Kisalföld, 1964. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 1 Ára: 50 fillér GYŐR, 1964. JÚNIUS 2., KEDD AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XX. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM A tanév vége Most, néhány nappal a tanév befejezése előtt a megszokott évvégi izgalom szorongatja a pedagógust, a szülőt, a diákot. A pedagó­gus tépelődik: a főiskolán, az egyetemen megtanult szép eszmékhez, saját egyé­niségéhez, a gyermekekhez, s valamennyit együttvéve, az igazsághoz akar hű lenni. A viszonylagosságot tekintve is minden gyermeknek a megérdemelt jegyet akarja adni. Végiggondolja az egész évet; elemzi először együtt a közösséget, aztán külön- külön a gyermeket, az egyé­niséget, s a gyermek nyúj­totta teljesítményt. Felelősségteljes, nagyszerű dolog a pedagógus latolga­tása, amely azért történik, azért kell történnie, hogy az igazságos osztályzatot a le­hető legjobban megközelítse. A pedagógus feladata nehéz Megannyi típusú, képességű gyermek felett kell az osz­tályzó konferencián véle­ményt mondania; osztályza­tokkal, írásban, úgy, hogy mind a gyermek, mind a szülő, a tanári kar és maga a pedagógus is elégedett le­gyen. Elégedett! Vitatott fogal­mat takar ez a szó, kivált­képpen most, az iskolaév végén. Ki mikor elégedett az osztályzattal? A dolog ter­mészetéből adódik, hogy ezt megtudni csaknem lehetet­len. A bizonyítvány átnézése után vagy megnyugszik, vagy felháborodik a szülő. Olyan Is előfordul, hogy az első pillanatban megnyugvó szülő mások befolyásolására felháborodik. Miután meg­tudja, hogy a szomszéd gyermeke jobb jegyet ka­pott, azonnal felfedezi a pe­dagógus igazságtalanságát. Pedig saját gyermekünk ké­pességeit, más gyermek ké­pességeihez hasonlítani ilyen formában, helytelen. Az eset nem általános, annak elle­nére sem, hogy a befolyá­solhatóság emberi tulajdon­ság, de mégis a néhány eset, amelyet a pedagógus tapasz­tal, elég ahhoz, hogy meg­nehezítse évvégi értékelő munkáját. A pedagógus is ember, ö is befolyásolható, s a szülők véleménye is hat a gyermek egész évi szor­galmát, munkáját, teljesít­ményét értékelő pedagó­gusra. Az évvégi nekifutás előtt, ha szükséges, a pedagógus időben figyelmezteti a szü­lőt; törődjön többet a gyer­meke tanulmányi előmene­telével. A legtöbb szülő meg is fogadja a pedagógus ta­nácsát. Az eredmény leg­többször nem marad el. Vannak azonban szülők — akik a gyermek kárára —, a legegyszerűbb megoldást vá­lasztják. Könyörögnek, pa­naszkodnak, fenyegetőznek, vagy kitalálják, hogy a gyer­mekükre „pikkel a tanáf’. A gyermek rossz bizonyítvá­nyát így a legkönnyebb meg­magyarázni. Az előítéletekkel telített szülő nem Is gondol arra, hogy mit rombol le maga- lartásával gyermekében. Hiúságában megsértve nem is gondol arra, hogy meny­nyivel helyesebb lenne a pedagógus véleményét meg­hallgatni s ezzel együtt mer- legre tenni gyermeke ké­pességeit, s mindezt szem előtt tartva várni a nagy eseményt; a bizony itvány- osztást, a benne levő jegye­ket pedig a körülmények­nek, az adottságoknak min­den összetevőjével együtt vizsgálni. A szülőknek és a pedagó­gusoknak mindig együtt kell dolgozniuk a gyermekért. A cél nem lehet más, mint a gyermek ismeretanyagát bő­víteni, nevelni s ezzel olyan emberré formálni, aki min­dig, mindenütt megállja a heiyét. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem a szülő küzd gyermekének jó je­gyeiért könyörgéssel, panasz­kodással, fenyegetéssel, ha­nem maga a gyermek; te­hetségéhez mérten, szorga­lommal. A szülő segíthet neki tanácsaival az elóbbre- haladásban, serkentheti, de semmiképpen az igazságta­lan osztályzat megszerzésé­ben. Ha a gyermek megszokta azt, hogy hadakoznak érte, ellustul, könnyelművé válik. Az életben is elvárja majd, hogy dolgozzanak, harcolja­nak érte, s követelni fogja, hogy a mások szerezte ba­bérból neki jusson a leg­több. El lehet, és el kell ke­rülni ezt. Körültekintéssel, segítéssel, a gyermek képes­ségeinek mérlegelésével. El kellene felejteni végre a szülők egy részébe ivódott nézetet: „pikkel rá a tanár”. A pedagógus soha nem pik­kel a tanulóra. Miért is pik­kelne? Miért is adna a jó feleletre rossz jegyet?. Nincs ebből semmi líaszna. Sőt! A pedagógus is vizsgázik minden évben. Saját mun­káját azzal is leméri, saját osztályzatát azzal is meg­állapítja, hogy a gyermekek mit és mennyit sajátítottak el abból, amit nekik egész évben tanított. Az esetek többségében ha a gyermek kitűnően adja vissza a pe­dagógustól kapott ismeret- anyagot, a pedagógus kitű­nőre vizsgázott, mert kitű­nően tanított. Ezeket az összetevőket is­merve, nem kétséges az sem, hogy o pedagógus annak örülne a legjobban, ha min­den tanítványának kitűnő osztályzatot adhatna. Ez azonban lehetetlen. Nagy és elismerésre méltó teljesít­mény a pedagógustól az is, ha minden tanítványa az ő jó magyarázata, az ő helyes pedagógiai módszere alap­ján, tehetségéből a legtöb­bet adja. Ez is meggyőzné s egyben meg is nyugtatná, hogy előadásai, magyaráza­tai jók voltak. S hogy ezt a célt a pedagógus elérje, szüksége van a szülők segít­ségére, a gyermekek szor­galmára. Így lehet a peda­gógus, a sziülő, a gyermek megszokott évvégi izgalmát kölcsönös összefogással, kö­zös nevezőre hozni. Kíssné Slndulár Anna Megkezdődött a szóbeli érettségi Több fővárosi és vidéki gimnáziumban hétfőn — az új vizsgaszabályzat alapján — megkezdődött a szóbeli érettségi. Kötelező tárgyak: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, s a matematika. Választhatóan kötelező egy tantárgy a következők közül: orosz nyelv, második idegen nyelv, biológia, fizika, kémia. Szabadon választható, de nem kötelező legfeljebb két tantárgy, a gimnáziumban ta­nult rendes vagy rendkívüli tárgyakból. Azoknak a diá­koknak, akik szakosított tan­tervű — tagozati — osztály­ban végezitek tanulmányaikat, a magyaron, történelmen és matematikán kívül kötele­zően érettségi vizsgát kell tenniök a szakosítás jellegét adó egy vagy két tantárgyból is. Romáit parlamenti küldöttség Budapesten Az országgyűlés elnökségé­nek meghívására hétfőn Buda­pestre érkezett a Román Népköztársaság nagy nem­zetgyűlésének küldöttsége. A delegációt Anton Moisescu, a nagy nemzetgyűlés alel- nöke vezeti: a küldöttség tagjai: Gheorghe Rosu, Iosif Uglar, Gheorghe Stan, Stan- ciu Stoian, Eiene Grigoriu, Nicolae Huditeanu, Ionéi Raducanu. A delegáció ünnepélyes fogadására a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Vass Istvánné, az országgyűlés elnöke, dr. Beresztóczy Miklós és Pólyák János, az országgyűlés alelnökei, Mi- hályfi Ernő, Nagy Dániel és Szakasits Árpád, az Elnöki Tanács tagjai, Böjti János külügyminiszterhelyettes; Harmati Sándor, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára, dr. Pesta László, a Fővárosi Tanács Végre­hajtó Bizottságának elnök- helyettese, valamint az or­szággyűlés tisztikarának tag­jai, számos országgyűlési képviselő. Jelen volt Mihail Rosianu, a Román Népköz- társaság budapesti nagykö­vete és a nagykövetség több tagja. Az Anton Moisescunak, a Román Népköztársaság nagy nemzetgyűlése alelnökének vezetésével hazánkban tar­tózkodó delegációt hétfő délután fogadta Vass Ist­vánná, az országgyűlés el­nöke. A látogatáson részt vettek az országgyűlés alel­nökei és a parlament tiszti­karának tagjai, jelen volt Sorozási törvény Cipruson Az angol és a török kor­mány elkeseredett tiltakozá­sa ellenére a ciprusi képvise­lőház hétfőn jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében hat hónapra nemzetőri szolgálatra hívhat­ják be a 18 és 50 év közötti ciprusiakat A képviselőház 35 görög tagja egyhangúlag szavazta meg a javaslatot, a 15 török képviselő már de­cember óta bojkottálja az üléseket Kücsük alelnök, a ciprusi török kisebbség vezetője nyi­latkozatban jelentette be, hogy megvétózza a sorozási törvényt fl felkelők kezén Kivu székvárosa A kongói (Leopoldville) kormány hivatalosan felkér­te az Egyesült Nemzetek Szervezetét, küldjön világ­szervezeti csapatokat Kivu tartományba. Hír szerint a Kongóban tartózkodó ENSZ- csapatok nigériai egységei bevetésre kész állapotban várják, hogy amerikai szál­lítógépeken a helyszínre szállítsák őket. A legújabb hírek szerint Kivu tartományban vasár­nap öt század katona fej­vesztetten menekült a fel­kelők csapásai elől, s meg­futamodott egységek között Mobutu válogatott ejtőer­nyős csapatai is ott voltak. A felkelők behatoltak Buka- vuba, Kivu székvárosába. A kormánycsapatok súlyos veszteségeket szenvedtek és a szomszédos Burundi állam területére menekültek. Mobutu tábornok vissza­tért európai körútjáról, ahol a nyugati hatalmaktól kato­nai segítséget ként (MTI.) továbbá Mihail Rosianu bu­dapesti román nagykövet is. A szívélyes légkörben lezaj­lott megbeszélésen kölcsö­nös tájékoztatók hangzottak el a két törvényhozó szerv munkájáról. A román delegáció tagjai ezután megtekintették a Parlament épületét, majd a Nemzeti Galériát, Este Vass Istvánné, az or­szággyűlés elnöke díszvacso­rát adott a román vendégek tiszteletére. A városligeti Gundel Étteremben rende­zett díszvacsorán Vass Ist­vánné és Anton Moisescu pohárköszöntöt mondott. (MTI.) A HÍD ALATT A Győri Petőfi-híd alatt átvezető ivóvíz-nyomőcsSvet javítja Kozma Kálmán és Burkus András csőszerelő (Nagy Éva fe.lv.) Több mint 40OOO hold vár kézi kaszásra Megkétszereződött tőállomány — Mennyi jut egy gépre ? Egy hónap választja él a termelőszövetkezeteket az aratástól. Milyen gondok van­nak a megyében az év egyik legnagyobb munkájának a megkezdése előtt; hogyan szervezik meg az aratást a közös gazdaságokban, mennyi az aratnivaló — erről beszél­gettünk Blascsók Gyulával, a megyei tanács főagrotnómusá- VäL Kétszer annyi szalma — Nagyobb feladat elé ál­lítja a termelőszövetkezeteket az idei aratás, mint az előző évékben. Az idén 15 000 hold­dal több a gabonavetés, mint tavaly. Az őszi kalászosok tő­állománya pedig kétszerese az előző évinek, a tavasziak is jól fejlődnek, ami azt je­lenti: készer annyi szalmát kell levágni, mint egy évvel ezelőtt. — Ezek szerint nagy szük­ség lesz a lfézi kaszásokra is. — Hogy időben elvégezhes­sük az aratást, igen. Míg ta­valy 20 000 hold gabonát vág­tak le a termelőszövetkeze­tek kézzel, az idén 40 000— 45 000 hold vár kaszásra. Ugyanakkor a szalmabetaka­rításnál is lényegesen több kézre lesz szükség. — Hány hold gabona jut egy-egy kaszásra, egy-egy gépre? — A járások felmérése alapján az egész megyére vonatkoztatva, egy kombájn­ra 327 hold, egy aratógépre 128 hold, egy kézi kaszára 10 hold aratni való jut. Járá­sonként a felmérésekben azonban nagyok az eltérések. A soproni járásban 383, a ka­puvári járásban 349 holdat terveztek egy-egy kombájnra. Ez túl nagy területnek szá­mít az idén egy gépre, mert megdőlésekre is számítani kell, és ha még több gabona dől el, mint eddig, akkor a megyére általánosítva 300 hóid gabonával bír csak egy kombájn. Ez figyelmeztető lehet azoknak a járásoknak, ahol nagy terület aratását tervezték géppel. — Hol jut egy-egy kézi ka­szára nagyobb terület, mint