjet Jegyzék nyűgöt! országokhoz junk a szocialista úton. amelyet magunk választot­tunk és a legjobbnak tar­tunk. Örülünk neki, ha köz­ben a népek békés egymás mellett élését is szolgálhat­juk politikánkkal. — A hidegháború enyhült. A világ halad a szocializmus felé. Az emberi értelem szin­te naponta új világokat hódít meg, hinnünk kell abban, hogy a népek józan értelme és az államférfiak felelős­ségérzete kialakítja a ver­CASTRO: Kuba szívesen rendezné kapcsolatait az Egyesült Államokkal New York (MTI). A Reuter és az UPI közlé­se szerint Gastro kubai mi­niszterelnök szerdán, újév napján telefon-nyilatkozatot adott az ABC amerikai rá­diótársaság tudósítójának. Angol* nyelvű nyilatkozatá­ban a kubai kormányfő bol­dog újesztendőt kívánt az amerikai népnek, majd kife­jezte reményét, hogy előbb- utóbb rendeződik hazája és az Egyesült Államok viszo­nya. Rámutatott arra, hogy a meggyilkolt Kennedy elnök személy szerint nem rokon­szenvezett Kubával, de a ku­bai népet mégis nagyon el­szomorította tragikus halála. Elismerően jegyezte meg, hogy az elhunyt elnök már kezdte megérteni a tényleges helyzetet, „kezdett olyan lehe­tőségekről gondolkodni, hogy normalizálja az amerikai— kubai kapcsolatokat”. Érthe­tő módon nagy nehézségek e'őtt állt. Nem könnyű meg­változtatni az Egyesült Álla­mok politikáját. Az utóbbi időben mutatkoztak jelei annak, hogy normalizálódhat viszonyunk a Kennedy-kor- mánnyál. Őszintén ez a vé­leményem — mondotta Cast­ro. — De Kennedyt meggyil­kolták és Johnson hatalomra kerülésével nem lehet „ha­tározottan megítélni”, vajon az új elnök kívánja-e az Egyesült Államok kubai po­litikájának megváltoztatását. Remélhetően megérti, hogy az Egyesült Államok jelen­legi kubai politikája nem hoz dicsőséget hazájára, nem hoz győzelmet. A kubai kormányfő han- hoztatta: kormánya szívesen látja a kapcsolatok rendezé­sét, de most az Egyesült Ál­lamok kormányán van a sor, neki kell megtennie a soron következő lépést a normali­zálódás útján. „Természete­sen — mondotta Castro —, ez nem történhet meg olyan feltétellel, hogy lemondjunk politikai eszméinkről. A mar­xizmusról sohasem mondunk le". Castro hiú reménynek mi­nősítette a kubai emigrán­soknak azt az ábrándját, hogy valamikor is hatalomra kerülhetnek az országban. „Kubában az ellenforrada­lom holttest, és úgy hiszem, ezt a holttestet sohasem le­het életre támasztani, az Egyesült Államok megannyi pénzével, a CIA megannyi tapasztalatával sem” — han- ; goztatta. de bíztató, a béke híveit to-- vábbi harcokra ösztönző si­ker, — Ma már történelmi kényszernek tűnik, hogy a tőkés államok vezetői is fe­lelősséggel foglalkozzanak nemcsak a béke és a háború, hanem az emberi haladás egyéb kérdéseivel is. Eyen körülmények között a szov­jet belpolitika újabb sike­reire és a szocializmus esz­méinek további térhódításai­ra számíthatunk az 1964-ik évben. — Belső fejlődésünkkel elégedetten, a világhely­zetre bizakodással tekint­ve zárjuk le az óeszten­dő számadását és jogos reményekkel nyitjuk meg az új év lapjait. — 1963-ban elértünk vala­mit és ezt nemcsak megtartó-, ni akarjuk, hanem az a tö- reíkvésünk, hogy továbbfej­lesszük. Ma már tudjuk, nagyrészt tölünk függ, ho­gyan boldogulunk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket en­nek a szép országnak külön­böző természeti kincsei, gaz­dagsága, népünknek szorgal­ma és tehetsége kínál. — Ezekkel a gondolatok­kal köszöntőm kedves hallga­tóimat az 1964-ik év első napján. Kívánok mindenki­nek sikerekben gazdag, bol­dog új esztendőt. (MTI) Heplrontb'zottsági üléseit megyénkben Ez évben ma kezdődnek meg a megye községeiben a népfrontbizottsági ütések, amelyeken a népfront válasz­tási munkáinak előkészületei a felkészülés a népfront kongresszusára és a termelő­szövetkezeti zárszámadások előkészületei szerepelnek napirenden. Január 3-tól 15-ig a me­gye 40 községében tartják meg az üléseket és január végéig valamennyi községben meglesznek. Február 2-tól 25 ig a népfrontbizottságo­kat újjáválasztó falugyűlé­sekre kerül s<r* LONDON (MTI) A Szovjetunió kormánya csütörtökön jegyzéket inté­zett Nagy-Britannia és a Né­met Szövetségi Köztársaság kormányához. A jegyzéket, amely a nemzetközi kérdé­sek békés megoldásával fog­lalkozik, a Szovjetunió lon­doni és bonni, nagykövete nyújtotta át. Az Egyesült Államok kül­ügyminisztériuma hivatalo­san közölte, hogy Dobrinyin, a Szovjetunió washingtoni nagykövete csütörtökön fel­kereste Rusk külügyminisz­tert és egy húszoldalas ok­mányt adott át neki. Az ok­mány tartalmazza Hruscsov- nak Johnsonhoz intézett üze­netét. As eredmények további lépéseket sürgetnek Három interjú Pirityi Sándor, az MTI moszkvai tudósítója írja: Ami nyugaton a kará­csony, az Moszkvában az új­év: a békének, az emberi megértésnek az ünnepe. A moszkvaiak ilyenkor gyak­rabban tekintenek a Kreml tornyai és ablakai felé, kép­zeletük bekalandozik azokba a dolgozószobákba, ahol a történelem oly sok elkövet­kező fejezetének vázlata ké­szül. Hruscsov az idén újév al­kalmából észak-amerikai hírügynökségen, japán rádió- és televíziós társaságokon, valamint egy uruguayi lapon keresztül tárta a világ elé a „Kreml’’ terveit. A három interjú világpolitikai eszme- futtatás, amelyekben a szovjet kormányfő el­érhető célt, járható utat, Szilveszter éjszaka Budapesten. (1963) (MTI Foto — Tormai Andor fclv.) egyetemesen alkalmaz­ható módszereket ajánl a problémák megoldásá­ban. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió békéé együttmű­ködése jobb fegyver, mint a hidrogén bomba, tökéletesebb fegyver, mint a ballisztikus rakéta vagy az atomhajtású tengeralattjáró — idézi Hrus­csov Kennedy szavait. Együttműködés meghatáro­zott erőviszonyok mellett — ez a 4ő mondanivalója an­nak a megjegyzésnek, hogy a marxistáknál az optimiz­mus alapja a dolgok reális megközelítése, és hogy a Szovjetunió számára a béke megszilárdításához fűzött re­mények nem a valóraváltha- tatian jövőről festett ábránd- képes. A „hogyan tovább” kér- désnez Hruscsov válaszaiban a fegyverek sorsának és az államok egymás közti viszo­nyának kérdését érinti. A kettő összefügg, és ez ad különös jelentőséget annak a módszernek, amelyet a szovjet kormányfő „a köl­csönös példamutatás politi­kájának'’ nevez. A szovjet katonai költség­vetés csökkentését — Moszk­vában úgy látják — bizo­nyos objektív okoknál fogva valószínűleg az amerikai ka­tonai költségvetés csökken­tése fogja követni. Ez Mcna- mara december 30-i nyilat­kozatából nyilvánvalónak látszik. Egyrészt azonban még mindig óriási a különb­ség 51 milliárd dollár és 13,3 milliárd rubel között, másrészt pedig az Egyesült Államok — óriási tengeren­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents