Kisalföld, 1964. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 1 Ära: 50 fillér GYŐR, 1964. DECEMBER 1., KEDD AZ MSZMP ÉS A MEGYE! TANÁCS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 281. SZÁM A tartalomból: A tanulmányút nem kirándulás Az utolsó nyirkai Nagy lottó tárgynyeremények a körzetben Összefogtak fiatalok A győri Bartók Béla úti építkezésen a XIIIA-jelű la­kóházon az utolsó simításo­kat végzik, nemsokára átad­ják tulajdonosaiknak. A szép épület előtt és mellett a csa­tornaépítés során összegyűlt föld és törmelék éktelenke­dett vasárnap délig. A lakók ugyanis nem tudtak volna be­költözni a házba, ha a KISZ-esek nem segítenek. Az ÉM. Györ-Sopron me­gyei Állami Építőipari Válla­latnak. sem szállítóeszköz, sem pedig segédmunkás nem állt rendelkezésére, hogy a földet elvigyék onnan. A vál­lalat KISZ-szervezete (az építkezés védnöke) segítsé­gért fordult az ÉM. Építőipa­ri Szállítási Vállalat győri üzemegységének KlSZ-szer- vezetéhez, és megegyezett ve­lük abban, hogy vasárnap el­távolítják a XII/A. épület elől. Mivel az ÉPFU gépko­csivezetőinek már nem volt. ,.órájuk” november hónapra, a műhelyben dolgozó jogosít­vánnyal rendelkező fiatalok ültek a tehergépkocsikra. So­mogyi Lajos lakatos, Gyön­gyösi Lajos hegesztő, Pető István lakatos és Dombi Ist­ván lakatos (KISZ-titkár) öt­ven köbméter földet és egyéb törmeléket hordott el gépko­csival vasárnap délelőtt. A te­rep rendezésében az építő­ipari vállalat két KISZ-iagja Borkai Jenő autószerelő és Orbán József markológép­kezelő is segített. Tegnap délután harminc Révai-gimnazista is kivonult a Bartók Béla úti építkezésre. Négy épülethez ugyanis a mo­zaiklapok későn érkeztek meg, és így daruval már nem lehetett azokat az emeletekre szállítani. A gimnazisták fel­hordták a mozaiklapokat a burkolok számára. A középis­kolások segítségét az' építő­ipari vállalat kiszistákból álló festő brigádja úgy viszo­nozza, hogy télen az iskola, festésre, javításra szoruló he­lyiségeit rendbe teszi. 90 KÉRDÉS a ma nyíló ENSZ-közgyűiés 19. ülésszakán Az ENSZ-közgyűlés 19. ülésszakát kedden Sósa Rod- rigez, az előző ülésszak el­nöke nyitja meg, majd sor kerül az új elnök megvá­lasztására. Az egyetlen jelölt, Alex Quaison-Sacley, Ghana állandó ENSZ-képviselője, miután a többi küldöttség a múlt hó végén elállt a jelö­léstől. A közgyűlés előzetes napi­rendjén mintegy kilencven kérdés szerepel. Kambodzsa, Algéria, Indonézia és más országok javaslatára a napi­rend-tervezeten szerepel a Kínai Népköztársaság törvé­nyes ENSZ-jogai helyreállí­tásának kérdése. Hétfőn megérkezett Moszk­vába a csehszlovák párt- és KARÁCSONYI ELŐZETES A héten megérkezik Győrbe az első mandarin- és fügeszállítmány Akármit mutat a hőmérő, december már a tél, a téli felkészülés jegyében kezdő­dik. Ezen a napon természe­tesen sok helyütt szóba ke­rül a karácsony és az újév is. A Győr-Sopron megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat központjában tegnap az ünnepi felkészülésről a következőket mondották: — A héten megérkezik Győrbe az első déligyümöcs szállítmány: 60 mázsa man­darin és 40 mázsa füge. A hét végére már árusítják az üzletekben Győrött és Mo- sonmagyaróvárott. A narancs közvetlenül az ünnepek előtt várható a boltokban. Mazso­lától bőséges a készlet. 