Kisalföld, 1964. május (9. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-01 / 101. szám

Üdvözlet megyénk dolgozóinak! A mai napon, amikor zászlódíszbe öltöz­tek a gyárak, az utcák., amikor megpihen­nek a szorgos munkáskezek, és a világ mun­kásainak méltóságteljes, erőt és akaratot su­gárzó ünnepi felvonulása elárasztja a fal­vakat. és városokat, az „élet anyját”, a mun­kát köszön jük. A munkát, amely emberré nemesített bennünket, a munkát, amely értelmét és célját jelenti életünknek, a mun­kát, amelynek segítségével mi magyar dol­gozók a szocialista társadalmi rend magasz­tos és felemelő programját megvalósítjuk, amely közeli valósággá hozza az emberiség ősi álmát, a boldog, békés, gazdag életet: a kommunizmust! A munka ünneplése elválaszthatatlan a világot, a természetet a maga számára át­formáló, alkotó ember ünneplésétől. Kö­szönt jük a mai napon tehát a világ minden dolgozójával egységben megyénk dolgozóit! Elismeréssel emlékezünk meg az elért műii- kasbkerekröl, melyek tóvábp segítették a szo­[ cializmus építését, és növelték a béke ( | haladás erőit. I A nemzetközi munkásosztály mai nagy ünnepén adjon további erőt és lendületet feladataink maradéktalan teljesítéséhez a pártunk politikájában, a szocializmus esz méibe vetett bizalom, amely eredményeink nélkülözhetetlen forrása. Legyen a 20. sza­bad május elseje új fogadalomtétel épülő új világunk mellett, amelyben a dolgozó ember érdekeit szolgálja minden. Legyünk továbbra is következetes munkásai szocia­lista rendünk építésének, minden erőnkkel törekedjünk nagy célkitűzéseink megvalósí­tására, hogy alkotó munkánk segítségével tovább erősödjék a békéért, az emberiség boldog jövőjéért küzdő népek testvéri kö­zössége! Megyénk minden dolgozójának a további munkához sok síkert és erőt, egészséget kí­vánunk, A SZAKSZERVEZETEK MEGYEI TANÁCSA ŰMMEPEL A VILÁG STOCKHOLM Május elsején, a munkás- osztály nagy ünnepén a dol­gozók világszerte impozáns megnyilvánulásokban tesz­nek hitet a munkásszolidari­tás, a béke és a szabadság mellett. A szocialista országok zászlódíszben várják a világ minden tájáról érkező kül­döttségeket. MOSZKVA A május 1-i ünnepségekre több mint ötven európai, ázsiai, afrikai és latin-ame­rikai ország szakszervezeti küldöttségei érkeztek Moszk ■ vába, ahol megtekintik a Vörös téren rendezett kato­nai díszszemlét és a moszk­vai dolgozók ünnepi felvo­nulását. A Szakszervezeti Vi­MOSZKVA (TASZSZ) Üjabban három önfeláldo­zó békeharcost tüntettek ki Nemzetközi Lenin-Békcdíj- jal, amelyet 1951 óta ítélnek oda a béke megszilárdítá­sáért végzett kiváló tevé­kenységért. A három új ki­tüntetett, aki az 1963. évi Nemzetközi Lenin-Békedíjat megkapja: Ahmed Ben Bella (Algéria), Dolores Ibárruri (Spanyolország) és Herluf Bidstrup (Dánia), * ' A Nemzetközi Lenin-Béke- díjjal kitüntetett Ahmed Ben Bella algériai köztársasági elnök, a különböző társadal­mi rendszerű államok békés együttélésének lánglelkű hi­ve, a háború és a nukleáris fegyverkezési hajsza ellen­sége. Ben Bella politikai irány­vonala lehetővé teszi, hogy Algéria hozzájáruljon a vi­lágbéke fenntartásához, elő­mozdítja a békeharcosok ál­lásainak megszilárdítását Af­rikában. Az algériai köztár­sasági elnök hangja a sza­badságáért és függetlensé­géért harcoló, vágyainak megvalósítása érdekében bé­két kívánó Afrika hangja. Lenin előre látta, hogy a békés együttélés viszonyai között milyen hatalmas tá­maszt jelentenek majd a győztes szocializmus országai a gyarmati országok függet­lenségi és szabadságharca számára. Az élet igazolta a lenini előrelátást. Ennek egyik ékes példája a hősies algériai nép győzelme. Algé­ria népe most új életét építi és határozottan síkra száll a népiek békéjéért. A békéért küzdő emberek milliói nagy megelégedéssel tfogadják Dolores Ibárruri­lágszövetséget Luis Padilla titkár képviseli. VARSÓ Varsóba is megérkeztek az első munkás küldöttségek, közitük a magyar küldöttség is. amelyet Apró Antal, a Textilipari Dolgozók Szak- szervezetének titkára vezet. BUKAREST Louis Sail lant, a Szakszer­vezeti Világszövetség főtitká­ra Bukarestbe érkezett, hogy részt vegyen a román dolgo­zók május 1-i ünnepségein. PRÄGA Prágában ünnepségen tün­tették ki a munkában legjobb eredményt elért dolgozókat. nak, a spanyol nép hős asz- szonyának Nemzetközi Lenin- Békedíjjal történt kitünteté­sét. Sokan emlékeznek azok­ra az évekre, amikor Dolo­res Ibárruri neve világszerte a hős Spanyolország szimbó­lumaként zengett, azé a Spa­nyolországé, amely lerázta magáról a katonai diktatúrát, és egyenlőtlen harcra kelt Franco tábornok fasiszta lá­zadói és az olasz—német be­avatkozók ellen. Emigráció­(Folytatás a 2. oldalon.) A Svéd Kommunista Párt május elsejei felhívása1 hang­súlyozza, hogy a munkásosz­tály ünnepén még erőtelje­sebben kell követelni a nuk­leáris fegyverek eltiltását és a leszerelés megvalósítását. CANBERRA Az Ausztráliai Kommunis­ta Párt Központi Bizottságá­nak felhívása hangsúlyozza azt a nagy felelősséget, amely az ausztráliai munkásokra hárul a Csendes-óceánon ter­vezett francia nukleáris kí­sérletek elleni harcban. SANTIAGO A chilei dolgozók egységes szakszervezeti központja má­jus elsejei felhívásába^ el­ítéli az Egyesült Államok Latin-Amerikában folytatott imperialista politikáját, és fokozottabb harcot hirdet az imperializmus, a feudális el­nyomás ellen. LONDON Harold Wilson, az Angol munkáspárt vezére május el­sejei üzenetében reményt keltőnek mondja a Szovjet­unió és az Egyesült Államok azon elhatározását, hogy csökkenti a katonai, célokat szolgáló hasadóanyagok gyár­tását. Walter Ulbricht Moszkvába utazik Moszkva (TASZSZ). Walter Ulbricht, az NSZEP Központi Bizottságának eiső titkára, az NDK államtaná­csának elnöke május végén hivatalos látogatásra a Szov­jetunióba utazik. Ulbricht az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Taná­csa Elnöksége és a szovjet minisztertanács meghívásá­nak tesz eleget Njfikoíaiev Salgótarjánban Kedves vendéget köszön­töttek csütörtökön Salgótar­ján dolgozói: Andrijan Nyi- kolajev szovjet űrhajós al­ezredes, a szovjet űrrepülők parancsnoka látogatott a több mint száz esztendős bánya­városba. Érkezését nagy ér­deklődéssel, örömmel fogad­ta a város lakossága. Az ut­cák, terek zászlódíszbe öltöz­tek, a nemzetközi munkás- mozgalom közelgő ünnepét köszöntő lobogók és transz­parensek között helyet ka­pott a Vosztok—3 hősének ■nagyméretű arcképe is, s a város legnagyobb üzeme, az Acélárugyár főépületének homlokzatát az „űrhajós-csa­lád” tagjainak képe díszí­tette. A. Nyikolajev alezredes meglátogatta a Palacküveg­gyárat, megtekintette a vá­ros nevezetességeit, délután pedig nagygyűlésen találko­zott