Kisalföld, 1964. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

V ILÁG PROLET AR f Mi EGYESÜLTETEK 1 Ara: 8© fillér GYŐR, 1964. NOVEMBER 1., VASÁRNAP A tartalomból: Ki lesz az USA 37. elnöke? Aláírták a magyar-osztrák egyezményeket AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XX. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Villanyoszlopot emel az óriás daru. („Oriásmunka a Duna-parton” című tudósításunk a 3. oldalon) (Nagy Éva felv.) Vetés, ködben Majorok népe Terv és lehetőség Az éhség bűvös köre m A tiszta Győrért Minden hónapban, vagy év végén Beszélgetik, tervezgetik Fertőszenlmiklóson: január elsejétől készpénzzel fizet a közös. Még nem ült össze a tsz vezetősége, hogy részletes tervet dolgozzon ki, javasla­tokat tegyen, hiszen most ná­luk is egyik legfontosabb te­endő az őszi munka. Három hétig áztatta az eső határu­kat, körülbelül 220 milliméter csapadék hullott. De azért mégis foglalkoztatja az embe­reket, szót váltanak róla, nem egyszer aggódva. Van aki azt tartja, -hogy legjobb év végén a pénz, akkor nagy összeget kapnak. A többségnek vi­szont A hízó sertéseknél napon­ta jegyzik a felhasznált ta­karmányt, hónap végén ösz- szegezik és mérlegelik az eredményt. A bacon és tőke­sertés értékesítési tervéi a kö­zös forintban eddig 64,7 szá­zalékra, súlyban pedig 57,1 százalékra teljesítette. A mi­nősítési arány: az értékesített állatok 73 százaléka „A“ minőségű volt (országos átlag 65 százalék) és 12 százaléka B minősítésű. A bacon sertések takar­tejtermelési átlag több lesz az idén 2000 liternél. Ebben az esztendőben 220 hízott marha értékesítését tervezték, pénzben ez 1 147 000 forint. Eddig a tervezettnek 05.4 százalékát értékesítettek, és forinttervüket 82,5 százalék­ra teljesítették. Egy kiló hús előállításához felhasznált ab­raktakarmány augusztusban 1,98 kiló, szeptemberben 2,88 kiló volt. Kisházi Ödön, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa elnökhelyettese szom­baton délelőtt fogadta a ha­zánkban hivatalos látogatá­son tartózkodó dr. Bruno Kreisky osztrák külügymi­nisztert. Ezt követően Kádár János, a kormány elnöke fogadta dr. Bruno Kreiskyt, majd az osztrák külügyminiszter látogatást tett Kállai Gyulá­nál, a kormány elnökhelyet­tesénél. A magyar államférfiaknál tett látogatások során a két ország kapcsolatait érintő kérdésekről volt szó. # Kállai Gyula, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nökhelyettese szombat dél­ben az Országház Vadász­termében ebédet adott dr. Bruno Kreisky külügymi­niszter tiszteletére. Az ebé­den részt vett Péter János külügyminiszter, Tímár Má­tyás pénzügyminiszter és Benkei András belügymi­niszter, valamint a magyar és az osztrák delegáció tag­jai. Az ebéden Kállai Gyula és dr. Bruno Kreisky mon­dott pohárköszöntőt. & Szombaton dr. Bruno Kreisky, az Osztrák Köztár­saság külügyminisztere láto­gatást tett a Duna-bizottság- ban dr. Simon Koller, az Osztrák Köztársaság ma­gyarországi követe, a Duna- bizottság helyettes elnöke kíséretében. Kreisky külügyminisztert G. Á. Gyenyiszov, a Szov­jetunió magyarországi nagy­követe, a Duna-bizottság el­nöke, Frantisek Pisek, Cseh­szlovákia magyarországi nagykövete, a Duna-bizott­ság titkára és dr. Nae And- rone, a Duna-bizottság igaz­gatója fogadta. # A dr. Bruno Kreisky oszt­rák külügyminiszter. ■ vezette küldöttséggel folytatott tár­gyalások után szombaton dél­után aláírták a Magyar Nép- köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti határ- és vagyonjogi kérdéseket szabá­lyozó egyezményeket. Az egyezményeket magyar rész­ről Péter János külügyminisz» tér, osztrák részről dr. Bruno Kreisky osztrák külügymi­niszter írta alá. Az ünnepé­lyes aláíráson jelen volt Tí­már Mátyás pénzügyminisz­ter, Benkei András belügy­miniszter, Sulyok Béla, a pénzügyminiszter első helyet­tese, Gergely Miklós proto­kollfőnök, Szabó Gusztáv ez­redes, a határőrség parancs­noka, a magyar és az osztrák delegáció tagjai, valamint az osztrák követség diplomatái. Magyar-osztrák határ- és vagyonjogi egyezmények Dr. Bruno Kreisky osztrák külügyminiszter látogatása alkalmával három egyez­ményt írtak alá. A határjelek felújításával foglalkozó egyezmény