25 féle szardínia Olajos halból és szardíniá­ból minden igényt kielégí­tünk. A választék: 20—25 féle konzerv. Győrött és Mosonmagyar- óvárott négyféle minőségben ás árban négy vagon sza­loncukor kerül forgalomba. Csokoládétól és függelókáru- ból nagyobb a választék, mint 1963 karácsonya előtt. Beigli és tortalap is bőven lesz. Forgalomba kerül sok bor és pezsgő is. Sokam fáradoznak azért, hogy az 1964-es esztendő kel­lemesen fejeződjön be. A vendéglőkben és éttermek­ben is javában tart a készü­lődés. Győrött a Vörös Csil­lag Szállóban karácsony és szilveszteri főpróbaként, csü­törtökön, december 3-án este vadászvacsorát rendez­nek. Erre az alkalomra László Imre fővárosi ma- gyarmóta-énekest szerződtette a szálló vezetősége. Ma vágják ki az első fenyőfákat A Kisalföldi Állami Erdő­gazdaság területén ma vág­ják ki az első fenyőfákat. A svéd gyártmányú motoros fűrészek Kapuvár és Moson­magyaróvár környékén lép­nek munkába. Az első szál­lítmányokat a fővárosba küldik. Győrött a jövő héten kezdik árusítani a kará­csonyfát. Karácsonyikor és újévkor ünnepi menü várja a szálló vendégeit. Szilveszterre asz­talt lehet foglalni és a va­csorához tombolajegyet mel­lékelnek. Az ünnepekre egyebek között több mint ötezer üveg állami gazdasági különleges bort szereztek be. Nem marad el Szilveszter éjszakáján a hagyományos élő malac körbehordozésa sem, amit szintéin kisorsol­nak. Új cikk A Magyar Likőripari Vál­lalatnál már a november is az ünnepi készülődés jegyé­ben telt. Hatmillió 200 forint értékű likőrt és pálinkát ad­tak el. A tapasztalatok sze­rint a kiváló minőségű italok iránt rendkívül megnőtt az érdeklődés. A választék bő­séges. Üj cikk is forgalomba ke­rült; a száraz iirmös bor. Kuba- és vadá&zcoctail, va­lamint kétféle gyümölcs bólé készíthető belőle, receptek a palack címkéjén találhatók. Természetesen nemcsak enni- és innivalóból, hanem játékáruból, ajándéktárgyak­ból is bőséges a választék. Az a sok ezer ember, aki az ünnepek sikerén fárado­zik, az idén is ki akar tenni magáért. Cs. I. állami küldöttség, amely Antonin Novotnynak, a Cseh­szlovák Kommunista Fárt Központi Bizottsága első tit­kárának, Csehszlovákia Köz- társasági elnökének vezeté­sével hivatalos baráti láto­gatást tesz a Szovjetunióban. Az Antonin Novotny ve­zette csehszlovák párt- és állami küldöttség, röviddel megérkezése után látogatást tett Leonyid Brezsnyevnél. Ugyancsak hétfőn a kül­döttség felkereste a Kreml­ben Alekszej Koszigin szov­jet miniszterelnököt. Az SZKP Központi Bizott­sága. a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége és a szovjet kormány hétfőn a Nagy Kreml-palotában vacso­rát adott az Antonin Novotny vezette csehszlovák párt- és állami küldöttség tiszteletére. Csomóét, aki hétfőn reggel Párizsba érkezett, a francia köztársasági elnök kedden délután fogadja. A kongói ha­zafiak hóhérának megjelené­se Párizsban felháborodást váltott ki a francia közvéle­ményben. Csőmbe fogadása a francia elnöki palotában — hangoztatja az Humanité — kihívás a francia nép ellen. Hanoiban vasárnap befeje­ződött a dél-vietnami nemzet­közi szolidaritási értekezlet. A záróülésein határozatot hoz­tak Vietnamról, üzenetet fo­gadtak el a dél-vietnami nép­hez, ' felhívást intéztek az amerikai néphez, valamint szolidaritási határozatot hoz­tak az ázsiai, afrikai és latin- amerikai népek harcával- kapcsolatban. Az értekezlet elhatározta, hogy december 20-át, a Nem­zeti Felszabadítás! Front megalakulásának évforduló­ját a dél-vietnami néppel vállalt nemzetközi szolidari­tás napjának nyilvánítja. A. Koszigin fogadta Apró Antalt Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke hétfőn fogadta Apró Antalt, a Magyar Népköztár­saság Minisztertanácsának el­nökhelyettesét. A meleg, ba­ráti légkörben lefolyt beszél­getésben Vályi Péter, a Ma­gyar Országos Tervhivatal el­nökének első helyettese is részt vett. (MTI.l A gabonakérdésben Bonn kompromisszumot ajánl Bonnban vasárnap és hét­főn sorozatos tanácskozások folytak a kancetláni palotá­ban a közös piaci gabonaár kérdéséről. Az elmúlt héten ugyanis még vita folyt a kor­mánykoalíción belül arról, vajon tegyen-e Bonn enged­ményt ebben a kérdésben a Brüsszelben most kezdődő közös piaci értekezleten, és ha igen, milyen feltételek mellett. A kormány szóvivője hét­főn délután közötte, hogy a kétnapos tanácskozáson meg­egyezés született, amelynek részleteit Erhard kancellár szerdán ismerteti a parla­mentben. A kiszivárgott értesülések szerint a bonni kormány kül­döttei a brüsszeli konferen­cián olyan kompromisszum elérésére törekszenek, amely­nek értelmében a nyugatné­met gabonaárat a jelenlegi tonnánkénti 475 márkáról kö­rülbelül 450 márkára csök­kentenék a Mansholt-tervben eredetileg előirányzott 425 márka helyett. Ennek fejében Bonn különböző ellenszolgál­tatásokat igényel közös piaci partnereitől. A nyugatnémet küldöttség továbbá azt igyek­szik majd elérni, hogy a ga­bonaár-csökkentés életbelép­tetésére csak 1967 július else­jén kerüljön sor. A kormány 1.1 milliárdos szubvenciót he­lyezett kilátásba a nyugatné­met paras ztszövel.séen ek. (MTI.l Időközi választások A megüresedett megyei ta­nácstagi helyre tegnap tartot­ták az időközi választásokat a megyében. Rábapatona, Ko- roncó, Börcs és Ikrény válasz­tott megyei tanácstagot Hor­váth József személyében. A választások sikeres elő­készítésében és lebonyolítá­sában a népfront bizottságok­kal az élen, valamennyi ille­tékes szerv jó munkát vég­zett. A választások mind a négy községben jó hangulat­ban, zavartalanul bonyolód­tak le. összesen két érvényte­len szavazat volt és mind­össze hatan nem szavaztak le. Á népművészei- szerepe mai életünkben Nagy Irén tanítónő szep­temberben került Tárnokréti­be. Iskolai oktató-nevelő munkája mellett a község kulturális életének fellenui- tésével is törődik. Az iskolá­ban színjátszócsoportot és énekkart szervezett. A szín­játszócsoport már két elő­adást tartott, a bevételből magnetofont akarnak vásá­rolni. A fiatal tanítónő úgv tervezi, hogy a közeljövőben felnőtt énekkart is szervez, a magnetofon nagy segítségére lesz a felkészülésben. Most készíti a klubnapok programját, melyben kézi­munkaszakkör indítása is sze­repel. A népművészet és a népművészeti alkotások meg­ismertetéséhez és megszeret­tetéséhez kért segítséget a fiatal nevelő győri tanárától, Borsi Ernőtől. Szombaton este a tárnok­réti művelődési házban száz­hatvan főnyi közönség előtt tartotta meg Barsi Ernő, Bar- si Ernőné és Patak Katalin nagy sikerű előadását. Klasszikus zeneszerzők népi ihletésű dalait szólaltatták meg. Barsi Ernőné kellemes hangja, Barsi Ernő hegedűkí­sérete, majd szólószáma Pa­tak Katalin másodhegedűssel megnyerte a közönség tetszé­sét. A zeneszámok után Barsi Ernő színes diafilmeket mu­tatott be értékes népművé­szeti alkotásokról, háromszéki gyűjtőútjának eredményei­ből. Az előadás után a közönség kiállításon tekinthetett meg néhány rábaközi, kalotaszegi csodálatos szépségű kézimun­kát. Szép, kényelmes az OTP új megyei fiókja Tegnap volt ax ünnepélyes megnyitás Holndonner Kálmán, a megyei fiók igazgatója megnyitó beszédét tartja Reggel még az utolsó si­mításokat végezték az Orszá­gos Takarékpénztár megyei igazgatóságának győri Árpád út 36. szám alatti új szék­házának földszinti helyisé­gében, de délelőtt 11 órára, mire az , ünnepélyes megnyi­tásra megérkeztek a vendé­gek, már teljesen rendiben volt minden. Megjelentek az ünnepélyes megnyitón a me­gye és Győr város párt-, anami-, társadalmi-, tömeg- szervezeteinek, üzemeinek, vállalatainak, intézményei­nek vezetői, képviselői. Jelen volt az Országos Takarék­pénztár részéről Gács László vezérigazgató, dr. Tarján Endréné vezérigazgatóhelyet­tes, dr. Rálonyi Imre igaz­gató, a hálózati főosztály vezetője, Bárány Ferenc osz­tályigazgató, a fiókosziály vezetője. A vendégek, a takarék- pénztári dolgozók gyönyör­ködve szemlélték a modern, földszinti helyiséget, amely­ben kényelmesen dolgozhat­nak az ügyfelekkel foglal­kozók és kényelmesen intéz­hetik dolgaikat a takarék- pénztár ügyfelei. A ménnye- zet kiváltképpen tetszetős és praktikus kiképzése barátsá­gos keretbe foglalja a mo­dern bútorokkal, jó világí­tással ellátott, elegáns, fi­nom színekben tartott tágas helyiséget. A vendégeket Holndonner Kálmán, az Országos Taka­rékpénztár megyei igazga­tója köszöntötte. Elmondta, hogy az Intézet Győr város fejlődésében is fontos ese­mény a modem győri fiók és a megyei igazgatóság székhazának megnyitása —, majd áttekintést adott az OTP sokrétű és egyre bő­vülő feladatköréről. A ha­zánkban és a megyében is megmutatkozó fejlődés ter­mészetes következménye, hogy a takarékpénztár ma jóformán minden család előtt ismert intézmény, s valójá­ban a lakosság bankjává vált. Ezek a tényezők, a felada­tok mind jobb megoldása és a további fejlődés szempont­jából vált szükségessé az új takarékpénztári fiók létesí­tése; ez egyike az ország legmodernebb takarékpénz­tári fiókjainak. Végezetül Holndonner elv- társ köszönetét mondott a páirt-, a tanácsi szerveknek, az OTP központjának, hogy lehetővé tették a székház megépítését. Megköszönte a tervezők és a kivitelezők lel­kiismeretes munkáját. A ta­karékpénztári dolgozók ne­vében megígérte: mindent megtesznek munkájuk to­vábbi tökéletesítésére. A megnyitás után a ven­dégek megtekintették az emeleti irodahelyiségeket is, amelyek ugyanolyan szépek, barátságosak és jó munka- körülményeket nyújtók, mint a földszinti helyiség. A ven­dégek tetszésüknek adtak ki­fejezést és sokáig elbeszél­gettek a takarékpénztár dol­gozóival. Az ünnepélyes megnyitás ezzel végétért. Tegnap dél­után már az új helyiségben folyt a munka. A tőlük meg­szokott udvariassággal, elő­zékenységgel és szakértelem­mel szolgálják a győri és a megyei ügyfeleket az OTP dolgozói új helyiségükben is, az új helyiség adta kedvező munkakörülmények követ­keztében az eddiginél is job­ban. V^Gy.

Next

/
Thumbnails
Contents