Kisalföld, 1964. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK l Ára: 50 fillér GYŐR, 1964. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XX. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM Augusztus 12-én „republikánus csúcsértekezlet“ tesz A Kaliforniában üdülő Goldwater szenátor wa­shingtoni irodája pénteken táviratokat küldött szét a republikánus pártvezérek­nek. A Köztársasági párt elnök­jelöltje ezekben a táviratok­ban augusztus 12-re hívta össze őket, hogy megtárgyal­ják a pártegység kérdéseit. Jelen lesz a „csúcsértekezle­ten” Eisenhower volt elnök, Nixon volt aielnök, továbbá 16 kormányzó, 12 kormány­zójelölt és természetesen Miller, a republikánus alel- nökjelölt. fiz EGK miniszteri tanácsának határozata Az Európai Gazdasági Kö­zösség miniszteri tanácsa el­határozta, megbízza az ál­landó képviselőket, hogy ké­szítsék elő az Ausztria tár­sulását célzó tárgyalásokat. A „hatok” között nagy nézeteltérések állnak fenn továbbra is arra nézve, hogy kívánatos-e Ausztria társu­lása és az milyen feltételek mellett történjen meg. Gyerekeket, asszonyokat gyilkollak Barbár amerikai légitámadás Dél-Vietnam ban Hat hadosztályt dobtak támadásba a hazafias erők elten A TASZSZ a Vietnami Tá­jékoztató Iroda jelentésére hivatkozva közli: A vietnami néphadsereg főparancsnokságának össze­kötő bizottsága csütörtökön tiltakozott a nemzetközi el­lenőrző és felügyelő bizott­ságnál amiatt, hogy amerikai és dél-vietnami repülőgépek július 13-án tűz alá vették a dél­vietnami Ben Tre tarto­mányban fekvő Tan Bin falu iskoláját és temp­lomát. A támadás következtében 17 iskolásgyermek meghalt, 29 megsebesült. Az iskola- épület és a templom súlyosan megrongálódott. Miközben a lakosság hozzáfogott az ál­dozatok elszállításához és a sebesültek gondozásához, tü­zérségi célpontokat kitűző felderítő repülőgépek érkez­tek ismét a falu fölé. Köz­vetlenül megjelenésük után tüzérségi gránátok zúdul­tak a településre, ez a támadás is halálos és se­besült áldozatokat köve­telt. Soumialot Kami na felé tart Gaston Soumialot partizán­egységei — az UPI jelentése szerint 1— a kaminai tá­maszpont felé vonulnak. Kamlna 350 kilométerre észak-nyugatra fekszik Eli- sahethville-től. A Csombéval együttműködő észak-katan- gai tartományi kormányzat a kelet-katangai hatóságok­tól kért segítséget a haza­fiak ellen. A Csombénak hűséget es­küdött volt katangai csendőr­séget Kolwezibe irányították, hogy együttműködjék a had­sereg alakulataival. A Brazzaville-ben székelő Kongói Nemzeti Felszabadí- tási Bizottság pénteken köz­leményt adott ki. Ebben han­goztatja: semmilyen fenyege­tés sem térítheti el attól az eltökélt szándékától, hogy folytassa a harcot az egész kongói nép felszabadításáig. (AP, MTI.) 1 Az összekötő bizottság fel­szólítja a nemzetközi ellen­őrző és felügyelő bizottságot, hogy e balrbár amerikai és dél-vietnami cselekményt minősítse az 1954. évi . genfi megállapodások megsértésének és köve­telje az ilyenfajta kato­nai akciók haladéktalan megszüntetését. * Hírügynökségi jelentések szerint egyre feszültebbé vá­lik a! dél-vietnami—francia viszony. A saigond kormány visszautasított egy francia tiltakozást, amely az ellen emelt szót, hogy dél-vietnami diákok a kö­zelmúltban ledül:vtötték a saigoni francia kato­nai emlékművet. „A diákok cselekedete nem más, mint a De Gaulle el­nök terveivel (Dél-Vietnam semlegesítése. — A szerk.) szemben megnyilvánuló el­lenállás kifejtése.” — han­goztatja a jegyzék. * Mint a Laosz Hangja Rá­dióállomás jelenti, Szufanu- vong herceg, á laoszi nem­zeti egységkormány minisz­terelnökhelyettese, a Laoszi Hazafias Front Pártjának elnöke július 23-án azonos szövegű üzenetet küldött a genfi értekezlet két társelnö­kének (a Szovjetunió és Nagy-Britannia), valamint á Laoszban működő nemzet­közi ellenőrző és felügyelő bizottságnak. A herceg tudo­másukra hozta, hogy a jobboldali csoport fegy­veres erői és a Kong Le tábornok parancsnoksága alatt álló katonai egysé­gek amerikai légi-fede­zettel hat hadosztályt dobtak támadásba a 7-es és 13-as főútvonal men­tén a hazafias erők ellen. Szufanuvong kéri a társ­elnököket és az ellenőrző bizottságot, hogv sürgős in­tézkedésekkel kényszerítsék az amerika-barát jobboldali csoportot és Kong Le tábor­nokot a támadás megszünte­tésére. * Sambath kambodzsai kül­ügyminiszter nyilatkozott a TASZSZ és a Moszkvai Rádió munkatársának. Támogatá­sáról biztosította a Szovjet­uniónak újabb genfi értekez­let összehívására irányuló kezdeményezését és kijelen­tette, hogy az erre vonatkozó szov­jet javaslat a Szovjet­unió őszinte békevágyá- nak bizonyítéka. A külügyminiszter a dél­kelet-ázsiai helyzet elmérge­sedéséért az Egyesült Álla­mokat tette felelőssé. (MTI) A* őszi közgyűlésen az afrikai problémáknak uralkodó szerepük lesz U Thant, az ENSZ főtit­kára háromnapos moszkvai látogatás után visszaindult New Yorkba. A szovjet főváros sereme- tyevói repülőterén a főtitkárt Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter és több más hivatalos személyiség búcsúz­tatta péntek reggel. Ott volt U Ba Saw, a Burmái Unió moszkvai nagykövete is. Elutazása előtt U Thant főtitkár hálás köszönetét mondott Hruscsov miniszter- elnöknek azért a rendkívüli vendégszeretetért, amelyben részesítette. „Sohasem fogom elfelejteni ezt az igen hasz­nos látogatást” — fűzte hozzá. U Thant pénteken Stock­holmba érkezett. Négy órát töltött a svéd fővárosban. A repülőtéren Torsten Nilsson svéd külügyminiszter fogad­ta, majd a két államférfi a közeli Sigtunába indult zártkörű megbeszélések cél­jából. U Thant kijelentette a repülőtéren, hogy az ENSZ ciprusi békefenntartó alaku­latainak jövőjéről, a leszere­lésről és az ENSZ-et érdeklő egyéb kérdésekről, minde­nekelőtt afrikai problémák­ról kíván tárgyalni a svéd vezetőkkel. Hírügynökségi jelentések szerint az ENSZ főtitkára annak a nézetének adott kifejezést, hogy az őszi közgyűlésen az afrikai prob­lémák, mint korunk legsür­gősebb kérdései, uralkodó szerepet töltenek majd be a vitában. Űlabb szovjet rafeétakísérletek kezdődnek Kiválóak a Ranger— 7 képei HÁZILAGOS MÓDON — Amikor az alapozásnál tartottunk, éppen itt jártak a járási tanácstól. Megnéz­ték az elkészült pártházat, megkérdezték, mennyiből hoztuk tető alá — nem akar­ták elhinni. De még azután is azt mondták: nehogy el­kezdjük a művelődési ház falazását, mert ha elfogy a pénzünk, az idén már nem kaphatunk. Félbehagyva pe­dig kárba megy. Most meg.., hiszen láthatja. A nagyterem közepén ál­lunk Szabó Gyulával, a balfi tanácselnökkel. Az épületnek ez a nagyobbik szárnya, a főfalak már készen állnak. Ott jöttünk be, ahol a ven­dégek belépnek majd, az utcai oldalról. Mikor is? — Azt mondják a faluban, hogy 1965. november hete­dikét már itt akarják ünne­pelni. Kettős ajtó óvja majd té­len a benti meleget, a he­lyén most alig érezhető szellő éri a látogatót. A pénztár, a vetítőfülke, a ru­határ még csak a tervrajzon látszik, a valóságban mindez egybeolvad a nagyteremmel. Keskeny pallón a színpadra megyünk. — Végre lesz hely erre is — tűnődik az elnök a „néző­tér” felé fordulva. — Ismeri Balfot? — Futólag, a fürdőt..'. szóval nem nagyon — val­lom be. — Itt úgy igénylik az em­berek a kultúrát, hogy az már csoda. És most a kocs­ma mellett kell zsúfolkodni trte. Négy éve, 1960. szep­tember harmincadikon hatá- mxtuk el, hogy páxtházat és művelődési otthont építünk. Tudta mindenki, hogy nagy vállalkozás ez a mi falunk­nak. De talán nézze meg a számokat, azok mutatják leg­hívebben a lelkesedést! A kimutatáson a társadal­mi munka értékét jelző ada­tok: 1961-ben 3700 forint, Ion dolgoznak a kőművesek. Az épület mögött domb emelkedik, aljában csákány­nyal, lapáttal dolgoznak. — Ez a mi házi homok­bányánk, sőt, kő- és „tégla­bányánk” is. Balfon sok he­lyen állt a domboldalban el­hagyott, düledező építmény, A Ratnger—7. amerikai holdrakéta hivatalos közlések szerint kiválóan teljesítette feladatát. A í'tiK-tVi csak 17—16 kilométerrel tért el kije­lölt célpontjától, a „Felhők tengeré”-nek egyik északi kdszögellésétől. (Ez mintegy 1500 kilométerre van attól a helytől, ahová 1959. szeptember 14-én a Lunyik—2. szovjet holdra­kéta! becsapódott.) A pasade­— Mert a legfontosabbról csaknem megfeledkeztem. Házilagos módon építkezünk. — Gyakorlatilag ez mit jelent? — Például ma egy kőmű­ves szakmunkás, két