előirá­nyozza a határjelek pontos bemérését, azokban az esetek­ben pedig, amikor határkő el­mozdulásról vagy eltűnésről van szó, a határjelek felújí­tását. A másik határegyez­mény magyar—osztrák határ- vegyesbizottságok felállításá­ról intézkedik, amely hivatott lesz a határon előforduló za­varó események megelőzésé­nek biztosítására és az ilyen események helyszíni kivizs­gálására A vagyonjogi egyezmények egy részről arról a 87.5 millió schilling globális kártérítési összegről szólnak, amelyeket Magyarország fizet a külön- böző osztrák igények fejében, másrészről arról a 65 millió schillingről, amelyet az Oszt­rák Köztársaság fizet Ma­gyarországnak nyugdíj és más követelései kiegyenlítésére. Közös közlemény Péter János, a Magyar Népköztársaság külügymi­niszterének meghívására dr. Bruno Kreisky, az Osztrák Köztársaság külügyminiszte­re 1964. október 29-től no­vember 1-ig hivatalos láto­gatást tett Magyarországon. Kreisky külügyminisztert el­kísérte dr. Carl H. Boble tér külügyi államtitkár, vala­mint Hans Bőgi, burgenlandi jól jön a havi fizetés liszen eddig is sokan igénybe vették a havonta adott 12 fo­rintot egységenként. Hogyan .esz ezután a takarmány a Háztáji állatnak, miként kap­ják a kenyérgabonát? És még sok hasonló kérdésen töpren­genek. Talán ha bujtatva is, azért érezni lehet a szavak­ból: elég erősek vagyunk-e a terv megvalósításához? Nos, néhány adat, tény az elég erősek vagyunk-e” ag­godalomhoz. Ezemégyszáz tenyésztyúk helyett most 3000 van a szö­vetkezetben. Tavaly negyven v agon abrakhiányuk volt, az idén körülbelül 16—20 vagon abrak kell még a sajáthoz. Érdemes megemlíteni, hogy ■tevés szövetkezetben találha­tó ennyire alapos, pontos ta- karmányértékesülési, önkölt­ségi számítás, kimutatás. Bi- •onyítékai ezek a számok a érv szerű ségnek, a következe- as- gazdálkodásnak. A Magyar Vöröskereszt felajánlotta segítségét A Magyar Vöröskereszt a Jugoszláv Vöröskereszthez táviratot intézett, amelyben mély együttérzését fejezte ki a Zágráb városában és kör­nyékén, valamint Jugoszlá­via egyéb helyein bekövet­kezett súlyos árvízkatasztró­fa alkalmából, egyben fel­ajánlotta segítségét az árvíz- káxoaultak támogatására. (MTI.) mányértékesítési eredményei közül érdemes néhányat meg­nézni: júniusban és júliusban egy kiló súlygyarapodáshoz 3,44 kiló abrakot használtak fel, augusztusban 2,99 kilót, szeptemberben 3,44 kilót. A sertésgondozókat a hizlalás és a malacelhúllás szerint jutal­mazzák. Külön jutalom jár az eredményes takarmány-fel­használásért. A gondozó a megtakarított takarmány fo­rintértékének tíz százalékát megkapja jutalmul. Ott jártunkkor szerelték éppen az istállóban a fejőgé­pet, 198 tehenet fej a közös. Igaz, hogy csak jövőre tervez­ték a gép vásárlását, de na­gyon kellett már, nem volt fejő. Számításuk szerint a Néhány adat csak, de jel­lemző számok. Bizonyítékai annak, hogy a szövetkezet jó úton halad, hogy gazdálkodá­sa ésszerű, terveik a helyi adottságokhoz alkalmazkodók és eredményes a kivitelezé­sük. Vitathatatlan, hogy az újjal való barátkozás min­dig sejtet egy kis aggodalmat' is. De a megyében nem a fertőszentmiklósi szövetkezet az első, amely megpróbálko­zik a készpénzfizetéssel. El­sősorban azért is, hogy a szö­vetkezeti tagnak is legyen minden hónapban „jövedel­me”, s az új módszer alkal­mazása már újabb lépés előbbre. gszm Ma, november elsejéi ünnepli Algéria népe a fel­szabadító harc kezdetének 10. évfordulóját. Az ünnepre valamennyi szocialista or­szágból párt- és kormány- küldöttség érkezett. Hazán­kat Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottsá­gainak titkára, dr. Szabó Zol­tán egészségügyi miniszter és Gál László, a SZOT tit­kára képviseli. A fellobogózott Algírban szombat este Ben Bella köz­társaság) elnök, az FDN el­nöke rádió- és televízióbe­(vvvvvvv^rMVMVVvvvyiivwvviiV»*»“*i*i*i**a * “ m ^ ASSZONYOK, TÉRDELŐK szédével kezdődtek az ün­nepségek. Vasárnap délelőtt Algír La Moutonniere nevű partszegélyén vonulnak fel a nemzeti felszabadító had­sereg kitüntetett egységei, Algéria dolgozóinak képvi­selői és — a többi között — afrika első kőolaj- és textil­ipari főiskolájának diákjai. # Az algériai forradalom 10. évfordulójára Algírba érke­zett szovjet párt- és kor­mányküldöttség Rasidovval az élen, megkoszorúzta az algériai forradalom hőseinek emlékművét. * Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke és Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak első titkára, a forradal­mi munkás-paraszt kormány elnöké táviratban köszön­tötte Ahmed Ben Bellát, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság elnökét, a Nemzeti Felszabadító Front főtitkárát, az algériai nem­zeti felszabadító forradalom 10. évfordulója alkalmából. Péter János külügyminisz­ter Abdel Aziz Buteflika al­gériai külügyminiszterhez in­tézett táviratot. (MTI.) tartományfőinök és Reinhold Polster, a burgenlandi tarto­mányfőnök helyettese. Az osztrák delegáció tagja volt továbbá dr. Erich Bielka- Karltreu, a Külügyminiszté­(Foly tatás a 2. oldalon) London kulcshelyzetben Köves Tibor, az MTI londoni tudósítója jelenti: A Times washingtoni tu­dósítója szerint az amerikai kormány azért részesítette példátlanul kitüntető, csak­nem koronás uralkodónak kijáró fogadtatásban az. új munkáspárti kormány kül­ügyminiszterét, Gordon Wal- kert, mert az amerikai—an­gol—nyugatnémet atom- triumvirátusban véli meglel­ni a NATO megmentésének eszközét. Wasingtont erősen aggasztja, hogy De Gaulle — látszólagos nemtörődömségét feladva — nyílt támadásba ment át a közös atomütőerő terve ellen. Mindezek alapján befolyá­sos angol politikai, üzleti és katonai körök, amelyek vé­leményével a munkáspárti kormány is számol, úgy vé­lik, hogy Nagy-Britannia is­mét kulcshelyzetbe került. Nemzetközi eszperantó-pályázat A jövő évi szegedi szabad­téri játékok idején ismét megrendezik az idén nagy si­kert aratott nemzetközi esz­perantó-táborozást a Tisza- partján. Ezen ingyenesen vesznek részt a Hazafias Nép­front városi bizottsága által most meghirdetett „Béke és barátság” pályázat nyertesei. A pályázatra eszperantó nyel­ven írt olyan verssel, novel­lával, cikkel vagy egyéb mű­fajú írással lehet nevezni, amelynek témája a népek barátságával kapcsolatos, és nyomtatásban még nem je­lent meg. (MTI.) Algéria ünnepel fa magvar államférfiak üdvözlő táviratai Asszonyok., teraetok. az u> nénién, répahalmoknál ku­corgó asszonyok görnyed tattal fejezik a cukros gyö­keret. A levelek egy cso­móban esnek alá a suhantál <itán. És a sáros kéz új répi itán nyúl, újra lendül a kar íjra nyilall a térd, hajlik t ierék. Miféle áldozat ez, mi féle nedves zsámoly, mely t térdek alatt belapul, ki szám­lálja itt a fohászokat? (Kedves, te ezt nem érted. Táncos derékkal feszülő háttal miért it fájna, ha félrehajolsz' Csodállak ezért a köny nyedségért, de néző őket! Ahogy sarkukra ülnek, ahogy fájdalma arccal kihúzzák magú kát! A kemény kézfe jet nézd, ahogy a hóm lókról a verítéket letör li!) Hány hajolást rejt az ál lomáson formált prizma? É szaporodnak a redők, a fá­radtság nem múló jegyei. Az éjszakák nehéz álmai, a hajnalban nehezen mozduló láb — meddig keserítik még a lelket, meddig sorvasztják a testet? (Kedves, ne számold! Csak az én gondom oszthatod, az övéiket nem. Képtelen lennél a így összetörni magadat, g és én képtelen lennék le küldeni közéjük. Ne rop- d panj meg idő előtt, ma- rn gamat is szánnám érte!) ^ És, ha rájuk valaki így rt kiáltana: asszony, ne tedd! A répa halma kezükre hiá­ba várna? Mert kell még ez a gyilkoló munka, az ártó tett. A répa nehezen szaba­dul a földtől, nem adja in­gyen a cukrot. (Ne tedd el kávéd mellől a mokkát! Gye­rekes buzgalom lenne csupán. így nem segí­tesz, csak a magad, örö­mét rontod. Ha szád keserű marad, az ő ter­hük nem csökken, minek hát...? Vagy hiszed már, hogy voltak ők is sudárak? Sejted, hogy lehetnél te is a térdelők közül?) Sáros a föld, feketén tapad kézhez. Okos, nagy testű ipek bírókra kelnek vele, rázzák magukról. És a tér­tlő asszonyok? Helyükbe ikor jut gép? Mikor szá­lául a rögtől a szeretni fá- :dt asszonyok raja? (Kedves, így ez osto­ba ötlet, tudom. Táncos derékkal, feszülő hát­tal... És én ezért a könnyedségért csodál­lak, de fájón hiányzik nekem is az ő elveszett sudárságuk. Bocsáss meg érte, és ne gondolj vele ma többet!) » ----«

Next

/
Thumbnails
Contents