Salgótarján és környé­kének dolgozóival. (MTI.) Megbénult a francia vasúti közlekedés Párizs (MTP). A francia vasutasok csü­törtökön folytatták sztrájk­jukat, amely megbénította a vasúti közlekedést. A teher- áru-forgalom teljesen szü­netelt, a személyszállító vo­natoknak is csak kis része közlekedett. A 36 órás sztrájk keretében a CGT és a CFTC felszólításának megfelelően a sztrájkolok mindegyike nyolc órára szüntette be a munkát. Ol mos em lékek a Györ-Sopron megyei Nyom­da Vállalat mosonmagyaróvári üzeméből kikerülő szebbnél szebb meg­hívók, falragaszok gondos és mesteri munkáról tanúskod­nak. Kétszín nyomá­sú plakát, rajta a bé­kegalamb, május 1-i hirdetmények, üji né­pi meghívók a leg­változatosabb kivitel­ben. Csak olyan em­ber tervezhet, kivi­telezhet ilyeneket, aki nagyon szereti a szakmáját. Schlitt Rudolf na­gyon szereti. Életé­nek nagyobbik fele a petitek, a borgi- szok világában telt el. Negyvennégy év­vel ezelőtt, 16 éves korában jelentkezett nyomdásznak. Ha a szakmára te­relődik a szó, Schlitt Rudolf kifogyhatat­lan. Olyan szeretettel tud beszélni az élet- j télén ólombetűkről, i a majdnem százesz­tendős gyorssajtó gé­pekről, az alacsony, apró ablakú 300 éves nyomdaépületről, mintha édes gyerme­két becézné. Sokat tudnának me­sélni az ósdi, vako- lalothányó falak. Ta­núi voltak a nyomdá­szok összejövetelei­nek. Itt tartották meg a felszabadulás előtt a szakszervezeti gyűléseket. Mert a mosonmagyaróvári nyomda csak szerve­zett dolgozókat alkal­mazott 1924 óta. Ke­vesen voltak, de a rendőrség mégsem bírt az „örökké moz­golódó” nyomdászok­kal. Ilyenkor, május el­sején mindig elme­séli a fiataloknak a régi májusi emléke­ket, fetidézi. a múl­tat, hadd okuljanak belőle, hadd lássak, milyenek voltak elő­deik. Május elsején leg­többször összeszedet­te a rendőrkapitány az „álmosokat”, hogy ne vehessenek részt a május elsejei ösz- szejöveteleken. Rudi bácsiék azonban túl­jártak a rendőrök eszén. Május 1-én hajnalban kerékpár­ra ültek, kimentek az erdőbe. A rend­őrök bottal üthették nyomukat. Május el­sején sohasem dol­goztak a nyomdászok. — Csak egyszer álltunk munkába, muszájból — meséli Rudi bácsi. — 1932. május el­sején történt. Mint máskor, ezen a na­pon is már hajnal­ban felkeltem, hogy az erdei találkára menjek. Már induló­ban voltam, amikor az egyik szedő lélek­szakadva újságolja: az éjjel betörtek a nyomdába. Rögtön arra gondoltam: sem­mi se mossa le ró­lunk, hogy nem mi tettük, ha nem me­gyünk munkába, ösz- szetoboroztuk hát a többieket is, és vé­gigdolgoztuk a napot. Felelős vezető: Schlitt P.udolf. Ha ez a felírás odakerül a mosonmagyaróvári nyomtatványok jobb alsó sarkára, akkor olyant jelent, mintha védjegy lenne. Bizo­nyos lehet a megren­delő, hogy a lehető legjobb, a legízlése­sebb munkát kapja, amit csak ki lehet hozni a kiöregedett nyomdagépekből, a véges betűsorokból. Mert benne van Rudi bácsinak és munka­társainak tapasztala­ta, a nyomdászszak­ma szeretete. Kristóf Jánm Odaítélték az 1963. évi Nemzetközi Lenin-Békedíjat VILÁG proletárjai, EGYESÜLJETEK i Ára: SO fillér , PÉNTEK1961 MÄJÜS U az MSZMP ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA | XX ÉVF°0£ys^m 4 tartalomból: Zászlóátadási és élüzem-ünnepségek Valóra válnak a milliárdos álmok A május 1-i felvonulás rendje

Next

/
Thumbnails
Contents