a megyei átlag? — Különösen a győri és a csornai járásban kell egy ka­szának tíz holdnál többet le­vágni. Aratás, betakarítás — Mi a teendő? — A termelőszövetkezeteik­nek, a községeknek kell gon­doskodniuk a megtermett ga­bona learatásóról, betakarítá­sáról. Ezekben a napokban a tsz-vezetők legfontosabb fel­adata a szükséges kézi mun­kaerő megteremtése legyen. Amennyiben a tsz tagsága nem bír egymaga az aratni- valóval — és ez sok termelő­szövetkezetben igy van —, akkor az iparban vagy más munkakörben dolgozó falusi lakosok segítségét kérjék a közös gazdaságok. A premizálás — Lesz-e premizálás ara­tás idején? — Az aratás, a cséplés meggyorsítása, a kézi erő mozgósítása, kenyér- és ta­karmánygabona természetbe­ni juttatásait vonja maga után, melynek nagysága ter­melőszövetkezetenként a he­lyi viszonyoktól függően vál­tozó lehet. A kézi aratás, a behordás, cséplés és a saal- malehúzás zömében majd­nem egyidőben jelentkező, egyformán fontos feladj t. Ezért az egyes munkákat úgy premizáljuk, hogy ezek időbeni elvégzésére lehető­ség legyen. Ugyanis a mun­kák esetleges megkésése nemcsak nagy szemveszte­séggel járna, hanem veszé­lyeztetné az őszi betakarítást, és különösen a kenyérgabona időbeni elvetésének sikerét. P. I. KGST bizottsági ülés Moszkvában május 27—29-e között megtartották a KGST külkereskedelmi állandó bi­zottságának soronlévő ülését. A bizottság ülésének munká­jában resztvettek a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Taná­csa tagállamai. A bizottság megvizsgálta a KGST tagállamok közötti 1964. évi árucsereforgalmi megállapodások megkötésére és az 1965-ig szóló hosszúle­járatú kereskedelmi megálla­podások bővítésére vonatkozó tárgyalások eredményeit A bizottság ülésén meg­vizsgálták, hogyan bővíthető a KGST tagállamok között a közszükségleti cikkek szállí­tása, hogy gazdagabbá váljék az áruválaszték. A bizottság megvizsgált más, a KGST tagállamok ke- i-eskedelmét érintő kérdése­ket is és megfelelő határoza­tokat hozott. A bizottság ülé­se a baráti együttműködés és kölcsönös megértés jegyé­ben jazlott le. (M-TL) Mezőgazdasági gépesítési napok megyénkben Országos szántáverseny Mosonmagyaróváron ről, Csillag Nándor, a Föld­művelésügyi Minisztérium gépesítési igazgatóságának vezetője a talajmunkagép-el- látásáról, Czeller Béla, a Mo­sonmagyaróvári Mezőgazda- sági Gépgyár igazgatója a ta- lajmunkagép-gyártásáról tart előadást. A mezőgazdasági gépesítési napok alkalmával június 12- én délelőtt 10 órai kezdet­tel tartják a Lajta-Hansági Állami Gazdaság Április 4. kerületében az országos szán­tóverseny döntőjét. Országos jelentőségű me­zőgazdasági vonatkozású ese­mények színhelye lesz me­gyénk június 10—11—12-én. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa Győr-Sopron megyei Bizottságával, a Ma­gyar Tudományos Akadémia Gépesítési Bizottságával és a TIT-tel együtt kétnapos an­kétet rendez Győrött, illetve Mosonmagyaróvárott a mező- gazdasági tájkutatás gépesí­tési kérdéseiről. Az első nap tanácskozásai Győrött a megyei tanács székhazának nagytermében lesznek. Elsőnek dr. Ferkis József tudományos osztályve­zető „A mezőgazdasági ter­melés területi elhelyezésének egyes kérdései Győr-Sopron megyében” címmel tart elő­adást. majd dr. Rázsó Imre akadémikus „Győr-Sopron megye mezőgazdaságának gépesítési irányelvei” című előadását hallgatják meg az ankét résztvevői. Június 11- én Mosonmagyaróvárott, az Agrártudományi Főiskola dísztermében folytatódik a tanácskozás. Dr. Láng Géza akadémikus a talajművelés mélységének problémáiról, W. Feuerlin (NSZK), a szán­tási világszövetség elnöke a nemzetközi szán lóversenyek-

Next

/
Thumbnails
Contents