társa­dalmi munkában dolgozó kőműves, egyébként tsz-tag, kilenc segédmunkás, hat diáklány és két társadalmi munkában dolgozó üzemi munkás van itt. Nincsen kü­lön irányító, adminisztrátor 1962-ben 6630 forint, 1963- ban 24 116 forint. — Az idei évben 45 375 forintra emelkedett ez az összeg, és ebből 6500 forintot a diákok, az általános isko- sok munkája ér. A színpad mögé megyünk. Itt lesznek az öltözők, balra a klubszoba. A hosszanti fa­lebontottuk őket. Ennyivel is csökkentek a költségek. A pártház 240 000 forintot ér, a tényleges kiadásunk 145 000 forint volt. — Ne haragudjék, de nem egyezik sehogy sem. A tár­sadalmi munka értéke nem ilyen nagy, a bontásterméké sem... és így tovább. Így persze ne­hezebb a beszerzés, de hát azt is ki lehet módolni. Vi­szont betartjuk a határidő­ket, pontosabban szólva, még előbbre is hozzuk a terve­zettnél. A pártházat május elsejére ígértük, április ti- zennyolcadikán tető alatt volt. (Maros) nai központban pénteken dél­után közleményt adtak ki, amely szerint a Ranger—7. kamerái által készített felvé­telek megvilágítási szintje, a továbbított képjelek jók voltak, s az első, seb­tében előhívott másola­tok kiválónak bizonyul­tak. A kísérleti központban be­jelentették, hogy amennyiben a képfelvételek kontraszt­hatásai megfelelnek, a felvételek a Hold tár­gyait alig néhány mé­teres közelségből is meg­mutatják majd. A közvetlenül a becsapódás előtt kis látószögű optikával készült felvételek például — közölték Pasadénában — kö­rülbelül hat négyzetméteres területet fognak be. Kétszázötven szakember volt jelen a pasadénai köz­pontban, amikor pénteken — magyar idő szerint 14 óra! 25 perckor — a Ranger—7. be­csapódott a Holdra. A jelen­levők újjongva ünnepelték a tudósok és mérnökök sikerét. Johnson elnök a pasa­dénai laboratórium igaz­gatójának nyomban jó­kívánságait tolmácsolta. A TASZSZ hírügynöksége gyorsan és részletesen be­számolt a Ranger—7. hírei­ről, s azoknak a szovjet tudó­soknak á nevében, akik 1959. szeptember 14-én elsőként juttatták el a Holdra a Föld üzenetét, a Szovjetunió fel­ségjelét — kijelentette: — A szovjet tudósok öröm­mel állapítják meg, hogy a Ranger—7. fellövése az Egye­sül* Államok holdkutatási programjában új eredmény, s jelentős hozzájárulás á koz­mikus térség tanulmányozá­sához. * Az űrkutatási programnak megfelelően a Szovjetunió kozmikus objektumok hordozóraké­táinak új változatait fogja kipróbálni. A rakéták az Egyenlítő csen­des-óceáni körzetében az alábbi földrajzi pontoktól számított 65 tengeri mérföld- nyi sugarú körben csapódni majd be: 1. az északi szélesség o fok 37 perc — nyugati hosszúság 165 fok 40 perc, 2. északi szélesség 7 fok 15 perc — nyugati hosszúság 172 fok 35 perc. Az előbbi területet augusz­tus 4—november 1 között, a második területet október 1 —december 30 között hasz­nálják fel rakétakísérletekre. A rakéták becsapódási övezetében a szovjet flot­tának a szükséges műsze­rekkel felszerelt speci­ális hajói hajtanak végre méréseket. A hajózás és a légiforga­lom biztosítása érdekében á Szovjetunió kormánya fel­kérte azoknak az országok­nak kormányait, amelyek csendes-óceáni tengeri és légd- utakat vesznek igénybe, ad­janak utasítást á megfelelő szerveknek, hogy hajók és repülőgépek az említett idő­szakban, naponta déli 12 órá­tól éjfélig ne vegyék igénybe az említett körzeteket. Megkapták diplomájukat az ország első tsz-üzemgazdászai Zsámbékon, a felsőfokú mezőgazdasági technikum­ban befejeződtek az állam­vizsgák. Két évi tanulás után 48 hallgató állt a vizsgabi­zottság elé. Ezek a hallgatók termelőszövetkezeti üzemgaz­dászok lesznek, ők az iskola első „fecskéi”, akik diplomát kaptak ebből a szakmából. Feladatuk közé tartozik töb­be«: között a tervezés, a zár­számadás előkészítése, az elő- és utókalkuláció összeállí­tása, valamint a jövedelme­zőség és az eredményesség vizsgálata. Az oklevelek átadására pénteken került sor. 46 hall­gató — köztük egy kitünte­téssel, kettő kitűnő ered­ménnyel végzett — kapta meg a diplomát. Az ünnep­ségen dr. Erdei Ferenc aka­démikus köszöntötte mező- gazdaságunk új szakembe­reit. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents